Domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 5 - 21.04.2021.

 

Sēdi atklāj: plkst. 14.00

Sēde notiek: videokonferences veidā ZOOM platformā, tiek izmantota elektroniskā balsošana

Sēdi vada: Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs,

Sēdē nepiedalās deputāti: Ainārs Spridzēns, Laila Ozoliņa, Lana Kunce

Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs - izpilddirektors; 

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte - kancelejas vadītāja 

 

Darba kārtība:

 1. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Divu ielu seguma atjaunošana Lubānā” īstenošanai 
 2. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Satiksmes infrastruktūras ilgtspējas nodrošināšana” īstenošanai

 

1.§ Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Divu ielu seguma atjaunošana Lubānā” īstenošanai 

Ziņo Ivars Bodžs 

Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāts Tālis Salenieks informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās. 

Izskatot jautājumu par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Divu ielu seguma atjaunošana Lubānā” īstenošanai tiek konstatēts:

1) Rekonstruējamie ielu posmi - Krasta iela posmā no krustojuma ar Tilta ielu līdz krustojumam ar Peldu ielu un Sporta iela 964 m kopgarumā ir ar grants segumu. 2012. gadā abu ielu rajonā tika izbūvēti kanalizācijas tīkli “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lubānā” projekta ietvaros, kaut arī segums tika atjaunots, ielu virskārtas nestspēja ir pazeminājusies. Pašvaldībā regulāri tiek saņemtas iedzīvotāju sūdzības par ielu seguma kvalitāti, it īpaši pēc intensīvām lietusgāzēm, vai arī vasaras periodā, kad ielu virskārta pastiprināti sāk putēt. Pa Krasta ielu gan vasaras, gan ziemas periodā notiek pastiprināta automašīnu un gājēju kustība, sakarā ar rekreācijas objekta - dabas takas izveidošanu pilsētas ziemeļu daļā, šobrīd ir parādījusies interese par jaunu apbūves gabalu iegādi Sporta un Peldu ielas rajonā;

2) Būvdarbu izmaksas asfalta seguma uzklāšanai saskaņā ar iepirkuma Nr. LNP 2021/4 rezultātiem 197 829,53 euro, būvuzraudzības izmaksas saskaņā ar piedāvājumu 4 598 euro;

3) Aktivitāte  “Ielu segumu atjaunošana Lubānas pilsētā”, tai skaitā Krasta un Sporta ielā, ir iekļauts Lubānas novada attīstības programmas 2019.- 2025. gadam investīciju plānā (23. punkts);

4) Lai īstenotu projektu, pašvaldībai nepieciešams aizņēmums. Likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta trešās daļas 5.punktā noteiktas katras pašvaldības tiesības uz aizņēmumu vienam noteiktam prioritāram investīciju projektam, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, ar maksimālo pašvaldības aizņēmumu summu 400 000 euro apmērā un ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu par attiecīgā projekta atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai;

5)  Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. 

Saskaņā ar iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Lai nodrošinātu projekta “Divu ielu seguma atjaunošana Lubānā” finansēšanu, ņemt aizņēmumu 202 427 euro apmērā no Valsts kases.

2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu uzsākt 2023. gada janvārī ar aizdevuma atmaksas termiņu 20 gadi, maksājot Valsts kases noteikto aizdevuma procentu likmi.

3. Lēmumā minētā aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.

4. Lūgt Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Madonas  apvienojamo pašvaldību finanšu komisiju sniegt saskaņojumu aizņēmuma saņemšanai no Valsts kases.

5. Lūgt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sniegt atzinumu par projekta atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai.

6. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi sniegt izvērtējumu par Lubānas novada pašvaldības finanšu situāciju un tās iespējām uzņemties jaunas parādu saistības par lēmuma 1.punktā minēto aizņēmumu no Valsts kases.

 

2.§ Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Satiksmes infrastruktūras ilgtspējas nodrošināšana” īstenošanai 

Ziņo Ivars Bodžs

Izskatot jautājumu par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Satiksmes infrastruktūras ilgtspējas nodrošināšana” īstenošanai tiek konstatēts:

1) Projekta ietvaros paredzēts atjaunot  asfalta seguma virskārtu Lubānas pilsētas Cesvaines ielā 0,474 km, Oskara Kalpaka ielā 0,740 km ar vienkārtas virsmas apstrādes metodi un tilta pār Aiviekstes upi Lubānā gājēju celiņu seguma nomaiņa 150 m2 platībā. Projektu paredzēts realizēt  2021. gadā;

2) Būvdarbu izmaksas asfalta seguma atjaunošanai saskaņā ar iepirkuma Nr. LNP 2021/2 rezultātiem Cesvaines ielā 13132,86 euro, Oskara Kalpaka ielā 27199,35 euro un iepirkuma Nr. LNP2021/5 rezultātiem gājēju celiņu asfalta seguma atjaunošanai 28 111,77 euro, kopējās projekta izmaksas 68 443,90 euro;

3) Aktivitāte  “Ielu segumu atjaunošana Lubānas pilsētā”, tai skaitā Cesvaines un Oskara Kalpaka ielā, ir iekļauts Lubānas novada attīstības programmas 2019.- 2025. gadam investīciju plānā (23. punkts);

4) Lai īstenotu projektu, pašvaldībai nepieciešams aizņēmums. Atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 104  “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” (turpmāk- MK noteikumi) pašvaldībām ir iespēja līdz katra mēneša pirmajam datumam (ieskaitot) iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību. Noteikumos noteikts, ka pašvaldības budžeta līdzfinansējums investīciju projekta īstenošanai sākot ar 2021. gadu, ir no 15 līdz 30 procentiem (ieskaitot) no pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām attiecīgajam gadam plānotā ieguldījumu apjoma;

5) Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktu pašvaldība, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvieno, var uzņemties aizņēmumu, galvojumu un citas ilgtermiņa saistības, iznomāt savu nekustamo īpašumu, kā arī atsavināt savu kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. 

Saskaņā ar iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Lai nodrošinātu projekta “Satiksmes infrastruktūras ilgtspējas nodrošināšana” finansēšanu, ņemt aizņēmumu 58 176 euro apmērā no Valsts kases.

2.  Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu uzsākt 2023. gada janvārī ar aizdevuma atmaksas termiņu 20 gadi, maksājot Valsts kases noteikto aizdevuma procentu likmi.

3.  Lēmumā minētā aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.

4. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 15 % apmērā no projekta kopējām izmaksām- 10 267 euro.

5. Lūgt Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Madonas  apvienojamo pašvaldību finanšu komisiju sniegt saskaņojumu aizņēmuma saņemšanai no Valsts kases.

6. Lūgt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt pašvaldības iespējas saņemt valsts aizdevumu Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai.

7. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi sniegt izvērtējumu par Lubānas novada pašvaldības finanšu situāciju un tās iespējām uzņemties jaunas parādu saistības par lēmuma 1.punktā minēto aizņēmumu no Valsts kases.

 

Sēde slēgta: plkst. 15.00 

Sēdes vadītājs: Tālis Salenieks 

Sēdi protokolēja: Sandra Līcīte 

Sēdes protokols parakstīts 2021. gada 21. aprīlī

 

 

Domes sēdes protokols Nr. 4 - 31.03.2021.                                                                                        

 

Sēdi atklāj plkst. 14.00

Sēde notiek: videokonferences veidā ZOOM platformā, tiek izmantota elektroniskā balsošana

Sēdi vada: Tālis Salenieks- domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa

Sēdē nepiedalās deputāti: Ainārs Spridzēns

Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs - izpilddirektors; Ingrīda Logina - galvenā grāmatvede; Dace Almane- nekustamā īpašuma speciāliste; Andris Kļaviņš - juriskonsults 

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte - kancelejas vadītāja

 

Darba kārtība: 

 1. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu P.Č. 2021. gada februārī
 2. Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Peldu ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā  atsavināšanu
 3. Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Stirnas, Indrānu pagastā, Lubānas novadā atsavināšanu
 4. Par finansējuma piešķiršanu nodibinājumam „Zinātnes un inovāciju parks”.
 5. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar I.M.
 6. Par Lubānas novada pašvaldības valdījumā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580160107 Meirānu ciemā, Indrānu pagastā, Lubānas novadā 2,1 ha platībā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
 7. Par nekustamā īpašuma Magones, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 8. Par Lubānas novada pašvaldības valdījumā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130020062 Lubānā, Lubānas novadā sešu vienības daļu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
 9. Par telpu Indrānu ciema “Baložos”, Indrānu pag. nomas izsoli
 10. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu gājēju celiņa Krasta ielā, Lubānā projektēšanas darbiem
 11. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
 12. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu V.S. uz nekustamo īpašumu Barkavas ielā 20, Lubānā
 13. Par nekustamā īpašuma Zvaigznīšu mājas, Indrānu pagasts, Lubānas novads,  sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu
 14. Par nekustamā īpašuma Fondiņi, Indrānu pagasts, Lubānas novads,  sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu
 15. Par nekustamā īpašuma Vecbļodāres, Indrānu pagasts, Lubānas novads,  sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu
 16. Par plānotās adreses piešķiršanu jaunbūvei, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130050144
 17. Par saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” apstiprināšanu
 18. Par Saistošo noteikumu Nr. 5 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” pieņemšanu

 

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Iveta Peilāne informē par spriesto komitejas sēdē.           

Izpilddirektors Ivars Bodžs iepazīstina klātesošos ar sagatavoto informāciju par 2021. gada 25. februāra domes sēdes lēmumu izpildi.
1. Pielikums. Pārskats par 25.02.2021. domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu P.Č. 2021. gada februārī 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Izskatot saimnieciskās darbības veicēja 08.03.2021. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 10.03.2021. ar Nr. LUB/2.10/21/100) par atbrīvojumu no nomas maksas Ministru Kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, konstatējot, ka:

1) starp Lubānas novada pašvaldību un saimnieciskās darbības veicēju, reģistrācijas numurs 11116611705 (turpmāk - nomnieks) 17.12.2019. noslēgts telpu nomas līgums Nr. LUB/4.08/19/1 par telpu “Meirānu Stacija” Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads nomu,

2) nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2021. gada februārī, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem, samazinājušies vismaz par 30 %,

3) nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, ko apliecina VID izziņa 17.03.2021. Nr. 40984,

4) nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas process,

5) nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret pašvaldību,

6) nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona,

7) nomnieks nekustamo īpašumu laika periodā 01.02.2021. līdz 28.02.2021. vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.panta pirmo daļu, kur teikts, valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas līdz 2021. gada 30. jūnijam atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa tiek kavēta, izņemot maksu par patērētajiem pakalpojumiem-elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem, likuma "Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kur teikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.03.2021., protokols Nr.4, 1.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Atbrīvot saimnieciskās darbības veicēju, reģistrācijas numurs 11116611705, no nomas maksas 100 EUR, kas noteikta 2019. gada 17. decembra nomas līgumā Nr. LUB/4.08/19/1 par telpu “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads, nomu, neveicot grozījumus līgumā, par laiku no 2021. gada 1. februāra līdz 2021. gada 28. februārim. 

 

2.§ Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Peldu ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā atsavināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Izskatot jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma Peldu ielā 4 atsavināšanu, tiek konstatēts: 

 1. Nekustamais īpašums Peldu ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70130010115, nostiprināts zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda (Lubānas pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000610501), sastāv no vienas zemes vienības 0,2627 ha platībā, kadastra apzīmējums 70130010113.
 2. Īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
 3. Zemesgabals nav iznomāts.
 4. Īpašuma atlikusī bilances vērtība 885 EUR, kadastrālā vērtība 809 EUR.
 5. Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8. panta 6. punkta nosacījumus, Pašvaldība saņēmusi nekustamā īpašuma vērtētāja - SIA “Eiroeksperts” novērtējumu, saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma iespējamā tirgus vērtība ir 2500 EUR.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9. panta otro punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (26.03.2021., protokols Nr.4, 2.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Nodot atsavināšanai Lubānas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Peldu ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70130010115, pārdodot to elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.

2. Apstiprināt atsavināmā īpašuma nosacīto cenu 2500 EUR.

3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram organizēt  īpašuma atsavināšanu.

 

3.§ Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Stirnas, Indrānu pagastā, Lubānas novadā atsavināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma Stirnas atsavināšanu, tiek konstatēts: 

 1. Nekustamais īpašums Stirnas, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580050053, nostiprināts zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda (Indrānu pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000609184), sastāv no vienas zemes vienības 5,69 ha platībā, kadastra apzīmējums 70580050053.
 2. Īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
 3. Zemesgabals iznomāts juridiskai personai, nomas līguma darbības termiņš - 2021. gada 31. marts. Līgums paredz iespēju pašvaldībai lauzt līgumu pirms termiņa, ja mainās zemesgabala statuss. Nomniekam ir pirmpirkuma tiesības un saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta 1. punktu, tas var iegūt publiskas personas mantu par izsolē nosolīto augstāko cenu.
 4. Īpašuma atlikusī bilances vērtība 3703 EUR, kadastrālā vērtība 3082 EUR.
 5. Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8. panta 6. punkta nosacījumus, Pašvaldība saņēmusi nekustamā īpašuma vērtētāja - SIA “Eiroeksperts” novērtējumu, saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma iespējamā tirgus vērtība ir 12700 EUR.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9. panta otro punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (26.03.2021., protokols Nr.4, 3.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Nodot atsavināšanai Lubānas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Stirnas, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580050053, pārdodot to elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.

2. Apstiprināt atsavināmā īpašuma nosacīto cenu 12700 EUR.

3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram organizēt  īpašuma atsavināšanu.

 

4.§ Par finansējuma piešķiršanu nodibinājumam „Zinātnes un inovāciju parks” 

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot nodibinājuma „Zinātnes un inovāciju parks” 26.02.2021. projekta “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss “Mana zeme skaistā”” pieteikumu (reģistrēts pašvaldībā 01.03.2021. ar Nr. LUB/2.08/21/236) tiek konstatēts:

1) Biedrību un nodibinājumu likuma 10. panta otrā daļa nosaka, ka jautājumos, kas saistīti ar attiecīgās biedrības darbības mērķi, biedrība var vērsties valsts un pašvaldību institūcijās,

2) projekta pieteikums sagatavots atbilstoši pašvaldības 2017. gada 30. marta noteikumu Nr. 3 „Par finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām” prasībām,

3) projekta mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot, mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas, radošās aktivitātes, projekta īstenošana paredzēta Latvijas novados un pilsētās, tai skaitā Lubānas novadā,

4) Lubānas vidusskolas un Meirānu Kalpaka pamatskolas izglītojamie 2019./20.m.g. piedalījās fotokonkursā "Mana zeme skaistā", ko organizēja Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks”. Skolu audzēkņi (7 izglītojamie) guva godalgotas vietas konkursā, balvā saņemot Lubānas novada uzņēmēju sponsorētos audzēkņu fotografētos foto kā lielformāta foto gleznas. Izglītības iestādēs ir daudz skolēnu, kuri aizraujas ar fotografēšanu, tāpēc varētu uzskatīt, ka šis konkurss dod savu pievienoto vērtību skolēnu redzējumā par Latvijas skaistumu, kultūru, dabu, veicina skolēnu talantu attīstību. Izglītības darba speciāliste Daces Mežsarga iesaka rast atbalstu šim projektam.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. punktu, kas cita starpā nosaka, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), 21.panta pirmās daļas 2. punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (23.03.2021., protokols Nr.3, 4.§) un Finanšu un attīstības komitejas (26.03.2021., protokols Nr.4, 4.§) atzinumus,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Piešķirt nodibinājumam „Zinātnes un inovāciju parks”, reģistrācijas Nr. 40008191808, finansējumu 283 EUR apmērā biedrības realizētā projekta “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss “Mana zeme skaistā”” realizēšanai.

2. Finansējumu paredzēt no pašvaldības 2021.gada  budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem, izdarot attiecīgus grozījumus budžetā.

3. Slēgt līgumu ar nodibinājumu „Zinātnes un inovāciju parks” par finansējuma piešķiršanu.

 

5.§ Par zemes nomas līguma slēgšanu ar I.M. 

Ziņo: Ivars Bodžs

2021. gada 15. februārī pašvaldībā tika saņemts I.M., deklarētā dzīves vieta [..] Lubānas novads, iesniegums (pašvaldības reģ. Nr. LUB/2.09/21/16)  par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70580130061 nomu. 11.03.2021. pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv publicēts informatīvais paziņojums par šīs zemes vienības iznomāšanu, nosakot pieteikšanos līdz 19.03.2021. Paziņojumā noteiktajā laikā citu pretendentu pieteikumi netika saņemti. Zemesgabala platība 0,7693 ha, kadastrālā vērtība 79 EUR.

Pamatojoties uz 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. punktu, kurā teikts, ka zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro, 29.8. punktu, kurā teikts, ka izsoli var nerīkot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 15 „Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” (apstiprināti ar Lubānas novada domes 2016. gada 30. novembra sēdes protokola Nr.15, 8.§ lēmumu), ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.03.2021., prot. Nr.4, 5.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

Iznomāt pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 70580130061, I.M, personas kods: [..], slēdzot nomas līgumu uz sešiem gadiem ar gada nomas maksu 28 EUR.

 

6.§ Par Lubānas novada pašvaldības valdījumā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580160107 Meirānu ciemā, Indrānu pagastā, Lubānas novadā 2,1 ha platībā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs

2020. gada 12. oktobrī pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv publicēts informatīvais paziņojums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580160107, Meirānu ciemā, Indrānu pagastā, Lubānas novadā 2,1 ha platībā iznomāšanu, nosakot pieteikšanos līdz 2020. gada 21. oktobrim.  Paziņojumā noteiktajā laikā uz nomas tiesībām tika saņemti vairāki iesniegumi, līdz ar to tika rīkota šīs zemes vienības nomas tiesību izsole.

Rakstiska zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580160107 nomas tiesību izsole ar augšupejošu solījumu tika izsludināta pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv  2021. gada 11. martā (izsoles noteikumi un izsoles komisija apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora 11.03.2021. rīkojumu Nr. LUB/2.01/21/5), noslēdzās 2021. gada 23. martā plkst.15.00. Rakstisku augstāko nomas maksu 221,00 EUR piedāvāja V.S., personas kods: [..].

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu un  27. punktu, 2021.gada 23.marta izsoles protokolu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.03.2021., prot. Nr.4, 6.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580160107, Meirānu ciemā, Indrānu pagastā, Lubānas novadā 2,1 ha platībā nomas tiesību izsoles rezultātus.

2. Iznomāt pašvaldībai piekrītošu neapbūvētas zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 70580160107, Meirānu ciemā, Indrānu pagastā, Lubānas novadā 2,1 ha platībā V.S., personas kods: [..], slēdzot nomas līgumu uz divpadsmit gadiem ar gada nomas maksu 221,00 EUR.  

 

7.§ Par nekustamā īpašuma Magones, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Ar Lubānas novada pašvaldības domes 2021. gada 28. janvāra lēmumu (protokols Nr. 2, 13.§), tika nolemts organizēt nekustamā īpašuma otro izsoli.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Magones otro elektronisko izsoli publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.lubana.lv 2021. gada 9. februārī, Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis 11.02.2021. laidienā Nr. 29, oficiālās publikācijas Nr.: 2021/29.IZ10,  Lubānas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Lubānas Ziņas" 2021. gada 12. februārī un Tiesu administrācijas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ 2021. gada 15. februārī.

Elektroniskajā izsolē augstāko cenu 11270 EUR nosolījusi SIA “RKS plus”, reģ. Nr. 45403029494 (18.03.2021. akts par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr.2169325/0/2021-AKT)

Pretendents SIA “RKS plus” ir veikusi samaksu par nekustamo īpašumu Magones, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580010127, ko apliecina Lubānas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas 2021. gada 26. marta apliecinājums Nr. 1. Līdz ar to, saskaņā ar Izsoles noteikumu 7.2. apakšpunktu ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.03.2021., prot. Nr.4, 15.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt 2021. gada 17. martā notikušās nekustamā īpašuma Magones, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580010127, izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājam SIA “RKS plus” (reģ. Nr. 45403029494), par pirkuma maksu 11270,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit euro un 00 centi).

 

8.§ Par Lubānas novada pašvaldības valdījumā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130020062 Lubānā, Lubānas novadā sešu vienības daļu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

2020. gada 8. oktobrī pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv publicēts informatīvais paziņojums par sešu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130020062 daļu Latgales ielā, Lubānā, Lubānas novadā iznomāšanu, nosakot pieteikšanos līdz 2020. gada 21. oktobrim.  Paziņojumā noteiktajā laikā uz katras no iznomājamām daļām nomu tika saņemti vairāki iesniegumi, līdz ar to tika rīkota šīs zemes vienības nomas tiesību izsole.

Rakstiska sešu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130020062 daļu nomas tiesību izsole ar augšupejošu solījumu tika izsludināta pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv 2021. gada 11. martā (izsoles noteikumi un izsoles komisija apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora 11.03.2021. rīkojumu Nr. LUB/2.01/21/5), noslēdzās 2021. gada 23. martā plkst. 15.00. Izsolē augstāko nomas maksu piedāvāja:

1 daļa 3800 m², nomas maksa 101 EUR J.K, personas kods: [..];

2. daļa 2100 m², nomas maksa 55 EUR I.M, personas kods: [..];

4. daļa 2400 m², nomas maksa 65 EUR L.O, personas kods: [..];

5. daļa 2300 m², nomas maksa 66 EUR I.S., personas kods: [..];

6. daļa 1900 m², nomas maksa 50,00 EUR T.T.-K., personas kods: [..].

Pieteikums uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130020062 3. daļu netika saņemts.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu un  27. punktu, 2021.gada 23.marta izsoles protokolu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.3.2021., prot. Nr.4, 7.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130020062 Latgales ielā, Lubānā, Lubānas novadā sešu daļu (grafiskais pielikums) nomas tiesību izsoles rezultātus.

2. Iznomāt pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70130020062 Latgales ielā, Lubānā, Lubānas novadā, daļu 3800 m² platībā (grafiskais pielikums 1. daļa) J.K., personas kods: [..], slēdzot nomas līgumu uz divpadsmit gadiem ar gada nomas maksu 101,00 EUR.

3. Iznomāt pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70130020062 Latgales ielā, Lubānā, Lubānas novadā, daļu 2100 m² platībā (grafiskais pielikums 2. daļa) I.M., personas kods: [..], slēdzot nomas līgumu uz divpadsmit gadiem ar gada nomas maksu 55,00 EUR.

4. Iznomāt pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70130020062 Latgales ielā, Lubānā, Lubānas novadā daļu 2400 m² platībā (grafiskais pielikums 4. daļa) L.O., personas kods: [..], slēdzot nomas līgumu uz divpadsmit gadiem ar gada nomas maksu 65,00 EUR.

5. Iznomāt pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70130020062 Latgales ielā, Lubānā, Lubānas novadā, daļu 2300 m² platībā (grafiskais pielikums 5. daļa) I.S., personas kods: [..], slēdzot nomas līgumu uz divpadsmit gadiem ar gada nomas maksu 66,00 EUR.

6. Iznomāt pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70130020062 Latgales ielā, Lubānā, Lubānas novadā, daļu 1900 m² platībā (grafiskais pielikums 6. daļa) T.T.-K., personas kods: [..], slēdzot nomas līgumu uz divpadsmit gadiem ar gada nomas maksu 50,00 EUR.

2. Pielikums. Grafiskais pielikums.

 

9.§ Par telpu Indrānu ciema “Baložos”, Indrānu pagastā nomas izsoli

Ziņo: Ivars Bodžs 

Lubānas novada pašvaldības īpašumā “Baloži”, Indrāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads, (Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000127743, kadastra numurs: 7058 004 0128) ir divas brīvas telpu grupas – bijušās bibliotēkas telpas 118,8 m2 un neapgūta un neremontēta telpa, bez logiem un durvīm 326,9 m2, otrajā telpā, lai uzsāktu darbību, nepieciešami būtiski ieguldījumi ēkas konstruktīvo elementu remontā. Neformāli atsevišķi uzņēmēji ir izrādījuši interesi par šo telpu iznomāšanas iespējām. Lai noskaidrotu interesi no uzņēmēju puses par neapgūtās telpas izmantošanas iespējām un nepieciešamo platību kādai darbībai, būtu jāpublicē paziņojums  pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevumā par iespēju iznomāt telpas.

Pieaicinātā neatkarīga vērtētāja SIA “Eiroeksperts” novērtētā telpu Nr.5; 6; 7 un 9 (saskaņā ar telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu Nr. 70580040128001002) nomas maksa mēnesī ir 75 EUR, neapgūtās telpas netika vērtētas. Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi", trešajā nodaļā ietverto metodiku, aprēķinātā nomas maksa objektiem mēnesī ir atbilstoši 10,69 un 29,42 euro (viena kvadrātmetra nomas maksas aprēķini pielikumā).  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu un 27. punktu, Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi", 12. punktu, 23. punktu un 24. punktu kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (26.03.2021. , protokols Nr.4, 9.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Nekustamā īpašuma “Baloži”, Indrāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads, telpas Nr.5; 6; 7 un 9 (saskaņā ar telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu Nr. 70580040128001002) ēkā ar kadastra apzīmējumu 7058 004 0128 001 ar kopējo platību 118,8 m2:

1.1. nodot nomā, nomnieku noskaidrojot rakstiskā izsolē;

1.2. noteikt nomas tiesību izsoles sākumcenu 37,50 euro/mēnesī;

1.3. noteikt telpu izmantošanas veidu - saimnieciskās darbības veikšana.

2. Telpu 326,9 m2 platībā piedāvāt nomā, ievietojot sludinājumu pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv  un informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas” par nomas maksu 0,09 euro mēnesī/m2 . Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā rīkot izsoli.

3. Izsoles organizēt pašvaldības izpilddirektoram.

3. Pielikums. Nomas maksas aprēķini.

 

10.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu gājēju celiņa Krasta ielā, Lubānā projektēšanas darbiem

Ziņo: Ivars Bodžs 

Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāte Laila ozoliņa informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās. 

Lubānas novada Attīstības programmas 2019.- 2025. gadam investīciju plānā  ir iekļauti ieguldījumi pašvaldības infrastruktūrā, tai skaitā ielu segumu atjaunošanai Lubānas pilsētā (kārtas skaitlis Nr. 23).

Lubānas pilsētas Aiviekstes labā krasta iedzīvotāji Krasta ielu izmanto, lai nokļūtu uz  kreisajā krastā esošajiem sociālo dienestu, ģimenes ārstu praksēm un pirmsskolas izglītības iestādi. Gājēju kustība notiek pa ielas braucamo daļu.  Plānots izbūvēt gājēju ietvi gar Krasta ielas kreiso pusi no krustojuma ar Oskara Kalpaka ielu līdz krustojumam ar Tilta ielu. Ietves projekta tehniskās dokumentācijas izstrādei, tai skaitā inženierģeotehniskajai izpētei, tehnisko noteikumu pieprasīšanai no inženierkomunikāciju turētājiem, tehnisko risinājumu sagatavošanai nepieciešami 10643 EUR.

Ņemot vērā iepriekš  minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (26.03.2021. protokols Nr.4, 10.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt 10643 EUR finansējumu gājēju celiņa Krasta ielā tehniskās dokumentācijas izstrādei no pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem, izdarot attiecīgus grozījumus 2021. gada pašvaldības budžetā.

 

11.§ Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

Ziņo: Andris Kļaviņš 

2020. gada 16. oktobrī Lubānas novada pašvaldība saņēma K.O., deklarētā dzīvesvieta [..], Lubānas novads, iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar  Nr.2.10/20/466), kurā norāda, ka kopā ar dēlu līdz savai pilngadībai dzīvoja pie vecmammas Z.Z., [..], Lubānā. Tā kā ir atsevišķa ģimene, vēlas dzīvot arī atsevišķi ar dēlu. Pamatojoties uz saistošo noteikumu Nr. 7 “Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 23.2.2.punktu, lūdz izskatīt viņas iesniegumu.

Noklausījusies un izvērtējusi sniegto informāciju, pamatojoties uz Lubānas novada saistošo noteikumu Nr. 7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 18. un 23.2.2. punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (23.03.2021., protokols Nr.3, 2.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Atzīt, ka persona, personas kods: [..], deklarētā dzīvesvieta [..] Lubānas novads, nav tiesīga saņemt Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā - pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana.  

4. Pielikums. Lēmums-administratīvais akts.

 

12.§ Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Velgai Slaidiņai uz nekustamo īpašumu Barkavas ielā 20, Lubānā

Ziņo: Andris Kļaviņš 

2021. gada 23. martā Lubānas novada pašvaldība saņēma V.S. pilnvarotās personas M.Ķ., personas kods: [..],  deklarētā dzīvesvieta [..] Lubāna, Lubānas novads, iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar  Nr. LUB/2.09/21/26), kurā lūdz pieņemt lēmumu par V.S. zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz nekustamo īpašumu [..] Lubānā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 70130040051.

Noklausoties un izvērtējot sniegto informāciju, ņemot vērā lietā esošos materiālus, pamatojoties uz likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta pirmās daļas ievaddaļu, likuma “Par zemes reformas pabeigšanu Latvijas republikas pilsētās” 5.panta trešo daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (26.03.2021., protokols Nr.4, 11.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Atjaunot V.S., personas kods: [..], īpašuma tiesības uz zemi 794 m2 platībā [..] Lubānā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 70130040051, saskaņā ar zemes robežu plānu (1. pielikums) un situācijas plānu (2. pielikums).

2.  Lēmums stājas spēkā ar  tā paziņošanu adresātam.

3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā.

5. Pielikums. Lēmums-administratīvais akts ar Pielikumu.

 

13.§ Par nekustamā īpašuma Zvaigznīšu mājas, Indrānu pagastā, Lubānas novadā,  sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane  

Lubānas novada pašvaldība izskata jautājumu par nekustamā īpašuma Zvaigznīšu mājas, Indrānu pagasts, Lubānas novads sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

Ņemot vērā augstāk minēto, izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.daļu un 20. panta 1.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (26.03.2021., protokols Nr.4, 12.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Sadalīt nekustamo īpašumu Zvaigznīšu mājas, Indrānu pagasts, Lubānas novads, kadastra numurs īpašumam: 7058 013 0017, divos atsevišķos īpašumos:

1. No atdalītās zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu: 7058 013 0061, platība - 0,7693 ha, izveidot jaunu īpašumu ar nosaukumu Zvaigznes, noteikt īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101) (shēma pielikumā).

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7058 013 0017, platība - 3 ha, saglabāt nosaukumu un adresi “Zvaigznīšu mājas”, Indrānu pagasts, Lubānas novads (shēma pielikumā).

3. Noteikt starpgabala statusu zemes vienībai 0,7693 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7058 013 0061, Indrānu pagastā, Lubānas novadā. 

6. Pielikums. Lēmums-administratīvais akts ar Pielikumu.

 

14.§ Par nekustamā īpašuma Fondiņi, Indrānu pagastā, Lubānas novadā,  sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane 

Lubānas novada pašvaldība izskata jautājumu par nekustamā īpašuma Fondiņi, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

Ņemot vērā augstāk minēto, izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.daļu un 20. panta 1.punktu un Finanšu un attīstības komitejas (26.03.2021., protokols Nr.4, 13.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Sadalīt nekustamo īpašumu Fondiņi, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 016 0088, divos atsevišķos īpašumos:

1. No atdalītās zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu: 7058 016 0274, platība – 1,1 ha, izveidot jaunu īpašumu ar nosaukumu Fondi, noteikt īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101) (shēma pielikumā).

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0088, platība- 1,96 ha, saglabāt nosaukumu un adresi “Fondiņi”, Indrānu pagasts, Lubānas novads (shēma pielikumā).

7. Pielikums. Lēmums-administratīvais akts ar Pielikumu.

 

15.§ Par nekustamā īpašuma Vecbļodāres, Indrānu pagastā, Lubānas novadā,  sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane 

Lubānas novada pašvaldība izskata jautājumu par nekustamā īpašuma Vecbļodāres, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

Ņemot vērā augstāk minēto, izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.daļu un 20. panta 1.punktu un Finanšu un attīstības komitejas (26.03.2021., protokols Nr.4, 14.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Sadalīt nekustamo īpašumu Vecbļodāres, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 002 0003, divos atsevišķos īpašumos:

1. No zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu: 7058 019 0075, platība – 3,99 ha, izveidot jaunu īpašumu ar nosaukumu Grantskalniņi, noteikt īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201) (shēma pielikumā).

2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7058 002 0030, platība- 4,96 ha,  saglabāt nosaukumu Vecbļodāres, Indrānu pagasts, Lubānas novads (shēma pielikumā).

8. Pielikums. Lēmums-administratīvais akts ar Pielikumu.

 

16.§ Par plānotās adreses piešķiršanu jaunbūvei, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130050144

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā 2021. gada 23. martā saņemts L.S., personas kods: [..], iesniegums (pašvaldībā reģistrēts 23.03.2021. Nr. LUB/2.09/21/34) par adreses piešķiršanu jaunbūvei.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 2.8. apakšpunktu, 5.10. apakšpunktu un 12. punktu un Finanšu un attīstības komitejas (26.03.2021., protokols Nr.4, 16.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt adresi Lauku iela 4, Lubāna, Lubānas novads jaunbūvei un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7013 005 0144, saskaņā ar grafisko pielikumu.

9. Pielikums. Lēmums-administratīvais akts ar Grafisko pielikumu.

 

17.§ Par saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” apstiprināšanu

Ziņo: Andris Kļaviņš 

2021. gada 1. aprīlī stājas spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (turpmāk tekstā – Likums). Grozījumi Likuma 36.panta piektajā daļā nosaka, ka “Ministru kabinets nosaka mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību un izdevumu pozīciju minimālās normas mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai. Pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt labvēlīgākus nosacījumus izdevumu pozīciju normām mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai.” Atbilstoši grozījumiem Likumā, mājokļa pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību un izdevumu pozīciju minimālās normas mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai nosaka 2020. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 809 ”Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” (turpmāk tekstā - Ministru kabineta noteikumi). Atbilstoši Lubānas novada pašvaldības sociālā dienesta izvērtējumam, šobrīd nav paredzēta nosacījumu grozīšana attiecība uz izdevumu pozīciju normām mājokļa pabalsta apmēra aprēķināšanai.

Izvērtējot grozījumu būtību nepieciešami redakcionāli grozījumi saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā, 3.2. apakšpunktā un noteikumu V. nodaļā, kā arī nepieciešami grozījumi, lai veidotu vienotu pieeju naudas vienības euro apzīmējuma izmantošanā saistošo noteikumu tekstā.

Ņemot vērā Likuma grozījumus, Ministra kabineta noteikumus, ir nepieciešams veikt atbilstošus grozījumus Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”.

Ņemot vērā Likuma grozījumus, kas stājas spēkā 2021. gada 1. aprīlī, Ministru kabineta noteikumus, likumu ”Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (23.03.2021., protokols Nr.3, 3.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 4 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” .

2. Saistošo noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas”.

10. Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 4 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” un Paskaidrojuma raksts.

 

18.§ Par Saistošo noteikumu Nr. 5 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” pieņemšanu

Ziņo: Ingrīda Logina  

Sakarā ar pašvaldībai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem piemaksām skolotājiem par individuālajām konsultācijām COVID 19 pandēmijas apstākļos, finansējuma nepieciešamību gājēju celiņa Krasta ielas posmā projekta tehniskās dokumentācijas izstrādei, saņemto PII “Rūķīši” vadītājas Astrīdas SOMAS iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 31.03.2021., reģ. Nr. LUB/2.08/21/351) par papildus līdzekļu nepieciešamību iestādes iekštelpu remontdarbiem, nodibinājuma “Zinātnes un inovācijas parks” iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 22.03.2021., reģ. Nr. LUB/1.05/21/45) par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības realizētajam projektam “Latvijas skolu jaunatnes foto konkurss “Mana zemes skaistā”, kā arī veicamajiem grozījumiem Lubānas vidusskolas īstenotā ES fonda projekta PuMPuRS 2021.gada ieņēmumu/izdevumu tāmē atbilstoši izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem,  un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (26.03.2021. protokols Nr. 4, 8.§.) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2021. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam””  saskaņā ar pielikumu.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr. 5 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr. 5 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

11. Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 5; Saistošo noteikumu Nr. 2 “Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” 1., 2., 3. pielikums 31.03.2021. Saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā.

 

Sēde slēgta plkst. 16.30

Sēdes vadītājs: Tālis Salenieks

Sēdi protokolēja: Sandra Līcīte

Sēdes protokols parakstīts 2021. gada 8. aprīlī

 

Domes sēdes protokols Nr. 3 - 25.02.2021. 

 

Sēdi atklāj: plkst. 14.00

Sēde notiek: videokonferences veidā ZOOM platformā, tiek izmantota elektroniskā balsošana

Sēdi vada: Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone (līdz plkst.15.00), Lana Kunce, Rudīte Kolāte (līdz plkst.15.00), Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa

Sēdē nepiedalās deputāti: Ainārs Spridzēns

Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs - izpilddirektors; Ingrīda Logina - galvenā grāmatvede 

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte - kancelejas vadītāja

Darba kārtībā: 

 1. Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Neaizmirstules,  Indrānu pagastā, Lubānas novadā  atsavināšanu
 2. Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Mazbrodiņi,  Indrānu pagastā, Lubānas novadā  atsavināšanu
 3. Par pašvaldībai piešķirtā finansējuma Covid – 19 izraisītās krīzes pārvarēšanai un seku novēršanas pasākumu īstenošanai izlietojumu
 4. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu P. Čaikovskim
 5. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”” apstiprināšanu
 6. Par zemes vienības Miera iela 14A piekritību pašvaldībai un tās nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda
 7. Par reorganizācijas plāna konstatējumu/lēmumu daļas apstiprināšanu
 8. Par mācību procesa īstenošanu klātienē Lubānas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm, par stāvokli Lubānas Veselības un sociālās aprūpes centrā. 

Par izglītības iestāžu gatavību uzsākt klātienes mācības informē vidusskolas direktore Iveta Peilāne un Meirānu Kalpaka pamatskolas direktore Lana Kunce.

Izpilddirektors Ivars Bodžs iepazīstina klātesošos ar sagatavoto informāciju par 2021. gada 28.janvāra domes sēdes lēmumu izpildi.  

1. Pielikums. Pārskats par 28.01.2021. domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Neaizmirstules,  Indrānu pagastā, Lubānas novadā  atsavināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Izskatot jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma Neaizmirstules atsavināšanu, tiek konstatēts: 

 1. Nekustamais īpašums Neaizmirstules, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 7058 013 0001, nostiprināts zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda (Indrānu pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000609096), sastāv no vienas zemes vienības 7,92 ha platībā, kadastra apzīmējums 70580130062.
 2. Īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
 3. Zemesgabals iznomāts juridiskai personai, nomas līguma darbības termiņš- 2026. gada 30. jūnijs. Līgums paredz iespēju pašvaldībai lauzt līgumu pirms termiņa, ja mainās zemesgabala statuss. Nomniekam ir pirmpirkuma tiesības un saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta 1. punktu, tas var iegūt publiskas personas mantu par izsolē nosolīto augstāko cenu.
 4. Īpašuma atlikusī bilances vērtība 6972 EUR, kadastrālā vērtība 4300 EUR.
 5. Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8. panta 6. punkta nosacījumus, Pašvaldība saņēmusi nekustamā īpašuma vērtētāja - SIA “Eiroeksperts” novērtējumu, saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma iespējamā tirgus vērtība ir 17400 EUR.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9. panta otro punktu un 15. pantu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (22.02.2021. protokols Nr. 3, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1.  Nodot atsavināšanai Lubānas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Neaizmirstules, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 7058 013 0001, pārdodot to elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.

2. Apstiprināt atsavināmā īpašuma nosacīto cenu 17400 EUR.

3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram organizēt  īpašuma atsavināšanu.  

 

2.§ Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Mazbrodiņi,  Indrānu pagastā, Lubānas novadā  atsavināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Izskatot jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma Mazbrodiņi atsavināšanu, tiek konstatēts: 

 1. Nekustamais īpašums Mazbrodiņi, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 7058 005 0006, nostiprināts zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda (Indrānu pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000609155), sastāv no vienas zemes vienības 2,99 ha platībā, kadastra apzīmējums 70580050032.
 2. Īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
 3. Zemesgabals iznomāts juridiskai personai, nomas līguma darbības termiņš - 2021. gada 30. novembris. Līgums paredz iespēju pašvaldībai lauzt līgumu pirms termiņa, ja mainās zemesgabala statuss. Nomniekam ir pirmpirkuma tiesības un saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta 1. punktu, tas var iegūt publiskas personas mantu par izsolē nosolīto augstāko cenu.
 4. Īpašuma atlikusī bilances vērtība 2119 EUR, kadastrālā vērtība 1498 EUR.
 5. Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8. panta 6. punkta nosacījumus, Pašvaldība saņēmusi nekustamā īpašuma vērtētāja- SIA “Eiroeksperts” novērtējumu, saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma iespējamā tirgus vērtība ir 6400 EUR.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9. panta otro punktu un 15. pantu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (22.02.2021. protokols Nr. 3, 2.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Nodot atsavināšanai Lubānas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Mazbrodiņi, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 7058 005 0006, pārdodot to elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli. 

2. Apstiprināt atsavināmā īpašuma nosacīto cenu 6400 EUR.

3.  Uzdot pašvaldības izpilddirektoram organizēt īpašuma atsavināšanu.

 

3.§ Par pašvaldībai piešķirtā finansējuma Covid – 19 izraisītās krīzes pārvarēšanai un seku novēršanas pasākumu īstenošanai izlietojumu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 54 (28.01.2021., prot. Nr.10, 50.§) “Par finansējuma sadalījumu pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumu īstenošanai” pašvaldība saņēma dotāciju 8909 euro apmērā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2021. gada 22. februāra atzinumu (protokols Nr. 3, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Novirzīt speciālā valsts budžeta dotācijas COVID 19 krīzes pārvarēšanai pašvaldībām finanšu līdzekļus 8909 euro Lubānas novada sociālā dienesta struktūrvienības “Veselības un sociālās aprūpes centrs” darbinieku atalgojuma piemaksu segšanai, izdarot attiecīgus grozījumus 2021. gada pašvaldības budžetā.  

 

4.§ Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu P. Čaikovskim 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Izskatot saimnieciskās darbības veicēja Pētera Čaikovska 10.02.2021. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 12.02.2021. ar Nr. LUB/2.08/21/186) par atbrīvojumu no nomas maksas Ministru Kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, konstatējot, ka:

1) starp Lubānas novada pašvaldību un saimnieciskās darbības veicēju Pēteri Čaikovski reģistrācijas numurs 11116611705 (turpmāk - nomnieks) 17.12.2019. noslēgts telpu nomas līgums Nr. LUB/4.08/19/1 par telpu “Meirānu Stacija” Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads nomu,

2) nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2021. janvārī, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem, samazinājušies vismaz par 30 %,

3) nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro,

4) nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas process,

5) nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret pašvaldību,

6) nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona,

7) nomnieks nekustamo īpašumu laika periodā 01.01.2021. līdz 31.01.2021. vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.panta pirmo daļu, kur teikts, valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas līdz 2021. gada 30. jūnijam atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa tiek kavēta, izņemot maksu par patērētajiem pakalpojumiem-elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem, likuma "Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kur teikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (22.02.2021., protokols Nr. 3, 4.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Atbrīvot saimnieciskās darbības veicēju Pēteri Čaikovski, reģistrācijas numurs 11116611705, no nomas maksas 100 EUR, kas noteikta 2019. gada 17. decembra nomas līgumā Nr. LUB/4.08/19/1 par telpu “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads, nomu, neveicot grozījumus līgumā, par laiku no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. janvārim.  

 

5.§ Par saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”” apstiprināšanu 

Ziņo: Ingrīda Logina 

Sakarā ar pašvaldībai piešķirtajiem transfertiem no valsts budžeta COVID 19 izraisītās krīzes pārvarēšanas un seku novēršanas pasākumiem, t.sk. piemaksām pirmsskolas izglītības un sociālās aprūpes iestāžu darbiniekiem par darbu pandēmijas apstākļos, saņemto informāciju no Nacionālā Kultūras centra par finansējuma apmēru Lubānas Mākslas skolas pedagogu darba samaksai, kā arī Lubānas novada Sociālā dienesta direktora vietnieces Vijas Banderes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 17.02.2021., Nr. LUB/2.08/21/204) par papildus līdzekļu nepieciešamību Veselības un sociālās aprūpes centra klientu nodrošināšanai ar attālinātās saziņas līdzekļiem, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (22.02.2021. protokols Nr.3, 5.§.) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2021. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam””, saskaņā ar pielikumu.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1. Saistošos noteikumus Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.  

2. Pielikums. Saistošie noteikumi Nr.3; Saistošo noteikumu Nr. 2 “Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”  1., 2., 3. pielikums 25.02.2021. Saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā. 

 

6.§ Par zemes vienības Miera iela 14A piekritību pašvaldībai un tās nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Nekustamais īpašums Miera iela 14A sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130040112 0,4348 ha platībā, tā atrodas Lubānas pilsētas dienvidu daļā, par zemes nomu nav noslēgtu nomas līgumu, zemesgabalam nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai, tās statuss ir "zeme zemes reformas pabeigšanai".

Zemes pārvaldības likuma 17. panta sestajā daļā noteikts, ka “šā panta pirmajā daļā minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība”.

Pirms pašvaldības lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā (turpmāk – Lēmums) pieņemšanas, ir jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

1) ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu attiecīgajā pašvaldības administratīvajā teritorijā (Ministru kabineta rīkojums Nr. 520, Rīgā, 2015. gada 9. septembrī (prot. Nr. 45, 35. §) “Par zemes reformas pabeigšanu Lubānas novada Lubānas pilsētā”);

2) pagājis valstij un pašvaldībām noteiktais divu gadu termiņš pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību izvērtēšanai;

3) pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 8.1. apakšpunktu, Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldības izvērtētais rezerves zemju saraksts (turpmāk – izvērtētais saraksts).

4) izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Zemes pārvaldības likuma 17. panta sestajā daļā noteikto, Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēto ministriju un pašvaldības izvērtēto rezerves zemju sarakstu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu un 2021. gada 22. februāra Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr. 3, 7.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

1. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70130040112 piekrīt Lubānas novada pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda.

2. Veikt zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu saskaņā ar grafisko pielikumu  un sagatavot visus nepieciešamos dokumentus īpašumu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

3. Pielikums. Grafiskais pielikums Miera 14A.

 

7.§ Par reorganizācijas plāna konstatējumu/lēmumu daļas apstiprināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs

Ministru kabineta 10.11.2020. noteikumi Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” Noslēgumu jautājumu 23.punkts nosaka, ka administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas ietvaros apvienojamās pašvaldības, atbilstoši šo iepriekš minēto noteikumu I un II nodaļas nosacījumiem, sagatavo reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, informāciju iekļaujot par pozīcijām, kuru vērtība uz 2020.gada 31.decembri pārsniedz 1000 euro, un līdz 2021.gada 1.martam iesniedz tai pašvaldībai, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2021. gada 1. janvāri. Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Madonas apvienojamo pašvaldību Finanšu komisija ar 2021. gada 26. janvāra lēmumu “Par 10.11.2020. Ministru Kabineta noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” izpildi” (protokols Nr. 1; 2.p.) akceptēja sniedzamās informācijas izmainīto formātu.   

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot vērā 2021.gada 22.februāra Finanšu un attīstības komiteju atzinumu (protokols Nr.3, 8.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējošo/lemjošo daļu (pielikumā).

2. Piecu darbdienu laikā par pieņemto lēmumu informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Madonas novada pašvaldību, kā arī publicēt informāciju pašvaldības tīmekļvietnē.

4. Pielikums. Reorganizācijas plāna konstatējošā/lemjošā daļa. 1. Ievaddaļa; 2. Pašvaldības manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana; 3. Dzīvokļa īpašumi; 4. Zemes vienības; 5. Kustamie īpašumi; 6. Pašvaldības saistības. Aizņēmumi7. Galvojumi; 8. Citas ilgtermiņa saistības; 9. Projekti, kuru īstenošana pabeigta pēdējo piecu gadu laikā; 10. Projekti, kuru īstenošana ir uzsākta un tiek turpināta; 11. Iesniegtie projekti, par kuriem nav zināmi rezultāti vai nav noslēgti līgumi.

 

8.§ Par mācību procesa īstenošanu klātienē Lubānas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Atsaucoties uz Slimību profilakses un kontroles centra oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”  (laidiens: 25.02.2021., Nr. 39, oficiālās publikācijas Nr.: 2021/39.16) publicēto informāciju par novadiem, kuros epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības iestāžu 1.- 4. klasēm, pamatojoties uz 06.11.2020. MK rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.13.2.3 , kur, teikts, ja ir izpildīti šā rīkojuma 5.13.2.1 apakšpunktā minētie nosacījumi, izglītības iestādes dibinātājs pieņem lēmumu par mācību procesa īstenošanu klātienē konkrētajā izglītības iestādē attiecīgajā kalendāra nedēļā un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Īstenot mācību procesu klātienē Lubānas novada pašvaldības izglītības iestāžu - Lubānas vidusskolas un Meirānu Kalpaka pamatskolas 1.-4. klasēs no 2021. gada 1. marta.

 

Sēde slēgta: plkst. 16.00 

Sēdes vadītājs: Tālis Salenieks 

Sēdi protokolēja: Sandra Līcīte                               

Sēdes protokols parakstīts 2021. gada 3.martā

Domes sēdes protokols Nr. 2 - 28.01.20221.

 

Sēdi atklāj: plkst. 14.00

Sēde notiek: videokonferences veidā ZOOM platformā, tiek izmantota elektroniskā balsošana

Sēdi vada: Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte (sākot ar darba kārtības 2.punktu), Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa

Sēdē nepiedalās deputāti: Ainārs Spridzēns

Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs - izpilddirektors; Ingrīda Logina - galvenā grāmatvede; Dace Almane - nekustamā īpašuma speciāliste; Andris Kļaviņš - juriskonsults 

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte - kancelejas vadītāja 

Darba kārtībā:

 1. Par mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai
 2. Par mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai
 3. Par 2020. gada pašvaldības budžeta izpildes apstiprināšanu
 4. Par adreses Dārzu iela 1, Lubānā piešķiršanu ēkai ar kadastra apzīmējumu  7013 005 0191 001
 5. Par nosaukuma Smiltiņi piešķiršanu nekustamajam īpašumam
 6. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu SIA “Aivelīna”
 7. Par Saistošo noteikumu Nr. 1 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 „ Par aprūpi mājās Lubānas novadā”” apstiprināšanu
 8. Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā un ambulatorā dienesta auditu
 9. Par kļūdas labošanu 2017. gada 23. februāra Lubānas novada pašvaldības domes lēmumā “Par īpašuma “Indrāni” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu”
 10. Par pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plānu
 11. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2 “Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam" pieņemšanu
 12. Par Lubānas novada pašvaldības domes 2021. gada 1. janvāra ārkārtas sēdes lēmuma "Par ārkārtējo situāciju Lubānas Veselības un sociālās aprūpes centrā" atcelšanu
 13. Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Magones, Indrānu pagastā, Lubānas novadā otro izsoli
 14. Par Lubānas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2021. gadam 

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un par stāvokli Veselības un sociālās aprūpes centā, kur  izplatījies Covid-19 vīruss.    

Izpilddirektors Ivars Bodžs iepazīstina klātesošos ar sagatavoto informāciju par 2020. gada 30. decembra domes sēdes un 2021. gada 1. janvāra domes ārkārtas sēdes lēmumu izpildi. 

1. Pielikums. Pārskats par 30.12.2020. domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai 

Ziņo: Ingrīda Logina 

Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāte Laila Ozoliņa informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās.  

Atbilstoši Latvijas Republikas 02.12.2020. likuma „Par valsts budžetu 2021. gadam” 10. pielikumu “Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, kā arī atbilstoši 17.11.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.01.2021., protokols Nr. 2, 3.§)

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai 2021. gadam piešķirtās mērķdotācijas 5 614 euro (pieci tūkstoši seši simti četrpadsmit euro) sadalījumu:

- kolektīvu vadītāju, kuri sagatavo repertuāru Dziesmu un deju svētkiem, atlīdzībai 4 812 euro gadā;

- kolektīvu, kuri saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem, vadītāju atlīdzībai 802 euro gadā.

2. Mērķdotāciju izmaksāt divos vienādos maksājumos: pirmo maksājumu līdz 2021. gada 30. jūnijam, otro maksājumu līdz 2021. gada 30. decembrim.  

2. Pielikums. Mērķdotācijas sadalījuma aprēķins.

 

2.§ Par mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai 

Ziņo: Ingrīda Logina 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 02.12.2020. likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” 6. pielikumu ”Mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 7. pielikumu “Mērķdotācija pašvaldībām - interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un 9. pielikumu ”Mērķdotācija pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, kā arī atbilstoši 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumiem Nr. 382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.01.2021., protokols Nr. 2, 4.§)

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt noteikumus Nr. 1 “Mērķdotācijas Lubānas novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai sadales kārtība”.   

3. Pielikums. Noteikumi Nr. 1 “Mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai sadales kārtība” ar pielikumiem 1; 2; 3.

 

3.§ Par 2020. gada pašvaldības budžeta izpildes apstiprināšanu 

Ziņo: Ingrīda Logina 

2020. gada budžeta ieņēmumi kopsummā ir 3,2 milj. euro (3 242 782 euro).

1) Atšķirībā no citiem gadiem, 2020. gadā vislielāko ieņēmumu daļu veidoja transferti. Tas saistīts ar pašvaldības īstenoto ES projektu “Autoceļa Jaunie kapi-Birznieki- Dambīši posma pārbūve” – 0,96 km garumā, kā arī tilta pār Liedes upi atjaunošana. Pēc projekta pabeigšanas 2020. gadā pašvaldība saņēma maksājumu 208 tūkst. euro (kopējais ES fondu finansējums šim projektam - 260 tūkst. euro). Līdz ar to kopējie ieņēmumi no transfertiem, t.i. valsts un citu pašvaldību maksājumiem 2020. gadā saņemti 1,5 milj. euro kopsummā, kas veido 50,3 % no kopējiem ieņēmumiem. Lielu daļu no transfertiem veidoja dotācija no PFIF 700 tūkst. euro. Bez tam mērķdotācijas dažādiem pasākumiem - izglītības iestāžu pedagogu atlīdzībai, medicīnas ambulatorajiem pasākumiem, nodarbinātības pasākumiem, kultūrizglītībai u.c. iezīmētiem mērķiem. Skolās turpinās Eiropas Savienības Sociālā fonda projekts, kas vērsts uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanu, vēl nav saņemti visi līdzekļi ≈ 47 tūkst. euro no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras par Eiropas SF projekta Dienas centra personām ar GRT izveidošanu Indrānu pagasta “Eglājos”. Šī projekta ietvaros ir veikta ēkas atjaunošana, iegādāts aprīkojums centra vajadzībām. Projekta kopējās izmaksas 92 402 euro, t.sk.  pašvaldības ieguldījums ≈ 11%.  Centrs ir izveidots kā dienas centrs un paredzēts 13 personām. 

No citām pašvaldībām transfertu veidā saņemti 121 tūkst. euro, no kuriem 118 tūkst. euro veido ieņēmumi par mūsu izglītības iestāžu pakalpojumiem citos novados deklarētajiem audzēkņiem. Lielākie maksātāji ir Madonas novada pašvaldība (82 tūkst. euro) un Rīgas pilsētas pašvaldība (28 tūkst. euro).

2) Otro lielāko ieņēmumu daļu - 40 % veidoja nodokļu ieņēmumi t.i. 1,3 milj. euro, galvenokārt iedzīvotāju ienākuma nodoklis, pārējo daļu - NĪN un atskaitījumi no dabas resursu nodokļa. Nodokļu ieņēmumu plāns tika pārsniegts par 35 tūkst. euro.

3) Nākamajā - trešajā ieņēmumu sadaļā ietilpst ieņēmumi no pašvaldības atsavinātajiem - pārdotajiem īpašumiem, samaksa par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem, valsts un pašvaldības nodevas - kopējie gada ieņēmumi no šiem darījumiem 295 tūkst. euro. T.sk. Lubānas novada Veselības un sociālās aprūpes centra klientu un viņu tuvinieku maksājumi, t.i. 158 tūkst. euro. Papildus šiem un citiem aprūpes centra ieņēmumiem, pašvaldība 2020. gadā centra uzturēšanai piemaksāja 126 tūkst. euro.

Ieņēmumu plāns no maksas pakalpojumiem netika izpildīts aptuveni par 23 tūkst. euro. Sakarā ar novada domes lēmumu no 2020. gada 1. septembra nodrošināt bezmaksas ēdināšanu visiem audzēkņiem pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī pandēmijas apstākļos nenotikušiem kultūras, sporta un citiem pasākumiem.

Tika saņemti nepilni 84 tūkst. euro, pārdodot kustamo un nekustamo īpašumu - t.sk. tika atsavināti divi dzīvokļi, pieci zemes gabali 25,2 ha platībā.

Pašvaldība iznomā un izīrē brīvās telpas un zemes gabalus, kopējie ieņēmumi 2020. gadā bija 19 tūkst. euro.

Izdevumu kopsumma (bez aizņēmumu saņemšanas un atmaksas summām, kas uzrādās finansēšanas sadaļā) 2020. gadā sasniedza 2,9 milj. euro (2 904 373 euro), tātad 2020. gads tika noslēgts bez deficīta: ieņēmumi pārsniedza gada izdevumus par 338 tūkst. euro. Naudas līdzekļu atlikums norēķinu kontos,  kas paliek pašvaldības rīcībā, noslēdzoties kārtējam gadam, ir 754 518 euro. Naudas atlikumi veidojas no sākotnēji plānoto ieņēmumu pārpildes, no mazākiem izdevumiem nekā plānots un naudas atlikumiem no iepriekšējiem gadiem. 2020. gadā zināmu apstākļu dēļ liels neizlietoto līdzekļu atlikums veidojās kultūras sadaļā - gandrīz 96 tūkst. euro.

2020. gadā ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai valsts piešķīra 91 tūkst. euro, papildus pašvaldība no saviem līdzekļiem izlietoja 93 tūkst. euro, bez tam tika saņemts ilgtermiņa aizņēmums no Valsts kases 75 tūkst. euro Latgales ielas virsmas seguma atjaunošanai. Kopējās šī projekta izmaksas 100 tūkst. euro.

Citas lielākās investīcijas 2020. gadā:

75 507 euro Lubānas vidusskolas ēdamzāles kapitālais remonts;

36 310 euro kultūrizglītības iestādes ēkas Tilta 5, Lubānā remonts, t.sk. jumta nomaiņa;

19736 euro PII  “Rūķīši” 1.stāva gaiteņa daļas remonts;

16 370 euro tika iegādāts mikroautobuss Veselības un sociālās aprūpes centra vajadzībām;

12 536 euro veikti lauku ceļa “Meldri" ceļa posma "Ozoli-Meirānu tilts" remontdarbi.

Daži no plānotajiem investīciju pasākumiem dažādu apstākļu ietekmē tika pārcelti uz 2021. gadu, piemēram, jumta nomaiņa estrādes būvei, ūdens ņemšanas vietas izveidošana Visagala kapos, apgaismojuma līnijas ar četriem gaismas punktiem izbūves saskaņošana valsts ceļa posmā Lubāna – Upatnieki.

Kopējais ilgtermiņa investīcijām izlietotais finansējums 2019. gadā bija 12 % no visiem izdevumiem.

2020. gadā tika uzsākts darbs piemiņas vietas izveidošanai pie bijušās izglītības iestāžu ēkas Skolas ielā 6, Lubānā. No šim mērķim saziedotajiem iedzīvotāju līdzekļiem tika izveidota piemiņas plāksne. Piemiņas vietas iekārtošana notiks 2021. gadā.

Budžeta finansēšanas sadaļa, kurā ietilpst arī aizņēmumi.

2020. gadā pašvaldība saņēma vienu ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases 75 tūkst. euro (Latgales ielas atjaunošanai), bet atmaksas par iepriekšējiem aizņēmumiem veica 273 tūkst. euro apmērā.

Kopējais ilgtermiņa saistību (aizņēmumu) apmērs 2020. gada beigās bija ≈1,2 milj. euro un nepārsniedz 3% pieļaujamo 20 % vietā. Šobrīd pēdējais termiņš ilgtermiņa saistību atmaksai ir 2046.gads.

Deputātu rīcībā ir visu iestāžu un pasākumu tāmes ar informāciju par 2020. gada sākotnējo un precizēto plānu, kā arī izpildi un ieņēmumu izdevumu atšifrējumu.

Atbilstoši likuma Par pašvaldībām 21.pantam, kas nosaka, ka: “Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var:… 2) apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.01.2021., protokols Nr. 2, 5.§)

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

apstiprināt 2020.gada novada pašvaldības budžeta izpildes pārskatu:

EUR

pamatbudžets:

līdzekļu atlikums uz 01.01.2020.                                  614 842

ieņēmumi                                                                3 242 782

izdevumi                                                                  2 904 373

finansēšana, t.sk.:                                                    - 198 733

aizņēmumu saņemšana                                                75 000

aizņēmumu atmaksa                                                   - 273 733

līdzekļu atlikums uz 31.12.2020.                                    754 518 

 

ziedojumi un dāvinājumi:

līdzekļu atlikums uz 01.01.2020.                                  628

ieņēmumi                                                                     0

izdevumi                                                                   121

līdzekļu atlikums uz 31.12.2020.                                   507 

4. Pielikums. Pamatbudžeta ieņēmumi, pamatbudžeta izdevumi atbilstoši valdības funkciju klasifikācijai, pamatbudžeta izdevumi atbilstoši valdības funkciju un ekonomiskajai klasifikācijai un ziedojumu līdzekļu ieņēmumi un izdevumi.  

 

4.§ Par adreses Dārzu iela 1, Lubānā piešķiršanu ēkai ar kadastra apzīmējumu  7013 005 0191 001 

Ziņo: Dace Almane  

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta ēka ar kadastra apzīmējumu 7013 005 0191 001, kurai nav piešķirta adrese un kuras piederība nav konstatēta. Ēka atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 005 0191 un funkcionāli nav saistīta ar citām sešām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 7013 005 0056 001, 7013 005 0056 002, 7013 005 0056 003, 7013 005 0056 005, 7013 005 0056 006, 7013 005 0056 007, kurām piešķirta adrese Stacijas iela 7, Lubāna, Lubānas novads. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz 08.12.2015. Ministru Kabineta noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 2.8. apakšpunktu un 9.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.01.2021., protokols Nr. 2, 6.§),  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt adresi Dārzu iela 1, Lubāna, Lubānas novads, ēkai ar kadastra apzīmējumu  7013 005 0191 001, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 005 0191. 

5. Pielikums. Lēmums-administratīvais akts.  

 

5.§ Par nosaukuma Smiltiņi piešķiršanu nekustamajam īpašumam

Ziņo: Dace Almane  

Lubānas novada pašvaldības dome izskata jautājumu par nosaukuma piešķiršanu īpašumam ar kadastra numuru 7058 004 0197, kas nepieciešams īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā.

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.01.2021., protokols Nr. 2, 7.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt nosaukumu Smiltiņi nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7058 004 0197, kas atrodas Lubānas novada Indrānu pagastā.  

6. Pielikums. Lēmums-administratīvais akts. 

 

6.§ Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu SIA “Aivelīna”

Ziņo: Ivars Bodžs 

Izskatot SIA “Aivelīna” valdes locekles Dž. Auželes 04.01.2021. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 04.01.2021. ar Nr. LUB/2.08/21/3) par atbrīvojumu no nomas maksas par 2020. gada decembra mēnesi Ministru Kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, Lubānas novada pašvaldības dome, konstatējot, ka:

1) starp Lubānas novada pašvaldību un SIA “Aivelīna”, reģistrācijas numurs 45403023881 (turpmāk - nomnieks), 02.04.2012. noslēgts telpu nomas līgums Nr. 08-10.1 par telpu Oskara Kalpaka ielā 3, Lubānā, nomu,

2) nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. decembrī salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem, samazinājušies vismaz par 30 %,

3) nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro,

4) nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas process,

3) nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret pašvaldību,

5) nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona,

6) nomnieks nekustamo īpašumu laika periodā 19.12.2020. līdz 31.12.2020. vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, saskaņā ar Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.panta pirmo daļu, kur teikts, valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas līdz 2021. gada 30. jūnijam atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa tiek kavēta, izņemot maksu par patērētajiem pakalpojumiem-elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem, likuma "Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kur teikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.01.2021., protokols Nr. 2, 8.§),  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Atbrīvot SIA “Aivelīna”, reģistrācijas numurs 45403023881, no nomas maksas, kas noteikta 2012. gada 2. aprīļa nomas līgumā Nr. 08-10.1, neveicot grozījumus tajā par laiku no 2020. gada 19. decembra līdz 2020. gada 31. decembrim. 

 

7.§ Par Saistošo noteikumu Nr. 1 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 „ Par aprūpi mājās Lubānas novadā”” apstiprināšanu

Ziņo: Andris Kļaviņš 

Izskatījusi Lubānas novada pašvaldības sociālā dienesta direktores Ineses Līberes priekšlikumus, pamatojoties uz likumu ”Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 3.panta trešo daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.01.2021., protokols Nr. 2, 8.§)

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 1 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par aprūpi mājās Lubānas novadā””.

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministrijas atzinuma saņemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas”. 

7. Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 1 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par aprūpi mājās Lubānas novadā”” un paskaidrojuma raksts.

 

8.§ Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā un ambulatorā dienesta auditu

Ziņo: Ivars Bodžs 

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 801 “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem" un Ministru Kabineta noteikumiem Nr.816 “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība", pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 25.01.2021. (Protokols Nr.2, 10.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

 1. Izdarīt grozījumus Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā (apstiprināts 30.12.2020., prot. Nr.16, 7.§) sadaļā Lubānas novada Sociālais dienests - Ambulatorais dienests, izsakot to sekojoši:

Nr.p.

k.

Amata nosaukums

Profesijas kods

Amata algas likme

Amata likme

105.

Ģimenes ārsts (dienas stacionārs)

2211 03

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem"

0,15

106.

Ķirurgs

2212 61

0,1

107.

Ginekologs

2212 47

0,15

108.

Ārsta palīgs (ginekologa, ķirurga)

2240 02

0,15

109.

Fizikālās terapijas māsa

2221 14

0,15

110.

Medicīnas māsa dienas stacionārā

3221 01

0,15

111.

Fizioterapeits

 

2264 02

2212 91

0,4

1111

Informācijas ievadīšanas operators

4132 01

         762

0,1

2. Ņemot vērā, ka gan dienas stacionāra, gan veselības aprūpes speciālistu pakalpojumu izmaksas atstāj arvien lielāku iespaidu uz pašvaldības budžetu, līdz šī gada 17. februārim veikt iepriekš minēto pakalpojumu auditu.

 

9.§ Par kļūdas labošanu 2017. gada 23. februāra Lubānas novada pašvaldības domes lēmumā “Par īpašuma “Indrāni” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu”

Ziņo: Ivars Bodžs  

Izskatot fiziskas personas [..] 03.01.2021. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 13.01.2021. ar Nr. LUB/2.10/21/16) par kļūdas labošanu 2017. gada 23. februāra Lubānas novada pašvaldības domes lēmumā “Par īpašuma “Indrāni” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu”, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72. panta pirmo daļu, kurā teikts, ka iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību un otro daļu, kurā teikts, ka adresātam ir tiesības prasīt, lai šā panta pirmajā daļā minētās kļūdas izlabo, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.01.2021., protokols Nr. 2, 11.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

Izteikt 2017. gada 23. februāra Lubānas novada pašvaldības domes lēmuma “Par īpašuma “Indrāni” sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu” (protokols Nr.2, 2.§) konstatējošās daļas pirmo punktu šādā redakcijā:

1. Nekustamā īpašuma “Indrāni”, Indrānu ciemā, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 7058 004 0158, sastāvā ietilpst divas ēkas - dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums Nr. 7058 004 0062 001 un saimniecības ēka, kadastra apzīmējums Nr. 7058 004 0062 003. 

 

10.§ Par pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plānu

Ziņo: Ingrīda Logina 

Atbilstoši Ministru kabineta 11.03.2008. noteikumu Nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24.punkta prasībām, kas nosaka, ka: “Pašvaldību pamatbudžeta mērķdotācijas daļu plāno vidējā (triju gadu) termiņā...”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.01.2021., protokols Nr. 2, 12.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa plānu 2021.-2023. gadam. 

8. Pielikums. Ceļu fonda vidējā termiņa plāns 2021.-2023. gadam.

 

11.§ Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2 “Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam" pieņemšanu

Ziņo: Ingrīda Logina 

Pašvaldības 2021. gada budžeta projekta katra ieņēmumu un izdevumu pozīcija izskatīta attālinātās domes deputātu komitejās, pieaicinot attiecīgo iestāžu vadītājus. Izskatīšanas laikā tika veiktas dažādas izmaiņas, palielinot vai samazinot plānotos ieņēmumus un izdevumus. 

Galvenie ieņēmumu veidi: atskaitījumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un transfertu maksājumi no valsts budžeta tiek plānoti finanšu ministrijas prognozētajā apmērā.

2021. budžeta gadu pašvaldība sāk ar 754,5 tūkst eiro līdzekļu atlikumu.

Kopējie ieņēmumi tiek plānoti 2,7 milj. eiro.

Nodokļu ieņēmumi. Ieņēmumi no nodokļiem plānoti 1 151 313 euro, jeb 42,3 % no  ieņēmumu kopapjoma. Nodokļu ieņēmumu kopapjoms tiek plānots par 9,2 % mazāks nekā 2020. gada budžeta plānā.

Lielākais īpatsvars  nodokļu ieņēmumu plānā ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim – 89% (2020. gadā attiecīgi 91 %), nekustamā īpašuma nodokļa īpatsvars veido nepilnus 10 % nodokļu ieņēmumu. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiek plānoti 1,03 milj. euro (ieskaitot 2020. gada atlikumu), kas ir par 136 tūkst eiro vai 11,6 %  mazāk, kā 2020. gadā faktiski saņemts. Samazinājuma iemesls saistīts ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījuma starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem izmaiņām: pašvaldību budžetiem - 75 procentu apmērā un valsts budžetam - 25 procentu apmērā (iepriekšējos periodos šis sadalījums bija noteikts 80 un 20 procenti). 

Nenodokļu ieņēmumi un maksas pakalpojumi. 2021. gada novada budžetā nenodokļu ieņēmumus un ieņēmumus no maksas pakalpojumiem plānots iekasēt 229 tūkst. euro apmērā, kas ir par 66 tūkst. euro mazāk nekā saņemts 2020. gadā. Samazinājums saistīts ar pašvaldības noteiktajiem ēdināšanas maksas atvieglojumiem visās pašvaldības izglītības iestādēs 100 % apmērā. Pārējos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas un pārējie nenodokļu ieņēmumi (t.sk. finansējums dažādu atsevišķu pasākumu, projektu realizācijai) un pašvaldības sniegtie maksas pakalpojumi.

Transfertu ieņēmumi. Pašvaldības ieņēmumu struktūrā liels īpatsvars ir no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem saņemtajiem maksājumiem (transfertu ieņēmumiem), tie plānoti 1,3 milj. euro, jeb  49 % no ieņēmumu kopapjoma.

Dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānots saņemt 669,6 tūkst. euro (t.sk. 2020. gada atlikums) apmērā, kas sastāda nepilnus 25 % no ieņēmumu kopapjoma. Arī šajā ieņēmumu pozīcijā, salīdzinot ar 2020. gadu, ir samazinājums par 31 060 euro.

Šī dotācija tiek aprēķināta, ņemot vērā valsts budžeta iespējas, finanšu ministrijas noteikto pašvaldību finanšu nepieciešamību katram gadam, iedzīvotāju skaitu un struktūru, kā arī pašvaldības teritorijas platību.

Lubānas novada iedzīvotāju skaits 2020. gada 1. janvārī 2314 iedzīvotāji, t.i. par 25 mazāk nekā 2019. gada sākumā.

Valstī 2021. gadā līdz paredzētajai administratīvi teritoriālajai reformai 11 pašvaldības būs maksātājas PFIF, pārējās - dotācijas saņēmējas.

Pārējās dotācijas no valsts budžeta ir noteiktiem mērķiem, pedagogu atlīdzībai, ceļu fondam, ambulatorajiem pakalpojumiem. Nodarbinātības pasākumiem arī šogad tiek atvēlēti 200 eiro katram nodarbinātības programmā iesaistītajam. Mērķdotāciju summa šobrīd nav salīdzināma ar 2020. gadu, jo pedagogu atlīdzībai  mērķdotācija piešķirta janvārim-augustam, tāpat atšķiras ES projektu īstenošanai saņemtās summas.

2021. gada Izdevumi tiek plānoti 3,1 milj. euro, t. ir par 466,7 tūkst. euro lielāki nekā pašreiz plānotie ieņēmumi, t.sk. 136 tūkst. euro iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļas samazinājums sakarā ar valsts noteiktajām atskaitījumu proporcijas izmaiņām par labu valstij, vienlaicīgi par 30 tūkst. euro samazinot dotāciju no PFIF. Līdz ar to veidojas budžeta deficīts. Budžeta deficīts tiks finansēts ar pašvaldības līdzekļu uzkrājumiem uz gada sākumu. Turklāt gandrīz 53 % vai gandrīz 245 tūkst. euro no kopējās budžeta deficīta segšanai paredzētās summas tiks izlietota investīcijām (pamatlīdzekļu iegādei un kapitālajiem remontiem), bet 221 tūkst. euro uzturēšanas izdevumu finansēšanai.

2021. gadā visiem pašvaldības iestāžu darbiniekiem, izņemot pedagogus un medicīnas darbiniekus, paredzēts atalgojuma palielinājums par 70 euro. Pedagogu un medicīnas darbinieku atalgojuma palielinājuma kārtību nosaka Ministru kabinets. Minimālā darba alga pašvaldībā no š.g. 1. janvāra noteikta 530 euro, kas būs par 30 euro lielāka nekā valsts noteiktā minimālā alga. Šādu lēmumu novada dome pieņēma ar mērķi kāpināt viszemāko algu proporcionālo palielinājumu. 

1) Lielākie izdevumi Lubānas novada pašvaldības 2021. gada budžetā, tāpat kā līdz šim, plānoti izglītībai, kas uz budžeta noteikumu apstiprināšanas brīdi sastāda 1,3 milj. euro jeb 42% no kopējiem plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem.

Arī 2021. gadā tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana visiem izglītības iestāžu audzēkņiem, šim mērķim paredzēts izlietot 90 tūkst. euro.

Paredzētas investīcijas PII “Rūķīši” 35 tūkst. euro apmērā, t.sk. koplietošanas telpu remontam, rotaļu laukuma labiekārtošanai u.c. Arī vidusskolā turpināsies  telpu remonti un dažādu iekārtu iegādes ≈ 50 tūkst. euro. Meirānu Kalpaka pamatskolas darbiniekiem atlaišanas pabalstu izmaksai ≈ 40 tūkst. euro.

Vairāk līdzekļu atvēlēts maksājumiem par saņemtajiem pakalpojumiem Madonas novada izglītības iestādēs, sakarā ar Meirānu Kalpaka pamatskolas slēgšanu pēc šī mācību gada  noslēguma.

2) Kā otru lielāko prioritāti 2021. gada budžetā pašvaldība ir noteikusi sociālo aizsardzību ar 19 % jeb nepilniem 626 tūkst. euro. Šajā izdevumu pozīcijā, salīdzinot ar 2020. gada izdevumiem, paredzēts pieaugums par 112 050 euro. Vairākas reizes palielināti līdzekļi sociālajiem pabalstiem.

3) Kultūras sadaļā paredzēti 391 tūkst. euro jeb 12 % no visiem budžeta izdevumiem. Lubānas estrādes remontam paredzēti 15 tūkst. euro. Lubānas kultūras nams un Meirānu tautas nams iegādāsies jaunus skatuves tērpus par 6,4 tūkst. euro, paredzēti līdzekļi mikrofonu, datora un cita inventāra iegādei, 13,3 tūkst. euro piešķirti pašdarbības kolektīviem transporta pakalpojumu apmaksai.

Sporta sadaļā piešķirti 26 tūkst. euro. Paredzēti līdzekļi J. Zāberam veltītā pasākuma līdzfinansēšanai, četriem iedzīvotāju iniciatīvas projektiem u.c. pasākumiem.

4) Pašvaldības ceļu, ielu, teritorijas un ēku apsaimniekošanas sadaļās paredzēts veikt investīcijas pilsētas ielu un lauku ceļu uzlabošanā, piesaistot arī aizņemtos līdzekļus no Valsts kases. Šim mērķim pašvaldības ceļu fondā šobrīd ir rezervēti 70 tūkst. euro. Ceļu fondam no valsts budžeta līdzekļi nav palielināti (91,4 tūkst. euro), tāpēc, tāpat kā iepriekšējos gados, papildus valsts piešķirtajiem līdzekļiem pašvaldība no sava budžeta ielu un ceļu uzturēšanai plāno izlietot gandrīz 103 tūkst. euro infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai.

Paredzēti papildus līdzekļi teritorijas vizuālajam noformējumam ikdienā un svētkos, rotaļu laukuma labiekārtošanai, uzņēmējdarbības veicināšanas projektiem u.c. pasākumiem.

Sākot ar šo gadu, pašvaldība apmaksās lauku attīstības speciālista darbu ar nepilnu darba laika slodzi.

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2021. gadā paredzēts atmaksāt ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummas 59,5 tūkst. euro apmērā.

Nesadalīto (brīvo) līdzekļu atlikums budžeta plānā paredzēts 228 tūkst. euro apmērā, bet līdzekļi neparedzētiem gadījumiem - 12 tūkst. euro.

Deputātu rīcībā ir iestāžu un pasākumu detalizētas ieņēmumu/izdevumu tāmes ar salīdzinošu informāciju par 2020. gada sākotnējo un precizēto plānu, 2020. gada faktisko budžeta izpildi un 2021. gada projektu. 2021. gada budžeta projektam pievienots domes priekšsēdētāja ievadziņojums.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. punktu un 46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.pantu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 19.01.2021. (protokols Nr.1), Finanšu un attīstības komitejas 21.01.2021. (Protokols Nr.1) un 25.01.2021. (Protokols Nr.2) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2 “Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” saskaņā ar pielikumiem.  

9. Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 2 "Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam" ar pielikumiem 1., 2., 3., 4., 5., 6. un ievadziņojums pie Lubānas novada pašvaldības 2021. gada budžeta.  

 

12.§ Par Lubānas novada pašvaldības domes 2021. gada 1. janvāra ārkārtas sēdes lēmuma "Par ārkārtējo situāciju Lubānas Veselības un sociālās aprūpes centrā" atcelšanu

Ziņo: Ivars Bodžs  

Atsaucoties uz Lubānas sociālā dienesta direktores Ineses Līberes sniegto informāciju par situāciju Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 23. un 27. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Atcelt ārkārtējās situācijas režīmu Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā un noteikt, ka 2021. gada 1. janvāra ārkārtas sēdes lēmums “Par ārkārtējo situāciju Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā” zaudē spēku ar 2021. gada 1. februāri.  

 

13.§ Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Magones, Indrānu pagastā, Lubānas novadā otro izsoli

Ziņo: Ivars Bodžs

Ar Lubānas novada pašvaldības domes lēmumu (26.11.2020. sēdes protokols Nr. 15, 1.§) atsavināšanai izsolē tika nodots pašvaldības nekustamais īpašums Magones Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles sākumcena - 12300 EUR. Nekustamā īpašuma atsavināšanai tika rīkota elektroniska izsole. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 29.2 pantā teikts, ka, ja tiek rīkota elektroniska izsole, persona, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, 20 dienu laikā no izsoles sludinājumā norādītā izsoles sākuma datuma iemaksā izsoles organizētājam nodrošinājumu izsoles sludinājumā norādītajā apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, nosūta izsoles organizētājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē. Noteikumos noteiktajā laikā izsolei netika autorizēts neviens pretendents, līdz ar to solīšana nenotika. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta pirmajā daļā noteikts, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var:

1) rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem;

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 17. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

 1. Organizēt nekustamā īpašuma Magones Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580010127, otro izsoli, pazeminot izsoles sākumcenu par 10 procentiem.
 2. Apstiprināt atsavināmā īpašuma nosacīto cenu 11 070 EUR.
 3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram organizēt  īpašuma atsavināšanu.  

 

14.§ Par Lubānas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2021. gadam

Ziņo: Ingrīda Logina 

Saskaņā ar Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļas veiktajiem aprēķiniem, ņemot vērā Valsts izglītības informācijas sistēmā uz 01.01.2021. norādīto izglītojamo skaitu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksas pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2021. gadā saskaņā ar pielikumiem:

euro mēnesī vienam audzēknim         

1. Lubānas vidusskolā                                                 124,14         

2. Meirānu Kalpaka pamatskolā:                                                        

- 5 un 6-gadīgo izglītošanai                                          489,39            

- pārējās pirmsskolas vecuma grupās                            399,36            

- pamatskolas klasēs                                                   399,37                

3. Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”                              

- bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai                   246,81            

- pārējās pirmsskolas vecuma grupās                           274,68         

10. Pielikums. Pamatbudžeta iestādes uzturēšanas ieņēmumu un izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2021. gadā.

 

Sēde slēgta: plkst. 17.00

Sēdes vadītājs: Tālis Salenieks

Sēdi protokolēja: Sandra Līcīte

Sēdes protokols parakstīts 2021. gada 1. februārī.

Domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 1 - 01.01.2021.

 

Sēdi atklāj plkst.: 16.00

Sēde notiek: videokonferences veidā ZOOM platformā, balsošana notiek

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte Sandra Valaine, Laila Ozoliņa 

Sēdē nepiedalās deputāti: Ainārs Spridzēns, Guntis Klikučs

Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors; Inese Lībere - Sociālā dienesta direktore 

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte – kancelejas vadītāja

 

Darba kārtība:

 1. Par ārkārtējo situāciju Lubānas Veselības un sociālās aprūpes centrā

 

1.§ Par ārkārtējo situāciju Lubānas Veselības un sociālās aprūpes centrā 

Ziņo: Tālis Salenieks, Inese Lībere

Tālis Salenieks: - Ārkārtas sēde sasaukta, lai spriestu par situāciju Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrā, kur strauji izplatās Covid- 19 vīruss. Sēdē uzaicināta piedalīties centra direktore Inese Lībere, lai informētu par pašreizējo situāciju. 

Inese Lībere: - Situācija veselības un sociālās aprūpes centrā (SAC) ir kritiska un neapskaužama. 2020. gada 30. decembrī ņemtie Covid-19 testi centra klientiem uzrādīja, ka no 39 inficējušies 26 centra iemītnieki. Tikko saņēmu ziņu, ka viens no Covid-19 skartajiem klientiem ir miris. 3 no klientiem, kuriem bija pozitīvs Covid-19 tests, stāvoklis ir diezgan smags. Slimo arī apkalpojošais personāls. Daļa darbinieku ir uz darbnespējas lapas, daļa darbinieku atrodas karantīnā kā kontaktpersonas. Pašlaik klientu pamatvajadzības tiek nodrošinātas pilnā mērā: gan ēdināšana 4 reizes dienā, gan pieejamas higiēnas un pirmās nepieciešamības lietas, vajadzīgie medikamenti.

Jāsaprot, ka centrā dzīvo klienti cienījamos gados ar dažādām diagnozēm, lielākajai daļai klientu ir iespējamas veselības komplikācijas. Centrā ir 8 iemītnieki vecumā virs 90 gadiem, 15 - no 80-89 gadiem, 8 vecumā no 70-79 gadiem, pārējie jaunāki. Viņi nesaprot situācijas nopietnību, ar varu noturēt istabās nav iespējams, tādēļ grūti ierobežot kustību.

Darbinieki ir nodrošināti ar aizsardzības līdzekļiem. Personāls regulāri tiek informēts par situācijas nopietnību, par spectērpu nēsāšanas un citu aizsardzības līdzekļu izmantošanu, par pastiprinātu dezinfekcijas nepieciešamību. Neskatoties uz to, individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošana ir kritiskais punkts, tie netiek pareizi lietoti. Kombinezoni ir liela izmēra, samērā grūti uzvelkami un bieži vien, steidzoties pie klienta, to nevar paspēt uzvilkt. Darbinieki ir brīdināti, ka pat pie vismazākajām saslimšanas pazīmēm, piemēram, akūtas elpceļu infekcijas pazīmēm, paaugstinātas temperatūras, ožas, garšas traucējumiem, jāpaliek mājās un jāsazinās ar ģimenes ārstu. Pati esmu gatava doties palīgā, ja vajadzēs, kaut vai palīdzēt virtuvē, jo viena no pavārēm arī ir slima. Klientiem nodaļā tiek nodrošinātas intravenozās injekcijas un intravenozās sistēmas. Smagajam klientam tika nodots pieteikums NMP dienestam, kas atbildēja, ka pašiem jāliek sistēmas uz vietas.

Tālis Salenieks: - Mani satrauc tas, ka NMP nebrauc un smagāk slimos klientus neved uz slimnīcu. Manuprāt, ar injekcijām vien nepietiek.

Inese Lībere: - Injekcijas atvieglo stāvokli. Daudz dodam dzert ūdeni, tējas. Pirms tam regulāri devām vitamīnus.

Tālis Salenieks: - Ja kādam no klientiem ir smags stāvoklis, NMP tomēr jāsauc, lai tuviniekiem nav pārmetumu par to, ka nav veikta pienācīga aprūpe. Vai pašlaik ir vajadzība pēc kaut kā no inventāra, medikamentiem, aizsardzības līdzekļiem?

Inese Lībere: - Šobrīd maskas, aizsargtērpi ir pietiekamā daudzumā. Pēc svētkiem veiksim pasūtījumu. Klientiem maskas ir ļoti grūti uzlikt. Tiem, kam ir psihiskas problēmas, to vispār nevar izdarīt. Līdzko pirmajam no klientiem pamanījām saslimšanas pazīmes, tūlīt izolējām viņu uz 3.stāvu, tomēr visi istabas biedri pēc tam saslima.

Tālis Salenieks: - Vai par stāvokli ir informēti klientu tuvinieki?

Inese Lībere: - Lielākā daļa nav. Darbs pašlaik ir tik intensīvs, ka tam neatliek laika. Uzskatu, ja stāvoklis ilgāk būs smags, tad informēsim.

Tālis Salenieks: - Uzskatu, ka visu iemītnieku tuviniekiem tomēr jāpaziņo, ka SAC ir ārkārtas situācija, lai viņiem tas nav jāuzzina no plašsaziņas līdzekļiem vai pilsētā cirkulējošām runām. Turpmāk katru dienu par stāvokli centrā informēt mani un izpilddirektoru. 

Lana Kunce: - Uzskatu, ka par stāvokli aprūpes centrā uzreiz vajadzēja ziņot klientu tuviniekiem. Neziņa piederīgos dzen izmisumā.

Inese Lībere: - Pašlaik visgrūtāk ir ar aprūpētājiem, no 7 strādā 3. Pirmdien varētu nākt palīgā vēl 2 cilvēki. Darbiniekiem ir stresa stāvoklis, nodaļā valda satraukums.

Tālis Salenieks: - Kā ar rezerves plānu? Varbūt jāaicina kādi cilvēki palīgā?

Inese Lībere: - Esmu uzrunājusi dažus, bet nav tādu, kuri būtu gatavi nākt. No malas nevar paņemt cilvēku, kurš neko nezina par šo darbu. Nav arī īstais laiks kādu apmācīt.

Tālis Salenieks: - Vai ir bijusi saziņa ar Varakļānu SAC, kur bija līdzīga situācija?

Inese Lībere: - Pēdējā laikā - nē.

Ivars Bodžs: - Varakļānu SAC pirmie klienti saslima vēl pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas valstī. No 40 klientiem saslima 37. Patiesībā, klientu nošķiršana nekādu labumu nedeva. Viņiem ar personālu gāja grūtāk. Vienu brīdi viņiem vispār nebija mediķa, tas tika piesaistīts no blakus pilsētas. No 40 klientiem nomira 12. Lielākā daļa no viņiem arī netika ievietoti kādā ārstniecības iestādē.

Iveta Peilāne: - Inese, vai tev ir kāda atbalsta grupa, jo vienam cilvēkam visu nav iespējams koordinēt?

Inese Lībere: - Daži ir. Tie, kas slimo, neiesaistās, daži jūtas patiešām slikti. Vietniece attālināti veic iepirkumus, kas nepieciešami ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai.

Ivars Bodžs: - Mēs krīzes situācijā varētu atbalstīt darbiniekus materiāli. Vai esam gatavi piemaksāt par darbu? Pašvaldība var arī piedāvāt darbiniekiem, kuri, lai neapdraudētu tuviniekus, nevēlas iet uz mājām, istabas tūrisma mītnē bez maksas.

Tālis Salenieks: - Domāju, ka krīzes laikā algu darbiniekiem, kuri ir tiešā kontaktā ar klientiem, varētu dubultot.

Lana Kunce: - Vai psihologs nevarētu darbiniekiem palīdzēt?

Inese Lībere: - Šodien sazinājos ar psihologu. Viņa ir gatava palīdzēt, ja būs nepieciešams Šodien nosūtīšu īsziņas darbiniekiem, ka ir šāda iespēja un to var izmantot, ja kāda vēlas.

Tālis Salenieks: - Pirms balsošanas par algām, īsumā kopsavilkums: sociālā dienesta direktorei katru dienu ziņot par stāvokli un notiekošo SAC man un izpilddirektoram; darbiniekiem sniegt vislielāko atbalstu; paziņot tuviniekiem par stāvokli SAC; ievietot paziņojumu pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv un Facebook.lv kontā par iespēju pieteikties SAC darbā par aprūpētājiem, cilvēkiem ar pieredzi, gadījumam, ja sāk trūkt apkalpojošā personāla; aktualizēt paziņojumu par sociālā dienesta klientu attālinātu apkalpošanu. Nākamo tiešsaistes sanāksmi organizēt pirmdien, 4.janvārī, plkst. 10.00.

Domes priekšsēdētājs ierosina deputātiem balsot par to, ka Veselības un sociālās aprūpes centrā tiek izsludināta ārkārtas situācija un tās laikā darbiniekiem, kuri ir tiešā kontaktā ar centra klientiem, amata algai vai stundas tarifa likmei tiek piemērots koeficients 2.

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

1. Izsludināt Lubānas Veselības un sociālās aprūpes centrā ārkārtas situāciju ar 2020. gada 28. decembri.

2. Noteikt, ka ārkārtas situācijas laikā Lubānas Veselības un sociālās aprūpes centra darbiniekiem, kuri ir tiešā kontaktā ar centra klientiem, amata algai vai stundas tarifa likmei tiek piemērots koeficients 2.

 

Sēde slēgta: plkst. 18.30 

Sēdes vadītājs: Tālis Salenieks 

Sēdi protokolēja: Sandra Līcīte 

Sēdes protokols parakstīts 2021. gada 4. janvārī

 

 

Domes sēdes protokols Nr. 16 - 30.12.2020.                                                                                             

 

Sēdi atklāj: plkst. 14.00  

Sēde notiek: videokonferences veidā ZOOM platformā, tiek izmantota elektroniskā balsošana

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa  

Sēdē nepiedalās deputāti: Ainārs Spridzēns

Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors; Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede; Dace Almane  nekustamā īpašuma speciāliste; Andris Kļaviņš – juriskonsults 

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte – kancelejas vadītāja

Darba kārtība:

 1. Par medību tiesību līguma pārslēgšanu
 2. Par zemes nomas līguma slēgšanu
 3. Par starpgabala statusa piešķiršanu un īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70580040198
 4. Par Saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” apstiprināšanu
 5. Par saistošo noteikumu Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” apstiprināšanu
 6. Par zemes “Upmalītes”, Indrānu pagastā nomas līguma grozīšanu
 7. Par Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu
 8. Par Lubānas pilsētas bibliotēkas ārējā apkalpošanas punkta slēgšanu
 9. Par Lubānas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Lubānas Ziņas” nolikuma apstiprināšanu
 10. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm.

Lubānas novada Sociālā dienesta direktore Inese Lībere informē klātesošos par stāvokli Veselības un sociālās aprūpes centā, kur  izplatījies Covid-19 vīruss.          

Izpilddirektors Ivars Bodžs iepazīstina klātesošos ar sagatavoto informāciju par 2020. gada 26. novembra domes sēdes lēmumu izpildi.

1. Pielikums. Pārskats par 26.11.2020.  domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par medību tiesību līguma pārslēgšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs

 Izskatot biedrības “MK Meirāni” 14.12.2020. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 14.12.2020. ar Nr. LUB/2.07/20/36) par medību tiesību nomas līguma pārslēgšanu, tiek konstatēts: 

1) 24.03.2017. tika noslēgts Medību tiesību nomas līgums LUB/5.07.4/17/21, ar kuru pašvaldība nodeva medību tiesības biedrības “Madonas mednieku un makšķernieku biedrība” (reģ. Nr. 40008039430) mednieku kolektīvam “Meirāni” 21 pašvaldības valdījumā esošu zemes vienību, 94,1 ha kopplatībā uz laiku līdz 2029. gada 31. martam;

2) “Madonas mednieku un makšķernieku biedrība” 12.11.2020. (valdes sēdes protokols Nr. 5) ir deleģējusi biedrībai “MK Meirāni” tiesības par medību nomas līgumu slēgšanu un pārslēgšanu ar visām juridiskajām un fiziskajām personām;

3) Centrālvidzemes virsmežniecība savā 14.12.2020. vēstulē Nr. VM2.1-10/10740 ir sniegusi ziņas par medību formējumiem, kas atrodas pašvaldībai piederošajos zemesgabalos, tai skaitā par biedrību “MK Meirāni”;

4) līguma darbības laikā četras zemes vienības ir atsavinātas citām fiziskām un juridiskām personām. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Finanšu un attīstības komitejas 2020.gada 28. decembra atzinumu (sēdes protokols Nr.12, 1.§), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Medību likuma 29.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumu Nr.421 “Medību noteikumi” 13., 14. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

Pārslēgt medību tiesību nomas līgumu ar biedrību “MK Meirāni” reģ.Nr.40008296191 uz pašvaldības valdījumā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 70580160040; 70580160041; 70580160042; 70580160062; 70580160081; 70580160082; 70580160088; 70580160128; 70580160137; 70580160182; 70580160205; 70580160209; 70580160252; 70580160271; 70580160274; 70580170024; 70580190075, saglabājot 24.03.2017. noslēgtā Medību tiesību nomas līguma Nr. LUB/5.07.4/17/21 ar biedrību “Madonas mednieku un makšķernieku biedrība” nosacījumus.  

 

2.§ Par zemes nomas līguma slēgšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs

 2020. gada 7. decembrī pašvaldībā tika saņemts [..] 03.12.2020. iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.09/20/78) par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70580040073 nomu. 07.12.2020. pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv publicēts informatīvais paziņojums par šīs zemes vienības iznomāšanu, nosakot pieteikšanos līdz 22.12.2020. Paziņojumā noteiktajā laikā citu pretendentu pieteikumi netika saņemti. Zemesgabala platība 0,6166 ha, kadastrālā vērtība 322 EUR. 

Pamatojoties uz 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.8. punktu, kurā teikts, ka izsoli var nerīkot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 15 „Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” (apstiprināti ar Lubānas novada domes 2016. gada 30. novembra sēdes protokola Nr. 15, 8.§ lēmumu), ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (28.12.2020., protokols Nr. 12, 2.§) 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Iznomāt pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 70580040073, 0,6166 ha platībā [..], personas kods: [..], slēdzot nomas līgumu uz sešiem gadiem ar gada nomas maksu 5% no īpašuma kadastrālās vērtības.  

 

3.§ Par starpgabala statusa piešķiršanu un īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70580040198 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Lubānas novada pašvaldībā saņemta Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas (turpmāk VZD) 2020. gada 30. novembra vēstule Nr. 2-13-V/2981 “Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu” (reģ. pašvaldībā 30.11.2020. ar Nr. LUB/2.08/20/1121). Lubānas novada dome, izvērtējot nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 70580040198, Indrānu pagastā, Lubānas novadā zemes vienības, platība - 0,18 ha, kas sastāv no vienas zemes vienības, turpmāko izmantošanu, konstatē:

1. Nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 70580040198, 0,18 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 70580040198 nav reģistrēts zemesgrāmatā;

2. Ar 2020. gada 26.novembra VZD aktu Nr. 11-12-V/246 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70580040198 ir iekļauta rezerves zemes fondā;

3. Saistošo noteikumu Nr. 5 "Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" (apstiprināti ar Lubānas novada domes lēmumu 25.04.2013., sēdes protokols Nr. 5, 2.§) 3.2.9.4. punktā noteikts, ka jaunveidojamo zemes vienību minimālā platība lauku teritorijās nedrīkst būt mazāka par 1 ha;

4. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta “b” apakšpunkts nosaka, ka zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs zemesgabals, kura platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto minimālo zemesgabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam, vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam);

5. Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.2.punktā noteikts, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nosaka, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (28.12.2020., protokols Nr. 12, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

1. Noteikt starpgabala statusu zemes vienībai 0,18 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 7058 004 0198, Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

2. Zemes vienībai 0,18 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 70580040198 noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

3. Starpgabalu reģistrēt zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda.

 

4.§ Par Saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” apstiprināšanu

Ziņo: Andris Kļaviņš 

2021. gada 1. janvārī stājas spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (turpmāk tekstā – Likums). Grozījumi izsaka Likuma V nodaļu – Sociālā palīdzība jaunā redakcijā. Likuma 33.pants nosaka minimālo ienākumu slieksni sociālai palīdzībai (garantētais minimālais ienākumu slieksnis – turpmāk tekstā GMI, trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis). Ar grozījumiem trūcīgas mājsaimniecības statusu un GMI piešķiršanas kārtību nosaka Likums un Ministru kabineta noteikumi. Līdz 2021. gada 1.janvārim GMI apmēru nosaka pašvaldība.

Grozījumu 1.panta 40.punkts paredz jauna termina “mājsaimniecība - vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi”, ieviešanu.

Likuma 33.panta trešā daļa nosaka, ka “Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par šā panta otrajā daļā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni”.

Ņemot vērā Likuma grozījumus, jaunu Ministra kabineta noteikumu spēkā stāšanos, ir nepieciešams veikt atbilstošus grozījumus Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”, tai skaitā nosakot maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Lai uzlabotu sociālās palīdzības atbalstu Lubānas novada pašvaldības iedzīvotājiem, ir nepieciešams pārskatīt sociālo pabalstu apmērus, lai atbilstoši pielāgotu ekonomiskajai situācijai.

Ņemot vērā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma grozījumus, kas stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī, likumu ”Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes atzinumu (22.12.2020., protokols Nr.11, 4.§) un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (28.12.2020., protokols Nr.12, 4.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” .

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas”.

 2. Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” un paskaidrojuma raksts.

 

5.§ Par saistošo noteikumu Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina 

Sakarā ar saņemtajiem Izglītības un zinātnes ministrijas transfertiem piemaksām pedagogiem par attālinātā mācību procesa nodrošināšanu, Nacionālā Kultūras centra transfertiem Lubānas Mākslas skolas pedagogu darba samaksas paaugstināšanai, Nodarbinātības Valsts aģentūras finansējumu nodarbinātības pasākumiem, nepieciešamību palielināt izdevumu plānu pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumiem un sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģiona īstenotajiem deinstitucionalizācijas pasākumiem, kā arī veicamajām izmaiņām atsevišķu iestāžu 2020. gada ieņēmumu/izdevumu tāmēs atbilstoši izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (28.12.2020. protokols Nr. 12, 5.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2020. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” saskaņā ar pielikumu.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1. Saistošos noteikumus Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

3. Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 14; 29.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” 1., 2., 3. pielikums 30.12.2020. Saistošo noteikumu Nr. 14 redakcijā.

 

6.§ Par zemes “Upmalītes”, Indrānu pagastā nomas līguma grozīšanu

Ziņo: Dace Almane

 Lubānas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) 2020. gada 15. decembrī saņemts [..], personas kods: [..], iesniegums par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu (pašvaldības reģistrācijas Nr. LUB/2.09/20/87), kurā lūgts pagarināt 2015. gada 4. decembra Valsts rezerves zemes fonda zemes nomas līgumu  Nr. 8, par zemes “Upmalītes”, Indrānu pagastā nomu līdz 2025. gada 31. decembrim.

Starp Pašvaldību un [..] noslēgts Valsts rezerves zemes fonda zemes nomas līgums par īpašumu “Upmalītes” ar kopējo platību 2,5 ha, kadastra apzīmējums 7058 006 0079 līdz 2020. gada 31. decembrim, pamatojoties uz Lubānas novada pašvaldības domes sēdes lēmumu ”Par valsts rezerves fonda zemesgabala “Upmalītes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” (26.11.2015., protokols Nr. 16, 8.§ ).

Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18. punktam,  iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot gadījumu, kad nomas objektu iznomā publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, savukārt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61.panta pirmajā daļā noteikts, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.

Nomnieks labticīgi pilda 2015. gada 4. decembra zemes nomas līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, tai skaitā, tam nav maksājumu kavējumu, kas kopā pārsniedz divu maksājumu periodu. Ievērojot minēto, 2015. gada 4. decembra zemes nomas līgums būtu pagarināms līdz 2025. gada 31. decembrim.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu un 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61.panta pirmo daļu un trešo daļu, Ministru kabineta 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18., 21. un 119.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (28.12.2020., protokols Nr.12, 6.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Pagarināt 2015. gada 4. decembra zemes nomas līguma Nr. 8 par īpašumu “Upmalītes” ar kopējo platību 2,5 ha, Indrānu pagasts, Lubānas novads, kadastra apzīmējums 7058 006 0079, kas noslēgts ar [..], personas kods: [..], darbības termiņu līdz 2025. gada 31. decembrim.

 

7.§ Par Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Noklausoties Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora Ivara Bodža informāciju, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 13. un 27.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.12.2020.) un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu  (28.12.2020., protokols Nr.12,8.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstu. 

4. Pielikums. Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju saraksts.

 

8.§ Par Lubānas pilsētas bibliotēkas ārējā apkalpošanas punkta slēgšanu

Ziņo: Ivars Bodžs 

Izskatot Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītājas Ingunas Kaņepones 10.12.2020. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 10.12.2020. ar Nr. LUB/2.08/20/1169) par saskaņojuma saņemšanu bibliotēkas ārējā apkalpošanas punkta “Baloži” slēgšanai, tiek konstatēts:

1) Lubānas pilsētas bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts “Baloži” tika izveidots 2010. gadā, reorganizējot Indrānu bibliotēku;

2) ja pēdējo trīs gadu laikā lasītāju skaits ir konstants 10-11, tad apmeklētība un literatūras izsniegumu skaits samazinās, 2020. gadā – 75;

3) ārējā apkalpošanas punktā reģistrētie lietotāji apmeklē arī Lubānas pilsētas bibliotēku, kas atrodas 7,5 km attālumā no “Baložiem”;

4) punkta uzturēšanas izdevumi 2020. gadā ir vairāk kā 4,5 tūkstoši eiro;

5) Bibliotēku likuma 16. panta pirmās daļas 2. punktā noteikts, ka bibliotēkai ir tiesības nolikumā noteiktajā kārtībā veidot bibliotēkas struktūru, atvērt nodaļas un filiāles.

Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītāja Inguna Kaņepone informē, ka plāno ieviest mājapkalpošanas pakalpojumu pēc pieprasījuma vienu reizi mēnesī. Daudzi bibliotēkas ārējā apkalpošanas punkta “Baloži” lasītāji ir mobili un atbrauc uz bibliotēku Lubānā. Pie tiem, kuriem ir problēma nokļūt līdz bibliotēkai, varētu aizbraukt bibliotekārs.

Izpilddirektors Ivars Bodžs: -Šāds pakalpojums noteikti jāņem vērā, sastādot bibliotēkas budžetu 2021. gadam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2020. gada 22. decembra atzinumu (sēdes protokols Nr. 11, 1.§),  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Piekrist Lubānas pilsētas bibliotēkas ārējā apkalpošanas punkta “Baloži” slēgšanai.

2. Līdz 2021. gada 20. janvārim sagatavot pašvaldības īpašumā esošās ēkas “Baloži” Indrānos, Indrānu pagasts turpmākās izmantošanas priekšlikumus.

 

9.§ Par Lubānas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Lubānas Ziņas” nolikuma apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Lai noteiktu Lubānas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Lubānas Ziņas” izdošanas mērķi un kārtību, publicējamo un nepublicējamo informāciju, tās ievietošanas kārtību un organizatorisko struktūru, ir izstrādāts informatīvā izdevuma nolikums.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 22.12.2020. atzinumu (protokols Nr.11, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Lubānas Ziņas” nolikumu.

5. Pielikums. Nolikums Nr. 3 Lubānas novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Lubānas Ziņas” nolikums.

 

10.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Ziņo: Andris Kļaviņš

Lubānas novada pašvaldības dome izskata administratīvo lietu, kas ierosināta uz  fiziskas personas [..], deklarētā dzīvesvieta [..], Lubāna, Lubānas novads, 2020.gada 9.oktobra iesnieguma pamata (reģ. pašvaldībā 09.10.2020. ar Nr. LUB/2.10/20/455), kurā viņš lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu citai fiziskai personai [..], [..], Lubānā, Lubānas novadā, jo ir zudis tiesiskais pamats dzīvot norādītajā adresē.

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1., 3.pantu, 11.pantu, 12.panta 1.daļu, Administratīvā procesa likuma 59.panta 1 un 2.daļu, 63.panta 1.daļas 1.punktu, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr. 11, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Anulēt fiziskai personai [..], personas kods: [..], deklarēto dzīvesvietu [..], Lubānā, Lubānas novadā.

6. Pielikums. Lēmums-administratīvais akts.

 

Sēde slēgta: plkst. 17.00

Sēdes vadītājs: Tālis Salenieks

Sēdi protokolēja: Sandra Līcīte

Sēdes protokols parakstīts 2021. gada 6. janvārī

Domes sēdes protokols Nr.15 - 26.11.2020.                                                                                           

 

Sēdi atklāj: plkst. 14.00

Sēde notiek: klātienē, tiek izmantota elektroniskā balsošana

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte Sandra Valaine, Guntis Klikučs 

Sēdē nepiedalās deputāti: Ainārs Spridzēns, Laila Ozoliņa 

Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede 

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte – kancelejas vadītāja  

Darba kārtība:

 1. Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Magones, Indrānu pagastā, Lubānas novadā  atsavināšanu
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Vijas, Lubāna, Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu
 3. Par nedzīvojamo telpu “Meirānu stacija” Meirānos nomas līguma grozīšanu
 4. Par informatīvo izdevumu “Lubānas Ziņas”
 5. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks 2020" pasniegšanas ceremoniju
 6. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 3D printera iegādei
 7. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Krasta un Sporta ielu Lubānā segumu atjaunošanas projektēšanas darbiem
 8. Par SIA “Lubānas KP” pamatkapitāla palielināšanu
 9. Par Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes 19.10.2020. Nr.BIS-BV-5.1-2020-476 lēmuma “Par atteikumu izdot būvatļauju dzīvojamās mājas pārbūvei Sporta ielā 10, Lubānā, Lubānas novadā” apstrīdēšanu
 10. Par saistošo noteikumu Nr. 12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” apstiprināšanu
 11. Par Tāļa Salenieka ievēlēšanu dalībai dabas lieguma “Lubāna Mitrājs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupā 

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē, ka sēdes darba kārtībā ir iekļauts jautājums par SIA “Lubānas KP” pamatkapitāla palielināšanu. Pamatkapitāla palielināšana, palielinot pašvaldībai piederošo kapitāla daļu skaitu, veicot ieguldījumu naudā 70 000 EUR apmērā, bija paredzēta ar mērķi - jaunas traktortehnikas un aprīkojuma iegāde. Traktortehnika un aprīkojums nepieciešams SIA “Lubānas KP” tehniskās kapacitātes stiprināšanai teritorijas  un pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbu veikšanai. Par šo jautājumu plaši tika debatēts Finanšu un attīstības komitejas sēdē. Uzskatu, ka, ņemot vērā pašreizējo situāciju valstī, kad izsludināta ārkārtējā situācija, ka tiek noteikts arvien vairāk papildus drošības pasākumu Covid-19 slimības ierobežošanai, kuru izpildei, iespējams, būs nepieciešami papildus līdzekļi no pašvaldības budžeta, tik lielu finanšu līdzekļu ieguldīšana būtu pārsteidzīga. Ierosinu darba kārtības 8.jautājumu par SIA “Lubānas KP” pamatkapitāla palielināšanu izslēgt no domes sēdes darba kārtības.

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Izslēgt no domes sēdes darba kārtības 8.jautājumu “Par SIA “Lubānas KP” pamatkapitāla palielināšanu”.  

Lubānas novada izglītības iestāžu vadītāji informē klātesošos par mācību procesa organizēšanu Lubānas vidusskolā, Meirānu Kalpaka pamatskolā un Lubānas Mākslas skolā Covid-19 izplatības laikā.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm. Šogad dāvināšanai pašvaldības iestādēm un sadarbības partneriem tiks sagatavots kalendārs-pulkstenis ar novada simboliku. 27.novembrī atkal notiks apvienojamo Madonas, Ērgļu, Cesvaines, Lubānas novadu deputātu kopsapulce.

Izpilddirektors Ivars Bodžs iepazīstina klātesošos ar sagatavoto informāciju par 2020. gada 29. oktobra domes sēdes lēmumu izpildi. 

1. Pielikums. Pārskats par 29.10.2020. domes sēdes lēmumu izpildi. 

 

1.§ Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Magones,   Indrānu pagastā, Lubānas novadā  atsavināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Izskatot jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma Magones atsavināšanu, tiek konstatēts: 

 1. Nekustamais īpašums Magones, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580010127, nostiprināts zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda (Indrānu pagasta zemesgrāmatu nodalījuma Nr. 100000605852), sastāv no vienas zemes vienības 6,78 ha platībā, kadastra apzīmējums 70580010141.
 2. Īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai.
 3. Zemesgabals iznomāts juridiskai personai, nomas līguma darbības termiņš - 2023. gada 31. marts. Līgums paredz iespēju pašvaldībai lauzt līgumu pirms termiņa, ja mainās zemesgabala statuss. Nomniekam ir pirmpirkuma tiesības un saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta 1. punktu, tas var iegūt publiskas personas mantu par izsolē nosolīto augstāko cenu.
 4. Īpašuma atlikusī bilances vērtība 5370 EUR, kadastrālā vērtība 4869 EUR.
 5. Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8. panta 6. punkta nosacījumus, Pašvaldība saņēmusi nekustamā īpašuma vērtētāja - SIA “Eiroeksperts” novērtējumu, saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma iespējamā tirgus vērtība ir 12300 EUR.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 9. panta otro punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (23.11.2020., protokols Nr. 11, 2.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Nodot atsavināšanai Lubānas novada pašvaldības nekustamo īpašumu Magones, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580010127, pārdodot to izsolē.

2. Apstiprināt atsavināmā īpašuma nosacīto cenu 12300 EUR.

3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram organizēt  īpašuma atsavināšanu. 

 

2.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Vijas, Lubāna, Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu 

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības dome izskata SIA „NOVADMĒRNIEKS” zemes ierīkotājas Māras Marheles 2020. gada 9. novembra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 2020. gada 9. novembrī ar Nr. LUB/2.07/20/29) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Vijas, Lubāna, Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un konstatē, ka nav nepieciešama nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta pilnveidošana vai noraidīšana. 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu un Lubānas novada pašvaldības domes sēdes 2020. gada 30. septembra lēmumu “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Vijas, sadalei”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (23.11.2020., protokols Nr. 11, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt SIA “NOVADMĒRNIEKS” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma sadalei Vijas, Lubāna, Lubānas nov. (skat. grafisko pielikumu).

2. Jaunveidotajai zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu: 7013 005 0199, platība - 0,4690 ha, saglabāt esošo nosaukumu: “Vijas”, Lubāna, Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).

3. Jaunveidotajai zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu: 7013 005 0200,  ar platību - 0,7896 ha, piešķirt nosaukumu: “Birzītes”, Lubāna, Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).

2. Pielikums. Lēmums-administratīvais akts un grafiskais pielikums.

 

3.§ Par nedzīvojamo telpu “Meirānu stacija” Meirānos nomas līguma grozīšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Lubānas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) 2020. gada 19. novembrī saņemta pašnodarbinātas personas [..], reģistrācijas kods 11116611705, 2020. gada 17. novembra vēstule “Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu” (Pašvaldības reģistrācijas Nr. LUB/2.09/20/71), kurā lūgts pagarināt 2019. gada 17. decembra nomas līgumu par telpu 63,7 m2 platībā “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts nomu līdz 2027. gada 31. decembrim, lai varētu iesniegt projekta pieteikumu nodibinājuma „Madonas novada fonds” izsludinātā atklātā konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 16.kārtas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. „Vietas ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros. 2015. gada MK noteikumu Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 43.3. punktā noteikts, ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu un uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, atbalsta pretendents nomā vai patapina, tad pieteikumam jāpievieno nomas vai patapinājuma līguma kopija (nomas vai patapinājuma līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas). 

Starp Pašvaldību un pašnodarbināto personu, pamatojoties uz Lubānas novada pašvaldības domes 28.11.2019. lēmumu “Par telpu “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr. 12, 7.§), 2019. gada 17. decembrī noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums (pašvaldības reģistrācijas Nr. LUB/4.08/19/1) par nedzīvojamās telpas ar kopējo platību 63,7 m2, kura atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 70580160165001 “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads nodošanu nomas lietošanā šūšanas darbnīcu izveidei līdz 2025. gada 31. decembrim. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18. punktam,  iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu (nerīkojot izsoli) vai iznomāt nomas objektu citam nomniekam šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu, izņemot gadījumu, kad nomas objektu iznomā publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, savukārt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61.panta pirmajā daļā noteikts, ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav paredzēts citādi, nekustamā īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem. 

Nomnieks labticīgi pilda 2019. gada 17. decembra nedzīvojamo telpu nomas līgumā noteiktos nomnieka pienākumus, tai skaitā tai nav maksājumu kavējumu, kas kopā pārsniedz divu maksājumu periodu. Ievērojot minēto, 2019. gada 17. decembra nedzīvojamo telpu nomas līgums būtu pagarināms līdz 2027. gada 31. decembrim.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu un 27.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61.panta pirmo daļu un trešo daļu, Ministru kabineta 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 18., 21. un 119.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.11.2020. atzinumu (protokols Nr.11, 6.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Pagarināt nedzīvojamo telpu Nr. 604 ar kopējo platību 63,7 m2, kas izvietotas ēkā “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads (būves kadastra apzīmējums 7058 016 0165 001) nomas līguma Nr. LUB/4.08/19/1 ar saimnieciskās darbības veicēju, reģistrācijas kods 11116611705, darbības termiņu līdz 2027. gada 31. decembrim.

 

4.§ Par informatīvo izdevumu “Lubānas Ziņas” 

Ziņo: Ivars Bodžs 

2020. gada 5. oktobrī Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”, pašvaldībām un to iestādēm liedzot dibināt un izdot masu informācijas līdzekļus. Šādi grozījumi veikti, jo politiķu ieskatā pašvaldību tiesības dibināt un izdot masu informācijas līdzekļus kropļo mediju tirgu. Likums paredz, ka pašvaldībām un to iestādēm līdz 2020. gada 31. decembrim būs jāiesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikums par to īpašumā esošo masu informācijas līdzekļu izslēgšanu no reģistra. Savukārt, ja minētajā termiņā paziņojums par izslēgšanu no reģistra nebūs saņemts, Uzņēmumu reģistra valsts notāram būs šādi masu informācijas līdzekļi no reģistra jāizslēdz līdz 2021. gada 31. decembrim. Grozījumu mērķis ir sakārtot mediju vidi atbilstoši preses brīvības tiesiskajai izpratnei, nodalot pašvaldību informatīvās un sabiedrisko attiecību aktivitātes no mediju darbības, norādīts likumprojekta anotācijā. Laikraksts “Lubānas Ziņas” izslēgts no Uzņēmumu reģistra 2018. gada 1. oktobrī.

Savukārt 2020. gada 8. oktobrī Saeima pieņēma grozījumus likumā “Par pašvaldībām”, kas stājās spēkā 2020. gada 2. novembrī un likuma 14.1 pantā tiek noteikts, ka pašvaldība ir tiesīga izdot informatīvu izdevumu - periodisku iespiedtehnikā izdotu izdevumu, kurā tā informē vietējos iedzīvotājus par šā likuma 6. pantā noteikto funkciju izpildi, kā arī publicē šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikto informāciju. Šā panta noteikumi attiecas arī uz informatīvā izdevuma pārpublicēšanu elektroniski.

Informatīvajā izdevumā publicē tikai šajā pantā minēto informāciju un tas ir pieejams bez maksas. Informatīvo izdevumu izdod ne biežāk kā vienu reizi mēnesī. Šis ierobežojums neattiecas uz informatīvajiem izdevumiem, kuros publicē tikai pašvaldības un tās institūciju pieņemtos tiesību aktus un to skaidrojumus. 

Pašvaldības kopējie ieņēmumi gadā par izdevuma “Lubānas Ziņas” tirdzniecību ir 1380 EUR.

Lai nodrošinātu Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta septītajā daļā noteikto- valsts pārvaldes pienākums ir informēt sabiedrību par savu darbību, ievērojot likuma “Par pašvaldībām 141. panta regulējumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu  komitejas 20.11.2020. atzinumu (protokols Nr.10, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Izdot informatīvo izdevumu “Lubānas Ziņas” reizi mēnesī bez maksas.

2. Izdevuma pieejamību nodrošināt pašvaldības iestādēs / veikalos /aptiekās.

 

5.§ Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks 2020" pasniegšanas ceremoniju 

Ziņo: Tālis Salenieks 

Atsaucoties uz 2009. gada 9. decembra nolikuma Nr. 12 “Pašvaldības apbalvojums „Lubānas novada GADA cilvēks”” 5. punktu, kurā noteikts, ka apbalvojums tiek pasniegts Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svētku pasākumā, ņemot valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kurā ir aizliegti visi publiski pasākumi līdz 2020. gada 6. decembrim, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu  komitejas 20.11.2020. atzinumu (protokols Nr.10, 4.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Organizēt apbalvojumu „Lubānas novada Gada cilvēks” apbalvošanas ceremoniju 2021. gada pirmajā pusē. 

 

6.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 3D printera iegādei 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Izskatot Lubānas vidusskolas direktores I. Peilānes 20.11.2020. iesniegumu Nr.1-12/29  (reģistrēts pašvaldībā 20.11.2020., Nr. LUB/2.08/20/1092) par finanšu līdzekļu piešķiršanu EUR 850.00 apmērā 3D printera iegādei, kas nepieciešams kompetencēs balstīta mācību satura apgūšanai mācību priekšmetā “Dizains un tehnoloģijas” 4. un 7.klasē, kurā skolēniem jāapgūst digitālu 3D priekšmetu modelēšana, 3D modelēšanas lietojumprogrammu lietošana, jāiepazīst 3D printera drukāšanas iespējas, tā daudzveidīgā izmantošana ražošanā,  pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2 punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.11.2020. atzinumu (protokols Nr.11, 3.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt 850 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem Lubānas vidusskolai 3 D printera iegādei, izdarot attiecīgus grozījumus 2020. gada pašvaldības budžetā. 

 

7.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Krasta un Sporta ielu Lubānā segumu atjaunošanas projektēšanas darbiem 

Ziņo: Ivars Bodžs  

Lubānas novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam investīciju plānā  ir iekļauti ieguldījumi pašvaldības infrastruktūrā, tai skaitā  ielu segumu atjaunošanai Lubānas pilsētā, tai skaitā Sporta un Krasta ielā (kārtas skaitlis Nr. 23).

Plānots uzklāt asfalta segumu Krasta ielai no 0,710 km līdz 1,100 km un Sporta ielai visā garumā 500 m. Segumu atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrādei, tai skaitā inženierģeotehniskajai izpētei, tehnisko noteikumu pieprasīšanai no inženierkomunikāciju turētājiem, tehnisko risinājumu seguma atjaunošanai un grafisko dokumentu sagatavošanai nepieciešami 8470 EUR.

Ņemot vērā iepriekš  minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.11.2020. atzinumu (protokols Nr.11, 4.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt 8470 EUR finansējumu Krasta un Sporta ielu seguma atjaunošanas darbu tehniskās dokumentācijas izstrādei, finansējumu paredzot 2021. gada pašvaldības budžetā.  

 

8.§ Par SIA “Lubānas KP” pamatkapitāla palielināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs

IZSLĒGTS no sēdes darba kārtības.  

 

9.§ Par Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes 19.10.2020. Nr.BIS-BV-5.1-2020-476 lēmuma “Par atteikumu izdot būvatļauju dzīvojamās mājas pārbūvei Sporta ielā 10, Lubānā, Lubānas novadā” apstrīdēšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Noklausījusies I.Bodža sniegto informāciju, pamatojoties uz Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 25. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” - Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.29.punktu, Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, 79.panta pirmo daļu, 81.panta pirmo daļu, otrās daļas 3.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Atcelt Būvvaldes lēmumu daļā (lēmuma pirmā rindkopa), kur Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotā būvvalde konstatējusi, ka Būvprojektā (lietas Nr. BIS-BL-150114-884) dzīvojamās mājas Sporta ielā 10, Lubānā, Lubānas novadā, pārbūve iecerēta, pārkāpjot iedibināto būvlaidi.

2.  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

3. Lēmumu nosūtīt Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotajai būvvaldei izdotā Būvvaldes lēmuma pārskatīšanai.  

3. Pielikums. Lēmums-administratīvais akts un grafiskais pielikums. 

 

10.§ Par saistošo noteikumu Nr. 12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” apstiprināšanu 

Ziņo: Ingrīda Logina  

Sakarā ar saņemto ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases investīciju projektam “Latgales ielas atjaunošana Lubānā” un finansējumu no Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībā īstenotajiem deinstitucionalizācijas pasākumiem, nepieciešamību palielināt izdevumu plānu vides aizsardzības, ielu apgaismošanas un ūdenssaimniecības pasākumiem, 3- D printera iegādei Lubānas vidusskolas vajadzībām, Lubānas Mākslas skolas pedagogu darba samaksai un pašvaldības aizņēmumu procentu maksājumiem, kā arī veicamajām izmaiņām atsevišķu iestāžu un pasākumu 2020.gada ieņēmumu/izdevumu tāmēs atbilstoši izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 23.11.2020. atzinumu (protokols Nr.11, 7.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2020. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam””  saskaņā ar pielikumu.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr. 12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr. 12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.  

4.Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 12; 29.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” 1., 2., 3. pielikums 26.11.2020. Saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā.  

 

11.§ Par Tāļa Salenieka ievēlēšanu dalībai dabas lieguma “Lubāna Mitrājs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupā 

Ziņo: Ivars Bodžs

Sakarā ar dabas lieguma “Lubāna Mitrājs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2007. gada 9. oktobra noteikumu Nr. 686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” 18. punktam, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 24. punktu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Izvirzīt darbam dabas lieguma “Lubāna Mitrājs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupā Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Tāli Salenieku. 

 

Sēde slēgta: plkst. 17.00 

Sēdes vadītājs: Tālis Salenieks 

Sēdi protokolēja: Sandra Līcīte 

Sēdes protokols parakstīts 02.12.2020.

Domes sēdes protokols Nr. 14 - 29.10.2020.                                                                                                           

 

Sēdi atklāj: plkst. 14.00

Sēde notiek: klātienē, tiek izmantota elektroniskā balsošana

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti:  Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti: Ainārs Spridzēns, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa

Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede

Sēdi protokolē:  Sandra Līcīte – kancelejas vadītāja

Darba kārtība:

1. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar I.S.

2. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar Indrānu pagasta zemnieku saimniecību “Ceriņi”

3. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar A.P.

4. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

5. Par nekustamā īpašuma Zīlītes 2, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

6. Par nekustamā īpašuma Līdumnieki 1, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

7. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580020030 piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda

8.  Par grāmatas “Lubāna. Nākamie simts” atsavināšanu

9.  Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

10. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu PII "Rūķīši" gaiteņa remontam

11. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības ēkas “Eglāji 1”, Indrānu pagastā dūmvada remontam

12. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu bāriņtiesas dokumentu arhivēšanai un apraksta sagatavošanai

13. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

14. Par Meirānu Kalpaka pamatskolas likvidēšanu

15. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Gada cilvēks savā amatā” piešķiršanu A. Stoļeram

16. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Lauku sētas saimnieks” piešķiršanu A. Martišonokai

17. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Mūža ieguldījums” piešķiršanu I. Mālniecei

18. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Mūža ieguldījums” piešķiršanu M. Ločmelei

19. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Mūža ieguldījums” piešķiršanu G. Cīrulei

20. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Mūža ieguldījums” piešķiršanu A. Petrovskai

21. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Mūža ieguldījums” piešķiršanu I. Kozlovai

22. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Gada cilvēks sportā” piešķiršanu biedrībai “Disku golfs Lettes”

23. Par Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības Mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodiskās apvienības vadītāja izvirzīšanu

24. Par saistošo noteikumu Nr. 10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” apstiprināšanu

25. Par saistošo noteikumu Nr. 11 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā”” apstiprināšanu

26. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Oskara Kalpaka ielā 25, Lubānā, Lubānas novadā  izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

Lubānas novada izglītības iestāžu vadītāji informē klātesošos par mācību procesa organizēšanu Lubānas vidusskolā, Meirānu Kalpaka pamatskolā un Lubānas Mākslas skolā Covid-19 izplatības laikā.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm. Ir saņemta ziņa no izdevniecības “Jumava”, ka grāmata “Lubāna. Nākamie simts” ir iespiesta un var tikt nodota lasītājiem vērtēšanai. Šodien lemsim par grāmatas atsavināšanas cenu, kas plānota 6,60 euro un grāmatas tirdzniecības vietām. Grāmata izdota 1200 eksemplāros. 300 eksemplārus no tiem plānots dāvināt grāmatas redkolēģijai, stāstu autoriem, iedzīvotājiem un citām iesaistītām personām par ieguldījumu grāmatas tapšanā un izdošanā. Tāpat grāmata tiks izsniegta novada bibliotēkām un citām pašvaldības iestādēm.

Kultūras darba speciāliste Ilze Kraukle informē par plānotajiem svētku pasākumiem 11. un 18. novembrī. Lāčplēša dienā kopīgs organizēts pasākums nenotiks. Katram interesentam visā dienas garumā būs iespēja nolikt svecītes pie Uguns altāra individuāli. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, 18. novembra svētku pasākums - dievkalpojums notiks Lubānas ev.lut. baznīcā, ietilpības ziņā lielākajā publiski pieejamā telpā Lubānā. Par pašvaldības apbalvojuma “Lubānas novada Gada cilvēks” pasniegšanas pasākumu pagaidām konkrētu plānu vēl nav, iespējams, ka tas varētu notikt arī pēc pandēmijas uzliesmojuma beigām, piemēram, nākamā gada janvārī pilsētas svētku laikā.

Izpilddirektors Ivars Bodžs iepazīstina klātesošos ar sagatavoto informāciju par 2020. gada 29. septembra domes sēdes lēmumu izpildi. 

1. Pielikums. Pārskats par 30.09.2020. domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par zemes nomas līguma slēgšanu ar I.S.

Ziņo: Ivars Bodžs

2020. gada 4. septembrī pašvaldībā tika saņemts I.S., p.k.: [..], iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.09/20/38) par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70580160274 nomu. 03.09.2020. pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv publicēts informatīvais paziņojums par šīs zemes vienības iznomāšanu, nosakot pieteikšanos līdz 17.09.2020. Paziņojumā noteiktajā laikā citu pretendentu pieteikumi netika saņemti. Zemesgabala platība 1,1 ha, kadastrālā vērtība 486 EUR.

Pamatojoties uz 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.8. punktu, kurā teikts, ka izsoli var nerīkot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 15 „Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” (apstiprināti ar Lubānas novada domes 2016. gada 30. novembra sēdes protokola Nr. 15, 8.§ lēmumu), ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.10.2020.,  protokols Nr. 10, 1.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Iznomāt pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 70580160274, 1,1 ha platībā, I.S., personas kods: [..], slēdzot nomas līgumu uz sešiem gadiem ar gada nomas maksu 5 % no īpašuma kadastrālās vērtības.

 

2.§ Par zemes nomas līguma slēgšanu ar Indrānu pagasta zemnieku saimniecību “Ceriņi”

Ziņo: Ivars Bodžs 

2020. gada 14. septembrī pašvaldībā tika saņemts fiziskas personas [..] iesniegums par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70580040089 nomu. 25.09.2020. pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv publicēts informatīvais paziņojums par šīs zemes vienības iznomāšanu, nosakot pieteikšanos līdz 06.10.2020. Paziņojumā noteiktajā laikā tika saņemts Indrānu pagasta zemnieku saimniecības “Ceriņi” iesniegums par šīs zemes vienības nomu, līdz ar to tika rīkota šīs zemes vienības nomas tiesību izsole. Objekta mutiska izsole tika izsludināta pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv 2020. gada 8. oktobrī.

Atklāta mutiska izsole (izsoles noteikumi un izsoles komisija apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora 08.10.2020. rīkojumu Nr. LUB/2.01/20/14)  notika 2020. gada 16. oktobrī plkst. 15.00 Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā. Izsolē augstāko nomas maksu piedāvāja pretendents - Indrānu pagasta zemnieku saimniecība “Ceriņi”, piedāvātā gada nomas maksa 402,55 EUR.

Pamatojoties uz 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, izsoles noteikumiem (apstiprināti ar 08.10.2020. izpilddirektora rīkojumu Nr. LUB/2.01/20/14), ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.10.2020., protokols Nr. 10, 2.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Iznomāt pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu 3,0419 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 70580040089, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, Indrānu pagasta zemnieku saimniecībai “Ceriņi”, reģ. Nr. 45401020293, slēdzot nomas līgumu uz divpadsmit gadiem ar gada nomas maksu 402,55 EUR.

 

3.§ Par zemes nomas līguma slēgšanu ar A.P.

Ziņo: Ivars Bodžs

2020. gada 12. oktobrī pašvaldībā tika saņemts A.P., p.k.: [..], iesniegums par pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 70580050120 un 70580050108 nomu. Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70580050120 platība 1,85 ha (no tās lauksaimniecībā izmantojama 1,26 ha), kadastrālā vērtība 1536 EUR. Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70580050108 platība 0,903 ha, kadastrālā vērtība 588 EUR. 12.10.2020. pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv publicēts informatīvais paziņojums par šo zemes vienību iznomāšanu, nosakot pieteikšanos līdz 21.10.2020. Paziņojumā noteiktajā laikā citu pretendentu pieteikumi netika saņemti.

Pamatojoties uz 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.8. punktu, kurā teikts, ka izsoli var nerīkot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 15 „Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” (apstiprināti ar Lubānas novada domes 2016. gada 30. novembra sēdes protokola Nr. 15, 8.§ lēmumu), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Iznomāt pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70580050120, daļu 1,26 ha platībā A.P., personas kods: [..], slēdzot nomas līgumu uz pieciem gadiem ar gada nomas maksu 5 % no iznomātās īpašuma daļas kadastrālās vērtības. 

2. Iznomāt pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 70580050108, 0,903 ha platībā., ar A.P. p.k.: [..], slēdzot nomas līgumu uz pieciem gadiem ar gada nomas maksu 5 % no īpašuma kadastrālās vērtības.

 

4.§ Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

2020. gada 8. oktobrī pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv tika publicēts informatīvais paziņojums par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130050117 Dzelzceļa ielā, Lubānā, Lubānas novadā trīs daļu (pievienotajā shēmā “Dzelzceļa iela”) izsoli, nosakot pieteikšanos līdz 15. oktobrim.

14. oktobrī pašvaldībā tika saņemts U.K., p.k.: [..], iesniegums par pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130050117 daļas ar Nr. 3 nomu. Paziņojumā noteiktajā laikā citu pretendentu pieteikumi netika saņemti. Zemes vienības daļas platība 1300 m², kadastrālā vērtība 504,62 EUR.

Pamatojoties uz 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 44. punktu, kurā teikts, ka, ja izsolei piesakās tikai viens pretendents, izsoli atzīst par notikušu. Iznomātājs ar pretendentu slēdz nomas līgumu par nomas maksu, kas nav zemāka par iznomātāja noteikto izsoles sākuma nomas maksu, 5. punktu, kurā teikts, ka zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro, Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 15 „Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” (apstiprināti ar Lubānas novada domes 2016. gada 30. novembra sēdes protokola Nr. 15, 8.§ lēmumu), ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.10.2020., protokols Nr. 10, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt izsoles rezultātus un iznomāt pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130050117 daļu ar Nr. 3, 1300 m² platībā pievienotajā shēmā “Dzelzceļa iela” Lubānā, Lubānas novadā,  U.K, p.k.: [..], slēdzot nomas līgumu uz divpadsmit gadiem ar gada nomas maksu 28 EUR. 

2. Pielikums. Shēma “Dzelzceļa iela”.

 

5.§ Par nekustamā īpašuma Zīlītes 2, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Ar Lubānas novada pašvaldības domes 2020. gada 30. jūlija lēmumu (protokols Nr. 11, 12.§) tika nolemts atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, Lubānas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Zīlītes 2, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580170014.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Zīlītes 2 izsoli publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.lubana.lv 2020. gada 24. augustā, Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr. 159 2020. gada 19. augustā, Lubānas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Lubānas Ziņas"  Nr. 10 (546) 2020. gada 28. augustā.

Atklāta mutiska izsole (izsoles noteikumi un izsoles komisija apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora 12.08.2020. rīkojumu Nr. LUB/2.01/20/10) notika 2020. gada 22. septembrī plkst. 15.30 Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā. Izsolē piedalījās viens pretendents - Indrānu pagasta zemnieku saimniecība “Ceriņi”, tās pārvaldnieka A.S. personā, piedāvātā cena 14400,00 EUR.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 5.10. apakšpunktam, ja noteiktajā reģistrācijas termiņā ir reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks un tas ir ieradies uz izsoli, izsoles komisija lemj par īpašuma pārdošanu vienīgajam izsoles dalībniekam par nosacīto cenu, paaugstinot to par vienu soli.

Pretendents Indrānu pagasta zemnieku saimniecība “Ceriņi” ir veicis samaksu par nekustamo īpašumu Zīlītes 2, kadastra Nr. 70580040176, ko apliecina Lubānas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas 2020. gada 20. oktobra apliecinājums (reģ. Nr. LUB/2.08/20/976).

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu, Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.10.2020., protokols Nr. 10, 4.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt 2020. gada 22. septembrī notikušās nekustamā īpašuma Zīlītes 2, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580040176, kas sastāv no vienas zemes vienības 7,03 ha platībā, kadastra apzīmējums 70580040176, izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājam Indrānu pagasta zemnieku saimniecībai “Ceriņi”, reģ. Nr. 45401020293 par pirkuma maksu 14400,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši četri simti euro un 00 centi).

 

6.§ Par nekustamā īpašuma Līdumnieki 1, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Ar Lubānas novada pašvaldības domes 2020. gada 30. jūlija lēmumu (protokols Nr. 11, 10.§) tika nolemts atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, Lubānas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Līdumnieki 1, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580170014.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Līdumnieki 1 izsoli publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.lubana.lv 2020. gada 24. augustā, Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr. 159 2020. gada 19. augustā, Lubānas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Lubānas Ziņas" Nr. 10 (546) 2020. gada 28. augustā.

Atklāta mutiska izsole (izsoles noteikumi un izsoles komisija apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora 12.08.2020. rīkojumu Nr. LUB/2.01/20/10) notika 2020. gada 22. septembrī plkst. 14.30 Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā.  Izsolē piedalījās viens pretendents – fiziskas personas pilnvarotā persona D.M. Piedāvātā cena 5300,00 EUR.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 5.10. apakšpunktam, ja noteiktajā reģistrācijas termiņā ir reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks un tas ir ieradies uz izsoli, izsoles komisija lemj par īpašuma pārdošanu vienīgajam izsoles dalībniekam par nosacīto cenu, paaugstinot to par vienu soli.

Pretendents K.M. ir veicis samaksu par nekustamo īpašumu Līdumnieki 1, kadastra Nr. 70580170014, ko apliecina Lubānas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas 2020. gada 12. oktobra apliecinājums (reģ. Nr. LUB/2.08/20/927).

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu, Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.10.2020., protokols Nr. 10, 5.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt 2020. gada 22. septembrī notikušās nekustamā īpašuma Līdumnieki 1, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580170014, kas sastāv no vienas zemes vienības 3,5 ha platībā, kadastra apzīmējums 70580170014, izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājam K.M., personas kods: [..], par pirkuma maksu 5300,00 EUR (pieci tūkstoši trīs simti euro un 00 centi).

 

7.§ Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580020030 piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda

Ziņo: Ivars Bodžs

Izvērtējot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 70580020030 5,1 ha platībā, atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 17. panta sestajā daļā noteiktajam, ka “šā panta pirmajā daļā minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība”, konstatējot šādu nosacījumu iestāšanos:

1) ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu visā Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2) pagājis valstij un pašvaldībām noteiktais divu gadu termiņš pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību izvērtēšanai;

3) pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 8.1. apakšpunktu Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldības izvērtētais rezerves zemju saraksts (turpmāk – izvērtētais saraksts);

4) izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17. panta sesto daļu, Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēto ministriju un pašvaldības izvērtēto rezerves zemju sarakstu, Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.10.2020., protokols Nr. 10, 6.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 70580020030, 5,1 ha platībā piekrīt Lubānas novada pašvaldībai un ir ierakstāma zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda.

2. Veikt lēmuma 1. punktā nosauktās zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu un sagatavot visus nepieciešamos dokumentus īpašumu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

 

8.§ Par grāmatas “Lubāna. Nākamie simts” atsavināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Ņemot vērā Lubānas novada iedzīvotāju interesi, Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra 2020. gada darba plānā par godu Latvijas simtgadei iekļauta otrās grāmatas par Lubānas novadu izdošana, kā arī šim mērķim ir paredzēts finansējums pašvaldības budžetā. Grāmatas mērķis ir celt Lubānas novada iedzīvotāju pašapziņu, lepnumu par dzimtās vietas skaistumu, par Lubānas novada ievērojamiem, stipriem cilvēkiem un saglabāt vēsturiskās liecības nākamajām paaudzēm. Grāmata kalpos novada reprezentācijas vajadzībām, kā arī tiks dota iespēja interesentiem noteiktu grāmatas eksemplāru skaitu iegādāties par pašizmaksas cenu.  

Izvērtējot pieejamo informāciju, ņemot vērā to, ka grāmata izgatavota kā informatīvs un Lubānas novadu reprezentējošs poligrāfisks izdevums, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g) apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (26.10.2020. protokols Nr. 10, 7.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt prezentācijas materiāla - grāmatas “Lubāna. Nākamie simts” atsavināšanas cenu atbilstoši faktiskajai pašizmaksai - 6,60 euro par eksemplāru. Atsavināšanai paredzēt 900 eksemplārus.

2. Noteikt šādas grāmatas realizācijas vietas:

2.1. Lubānas pilsētas bibliotēka - Oskara Kalpaka iela 2, Lubāna, Lubānas novads

2.2. Tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs - Oskara Kalpaka iela 4-3, Lubāna, Lubānas novads.

2.3. Meirānu bibliotēka - “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads.

 

9.§ Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā

Ziņo: Ivars Bodžs

2020. gada 30. jūnijā Lubānas novada pašvaldība saņēma fiziskas personas, deklarētā dzīvesvieta [..], Indrānu pagasts, Lubānas novads, iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.10/20/275), kurā lūdz piešķirt viņam dzīvojamo platību novada domei piederošā īpašumā. Iesniegumam pievienots 2019. gada 20. septembra patapinājuma līguma atteikums, kurā minēts, ka sakarā ar to, ka fiziskā persona nepilda divas no trim līgumā norunātajām prasībām, līgums tiek pārtraukts. Lūgts atbrīvot telpas viena mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas brīža. Jautājumus par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā nosaka 2012. gada 28. jūnija Lubānas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”.

Noklausījusies un izvērtējusi  sniegto informāciju, pamatojoties uz Lubānas novada saistošo noteikumu Nr. 7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 18.punktu, 23.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.10.2020., protokols Nr. 10, 8.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Atzīt, ka fiziskās personas, personas kods: [..], deklarētā dzīvesvieta [..], Indrānu pagasts, Lubānas novads,  nav tiesīgs saņemt Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā - pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana. 

3. Pielikums. Lēmums-administratīvais akts.

 

10.§ Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu PII "Rūķīši" gaiteņa remontam

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot pašvaldības iestādes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītājas Astrīdas Somas  iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 08.10.2020., Nr. LUB/2.08/20/908) par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu gaiteņa remontam, ņemot vērā tirgus izpētes rezultātus un sagatavoto tāmi, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2 punktu un 2020. gada 26. oktobra Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 10, 9.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt papildus 4050 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem bērnudārza ēkas Brīvības ielā 17, Lubānā gaiteņa remontam, izdarot attiecīgus grozījumus 2020. gada pašvaldības budžetā.

 

 11.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības ēkas “Eglāji 1”, Indrānu pagastā dūmvada remontam

Ziņo: Ivars Bodžs

Ņemot vērā to, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā” ietvaros netika paredzēts ēkas dūmvada remonts, bet, veicot dienas centra sociālā pakalpojuma reģistrēšanu, ēkā “Eglāji 1”, Indrānu pagastā varētu būt problemātiski saņemt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2 punktu, ņemot vērā 2020. gada 26. oktobra Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 10, 10.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt 2536 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem ēkas “Eglāji 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā dūmvada remontam, izdarot attiecīgus grozījumus 2020. gada pašvaldības budžetā.  

 

12.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

2020. gada 31. jūlijā Lubānas novada pašvaldība saņēma I.O. iesniegumu (LUB/2.10/20/328), kurā lūdz anulēt deklarēto dzīvesvietu S.L., [..], Lubānā, jo ir zudis tiesiskais pamats dzīvot norādītajā adresē. Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu tika ierosināta administratīvā lieta.

Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1., 3.pantu, 11.pantu, 12.panta 1.daļu, Administratīvā procesa likuma 59.panta 1 un 2.daļu, 63.panta 1.daļas 1.punktu, ņemot vērā 2020.gada 26.oktobra Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 10, 14.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Anulēt S.L., personas kods: [..], deklarēto dzīvesvietu [..], Lubānā, Lubānas novadā. 

4. Pielikums. Lēmums-administratīvais akts. 

 

13.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu bāriņtiesas dokumentu arhivēšanai un apraksta sagatavošanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas A. Vaskas  iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 26.10.2020., Nr. LUB/2.08/20/1000) par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu pastāvīgi un ilgstoši glabājamo dokumentu arhivēšanai un aprakstu sagatavošanai par 2014.-2017. gadu, atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 6. novembra noteikumu Nr. 748 prasībām, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2 punktu, ņemot vērā 2020. gada 26. oktobra Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 10, 11.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt 615 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem bāriņtiesas 2014.-2017. gada dokumentu arhivēšanai un aprakstu sagatavošanai, izdarot attiecīgus grozījumus 2020. gada pašvaldības budžetā. 

 

14.§ Par Meirānu Kalpaka pamatskolas likvidēšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāte Lana Kunce informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Izskatot pašvaldības izpilddirektora Ivara Bodža priekšlikumu par pašvaldības izglītības iestādes “Meirānu Kalpaka pamatskola” likvidāciju, tiek konstatēts;

1) Meirānu Kalpaka pamatskolas jautājums pašvaldībā ir bijis redzeslokā straujā izglītojamo skaita samazinājuma un apvienoto klašu dēļ jau vairākus gadus. Apzinoties, cik svarīga ir skolas loma Indrānu pagasta teritorijā, jautājums vairākkārt ir ticis pārrunāts, meklēti risinājumi pamatskolas darba pilnveidei, tai skaitā Meirānu Kalpaka pamatskolas reorganizēšanu, pievienojot to Lubānas vidusskolai, kas neguva Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu.

2) Šobrīd pamatskolā mācās 23 skolēni un 9 pirmsskolas audzēkņi. Indrānu pagasta demogrāfiskā situācija neliecina, ka nākotnē izglītojamo skaits varētu palielināties. Mācību darbs skolā norit tikai apvienotajās klasēs. Lielā mērā tas ir par pamatu tam, ka daudzas pagastā dzīvojošās ģimenes ir izvēlējušās izglītību iegūt citās novada izglītības iestādēs.

3) Šobrīd esošais skolēnu skaits neļauj nodrošināt pilnvērtīgu skolas administrācijas un pedagogu darba apmaksu no valsts mērķdotācijas, papildus tiek piešķirts finansējums no pašvaldības budžeta - 2020. gadā 75 833 EUR. Pedagogus ir grūti nodrošināt ar optimālām slodzēm. Meirānu Kalpaka pamatskolas skolēnu skaits ir kritiski mazs, ar kādu nākotnē būs arvien grūtāk nodrošināt labu izglītības kvalitāti, sekmīgu socializācijas prasmju apgūšanu pašiem skolēniem, jaunā – kompetencēs balstītā mācību satura ieviešanu un mūsdienīgas mācību vides attīstību.

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 5.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 23.panta otro daļu, Vispārējās izglītības likuma 7.panta otro daļu, ņemot vērā 22.10.2020. Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr. 9, 1.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Likvidēt Lubānas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādi “Meirānu Kalpaka pamatskola”, reģistrācijas numurs 40900015179.

2. Likvidēšanu uzsākt ar 2021. gada 18. jūniju un pabeigt līdz 2021. gada 31. jūlijam. 

 

15.§ Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Gada cilvēks savā amatā” piešķiršanu A. Stoļeram

Ziņo: Ilze Kraukle

Pamatojoties uz 2009. gada 9. decembra nolikumu Nr. 12 par pašvaldības apbalvojumu „Lubānas novada GADA cilvēks”, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2020. protokols Nr. 9, 2.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā „Gada cilvēks savā amatā” Andrim Stoļeram, p.k.: [..], par godprātīgu darbu kvalitatīvi un mākslinieciski augstvērtīgi nodrošinot pasākumu gaismas un skaņas māksliniecisko risinājumu, kā arī bez atlīdzības nodrošinot kino seansu norisi Lubānas pilsētas klubā.  

 

16.§ Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Lauku sētas saimnieks” piešķiršanu A. Martišonokai

Ziņo: Ilze Kraukle

Pamatojoties uz 2009. gada 9. decembra nolikumu Nr. 12 par pašvaldības apbalvojumu „Lubānas novada GADA cilvēks”, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2020. protokols Nr. 9, 2.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā „Lauku sētas saimnieks” Antrai Sniedzītei Martišonokai, p.k.: [..], par ieguldījumu lauku vides sakopšanā un lauku dzīves veida popularizēšanā. 

 

17.§ Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Mūža ieguldījums” piešķiršanu I. Mālniecei

Ziņo: Ilze Kraukle

Pamatojoties uz 2009. gada 9. decembra nolikumu Nr. 12 par pašvaldības apbalvojumu „Lubānas novada GADA cilvēks”, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2020. protokols Nr. 9, 2.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā „Mūža ieguldījums” Lubānas Svētās Ģimenes Romas katoļu draudzes kora vadītājai, Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas skolotājai Inārai Mālniecei, p.k.: [..], par ilggadēju godprātīgu darbu Lubānas Svētās Ģimenes Romas katoļu draudzē, tās kora vadīšanā, par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un skolu jaunatnes audzināšanā un par ieguldījumu novada  amatiermākslas tradīciju stiprināšanā. 

 

18.§ Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Mūža ieguldījums” piešķiršanu M. Ločmelei

Ziņo: Ilze Kraukle 

Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāts Tālis Salenieks informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Pamatojoties uz 2009. gada 9. decembra nolikumu Nr. 12 par pašvaldības apbalvojumu „Lubānas novada GADA cilvēks”, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2020. protokols Nr. 9, 2.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā „Mūža ieguldījums” Lubānas vidusskolas skolotājai Mudītei Ločmelei, p.k.: [..], par ilggadēju godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un skolu jaunatnes audzināšanā, kā arī Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā. 

 

19.§ Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Mūža ieguldījums” piešķiršanu G. Cīrulei

Ziņo: Ilze Kraukle

Pamatojoties uz 2009. gada 9. decembra nolikumu Nr. 12 par pašvaldības apbalvojumu „Lubānas novada GADA cilvēks”, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2020. protokols Nr. 9, 2.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā „Mūža ieguldījums” Lubānas vidusskolas skolotājai Guntai Cīrulei, p.k.: [..], par ilggadēju godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un skolu jaunatnes audzināšanā, kā arī Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā. 

 

20.§ Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Mūža ieguldījums” piešķiršanu A. Petrovskai

Ziņo: Ilze Kraukle

Pamatojoties uz 2009. gada 9. decembra nolikumu Nr. 12 par pašvaldības apbalvojumu „Lubānas novada GADA cilvēks”, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2020. protokols Nr. 9, 2.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā „Mūža ieguldījums” Lubānas vidusskolas skolotājai Anitai Petrovskai, p.k.: [..], par ilggadēju godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un skolu jaunatnes audzināšanā, kā arī Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā. 

 

21.§ Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Mūža ieguldījums” piešķiršanu I. Kozlovai

Ziņo: Ilze Kraukle

Pamatojoties uz 2009. gada 9. decembra nolikumu Nr. 12 par pašvaldības apbalvojumu „Lubānas novada GADA cilvēks”, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2020. protokols Nr. 9, 2.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā „Mūža ieguldījums” feldšerei Irēnai Kozlovai, p.k.: [..], par ilggadēju godprātīgu darbu un ieguldījumu sava novada un tā iedzīvotāju labā. 

 

22.§ Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā “Gada cilvēks sportā” piešķiršanu biedrībai "Disku golfs Lettes"

Ziņo: Ilze Kraukle

Pamatojoties uz 2009. gada 9. decembra nolikumu Nr. 12 par pašvaldības apbalvojumu „Lubānas novada GADA cilvēks”, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2020. protokols Nr. 9, 2.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu "Lubānas novada Gada cilvēks" nominācijā „Gada cilvēks sportā” biedrībai “Disku golfs Lettes”, reģistrācijas Nr.40008291550, par nozīmīgu ieguldījumu sportā un novada vārda popularizēšanā. 

 

23.§ Par Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības Mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodiskās apvienības vadītāja izvirzīšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāte Lana Kunce informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Lubānas un Madonas novada pašvaldības jau vairāku gadu garumā ir veiksmīgi īstenojušas sadarbību dažādu ar izglītības jomu saistītu jautājumu risināšanā, tajā skaitā mācību priekšmetu olimpiāžu un mācību priekšmetu metodiskā darba organizēšanā. Ņemot vērā ar Madonas novada pašvaldības domes 22.09.2020. lēmumu Nr. 373 (protokols Nr. 19, 26.p.) apstiprinātā Mācību jomu un mācību priekšmetu metodisko apvienību darbības nolikuma 1.1. un 4.1. punktus, kā arī Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības (turpmāk – Novadu apvienība) Mājturības un tehnoloģiju (meitenēm un zēniem) skolotāju metodiskās apvienības dalībnieku ieteikumu, potenciālā metodiskās apvienības vadītāja izglītību, profesionalitāti, radošo aktivitāti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, balstoties uz Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas  atzinumu (22.10.2020., prot. Nr. 9, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Izvirzīt Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu apvienības Mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodiskās apvienības vadītāja amatam Meirānu Kalpaka pamatskolas direktori Lanu Kunci. 

 

24.§ Par saistošo noteikumu Nr. 10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar transfertu ieņēmumiem no Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas pasākumiem un Kultūras ministrijas finansētajam projektam “Skolas soma”, nepieciešamo finansējumu dūmvada remontam dienas aprūpes centrā “Eglāji”, saņemto iesniegumu no PII “Rūķīši” vadītājas A. Somas (reģ. pašvaldībā 08.10.2020., Nr. LUB/2.08/20/908) par papildus līdzekļu pieprasījumu  pirmā stāva koridora daļas remontam un bāriņtiesas priekšsēdētājas A. Vaskas iesniegumu (reģ. pašvaldībā 26.10.2020., Nr. LUB/2.08/20/1000) par līdzekļiem bāriņtiesas arhīva dokumentu sakārtošanai, kā arī veicamajām izmaiņām Lubānas vidusskolas un Lubānas Mākslas skolas 2020. gada ieņēmumu/izdevumu tāmēs, atbilstoši izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (26.10.2020. protokols Nr.10, 13.§.) pozitīvo atzinumu

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2020. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam””  saskaņā ar pielikumu.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr. 10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr. 10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.  

5. Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 10; 29.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” 1., 2., 3. pielikums 29.10.2020. Saistošo noteikumu Nr. 10 redakcijā. 

 

25.§ Par saistošo noteikumu Nr. 11 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā”” apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka, ka “pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību”. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešās daļas nosaka, ka “kārtību, kādā saņemami pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi, nosaka pašvaldību saistošajos noteikumos”.

Ņemot vērā Lubānas novada pašvaldības Sociālā dienesta ierosinājumu par sociālā pakalpojuma “Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem” ieviešanu Lubānas novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu klāstā, nepieciešams veikt grozījumus Lubānas novada pašvaldības saistošajos noteikumos “Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā”, papildinot ar apakšnodaļu, kas regulē augstākminētā pakalpojuma saņemšanas kārtību.

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2003. gada 25. maija noteikumu Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma  izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu, ņemot vērā 2020. gada 22. oktobra Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (protokols Nr. 9, 4.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 11 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā””.

2. Saistošo noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas”. 

6. Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 11. Paskaidrojuma raksts. 

 

26.§ Par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Oskara Kalpaka ielā 25, Lubānā, Lubānas novadā  izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

2020. gada 27. augustā Lubānas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Oskara Kalpaka ielā 25, Lubānā, Lubānas novadā, atsavināšanu izsolē” (protokols Nr. 12, 6.§), pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar tūlītēju samaksu, Lubānas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Oskara Kalpaka ielā 25-1, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 70139000293, kas sastāv no 3-istabu dzīvokļa ar kopējo platību 58 m2, kopīpašuma 597/6610 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70130020044001 un kopīpašuma 597/6610 domājamām daļām no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70130020044.

Paziņojums par dzīvokļa īpašuma izsoli publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.lubana.lv 2020. gada 14. septembrī, Latvijas Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis 2020. gada 14. septembra laidienā Nr. 177, Lubānas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Lubānas Ziņas" 2020. gada 18. septembrī Nr. 11 (547).

Atklāta mutiska izsole (izsoles noteikumi un izsoles komisija apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora 03.09.2020. rīkojumu Nr. LUB/2.01/20/13) notika 2020. gada 26. oktobrī plkst. 15.30 Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā. Izsolē piedalījās viens pretendents – fiziska persona [..], p.k.: [..], piedāvātā cena 5600,00 EUR.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 5.9. apakšpunktam, ja noteiktajā reģistrācijas termiņā ir reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks un tas ir ieradies uz izsoli, izsoles komisija lemj par dzīvokļa pārdošanu vienīgajam izsoles dalībniekam par nosacīto cenu, paaugstinot to par vienu soli.

Pretendents ir veicis samaksu par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Oskara Kalpaka ielā 25, Lubānā, Lubānas novadā, ko apliecina Lubānas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas 2020. gada 29. oktobra apliecinājums Nr. 9. Līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2. apakšpunktu ir pamats apstiprināt dzīvokļa īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt 2020. gada 26. oktobrī notikušās dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 25-1, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 70139000293, kas sastāv no 3-istabu dzīvokļa ar kopējo platību 58 m2, kopīpašuma 597/6610 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70130020044001 un kopīpašuma 597/6610 domājamām daļām no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70130020044, izsoles rezultātus un pārdot īpašumu izsoles uzvarētājam [..], p.k.: [..], par pirkuma maksu 5600,00 EUR (pieci tūkstoši seši simti euro un 00 centi). 

 

Sēde slēgta: plkst. 17.00 

Sēdes vadītājs: Tālis Salenieks 

Sēdi protokolēja: Sandra Līcīte 

Sēdes protokols parakstīts 04.11.2020.

 

Domes sēdes protokols Nr. 13 - 30.09.2020.                                                                                              

 

Sēdi atklāj: plkst. 14.00

Sēde notiek: klātienē, tiek izmantota elektroniskā balsošana

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti:  Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti: Ainārs Spridzēns, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa

Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede, Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste

Sēdi protokolē:  Sandra Līcīte – kancelejas vadītāja

Darba kārtība:  

 1. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Vijas sadalei
 2. Par telpu Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā nomas maksas publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai apstiprināšanu
 3. Par pirkuma - pārdevuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesību izmantotāju dzīvokļa īpašumam Lubānas ielā 10-1, Lubānā, Lubānas novadā
 4. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu pasažieru furgona iegādei operatīvajā līzingā
 5. Par atļaujas publiska pasākuma rīkošanai izsniegšanu biedrībai “Motoklubs Lubāna”
 6. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Motoklubs Lubāna” motokrosa sacensību rīkošanai
 7. Par izmaksu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2020. gada 1. septembra apstiprināšanu
 8. Par specializētās automašīnas maksas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu
 9. Par valsts budžeta mērķdotācijas Lubānas novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai sadales kārtību
 10. Par saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” apstiprināšanu
 11. Par nekustamā īpašuma Pūpoli, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 12. Par nekustamā īpašuma Kreimenes, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 13. Par piedalīšanos jaunveidojamā Madonas novada plānošanas dokumentu izstrādē

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm. Septembra beigās tradicionāli notika Svecīšu vakars un Miķeļdienas gadatirgus. Šogad veiksmīgi izdevās apskaņošana Jaunajos kapos, visā teritorijā varēja dzirdēt mūziku un dievkalpojumu. Iedzīvotājiem patika un bija labas atsauksmes. Tirgus, kurš eksperimenta veidā šogad notika svētdienā, nevis Svecīšu vakara sestdienā, varēja būt gan labāk apmeklēts, gan pulcēt vairāk tirgotāju. Acīmredzot tirgus organizēšanai jābūt rūpīgākai. Nevar iztikt tikai ar kultūras programmu, šai dienai galvenais tomēr ir tirgošanās, pirkšana un pārdošana. Septembra sākumā beidzās pieteikšanās uz vakanto dienas centra vadītāja- sociālā darbinieka amata vietu. Diemžēl nepieteicās neviens pretendents. Tomēr, veicot individuālas pārrunas, vadītājs tika atrasts - Dace Valaine, kura sāks komplektēt dienas centra darbinieku kolektīvu. 22. septembrī notika 4 pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles.  

Izpilddirektors Ivars Bodžs iepazīstina klātesošos ar sagatavoto informāciju par 2020.gada 27.augusta domes sēdes lēmumu izpildi. 

1. Pielikums Pārskats par 27.08.2020.  domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Vijas sadalei 

Ziņo: Dace Almane 

Lubānas novada pašvaldībā saņemts R.K. iesniegums (reģistrēts pašvaldībā 21.09.2020., Nr. LUB/2.09/20/40) par nekustamā īpašuma Vijas, Lubāna, Lubānas nov., zemes vienības sadalīšanu divās zemes vienībās.

Pamatojoties uz 02.08.2016. MK noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. punktu, kurā teikts, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.09.2020. protokols Nr.9, 1.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma Vijas, Lubāna, Lubānas nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 7013 005 0007, sadalei. 

2. Pielikums Lēmums-administratīvais akts. Projekta izstrādes nosacījumi un sadalījuma shēma.

 

2.§ Par telpu Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā nomas maksas publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai apstiprināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta b) apakšpunktu, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 3. nodaļas noteikumiem un pašvaldības grāmatvedības veiktajiem aprēķiniem, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.09.2020. protokols Nr.9, 6.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt telpu Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, Lubānas novadā, ja telpas iznomā publiskai personai vai tās iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, nomas maksu 2,50 euro/m2 mēnesī.

2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu - siltumenerģijas, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu, sadzīves atkritumu izvešanas un elektroenerģijas izmaksas nomnieks sedz faktisko izmaksu apmērā.

3. Pielikums Pirmā stāva nedzīvojamo telpu Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā nomas maksas aprēķins.

 

3.§ Par pirkuma - pārdevuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesību izmantotāju dzīvokļa īpašumam Lubānas ielā 10-1, Lubānā, Lubānas novadā 

Ziņo: Ivars Bodžs  

2020. gada 27. augustā Lubānas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu” (protokols Nr. 12, 5.§), pamatojoties uz kuru īpašuma pirmpirkuma tiesīgajai personai [..]. tika nosūtīts atsavināšanas paziņojums. 2020. gada 24. augustā starp fiziskām personām [..] un [..] noslēgta vienošanās, ka, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45.panta ceturtās daļas 1. punktu, fiziska persona [..] iegūs īpašumā fiziskas personas [..] īrēto dzīvokli Lubānas ielā 10-1, Lubānā, Lubānas novadā. 2020. gada 10. septembrī pašvaldībā saņemts fiziskas personas [..] iesniegums izmantot pirmpirkuma tiesības un iegūt īpašumā dzīvokļa īpašumu Lubānas ielā 10-1. 

2020. gada 17. septembrī pašvaldības bankas norēķinu kontā saņemti finanšu līdzekļi 2000 EUR apmērā ar norādi “Īpašuma Lubānas iela 10-1, Lubānā, Lubānas nov. atsavināšana”. 2020. gada 18. septembrī pašvaldības bankas norēķinu kontā saņemti finanšu līdzekļi 2000 EUR apmērā ar norādi “Īpašuma Lubānas iela 10-1, Lubānā, Lubānas nov. atsavināšana” (grāmatvedības apliecinājums, reģistrēts 24.09.2020., Nr. LUB/2.08/20/856). E.M. uz lēmuma pieņemšanas brīdi ir nokārtoti atsavināmā dzīvokļa īpašuma nomas un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi (nekustamā īpašuma speciālistes izziņa, reģistrēta 24.09.2020., Nr. LUB/2.08/20/855). 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.09.2020. protokols Nr.9, 7.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Noslēgt pirkuma-pārdevuma līgumu ar fizisku personu [..], personas kods: [..], par dzīvokļa īpašuma Lubānas ielā 10- 1, Lubānā, Lubānas nov., kadastra Nr.70139000292 pārdošanu par 4000 EUR.

 

4.§ Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu pasažieru furgona iegādei operatīvajā līzingā 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Uzklausot izpilddirektora Ivara Bodža sniegto informāciju un iepazīstoties ar iepirkuma „Vidējās klases daudzfunkciju pasažieru furgona iegāde operatīvajā līzingā” (identifikācijas Nr. LNP 2020/10) dokumentāciju, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2 punktu, ņemot vērā 2020. gada 25. septembra Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr.13, 9.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt papildus 4877 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem daudzfunkciju pasažieru furgona iegādei operatīvajā līzingā, izdarot attiecīgus grozījumus 2020. gada pašvaldības budžetā. 

 

5.§ Par atļaujas publiska pasākuma rīkošanai izsniegšanu biedrībai “Motoklubs Lubāna”

Ziņo: Ivars Bodžs

24.09.2020. pašvaldībā saņemts biedrības “Motoklubs Lubāna” valdes locekļa Sandija Klikuča iesniegums (reģistrācijas Nr. LUB/2.08/20/850) ar lūgumu atļaut rīkot publisku pasākumu - motokrosa sacensības “Zeta mopēds” Lubānas mototrasē 2020. gada 10. oktobrī. Uzklausot pasākuma organizatoru pārstāvja Gunta Klikuča sniegto informāciju, pamatojoties uz Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 7.panta trešo daļu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes (25.09.2020. protokols Nr.8, 1.§) atzinumu 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

1. Izsniegt atļauju publiska pasākuma - motokrosa “Zelta mopēds” rīkošanai biedrībai “Motoklubs Lubāna”, reģ. Nr. 50008251511, 2020. gada 10. oktobrī no plkst 9.00 līdz plkst. 16.00 Lubānas mototrasē, Lubānā, Lubānas novadā. 

2. Atļauju izsniegt pēc tam, kad šā pasākuma organizators ir iesniedzis savas civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.

 

6.§ Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Motoklubs Lubāna” motokrosa sacensību rīkošanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāts Guntis Klikučs informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās. 

Lubānas novada pašvaldībā saņemts biedrības “Motoklubs Lubāna” iesniegums (reģistrēts 24.09.2020., Nr. LUB/2.08/20/854) par finansiālu atbalstu 686 EUR apmērā motokrosa sacensību “Zelta mopēds” organizēšanai Lubānas mototrasē 2020. gada 10. oktobrī. Finansējums nepieciešams apbalvojumu iegādei un ātrās medicīniskās palīdzības pakalpojuma nodrošināšanai. Pasākuma kopējās izmaksas 1907 EUR.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības 30.03.2017. noteikumu Nr. 3 “Par finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām” 5. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 25.09.2020. (protokols Nr. 9, 2.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt biedrībai “Motoklubs Lubāna”, reģistrācijas Nr. 50008251511, finansiālu atbalstu motokrosa sacensību “Zelta mopēds” organizēšanai Lubānas mototrasē 2020. gada 10. oktobrī 686 euro no sporta pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem, izdarot attiecīgus grozījumus pašvaldības 2020. gada budžetā.

 

7.§ Par izmaksu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2020. gada 1. septembra apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumu Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 10. punktu, ņemot vērā audzēkņu skaita  izmaiņas uz 2020. gada 1. septembri, kā arī Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (25.09.2020., protokols Nr. 9, 3.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt šādas izmaksas pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020. gada septembra-decembra mēnešiem: 

euro mēnesī vienam audzēknim         

1. Lubānas vidusskolā                                                 140,69          

2. Meirānu Kalpaka pamatskolā:                                                         

- 5 un 6-gadīgo izglītošanai                                          399,98            

- pārējās pirmsskolas vecuma grupās                            446,01

- pamatskolas klasēs                                                    367,05                

 3. Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”                               

- bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai                     202,71            

 - pārējās pirmsskolas vecuma grupās                            289,40            

4. Pielikums Lubānas vidusskolas, Meirānu Kalpaka pamatskolas, pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” pamatbudžeta iestādes uzturēšanas ieņēmumu un izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2020. gada septembrī-decembrī.

 

8.§ Par specializētās automašīnas maksas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina 

Ņemot vērā pašvaldības galvenās grāmatvedes Ingrīdas Loginas sagatavoto Lubānas novada Sociālā dienesta automašīnas Renault Master, reģ. Nr. MK 3624 maksas pakalpojuma aprēķinu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunktu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.09.2020. prot. Nr. 9, 8.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada Sociālā dienesta specializētās automašīnas RENAULT MASTER, reģ. Nr. MK 3624 maksas pakalpojuma izcenojumu 0,50 euro par vienu nobraukuma kilometru. 

5. Pielikums Lubānas novada Sociālā dienesta automašīnas RENAULT MASTER, reģ. Nr. MK 3624 maksas pakalpojumu aprēķins.

 

9.§ Par valsts budžeta mērķdotācijas Lubānas novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai sadales kārtību

Ziņo: Ingrīda Logina 

Pamatojoties uz 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr. 447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumu Nr. 382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” prasībām un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.09.2020. prot.Nr.9, 5.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtās mērķdotācijas sadales kārtību laika periodam no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam.  

6. Pielikums Pedagogu atlīdzības sadales kārtība un aprēķini.

 

10.§ Par saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina  

Sakarā ar prognozētajām valsts budžeta mērķdotācijām vispārizglītojošo skolu un 5.-6.gadīgo audzēkņu apmācības pedagogu atlīdzībai septembra-decembra mēnešiem un priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanas projektam PuMPuRS, finansējuma pieprasījumiem no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem ārdurvju kodu atslēgu ierīkošanai PII “Rūķīši” un papildus līdzekļiem transportlīdzekļa operatīvās nomas maksājumiem novada domes un  administrācijas vajadzībām, kā arī veicamajām izmaiņām atsevišķu ekonomiskās darbības un kultūras pasākumu 2020. gada ieņēmumu/izdevumu tāmēs, atbilstoši izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.09.2020. protokols Nr.9, 4.§.) pozitīvo atzinumu 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1.  Veikt grozījumus pašvaldības 2020. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam””  saskaņā ar pielikumu.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr. 9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā. 

7. Pielikums Saistošie noteikumi Nr. 9; 29.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” 1., 2., 3. pielikums 30.09.2020. Saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā.

 

11.§ Par nekustamā īpašuma Pūpoli, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Ziņo: Ivars Bodžs  

Ar Lubānas novada pašvaldības domes 2020. gada 30. jūlija lēmumu (protokols Nr. 11, 11.§) tika nolemts atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, Lubānas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Pūpoli, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580160013.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Pūpoli izsoli publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.lubana.lv 2020. gada 24. augustā, Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr. 159, 2020. gada 19. augustā, Lubānas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Lubānas Ziņas" Nr. 10 (546) 2020. gada 28. augustā.

Atklāta mutiska izsole (izsoles noteikumi un izsoles komisija apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora 12.08.2020. rīkojumu Nr. LUB/2.01/20/10) notika 2020. gada 22. septembrī plkst. 15.00 Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā. Izsolē piedalījās viens pretendents – [..], personas kods: [..], piedāvātā cena 5600,00 EUR.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 5.10. apakšpunktam, ja noteiktajā reģistrācijas termiņā ir reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks un tas ir ieradies uz izsoli, izsoles komisija lemj par īpašuma pārdošanu vienīgajam izsoles dalībniekam par nosacīto cenu, paaugstinot to par vienu soli.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 5.11. apakšpunktam, izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāsamaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto summu un iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs pašvaldības norēķinu kontā 2020. gada 30. augustā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 550 EUR apmērā un 2020. gada 28. septembrī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 5050 EUR (pašvaldības grāmatvedības apliecinājums Nr. LUB/2.08/20/871, 29.09.2020.), līdz ar to, saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2. apakšpunktu, ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt 2020. gada 22. septembrī notikušās nekustamā īpašuma Pūpoli, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580160013 izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājam - fiziskai personai [..], personas kods: [..], par pirkuma maksu 5600,00 EUR (Pieci tūkstoši seši simti euro un 00 centi).  

 

12.§ Par nekustamā īpašuma Kreimenes, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Ziņo: Ivars Bodžs 

Ar Lubānas novada pašvaldības domes 2020. gada 30. jūlija lēmumu (protokols Nr. 11, 9.§) tika nolemts atsavināt, pārdodot izsolē ar augšupejošu soli, Lubānas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Kreimenes, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580040017.

Paziņojums par nekustamā īpašuma Pūpoli izsoli publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.lubana.lv 2020. gada 24. augustā, Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr. 159 2020. gada 19. augustā, Lubānas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Lubānas Ziņas" Nr. 10 (546) 2020. gada 28. augustā.

Atklāta mutiska izsole (izsoles noteikumi un izsoles komisija apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora 12.08.2020. rīkojumu Nr. LUB/2.01/20/10) notika 2020. gada 22. septembrī plkst. 14.00 Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā. Izsolē piedalījās viens pretendents – [..], personas kods: [..], piedāvātā cena 6000,00 EUR.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 5.10. apakšpunktam, ja noteiktajā reģistrācijas termiņā ir reģistrējies tikai viens izsoles dalībnieks un tas ir ieradies uz izsoli, izsoles komisija lemj par īpašuma pārdošanu vienīgajam izsoles dalībniekam par nosacīto cenu, paaugstinot to par vienu soli.

Atbilstoši Izsoles noteikumu 5.11. apakšpunktam, izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāsamaksā summa, ko veido starpība starp nosolīto summu un iemaksāto nodrošinājumu. Izsoles uzvarētājs pašvaldības norēķinu kontā 2020.gada 30.augustā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 590 EUR apmērā un 2020. gada 29. septembrī iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 5410 EUR (pašvaldības grāmatvedības apliecinājums Nr. LUB/2.08/20/876, 30.09.2020. ), līdz ar to, saskaņā ar Izsoles noteikumu 6.2. apakšpunktu, ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt 2020. gada 22. septembrī notikušās nekustamā īpašuma Kreimenes, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580040017 izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājam - Indrānu pagasta zemnieku saimniecībai “Ceriņi”, reģ. Nr. 45401020293, par pirkuma maksu 6000,00 EUR (Seši tūkstoši euro un 00 centi).

 

13.§ Par piedalīšanos jaunveidojamā Madonas novada plānošanas dokumentu izstrādē

Ziņo: Ivars Bodžs 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 9.punkts nosaka nosacījumus un kārtību, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros līdz
2021. gada 1. decembrim no valsts budžetā piešķirtajiem finanšu līdzekļiem pašvaldībām līdzfinansē jaunizveidojamā novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi.  Lubānas novada pašvaldība ir saņēmusi Madonas novada pašvaldības 28.09.2020. iesniegumu Nr. MNP/2.1.3.1/20/2781 (reģistrēts pašvaldībā 29.09.2020. ar Nr. LUB/2.08/20/866) par attīstības plānošanas dokumentu izstrādi ar lūgumu Lubānas novada pašvaldībai pieņemt lēmumu par dalību Madonas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam un Madonas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādē, norādot vai plānotais attīstības plānošanas dokuments tiks izstrādāts no jauna vai turpināts izstrādē esošs dokuments, vai esošais dokuments tiks integrēts jaunajā.

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 9. punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Piedalīties plānošanas dokumentu - jaunveidojamā Madonas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam un Madonas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādē un finansēšanā.

2. Spēkā esošos plānošanas dokumentus “Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2030. gadam” un “Lubānas novada attīstības programma 2019.-2025.gadam” integrēt jaunveidojamā Madonas novada plānošanas dokumentos. 

 

Sēde slēgta: plkst. 16.30  

Sēdes vadītājs: Tālis Salenieks 

Sēdi protokolēja: Sandra Līcīte                                         

Sēdes protokols parakstīts 06.10.2020.

Domes sēdes protokols Nr. 12 - 27.08.2020.

 

Sēdi atklāj: plkst. 14.00

Sēde notiek: klātienē, tiek izmantota elektroniskā balsošana

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine 

Sēdē nepiedalās deputāti: Ainārs Spridzēns, Rudīte Kolāte 

Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki:           

Ivars Bodžs – izpilddirektors

Dace Mežsarga – izglītības darba speciāliste

Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte – kancelejas vadītāja

Darba kārtība:

 1. Par izglītojamo skaitu Lubānas vidusskolas 10. klasē 2020./2021. mācību gadā.
 2. Par skolēnu piepildījumu klašu grupās 2020./2021. mācību gadā Meirānu Kalpaka pamatskolā.
 3. Par Meirānu Kalpaka pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā.
 4. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu bezkontakta ķermeņa temperatūras mērierīces iegādei un uzstādīšanai Lubānas vidusskolā.
 5. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu.
 6. Par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Oskara Kalpaka ielā 25, Lubānā, Lubānas novadā, atsavināšanu izsolē.
 7. Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala nomas tiesību izsoli.
 8. Par nekustamā īpašuma Tauriņi sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu.
 9. Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā.
 10. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma darbības termiņa pagarināšanu.
 11. Par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu no budžeta līdzekļiem Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
 12. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu.
 13. Par Lubānas vidusskolas ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu.
 14. Par Meirānu Kalpaka pamatskolas ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu.
 15. Par saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”" apstiprināšanu.
 16. Par biedrības "Aborieši" iniciatīvas projektu konkursa "Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2020" pieteikuma "Pārvietojamā laipa" apstiprināšanu.
 17. Par biedrības "Disku golfs Lettes" iniciatīvas projektu konkursa "Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2020" pieteikuma "Disku golfa trases izveide Lubānā" apstiprināšanu.
 18. Par biedrības "Motoklubs Lubāna" iniciatīvas projektu konkursa "Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2020" pieteikuma "Lubānas mototrases seguma atjaunošana un reljefa izveide" apstiprināšanu. 

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm. 19. augustā T.Salenieks piedalījās ikgadējā Vidzemnieku dārza svētku pasākumā, kurš šogad notika Gulbenes novada Stāmerienas pilī. Lubānas novadu šogad pārstāvēja “Vilces” - mežizstrādes uzņēmums ar tūrisma piedāvājumu.

22. augustā Lubānā notika Latvijas Ordeņu brālības 22. salidojums. Tā ietvaros Broņislavas Martuževas dzejas klēts dārzā risinājās Dzejas dienas pasākums, kā arī tika saņemtas labas atsauksmes par koncertu Lubānas ev. lut. baznīcā, kuru sniedza vokālais ansamblis “Naktsputni”.

23. augustā T.Salenieks piedalījās  piemiņas koncertā “Jānim Zāberam - 85”, kurš notika brīvdabas estrādē pie Jāņa Zābera memoriālā muzeja “Vecais Ceplis” un bija labi apmeklēts.

Deputāti vienojas izskatīt jautājumu par Latgales ielas virmas atjaunošanu posmā no mājas Latgales iela Nr. 44 līdz Nr. 71.

Deputāti vienojas grāmatu “Lubāna. Nākamie simts” izdot 1200 eks. lielā metienā.

Deputāti vienojas atkārtoti veikt iepirkumu par automašīnas iegādi pašvaldības vajadzībām.

Deputāti vienojas veikt iepirkumu, lai turpinātu apauguma novākšanu Dzelzceļa zonā.

Izpilddirektors Ivars Bodžs iepazīstina klātesošos ar sagatavoto informāciju par 2020.gada 30. jūlija domes sēdes lēmumu izpildi.

1. Pielikums. Pārskats par 30.07.2020.  domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par izglītojamo skaitu Lubānas vidusskolas 10. klasē 2020./2021. mācību gadā 

Ziņo: Dace Mežsarga 

Izskatot Lubānas vidusskolas direktores Ivetas Peilānes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.08/20/75 18.08.2020.), pamatojoties uz “Likuma par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai Dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, saskaņā ar 2016. gada 25. augusta Lubānas novada pašvaldības noteikumu Nr. 2 “Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Lubānas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupas, sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās” (apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības 25.08.2016. lēmumu, protokols Nr. 12, 9.§) 3. punktu, kas nosaka, ka izglītojamo skaita noteikšanā var tikt izdarīti izņēmumi ar Lubānas novada domes lēmumu, kā arī, ievērojot Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (20.08.2020., prot. Nr. 7, 1.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

2020./2021. mācību gadā Lubānas vidusskolā atvērt 10.klasi ar nepilnu skolēnu skaitu - 7 izglītojamie. 

 

2.§ Par skolēnu piepildījumu klašu grupās 2020./2021. mācību gadā Meirānu Kalpaka pamatskolā 

Ziņo: Dace Mežsarga 

Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāte Lana Kunce informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās.  

Izskatot Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas Kunces 2020. gada 14. augusta iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 19.08.2020., Nr. LUB/2.08/20/756), pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21. panta 27. punktu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai Dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, saskaņā ar 2016. gada 25. augusta Lubānas novada pašvaldības noteikumu Nr. 2 “Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Lubānas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupas, sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās” (apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības 25.08.2016. lēmumu, protokols Nr. 12, 9.§) 3. punktu, kas nosaka, ka izglītojamo skaita noteikšanā var tikt izdarīti izņēmumi ar Lubānas novada domes lēmumu, kā arī, ievērojot Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (20.08.2019., prot. Nr. 7, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, , Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

2020./2021. mācību gadā Meirānu Kalpaka pamatskolā atvērt izglītojamo klases ar sekojošu klašu piepildījumu:

1. un 3.klase  – 4 izglītojamie;

4. klase – 3 izglītojamie;

5. klase – 4 izglītojamie;

6. un 7. klase – 3 izglītojamie;

8. un 9. klase – 5 izglītojamie;

Speciālā klase – 4 izglītojamie;

Pirmsskolas izglītības grupa – 9 izglītojamie.  

 

3.§ Par Meirānu Kalpaka pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā 

Ziņo: Dace Mežsarga  

Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāte Lana Kunce informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās.  

Lubānas novada pašvaldībā saņemts Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas Kunces iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.08/20/738)  ar lūgumu apstiprināt skolas nolikumu jaunā redakcijā, spēkā esošais nolikums apstiprināts ar Lubānas novada pašvaldības domes lēmumu 2010. gada 26. augustā (protokols Nr. 8; 13.§). Paredzētās redakcionālās izmaiņas nolikumā saistītas ar izmaiņām normatīvajos aktos, vērstas uz mūsdienu prasībām atbilstošu izglītības iestādes resursu pārvaldību.

Noklausoties izglītības darba speciālistes sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (20.08.2019., prot. Nr.7, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt Meirānu Kalpaka pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā.

2. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā spēku zaudē ar Lubānas novada pašvaldības domes 2010. gada 26. augustā (protokols Nr. 8; 13.§). apstiprinātais Meirānu Kalpaka pamatskolas nolikums.

2. Pielikums. Nolikums Nr. 2 “Meirānu Kalpaka pamatskolas nolikums”.

 

4.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu bezkontakta ķermeņa temperatūras mērierīces iegādei un uzstādīšanai Lubānas vidusskolā 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Izskatot Lubānas vidusskolas direktores Ivetas Peilānes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.08/20/752 18.08.2020.) ar lūgumu piešķirt EUR 850.00 temperatūras sensora iegādei, lai novērstu iespējamos saslimšanas riskus ar Covid-19 vīrusu un veiktu izglītojamo un darbinieku veselības stāvokļa monitoringu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (24.08.2020. protokols Nr. 8, 1.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas vidusskolai 850 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem bezkontakta ķermeņa temperatūras mērierīces iegādei, izdarot attiecīgus grozījumus 2020. gada pašvaldības budžetā.   

 

5.§ Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” Pārejas noteikumu 30.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo daļu, likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 17. punktu, atbilstoši SIA „EIROEKSPERTS” 2020. gada 20. augusta atzinumam Nr. L8614/ER/2020 par īpašuma tirgus vērtību, saskaņā ar fiziskas personas [..], personas kods: [..], 2019. gada 10. maija iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 10.05.2019. Nr. LUB/2.09/19/26) par īrētā dzīvokļa Lubānas ielā 10-1, Lubānā, Lubānas novadā atsavināšanu, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (24.08.2020. protokols Nr. 8, 2.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

1. Atsavināt Lubānas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Lubānas ielā 10-1, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70139000292, īpašuma sastāvs: 3-istabu dzīvoklis ar kopējo platību 76,4 m2, dzīvojamās mājas kopīpašuma 778/1428 domājamās daļas,  zemes gabala Lubānas ielā 10, Lubānā, Lubānas novadā (kadastra apzīmējums 70130030026 ), 778/1428 domājamās daļas (kopējā platība 7614 m2), piedāvājot to pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

2.  Noteikt šī lēmuma 1. punktā minētā dzīvokļa īpašuma atsavināšanas cenu 4000 EUR.

 

6.§ Par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Oskara Kalpaka ielā 25, Lubānā, Lubānas novadā, atsavināšanu izsolē 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu Oskara Kalpaka ielā 25-1, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 70139000293, kas sastāv no 3-istabu dzīvokļa ar kopējo platību 58 m2, kopīpašuma 597/6610 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70130020044001 un kopīpašuma 597/6610 domājamām daļām no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70130020044, nostiprinātas Lubānas novada pašvaldībai Lubānas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 66 1. Šobrīd dzīvoklis nav izīrēts, tajā nav deklarētu personu, tas nav nepieciešams pašvaldībai un tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 

Dzīvokļa īpašumam ir noteiktas šādas vērtības (EUR):

Sertificēta vērtētāja SIA “EIROEKSPERTS” noteiktā tirgus vērtība 2020.gada 20. maijā

VZD kadastrālā vērtība 2020.gada 1.janvārī

Atlikusī bilances vērtība (pašvaldības Centralizētās grāmatvedības dati) 2020.gada 1. augustā

5500  

3027

1230,09

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma (turpmāk- Atsavināšanas likums) 4.panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai, līdz ar to dzīvokļa īpašums ir atsavināms un saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.panta otro daļu pārdodams izsolē.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, 9.panta otro daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (24.08.2020. protokols Nr. 8, 3.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Atsavināt, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar tūlītēju samaksu, Lubānas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Oskara Kalpaka ielā 25-1, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 70139000293, kas sastāv no 3-istabu dzīvokļa ar kopējo platību 58 m2, kopīpašuma 597/6610 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70130020044001 un kopīpašuma 597/6610 domājamām daļām no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70130020044.

2. Apstiprināt īpašuma nosacīto cenu 5500 EUR.

3. Izpilddirektoram izveidot izsoles komisiju, izsoles nolikumu un organizēt nekustamā īpašuma izsoli.

 

7.§ Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala nomas tiesību izsoli 

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot fiziskas personas [..] iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 08.07.2020. ar Nr. LUB/2.09/20/31) par zemes iznomāšanu, dome secina, ka zemes vienība Indrānu pagastā, Lubānas novadā, ar kadastra apzīmējumu 70580160274, kopējā platība 1,1 ha kadastrālā vērtība 486 eiro, ir pašvaldībai piekritīgā zeme, pamatojoties uz Lubānas novada pašvaldības domes 2010. gada 28. decembra lēmuma “Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskai personai [..] uz zemi “Fondiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā” 3.2. punktu. Zemes gabals šobrīd nav iznomāts.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta “a” apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 2016. gada 20. novembra pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 15 „Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” 2.3. punktu, kas nosaka, ka nomas gada maksas apmērs par  zemes iznomāšanu ir 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu kā arī nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā likumos noteiktos nodokļus, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (24.08.2020. protokols Nr. 8, 7.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Organizēt pašvaldībai piekritīgā zemes gabala Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 70580160274, 1,1 ha platībā, zemes nomas tiesību atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Noteikt izsoles sākumcenu 24,30 EUR gadā.

2.  Izsoles rezultātus apstiprināt domes sēdē.

 

8.§ Par nekustamā īpašuma Tauriņi sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu 

Ziņo: Dace Almane 

Lubānas novada pašvaldības dome izskata fiziskas personas [..], personas kods: [..], iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 24.08.2020. ar Nr. LUB/2.09/20/35) par nekustamā īpašuma Tauriņi, kadastra numurs 70580160007, sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, atdalot divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 70580160140 un 70580160150, nosaukuma piešķiršanu jaunajam īpašumam un lietošanas mērķu noteikšanu.

Ņemot vērā iesniegumu, izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1.punktu, “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14. panta otro daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (24.08.2020. protokols Nr. 8, 13.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1.  Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu Tauriņi, kadastra numurs 70580160007, divos atsevišķos īpašumos.

2.  Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 70580160140, platība 10.0 ha, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101) un 70580160150, platība 5.0 ha, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201), piešķirt nosaukumu Kauguriņi.

3. Paliekošajam nekustamajam īpašumam,  kurš sastāv no trim zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 70580160007, platība - 2.0 ha, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101), 70580160008 - platība 0.9 ha, nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101) un 70820070015, atrodošos Madonas novada Ošupes pagastā, saglabāt nosaukumu Tauriņi.

3. Pielikums. Administratīvais akts

 

9.§ Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāte Lana Kunce informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 16.06.2020. noteikumiem Nr. 401 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi", pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 13. un 27.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (24.08.2020. protokols Nr. 8, 4.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Izdarīt grozījumus Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā (apstiprināts 30.01.2020., prot. Nr. 2, 15.§)

 1. Sadaļā Lubānas novada Meirānu Kalpaka pamatskola-

1.1  51. punktā skaitli “1053” aizstāt ar skaitli “1056”;

1.2. 56. punktā skaitli “750” aizstāt ar skaitli “790”;

 1. Sadaļā Lubānas novada Mākslas skola - 68.punktā skaitli “1053” aizstāt ar skaitli “1056”.
 2. Sadaļā Lubānas novada pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķīši”-

3.1. 71. punktā skaitli “1053” aizstāt ar skaitli “1056”;

3.2. 72. punktā skaitli “750” aizstāt ar skaitli “790”;

3.3. 73. punktā skaitli “750” aizstāt ar skaitli “790”;

3.4.  74. punktā skaitli “750” aizstāt ar skaitli “790”;

3.5.  78. punktā skaitli “750” aizstāt ar skaitli “790”. 

 

10.§ Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma darbības termiņa pagarināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punkts cita starpā nosaka, ka “Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: sadzīves atkritumu apsaimniekošana”. 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta sestā daļa cita starpā nosaka, ka “Pašvaldība slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš izraudzīts publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā”. 

2016. gada 18. augustā Lubānas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ar SIA “Pilsētvides serviss” noslēdza līgumu Nr. LUB/1.03/16/11 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Lubānas novada administratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā – Līgums). Līguma 2.1. punkts nosaka, ka “līgums stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījis pēdējais no Līdzējiem un ir spēkā 4 (četrus gadus) no tā spēkā stāšanās dienas”. Līguma darbības termiņš beidzās 2020. gada 18. augustā. Uz šo brīdi pašvaldība nav noslēgusi jaunu līgumu par atkritumu apsaimniekošanu gan gaidāmās teritoriālās reformas dēļ, gan arī tāpēc, ka nav aktualizēta pašvaldības saistošo noteikumu redakcija, atbilstoši spēkā esošo Atkritumu apsaimniekošanas likuma normām.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta sestā prim daļa nosaka, ka, “ja pašvaldība pēc šā panta sestajā daļā minētā līguma termiņa beigām nav noslēgusi jaunu līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, tā līdz jauna līguma noslēgšanai var turpināt sadarbību ar līdzšinējo atkritumu apsaimniekotāju, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem pēc šā panta sestajā daļā minētā līguma termiņa beigām.

2020. gada 21. jūlijā Pašvaldība nosūtīja vēstuli SIA “Pilsētvides serviss”, kurā piedāvāja noslēgt vienošanos par Līguma darbības termiņa pagarināšanu.

2020. gada 3. augustā Pašvaldība saņēma atbildes vēstuli Nr. 1-05-2020/305-e, kurā SIA “Pilsētvides serviss” informē, ka sabiedrība piekrīt turpināt sadarbību un veikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Lubānas novada administratīvajā teritorijā, noslēdzot vienošanos saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta sestās prim daļas noteikumiem.

Izvērtējot sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta sesto prim daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (24.08.2020. protokols Nr. 8, 5.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Noslēgt vienošanos ar SIA “Pilsētvides serviss” (vienotais reģistrācijas numurs 40003244831) par 2016. gada 18. augusta līguma Nr. LUB/1.03/16/11 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Lubānas novada administratīvajā teritorijā, pagarināšanu uz sešiem mēnešiem.

 

11.§ Par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu no budžeta līdzekļiem Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Lai nodrošinātu visiem Lubānas novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem, tai skaitā pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem, ēdināšanas pakalpojumu par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, uzlabotu izglītības iestāžu apmeklētību, saglabātu esošo izglītojamo skaitu novada izglītības iestādēs, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvalžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī šāda darbība nav aizliegta ar likumu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka Valsts un pašvaldības sniedz atbalstu ģimenes un bērnu izglītības, veselības nostiprināšanas, kultūras un sporta, kā arī atpūtas iestādēm un organizācijām, lai sekmētu bērna fizisko attīstību un radošo darbību, gādā par bērna brīvā laika pavadīšanas iespējām un sniedz citus pakalpojumus, kuri veicina bērna pilnveidošanos un palīdz ģimenei bērna audzināšanā, ņemot vērā, ka iniciatīvas izpildei no pašvaldības budžeta līdzekļiem ir nepieciešami 92 000 EUR gadā, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (24.08.2020. protokols Nr.8, 6.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Nodrošināt bezmaksas ēdināšanu Lubānas novada pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem/audzēkņiem ar 2020. gada 1. septembri.

2. Līdzekļus ēdināšanas pakalpojuma finansēšanai paredzēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

12.§ Par pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (24.08.2020. protokols Nr. 8, 8.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma cenu pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši”:

- brokastis 0,59 EUR par porciju;

- pusdienas 1,68 EUR par porciju;

- launags 0,59 EUR par porciju.

2. Noteikt, ka iestādes darbiniekiem ir tiesības saņemt ēdināšanas pakalpojumu darba vietā par apstiprināto pakalpojuma cenu.

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2020. gada 1. septembri.

 

13.§ Par Lubānas vidusskolas ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (24.08.2020. protokols Nr. 8, 9.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR-7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1.  Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma cenu Lubānas vidusskolā:

pusdienas 1,94 EUR par porciju, t.sk. 1,42 EUR komersanta - pakalpojuma sniedzēja noteiktā cena un 0,52 EUR iestādes izdevumi.

2. Noteikt, ka iestādes darbiniekiem ir tiesības saņemt ēdināšanas pakalpojumu darba vietā par apstiprināto pakalpojuma cenu.

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2020. gada 1. septembri.

 

14.§ Par Meirānu Kalpaka pamatskolas ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (24.08.2020. protokols Nr. 8, 10.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt ēdināšanas pakalpojuma cenu Meirānu Kalpaka pamatskolā:

- brokastis pirmsskolas izglītības audzēkņiem 1,15 EUR par porciju;

- brokastis skolēniem 2,49 EUR par porciju;

- pusdienas 2,85 EUR par porciju;

- launags 1,63 EUR par porciju;

- vakariņas 2,52 EUR par porciju.

2. Noteikt, ka iestādes darbiniekiem ir tiesības saņemt ēdināšanas pakalpojumu darba vietā par apstiprināto pakalpojuma cenu.

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2020. gada 1. septembri.

 

15.§ Par saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”" apstiprināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs  

Sakarā ar līdzekļu nepieciešamību skolēnu nodarbinātības vasaras brīvlaikā finansēšanai un personu ar garīga rakstura traucējumiem deinstitucionalizācijas pasākumiem, papildus līdzekļu nepieciešamību brīvpusdienu apmaksai un digitālā distances ķermeņa temperatūras mērītāja iegādei Lubānas vidusskolā, inventāra iegādei no dabas resursu nodokļa līdzekļiem, nepieciešamajiem izdevumu grozījumiem starp valdības funkciju klasifikāciju kategorijām, kā arī veicamajām izmaiņām transporta būvju uzturēšanas un būvniecības, ēku apsaimniekošanas un veselības un sociālās aprūpes centra 2020.gada ieņēmumu/izdevumu tāmēs atbilstoši izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (24.08.2020. protokols Nr. 8, 11.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2020. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam””, saskaņā ar pielikumu.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46. pantam:

2.1.   Saistošos noteikumus Nr. 8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2.   Saistošie noteikumi Nr. 8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

4. Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 8; 29.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” 1., 2., 3. pielikums 27.08.2020. Saistošo noteikumu Nr. 8 redakcijā, kopā uz  23 lapām.

 

16.§ Par biedrības "Aborieši" iniciatīvas projektu  konkursa "Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2020" pieteikuma "Pārvietojamā laipa" apstiprināšanu 

Ziņo: Tālis Salenieks  

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības izsludināto projektu konkursu “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2020” saņemts biedrības “Aborieši”  projekta pieteikums “Pārvietojamā laipa”, reģistrēts pašvaldībā 03.06.2019. ar Nr. LUB/2.08/20/769.

Finanšu un attīstības komiteja (24.08.2020., protokols Nr. 8, 12.§), izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem, konstatēja:

1) projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” vispārējās prasībās;

2) projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” šādos kritērijos: Nr. 7.1., Nr. 7.2., Nr. 7.3.

3) projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā”  aktivitātē Nr. 8.1.

4) ņemot vērā, ka konkursā visu iesniegto projektu koptāme nepārsniedz budžetā atvēlētos līdzekļus, projekta iesnieguma vērtējums punktu izteiksmē nav nepieciešams.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt biedrības “Aborieši”, reģistrācijas Nr. 50008189951, projekta pieteikumu “Pārvietojamā laipa” projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” ietvaros ar pašvaldības finansējumu 1000 EUR.

 

17.§ Par biedrības "Disku golfs Lettes" iniciatīvas projektu konkursa "Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2020" pieteikuma "Disku golfa trases izveide Lubānā" apstiprināšanu 

Ziņo: Tālis Salenieks  

Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāte Laila Ozoliņa informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās.  

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības izsludināto projektu konkursu “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2020” saņemts biedrības “Disku golfs Lettes” projekta pieteikums “Disku golfa trases izveide Lubānā”, reģistrēts pašvaldībā 21.08.2020. ar Nr. LUB/2.08/20/768.

Finanšu un attīstības komiteja (24.08.2020., protokols Nr. 8, 12.§), izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem, konstatēja:

1) projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” vispārējās prasībās;

2) projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” šādos kritērijos: Nr. 7.1., Nr. 7.2., Nr. 7.3;

3) projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā”  aktivitātē Nr. 8.2;

4) ņemot vērā, ka konkursā visu iesniegto projektu koptāme nepārsniedz budžetā atvēlētos līdzekļus, projekta iesnieguma vērtējums punktu izteiksmē nav nepieciešams.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt biedrības “Disku golfs Lettes”, reģistrācijas Nr. 40008291550, projekta pieteikumu “Disku golfa trases izveide Lubānā” projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2020” ietvaros ar pašvaldības finansējumu 1000 EUR.

 

18.§ Par biedrības "Motoklubs Lubāna" iniciatīvas projektu  konkursa "Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2020" pieteikuma "Lubānas mototrases seguma atjaunošana un reljefa izveide" apstiprināšanu 

Ziņo: Tālis Salenieks  

Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāts Guntis Klikučs informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās.  

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības izsludināto projektu konkursu “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2020” saņemts biedrības “Motoklubs Lubāna” projekta pieteikums “Lubānas mototrases seguma atjaunošana un reljefa izveide”, reģistrēts pašvaldībā 19.08.2020. ar Nr. LUB/2.08/20/758.

Finanšu un attīstības komiteja (24.08.2020., protokols Nr. 8, 12.§), izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem, konstatēja:

1) projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” vispārējās prasībās;

2) projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” šādos kritērijos: Nr. 7.2., Nr. 7.3.

3) projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā”  aktivitātē Nr. 8.2.

4) ņemot vērā, ka konkursā visu iesniegto projektu koptāme nepārsniedz budžetā atvēlētos līdzekļus, projekta iesnieguma vērtējums punktu izteiksmē nav nepieciešams.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt biedrības “Motoklubs Lubāna”, reģistrācijas Nr. 50008251511, projekta pieteikumu “Lubānas mototrases seguma atjaunošana un reljefa izveide” projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2020” ietvaros ar pašvaldības finansējumu 1000 EUR.

 

Sēde slēgta: plkst. 17.30  

Sēdes vadītājs: Tālis Salenieks 

Sēdi protokolēja: Sandra Līcīte                 

Sēdes protokols parakstīts 02.09.2020. 

Jaunākie notikumi

26
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu