Iekļaujoties projekta “Vidzeme iekļauj” (ID Nr. 9.2.2.1/15/I/003) īstenošanā, viens no projekta uzdevumiem - izstrādāt Vidzemes reģiona Deinstitucionalizācijas plānu (DI plāns). Pamatojoties uz esošās situācijas izpēti un analīzi, DI plāna mērķis - rast optimālu risinājumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai un izvietojumam Vidzemes reģiona pašvaldībās. Lubānas novadā rekomendētais pakalpojumu izvietojums un sasniedzamie rezultāti: izveidot pašvaldības nekustamajā īpašumā “Eglāji 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Lubānas novadā personām ar garīgās attīstības traucējumiem, kuram nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās rehabilitācijas institūcijā un kuras nav nodarbinātas, nav pieejami sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā. Lai šādām personām nodrošinātu pakalpojumu pieejamību, paaugstinātu dzīves prasmju līmeni, sociālo prasmju (iemaņu) saglabāšanu, attīstīšanu vai atjaunošanu, izglītošanu, sniegtu psihosociālu atbalstu, veicinātu personu iekļaušanos sabiedrībā, mazinātu izolētību un sociālo atstumtību, nodrošinātu sociālo funkcionēšanas spēju uzlabošanu, sekmētu saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, Lubānas novadā nepieciešams izveidot dienas aprūpes centru. Deinstitucionalizācijas process pats par sevi paredz veidot tādu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmu, kas nodrošinās personām ar garīga rakstura traucējumiem dzīvesvietā nepieciešamo atbalstu, viņu iekļaušanu sabiedrībā, kā arī iesaisti darba tirgū, tādējādi veicinot viņu neatkarību un patstāvību.

Īstenojot projektu, tiks izveidots dienas aprūpes centrs Indrānu pagastā, “Eglāji 1” 13 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Dienas aprūpes centra izveide un jaunu pakalpojumu sniegšana nodrošinās pakalpojumu saņemšanu vienai no vismazāk aizsargātajām cilvēku grupām – personām ar garīga rakstura traucējumiem. Tas būs arī ievērojams ieguldījums Lubānas novada sociālajā infrastruktūrā, kā rezultātā Lubānas novadā tiks izveidots jauns pakalpojums, lai nodrošinātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu.

Šis pakalpojums nodrošinās arī no Valsts sociālās aprūpes centriem iznākošajām personām iespēju integrēties sabiedrībā, saturīgi pavadīt brīvo laiku, apgūt dzīvei noderīgas prasmes. Projekts “Dienas aprūpes centra izveide personām ar garīga rakstura traucējumiem Lubānas novadā” un tajā plānotās darbības atbilst Specifiskā Atbalsta Pasākuma 9.3.1.1. mērķim, kurš nosaka pakalpojumu infrastruktūras attīstību deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai pašvaldībās.

Šī gada 12. jūnijā pašvaldība izsludināja būvniecības iepirkumu projektam “Telpu pārbūve dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidei ES līdzfinansēta projekta ietvaros”. Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 05.07.2019. plkst.14:00.

Realizējot projektu tiks veikta iekštelpu renovācija “Eglāji 1” ēkā, izveidota uzbrauktuve iekļūšanai ēka cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un iegādāts aprīkojums dienas centra darbības nodrošināšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Informāciju sagatavojusi:

Lubānas novada sociālā dienesta direktore Inese Lībere

Jaunākie notikumi

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu