Lubānas novada Sociālais dienests

1.      Sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem:

1.1.  aktīvas klientu lietas – 19;

1.2.  vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju krīzes centrā – 3 bērniem; 

1.3.  vardarbībā cietušo bērnu rehabilitāciju dzīvesvietā – 6 bērniem; 

1.4. vardarbībā cietušo pieaugušo personu rehabilitāciju dzīvesvietā – 5 personām; 

1.5. pašvaldības apmaksātām psihologa konsultācijām – 13 personām (10 reizes katram): 7 bērniem, 6 pieaugušajiem; 

1.6. pašvaldības apmaksātām Smilšu spēles terapijas nodarbības – 10 nodarbības 15 bērniem; 

1.7. nodarbību ciklu vecākiem – “Ceļvedis audzinot pusaudzi” 8 nodarbības 9 vecākiem; 

1.8. nodarbības “Par vecāku saskarsmi ar bērniem dažādos vecuma posmos” – 3 nodarbības 9 vecākiem;

 1.9. projekta ietvaros “Stipru un veselu ģimeni katram bērnam” – 4 praktiskas un teorētiskas nodarbības; 

1.10. nometne “Rokas darba nebijās” – 15 bērniem no audžuģimenēm, sociālā riska un daudzbērnu ģimenēm.

2.      Sociālais darbs ar pieaugušajām personām: 

2.1. Valsts finansēts Asistenta pakalpojums nodrošina 10 asistenti 12 klientiem – I un II grupas invalīdiem; 

2.2. “Aprūpe mājās”  saņem 3 personas: 2.līmeni – 2 personas un 3.līmeni - 1 persona – pirmajā pusgadā, tagad vienai personai; 

2.3. Izmaksāti pabalsti: 

            2.3.1. GMI  – 32 personām; 17 (vidēji mēnesī), t.sk. 9 ģimenēm; 

            2.3.2. Dzīvokļa-malkas pabalsti – 62 ģimenēm jeb 122 personām (55 malkas, 7 apkures); 

2.3.3. Ēdināšanas pabalsti – 15 ģimenēm (pirmskolas izglītības iestādē 9 ģimenēm jeb 12 bērniem; Meirānu Kalpaka pamatskolā – 13 bērniem jeb 6 ģimenēm. 

            2.3.4. Apbedīšanas pabalsti –  2 personām; 

            2.3.5. Ārkārtas gadījums – 2 personām; 

            2.3.6. Medikamenti – 25 personām jeb 23 ģimenēm un ārstēšanās stacionārā – 3 personām; 

2.4. Lēmumi par statusiem un pakalpojumiem: 

            2.4.1. Maznodrošinātā statuss – 16 ģimenēm (vidēji) – 46 personām; 

            2.4.2. Trūcīgās personas statuss piešķirts – 57 personām – 115 reizes; 

            2.4.3. Izvērtēšana prognozējamai invaliditātei – 2 personām; 

            2.4.4. Izvērtēšana SIVA pakalpojuma piešķiršanai – 8  personām; 

            2.4.5. Izvērtēšana kopšanas pabalsta saņemšanai – 10 personām. 

Iedzīvotāju skaits Lubānas novadā uz 01.01.2018. pēc Iedzīvotāju reģistrā esošās informācijas: 2464 cilvēki, no tiem 773 Indrānu pagastā, 1691 Lubānas pilsētā. Iedzīvotāji darbaspējas vecumā: 1 582. Bezdarbnieku skaits / Bezdarba līmenis: 113/ 7.8%.  

Nr. p.k.

Klientu grupas

Aktīvas lietas

Neaktīvas lietas

KOPĀ

Piezīmes

1.

GMI saņēmēji

19

-

14

Pāriet kā trūcīgās personas

2.

Trūcīgo personu lietas

57

165

222

 

3.

Maznodrošināto personu lietas

18

9

27

 

4.

Ārkārtas

-

4

4

 

5.

SVA

39

27

66

 

 

KOPĀ

133

205

333

 

8.

Ģimenes ar bērniem

19

28

47

 

9.

"Aprūpe mājās"

1

3

4

 

10.

Asistenti

12

2

14

 

 

KOPĀ

32

33

65

 

PAVISAM KOPĀ

165

238

398

 

2.5. Finanšu ziņas par Sociālo palīdzību: 

N.p.k.

Rādītāji

Mērvienība

2016.g.

2017.g.

2018.g.

 

Sociālie pabalsti

 

 

 

 

1.

Izlietoti līdzekļi GMI pabalstiem

EUR

8218

6884

5600

 

2.

 Dzīvokļa pabalsti – kopā

t.sk. naudā

natūrā

EUR

11448

8615

2833

10202

8163

2039

7953

5981

1972

3.

Vesel. aprūpes - medikamenti

EUR

1046

781

535

4.

Ārkārtas

EUR

571

1277

177

5.

Apbedīšanas

EUR

1135

1720

750

6.

Audžuģimenes pabalsts

EUR

6389

8996

11588

7.

Pašvaldības brīvās iniciatīvas atbalsts KOPĀ

t.sk. ikmēneša samaksa

dāvanas uzsākot 1.septembri

dāvana sakarā ar bērna piedz.

bezmaksas pusdienas

EUR

 

25212

12814

1805

 

10593

 

30125

8996

1118

2727

16171

 

4108

2772

1000

750

1017

8.

“Aprūpe mājās” pakalpojums

EUR

2714

3461

2409

 

9.

Asistentu pakalpojumam izlietotie līdzekļi (LM transfar. Plānoti )

EUR

18521

12953

10114

2.6. Lubānas novada sociālais dienests“ struktūrvienība: „LUBĀNAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS”: 

2.6.1. Ambulatorā daļa – nodrošina speciālistu pieņemšanas –ginekologa, ķirurga, fizikālās terapijas māsas un darbojas dienas stacionārs. Ambulatorās nodaļas darbu apmaksā Nacionālais Veselības dienests, saskaņā ar noslēgto līgumu un iestādes pacientu nodevu un maksas pakalpojumu ieņēmumiem. 2018.gada plānotie ieņēmumi 23 990 EUR, plānotie izdevumi – 25 156 EUR, izpilde EUR 22 561. 

Pēdējo četru gadu veikto izmeklējumu un pakalpojumu dinamika: 

N.p.k.

Kabinetu pakalpojumi

2015.g.

2016.g.

2017.g

2018.g

Izmeklēti/

apkalpoti pacienti

Manipulāciju skaits

Izmeklēti/

apkalpoti pacienti

Manipulāciju skaits

Izmeklēti/

apkalpoti pacienti

Manipulāciju skaits

Izmeklēti/

apkalpoti pacienti

Manipulāciju skaits

3

GINEKOLOGS

580

621

572

658

440

589

392

489

4

ĶIRURGS

172

238

216

186

214

185

213

158

5

FIZIKĀLĀ TERAPIJA

72

472

102

484

106

465

96

321

6

DIENAS STACIONĀRS

142

1032

146

841

131

812

102

673

2.6.2. Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa - nodrošina diennakts ilglaicīgo jeb pastāvīgo sociālo aprūpi – 40 klientiem. Naudas atlikums uz 2018.gada 1.janvāri – 64 728 EUR,  pašu ieņēmumi 124 151 EUR, pašvaldības finansējums – 35375 EUR, izdevumi – 224 254 EUR. 

Ziņas par sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas klientiem: 

N.p.k.

Pakalpojumi

2014.gads

2015.gads

2016,gads

2017.gads

2018.gads

Vid.

klientu

skaits

Gultu dienas

Vid.

klientu

skaits

Gultu dienas

Vid.

klientu

skaits

Gultu dienas

Vid. Klientu skaits

Gultu dienas

Vid. Klientu skaits

Gultu dienas

1

Pastāvīgā (ilglaicīgā) sociālā aprūpe

34

11888

33

12692

39

13884

37

12410

39

12745

2

Īslaicīgā sociālā aprūpe

2

977

2

640

0,58

120

2

142

3

101

Kopā

12865

 

13332

 

14004

 

12552

 

 

                                   

LUBĀNAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS 

Lubānas novada Sociālais dienests struktūrvienība „LUBĀNAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS” finanšu pārskats par 6 mēnešiem: 

2.1 IEŅĒMUMI: 

vidējais klientu skaits mēnesī 31 cilvēks, 6 mēnešos ir aizpildītas – 1230 gultu vietas ilglaicīgo jeb pastāvīgo sociālo aprūpi - 36 gultu vietas un īslaicīgā sociālā aprūpe - 2 gultu vietas (līdz 3 mēnešiem). Naudas atlikums uz 2017.gada 1.janvāri – 64 728 EUR, pašu ieņēmumi 124 151 EUR, pašvaldības finansējums – 35375 EUR, izdevumi – 224 254 EUR. 

Ziņas par sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas klientiem: 

N.p.k.

Pakalpojumi

2016.gads

2017.gads

2018.g.

 6 mēnešos

Vidējais klientu

skaits

Gultu dienas

Vidējais klientu

skaits

Gultu dienas

Vidējais klientu

skaits

Gultu dienas

1

Pastāvīgā (ilglaicīgā) sociālā aprūpe

33

12692

39

13832

31,4

5989

2

Īslaicīgā sociālā aprūpe

2

640

2

120

0,5

56

 

   

Informāciju sagatavojusi:

Inese Lībere

Lubānas novada pašvaldības Sociālā dienesta direktore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

II „LUBĀNAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS”

 

 

 

“Lubānas novada sociālais dienests“ struktūrvienība „LUBĀNAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS” finanšu pārskats par 6 mēnešiem:

 

2.1 IEŅĒMUMI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vidējais klientu skaits mēnesī 31 cilvēks, 6 mēnešos ir aizpildītas – 1230 gultu vietas

 

 ilglaicīgo jeb pastāvīgo sociālo aprūpi - 36 gultu vietas un īslaicīgā sociālā aprūpe - 2 gultu vietas (līdz 3 mēnešiem).Naudas atlikums uz 2017.gada 1.janvāri – 64 728 EUR, pašu ieņēmumi 124 151 EUR, pašvaldības finansējums – 35375 EUR, izdevumi – 224 254 EUR.

 

 

 

Ziņas par sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļas klientiem:

 

N.p.k.

Pakalpojumi

2016.gads

2017.gads

2018.g.

 6 mēnešos

Vidējais klientu

skaits

Gultu dienas

Vidējais klientu

skaits

Gultu dienas

Vidējais klientu

skaits

Gultu dienas

1

Pastāvīgā (ilglaicīgā) sociālā aprūpe

33

12692

39

13832

31,4

5989

2

Īslaicīgā sociālā aprūpe

2

640

2

120

0,5

56

 

 

 

 

 

 

Jaunākie notikumi

26
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu