Metodiskā diena Madonas, Cesvaines, Varakļānu, Rugāju un Lubānas novadu pedagogiem “Mēs darām tā!” 02.05.2019.

8:30 – 9:00 Lubānas pilsētas klubā, Tilta ielā 14. Ierašanās, reģistrācija, rīta kafija.

9:00 – 9:40 – Lubānas novada domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka un Izglītības darba speciālistes Daces Mežsargas uzrunas.

9:50 – 13:10 Mācību stundu, nodarbību un meistarklašu pedagogiem apmeklēšana PII “Rūķīši” un Lubānas vidusskolā.

Nodarbības PII “Rūķīši” Virstēma: Kas notiek pavasarī?

10:00 – 10:40 “Saulstariņu” grupa, 4 – 6 gadi. Rīta aplis. Dalīšanās pa centriem un darbu sākums. Dinamiskā pauze kopā ar logopēdu.

10:45 – 11:00 “Zīļuku” grupa, 1,5 – 3 gadi. Nodarbības turpinājums kopā ar mūzikas skolotāju.

11:05 – 11:30 “Taurenīšu” grupa 3 – 4 gadi. Darbošanās turpinājums nodarbībā, piedaloties sporta skolotājai.

11:35 – 12:00 “Kāpēcīšu” grupā 3,4 – 5 gadi. Atgriezeniskā saite (ko bērni ieguvuši dienas gaitā, nedēļā utt.).

12:05 – 12:30 Zālē. Meistarklase “Kanisterapija – atbalsts mācību procesam jeb mācāmies kopā ar suni”, kanisterapeite Lana Kunce ar saviem palīgiem.

12:30 – 13:00. Zālē. Radošā darbnīca, sarunas ar kolēģiem.

Mācību stundu un meistarklašu pedagogiem apmeklējums Lubānas vidusskolā

9:50 – 10:30 Latviešu valoda 2. klasē “Teikums”, sk. Astrīda Līcīte, 3.stāvs, 26.kab. Latviešu valoda 5. klasē “Vielas nostiprināšana. Lietvārds”, sk. Mudīte Ločmele, 2. stāvs, 14. kab. Meistarklase “Caurviju prasmes un attīstoša atgriezeniskā saite”. Ķīmijas skolotāja Ilona Kalniņa ar savu radošo pieeju pavērs durvis uz caurviju prasmēm un atgriezenisko saiti. Kas 21. gadsimtā ir jāmāca skolēniem? Kādā veidā mācīt skolēniem šodien nepieciešamās prasmes? Kā skolotājam mācīties strādāt gudrāk un efektīvāk? Konferenču zāle, 3. stāvs.

10:40 – 11:20 Ģeogrāfi ja 9. klasē “Saimniecības nozares Latvijā un Lubānā”, sk. Ilva Markova, 3. stāvs, 28. kab. Sociālās zinības 3. klasē “Veselīgs uzturs”, sk. Anita Petrovska, 3. stāvs, 25. kab. Meistarklase “Eseja un konspekts – veids, kā kompleksi attīstīt caurviju prasmes latviešu valodā un vēsturē”. Vēstures un ekonomikas skolotāja Dace Kočāne un latviešu valodas un literatūras skolotāja Sanita Barane modelēs situācijas starpdisciplinārā mācību stundā latviešu valodā un vēsturē, kurā tiks akcentēta skolēnu pašvadīta mācīšanās – sākot no teorētiskā pamatojuma meklējumiem līdz jauniegūto zināšanu pielietojumam. 3. stāvs, 27. kab.

11: 30 – 12:10 Ekonomika 11. klasē “Starptautiskās ekonomiskās attiecības”, zināšanu un prasmju nostiprināšana, sk. Dace Kočāne, 2. stāvs, 13. kab. Fizika 8. klasē “Kurināmais un sadegšana”, sk. Inese Sondare, 1. stāvs, 5. kab. Meistarklase “Rodi prieku darot!” Sākumskolas skolotājas Vita Paeglīte un Astra Šķēle – IT izmantošana mācību procesā un mācīšanās motivācijas celšanā. 3.stāvs, 22. kab.

12:30 – 13:10 Angļu valoda 4. klasē “Pasaules bīstamākie dzīvnieki”, sk. Anita Tropa. 2. stāvs, 9. kab. Angļu valoda 10. klasē “Dzīves situācijas un padomi dzīvei”, sk. Dace Pauliņa. 2. stāvs, 11. kab. Meistarklase “Ceļojums grāmatu pasaulē”. Latviešu valodas un literatūras skolotājas Anita Slucka un Mudīte Ločmele. Ārpusstundu lasīšana kā metode skolēnu lasīšanas un rakstīšanas kompetences attīstīšanai 5. – 12. klasē. Konferenču zālē, 3. stāvā. Meistarklase “Starpdisciplinārā un pētnieciskā darbība mācību vielas apguvē”. Fizikas un matemātikas skolotāja Inese Sondare piedāvās fi zikas nodaļas “Skaņa” materiālus starpdisciplinārai apguvei. Pētnieciskie darbi fi zikā kā mācību metode. ZPD organizēšana un vērtēšana skolā. 1. stāvā, 5. kab.

14:00 – 16:30 Metodiskās dienas noslēgums – darbnīca “Kā izprast dusmu un agresijas mehānismus pirmsskolā un skolā?” (tiks izsniegti apliecinājumi par dalību darbnīcā) Lubānas pilsētas klubā Tilta ielā 14. Pedagogiem, skolu atbalsta personālam, kuri ikdienā saskaras un risina uzvedības problēmu jautājumus bērniem ar komunikācijas un uzvedības traucējumiem. Iespējamas individuālas konsultācijas. Lektore Līga Bērziņa (uzvediba.lv, Latvijas Autisma apvienības vadītāja). 

Izglītības darba speciāliste Dace Mežsarga

Jaunākie notikumi

12
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā
Pirmdien, 12. aprīlī plkst. 14.00 notiks paplašināta Finanšu un attīstības komitejas sēde. Sēdē tiks izskatīti biznesa ideju konkursa "Sāc Lubānā 2021" pretendentu pieteikumi. Pavisam