2018.gada 27.decembra domes sēdē tika pieņemti šādi lēmumi:

  • apstiprināti Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15 “Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 31.10.2013. saistošajos noteikumos Nr.19 “Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” grozījumi.

Grozījumu iniciators Lubānas novada Sociālais dienests. Grozījumu veikšanas mērķis: panākt sociālās situācijas uzlabojumus maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm un citām personām, kurām ir tiesības saņemt pabalstus un palīdzību atbilstoši noteikumiem, tāpat arī izmaiņas nepieciešamas valstī esošā cenu kāpuma dēļ. Saistošo noteikumu „Par sociālajiem pabalstiem Lubānas novadā” grozījumi paredz Lubānas novada pašvaldības sociālās palīdzības un citu pabalstu veidu un apmēru izmaiņas. Paaugstinot maznodrošinātas personas ienākuma līmeni uz vienu personu līdz EUR 200, lielāka maznodrošināto iedzīvotāju grupa iegūs iespēju saņemt citus Lubānas novada nodrošinātos pabalstus – dzīvokļa, ārstniecības un medikamentu iegādei.  Sakarā ar elektroenerģijas cenu kāpumu un kurināmā cenu sadārdzināšanos, nepieciešams paaugstināt dzīvokļa pabalstu - kurināmā iegādei no EUR 115 uz EUR 130 un siltumenerģijas apmaksu uz 1 m2  izmainot no EUR 4,50 uz EUR 4,80 un nepārsniedzot EUR 300 gadā.

Lai atbalstītu pašvaldībā dzīvojošās jaunās ģimenes, nepieciešams paaugstināt pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu  no  EUR 125 uz EUR 150. Pabalstu medikamentu un medicīnas preču iegādei nepieciešams izmaksāt diferencēti maznodrošinātajām un trūcīgajām personām. Maznodrošinātajām personām atstājot iepriekšējā līmenī, bet trūcīgajām personām nosakot EUR 50 gadā uz vienu personu.

  • Veikti grozījumi 31.10.2018. domes sēdes lēmumā “Par grāmatas “Simts stāstu par Lubānu” atsavināšanas cenu”.

Ņemot vērā lielo interesi par pašvaldības izdotās grāmatas iegādi un to, ka 700 grāmatas eksemplāri jau ir tikuši atsavināti, nodot vēl papildus 100 grāmatas eksemplārus atsavināšanai.

  • Pieņemti lēmumi par zemes robežu pārkārtošanu un nekustamo īpašumu sadali.

Atbilstoši trīs personu iesniegumiem, kas saistīti ar šo personu īpašumā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, tika nolemts izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus viena nekustamā īpašuma zemes robežu pārkārtošanai, kā arī tika pieņemti lēmumi divu nekustamo īpašumu sadalīšanai, nosaukumu piešķiršanai, lietošanas mērķu noteikšanai.

  • Pieņemts lēmums par novadā deklarētu dzīvesvietu anulēšanu.

Pašvaldībā saņemts personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu iesniedzējam piederošā īpašumā iesniegumā norādītām personām. Iesniegumā tiek norādīts, ka personas norādītajā adresē nedzīvo un tām nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā no īpašuma iegādes brīža. Ņemot vērā tiesisko pamatojumu, tika nolemts anulēt norādītajām personām deklarēto dzīvesvietu iesnieguma iesniedzējam piederošajā īpašumā.

  • Piešķirti finanšu līdzekļi pašvaldības autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši grāvju tīrīšanas darbiem.

Lai nodrošinātu pašvaldības autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši funkcionalitāti un veiksmīgi atvadītu ūdeni no ceļa posmā no 1,000 km līdz 1,750 km (posms pēc asfaltētā posma beigām līdz projekta ietvaros remontējamajam ceļa posmam), kā arī ņemot vērā to, ka šis ceļa posms nav ietverts pašvaldības realizētā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas finansētā ceļa un tilta pārbūves projekta apjomos, balstoties uz SIA “Ceļi un tilti” sagatavoto finanšu piedāvājumu tika nolemts piešķirt 12 151 EUR finansējumu pašvaldības autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši grāvju posmā no 1,000 km līdz 1,750 km tīrīšanai no speciālā budžeta (ceļu fonda) līdzekļiem, izdarot attiecīgus grozījumus 2018.gada pašvaldības budžetā.

  • Veiktas izmaiņas Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā.

Saskaņā ar veiktajiem grozījumiem būs iespēja paaugstināt darba algas Lubānas novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienības Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs darbinieku (aprūpētāju) algu apmēram no EUR 504,- uz EUR 530,-, papildus tiek palielināts arī darbinieku slodžu apjoms no 1 uz 1,5. Izmaiņas ir pamatotas ar šajā struktūrvienībā strādājošo darbinieku (aprūpētāju) noslodzi, jo sākotnēji centrs tika paredzēts 30 klientiem, bet pašreiz centrā atrodas 40 klienti, kā arī tiek plānots nodrošināt papildus 6 vietas klientiem 2019.gadā.

  • Tika nolemts slēgt augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanas funkciju deleģēšanas līgumu ar SIA „Ģeotelpiskie risinājumi”, reģistrācijas Nr.43603041044.

Spēkā esošie normatīvie akti nosaka, ka pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi. 2018.gada 31.decembrī abpusēji vienojoties tiek izbeigts līgums ar SIA „GEO Mērniecība”, reģ.Nr.45403028111. Tika veikta piedāvājumu izvērtēšana, lai noslēgtu jaunu sadarbības līgumu ar attiecīgu pakalpojumu sniedzēju, kā rezultātā SIA "Ģeotelpiskie risinājumi" izteiktais piedāvājums bija ekonomiski visizdevīgākais. Ar norādīto sabiedrību tiks slēgts pašvaldības funkciju deleģēšanas līgums par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanas funkciju nodošanu ar termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim.

  • Iesniegt projekta “Dienas centra personām ar garīgā rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā” iesniegumu.

Lubānas novada pašvaldība plāno izveidot dienas centru personām ar garīga rakstura traucējumiem pašvaldībai piederošajā īpašumā "Eglāji 1", Indrānu pagastā, Lubānas novadā (bijusī mežniecības ēka), tas būs iespējams piesaistot Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Pie tam Lubānas novada pašvaldība ir aicināta iesniegt savu pieteikumu projekta realizēšanai jau otrajā iesniegumu atlases kārtā. Atbilstoši tam tika pieņemts lēmums iesniegt otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā projektu “Dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 91 298.00 EUR, no kurām 72 436.15 EUR ir ERAF finansējums un 3 423.67 EUR Valsts budžeta dotācija. Pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu projektam 15 438.18 EUR apmērā.

  • Tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr.14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” .

Izmaiņas Lubānas novada pašvaldības budžeta saistošajos noteikumos nepieciešamas sakarā ar saņemto finansējumu no Lauku atbalsta dienesta ELFLA projektam “Autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši posma pārbūve”, papildus līdzekļu nepieciešamību deinstitucionalizācijas pasākumiem (speciālistu pakalpojumi) un nodarbinātības pasākumiem (2018.gada skolēnu nodarbinātības programma), patērētās elektroenerģijas izdevumiem Lubānas pilsētas estrādē, kā arī veicamajiem grozījumiem iestāžu un pasākumu ieņēmumu/izdevumu tāmēs atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Papildus tam ir bijuši lielāki izdevumi nešķiroto un lielgabarīta atkritumu nogādāšanai un noglabāšanai atkritumu poligonā nekā plānots (papildus EUR 2360,-), papildus izdevumi nepieciešami arī bio-tualetes iegādei EUR 1619,- apmērā un uzstādīšanai Lubānas pilsētā.

Papildus informācija par domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem pieejama ŠEIT.

 

Informāciju publicēšanai sagatavojusi:

Tija Žvagina

Lubānas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

 

Jaunākie notikumi

12
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā
Pirmdien, 12. aprīlī plkst. 14.00 notiks paplašināta Finanšu un attīstības komitejas sēde. Sēdē tiks izskatīti biznesa ideju konkursa "Sāc Lubānā 2021" pretendentu pieteikumi. Pavisam