Bieži vien vīrietis un sieviete faktiski ir izveidojuši ģimeni, dzīvo kopā, taču laulību nav reģistrējuši. Daudzi tādi pāri ir jau sasnieguši arī pensijas vecumu. Šādā kopdzīvē dzīvojošām personām nav tiesību ne uz zemāk norādīto pabalstu, ne mantojuma tiesībām. Šai sakarā gribu atgādināt, ka vajadzētu uzdrošināties un oficiāli laulību noslēgt arī cienījamos gados vai pēc ilgākas kopdzīves bez reģistrētas laulības. 2018. gadā Lubānas novadā laulību noslēdza 3 šādi pāri.

Laulības reģistrāciju var veikt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, neņemot vērā deklarēto dzīvesvietu. Ja pāris vēlas noslēgt laulību, tad ar personu apliecinošiem dokumentiem – pasi vai identifi kācijas karti (ID) – jādodas uz dzimtsarakstu nodaļu, lai personīgi iesniegtu abu pušu parakstītu pieteikumu. Ja vēlas laulāties baznīcā, tad dzimtsarakstu nodaļa (uz iesnieguma pamata) izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi, kuru attiecīgi iesniedz izvēlētajā baznīcā.

Precēties iespējams ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā. Ja pāris vēlas, dzimtsarakstu nodaļa var nodrošināt pavisam vienkāršu laulību ceremoniju, klāt esot tikai diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Tāpat, noslēdzot laulību, var nemainīt uzvārdu (pāriet otra laulātā uzvārdā vai savam uzvārdam pievienot laulātā uzvārdu), tādējādi, nav nepieciešams mainīt personu apliecinošos vai citus dokumentus. Valsts nodeva par laulības reģistrāciju ir 14 eiro.

Informāciju par laulību reģistrāciju var saņemt klātienē Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļā Tilta ielā 11, Lubānā, pa e-pastu: dzimts@lubana.lv, telefonu 64894434 vai jebkurā no 120 dzimtsarakstu nodaļām visā Latvijas teritorijā.

No 2019. gada 1. janvāra pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam piešķir pabalstu 50 procentu apmērā no mirušajam laulātajam saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām” piešķirtās pensijas, ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim.

Tiesības uz pabalstu ir divpadsmit mēnešus no pensijas saņēmēja nāves dienas, ja iesniegums iesniegts sešu mēnešu laikā no pensijas saņēmēja nāves dienas. To neapliek ar nodokli, jo pabalsti atšķirībā no pensijām ar nodokli nav apliekami.

Tiesības saņemt pārdzīvojušā laulātā pabalstu var, ja ir visi sekojošie nosacījumi:

  • pensijas saņēmējs miršanas dienā ir bijis reģistrētā laulībā;
  • mirušais bija vecuma, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma vai izdienas pensijas saņēmējs;
  • pārdzīvojušais laulātais ir Latvijas Republikas vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās valsts pensijas saņēmējs;
  • pensijas saņēmējs miris pēc 2019. gada 1. janvāra.

 

Informāciju sagatavojusi:

Sandra Līcīte 

Lubānas novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja

Jaunākie notikumi

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu