N.p.k

Darbība

Notikumu skaits

2018.g

Notikumu skaits

2017.g

Notikumu skaits

2016.g

1.       

Reģistrēti dzimušie:

     t.sk. dzimuši laulībā

             ar noteiktu paternitāti

             bez ziņām par bērna tēvu

6

3

3

-

16

7

7

2

16

10

5

1

2.       

Reģistrēti mirušie

 

15

32

32

3.       

Reģistrētas laulības

     t.sk. dzimtsarakstu nodaļā

             baznīcās

15

11

4

7

5

2

8

4

4

4.       

Pēc pieprasījuma izsniegtas atkārtotas dzimšanas, miršanas vai laulības apliecības

10

5

5

 

5.       

Pēc pieprasījuma izsniegtas izziņas no civilstāvokļa aktu reģistriem

12

10

12

6.       

Veikti  labojumi civilstāvokļa aktu reģistros

3

4

-

7.       

Papildināti laulību reģistri ar ziņām par laulības šķiršanu

2

5

4

8.       

Papildināti dzimšanas reģistri ar ziņām par bērna vecākiem

1

1

2

9.       

Sagatavota uzvārda maiņas lieta

-

1

-

10.   

Saņemti dokumenti

81

117

127

11.   

Nosūtīti dokumenti adresātiem

45

77

96

DZIMŠANAS reģistrācija 

2018.gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 6 jaundzimušie – 2 meitenes un 4 zēni. Trīs bērni ir dzimuši laulībā, trīs bērniem par pamatu ziņu ierakstīšanai par tēvu ir abu vecāku kopīgs iesniegums par paternitātes atzīšanu. No 6 piedzimušajiem 1 ģimenē piedzimis pirmais bērns, 2 ģimenēs – otrais, 2 ģimenēs – trešais, 1 ģimenē- ceturtais bērns. Mūsu novada dzimtsarakstu nodaļā pagājušajā gadā reģistrēto bērnu vārdi ir:  Henriks, Matilde, Alberts, Emīls, Gabriela un Olivers. Vienam no puisēniem vecāki devuši otro vārdu Emīls. Lubānas pilsētā deklarēti 4 jaundzimušie, Indrānu pagastā -2. Jaunākais tēvs dzimis 1991.gadā, vecākais- 1976.gadā. Jaunākā māte dzimusi 1992.gadā, bet vecākā- 1980.gadā. 

2018.gadā  nodaļā reģistrēto 6 bērnu,  kā arī citās dzimtsarakstu nodaļās reģistrēto 2 bērnu vecāki pie nosacījuma, ka jaundzimušais un viens no vecākiem deklarējis dzīvesvietu Lubānas novadā- bija tiesīgi saņemt dāvanu 100 EUR (pēc nodokļu nomaksas). Diemžēl bērnu, kuru dzimšana tika reģistrēta citā dzimtsarakstu nodaļā deklarētā dzīvesvieta vairs nav mūsu pašvaldībā.

Turpinoties pašvaldības sadarbībai ar SIA „West Solutions”,  tāpat kā iepriekšējos gados bērnu vecāki dāvanā saņēma grāmatu „Mūsu bērns” un šogad arī projekta “Simtgades bērns” dāvanu komplektu- 925 proves Sudraba vērdiņu ozolkoka kastītē un pievienotu personisku vēstuli bērniņam un viņa ģimenei, kuru parakstījis pašvaldības domes priekšsēdētājs.

LAULĪBU reģistrācija

2018.gadā novada administratīvajā teritorijā noslēgtas 15 laulības, no kurām 11 reģistrētas dzimtsarakstu nodaļā, 4- Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcā. Septiņi pāri reģistrēja pirmo laulību. Jaunākajai līgavai bija 21 gads, jaunākajam līgavainim- 24 gadi. No 11 dzimtsarakstu nodaļā noslēgtām laulībām 7 pāri izvēlējās laulības reģistrāciju  ar svinīgu ceremoniju. Piecas no svinīgo laulību reģistrācijas ceremonijām notika ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām. Vienā gadījumā laulība tika reģistrēta ar ārzemnieku. Dzimtsarakstu nodaļā pagājušajā gadā izsniegtas divas izziņas par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Priecē, ka 3 pāri izvēlējās laulību slēgt Latvijā, kaut arī jau vairākus gadus viņu faktiskā dzīvesvieta ir ārzemēs, ka oficiāli savas attiecības noformē pāri, kuri ilgāku laiku dzīvojuši kopā bez laulību reģistrācijas un pāri, kuri gados vairs nav tik jauni. 

MIRŠANAS reģistrācija

2018.gadā dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 15 mirušie- 8 sievietes un 7-vīrieši. Vidējais mirušo personu mūža ilgums bijis  82,5 gadi sievietēm, 80,5 gadi vīriešiem. Viens Lubānas novada iedzīvotājs miris 60 gadu vecumā. Vēl trīs Lubānas novada iedzīvotāju miršana reģistrēta citā dzimtsarakstu nodaļā.

Ziņas par LAULĪBU ŠĶIRŠANU

2018.gadā papildināti nodaļas arhīvā esoši 2 laulību reģistru ieraksti ar ziņām par laulības šķiršanu, abas no tām šķirtas pie zvērināta notāra. Viena no šķirtajām laulībām bija noslēgta Lubānas dzimtsarakstu nodaļā 2003.gadā, otra- Lubānas Romas katoļu baznīcā 1994.gadā.

PĀRĒJĀS darbības

Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma aizvadītajā gadā izsniegtas 10 atkārtotas civilstāvokļa reģistrācijas apliecības, t.sk. 6-dzimšanas, 1-miršanas, 3-laulības.

2018.gadā papildināts 1 dzimšanas reģistrs ar ziņām par bērna  tēvu, t. i atzīts par neesošu no tā izdarīšanas dienas ieraksts par bērna tēvu un atzīta paternitāte bērnam pēc dzimšanas reģistrācijas.

 

Informāciju sagatavojusi:

Sandra Līcīte

Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja

Jaunākie notikumi

12
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā
Pirmdien, 12. aprīlī plkst. 14.00 notiks paplašināta Finanšu un attīstības komitejas sēde. Sēdē tiks izskatīti biznesa ideju konkursa "Sāc Lubānā 2021" pretendentu pieteikumi. Pavisam