Pašvaldība aicināja novada iedzīvotājus iesaistīties projektu konkursā “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”. Pavisam kopā pašvaldībā tika iesniegti 6 projekti. Visi projektu pieteikumi saņēma pašvaldības atbalstu (lēmums pieņemts domes sēdē 27.06.2019.).

Piedāvājam informācija par to, kādi projekti tika iesniegti un kādi rezultāti sasniegti.

Biedrība “Motoklubs Lubāna” iesniedza projektu “BMX velotrase”. Projekta mērķis – pabeigt BMX velotrases izbūvi, lai trase var pilnvērtīgi darboties tai paredzētajam mērķim. Plānots arī organizēt sacensības lokālā mērogā un pāris reizes gadā pieaicināt BMX treneri uz bērnu pamatapmācībām. Popularizēt BMX sportu Lubānas novadā. Projekta ietvaros tika veikta velotrases reljefa sagatavošana – nopļauta, noņemta augsnes virskārta, uzbērts, uzstumts, izveidots iecerētais reljefs. Tika uzbērta, noblietēta velotrases virskārta (kārta ar dolomīta šķembu maisījumu). BMX velotrase ir sagatavota lietošanai. Fotogalerija

Nodibinājums “Broņislavas Martuževas fonds “Rakstītāja” iesniedza projektu “Oskara Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa dendroloģiskās ainavas labiekārtošana Visagala kapos”. Godinot pulkveža Oskara Kalpaka piederību Lubānas novadam un atzīstot Lubānas novada pašvaldības ieguldījumu O. Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa uzturēšanā, BMFR vēlējās izrādīt iniciatīvu un organizēt pieminekļa ansambļa ainavas labiekārtošanu, piesaistot  profesionālus  kokkopjus no SIA “Koku Krusttēvs”. Fotogalerija

12.08. un 13.08. SIA “Koku krusttēvs” arboristi Uldis Sniķis un Guntars Pulle veica projektā plānoto, Vidzemes restauratoru biedrības Oskara Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa pirmsrestaurācijas zinātniskās izpētes kopsavilkumā norādīto, dendroloģiskās ainavas labiekārtošanu. Visagala kapos pie O. Kalpaka pieminekļa ansambļa tika radīti apstākļi kvalitatīvākam šī ansambļa saglabāšanas un uzturēšanas nodrošinājumam. Tika nozāģētas 5 liepas, izfrēzēti celmi, savākti un aizvesti prom nozāģētie materiāli. Ilgtermiņā šim projektam būtu nepieciešams turpinājums ar mērķi sakopt aleju no šosejas līdz Visagala kapiem. BMFR sadarbībā ar Lubānas novada pašvaldību apliecina gatavību iesaistīties projekta darbības attīstībā, piedalīties ziedojumu kampaņas veidošanā un līdzfinansējuma meklēšanā. Broņislava Martuževa ļoti augstu vērtēja pulkveža Oskara Kalpaka personību un 2006.g. pēc pieminekļa apmeklējuma uzrakstīja dzejoli “Visagala kapi”, kurā ir vārdi:

 “Postenim būs vieta droša – dzirdīgs mežs un lauks.

 Dzimtā zeme, esi moža, pulkvedis kad sauks.” 

Biedrības “Lubānas Puse” projekts  – “Informatīvās vides video vizītkartes “RADI.DARI.VIDI Lubānas novadā” izveidošana”. Ar jēdzienu vide varam saprast ne tikai materiālo apkārtni, bet arī apkārtējo cilvēku eksistences  apstākļu kopumu – sabiedrību, sociālo vidi, virtuālo vidi. Projekta rezultātā tapa trīs īsfilmas jeb virtuālās vides video vizītkartes par Lubānas novadu, iekļaujoties tēmās “Daba” (3,47 minūtes), “Radīšana” (3,13 minūtes), “Darīšana” (3,21 minūte). Filmas pirmizrāde notika 2019.g. 28. septembrī Lubānas pilsētas klubā svētku atmosfērā, kopā pulcinot Miķeļdienas gadatirgus apmeklētājus un viesus. Filmas publicētas interneta tīmekļvietnēs un arī nodotas Lubānas novada pašvaldībai lietošanā. Lai filmās atspoguļotu Lubānas novadu daudz labāk, interesantāk, būtu bijis nepieciešams garāks projekta realizācijas termiņš, jo pietrūka laika Lubānu filmēt citos gadalaikos. Lubānas novadā ir ko redzēt un ir ko darīt! Vizuālā identitāte ir ārkārtīgi svarīgs faktors šodienas novada attīstībā.

Video izmantots Lauras Skangales skaņdarbs „Upes pērles”, kurš izmantots video par dabu. Video par uzņēmējiem pielāgoti divi skaņdarbi – Sanda Gedrovica sacerētais „Pavasaris četros akordos” pirmajā daļā un muzikālās apvienības „Trakā nomale” darbs ar tādu pašu nosaukumu – video dinamiskajai daļai. Savukārt stāstam par radīšanu muzikālā apvienība „Sokrata brīvdienas” pat uzņēmās speciāli sacerēt un ierakstīt mūziku! Visi mūzikas autori ir piekrituši mūzikas materiāla izmantošanai video vajadzībām bez atlīdzības. Video operators - Edgars Bartulāns. Fotogalerija

Biedrības “Vecais Ceplis” projekts “Estrādes vietas sakopšana pie J.Zābera muzeja “Vecais Ceplis””. Projekta laikā tika sakopta estrādes vieta pie Jāņa Zābera muzeja “Vecais Ceplis”. Šo projektu īstenoja vietējais uzņēmums SIA “RKS plus”. Īpašu paldies biedrība “Vecais Ceplis” saka Kasparam Kaņepem. Projekta ietvaros tika izzāģēti koki estrādes vietā, kā arī izrautas koku saknes, nolīdzināta zemes virskārta un iesēts zāliens. Projektā paveiktais pavērs skaistāku skatu uz Jāņa Zābera ozolu, kā arī varēs rast iespēju rīkot izcilā dziedātāja piemiņas pasākumus. Turpmākajos projektos ir plānots atjaunot estrādi, kas pasākumu un koncertu norisi paceltu jaunā kvalitātē, Meirānus un mūsu novadu pieskandinot ar Jāņa Zābera savulaik dziedātajām dziesmām jaunās skaņās. Fotogalerija

Biedrība “Vienā solī” iesniegusi projektu “Lai zaļāk”. Projekts paredzēts Meirānu ciema vizuālā tēla uzlabošanai. Projekta ietvaros 21. jūlijā tika rīkota sakopšanas talka, lai tiktu izkopts ceļa posms no Meirānu tilta līdz Meirānu skolai. Izmantojot projekta ietvaros iegādāto aprīkojumu, talkas laikā tika izpļautas ceļmalas, grāvji, izgriezti krūmi, savākti kritušie, nokaltušie koki un zari. Sakopšanas talkā piedalījās 19 Meirānu iedzīvotāji – t.sk. arī bērni un seniori (jaunākajam dalībniekam bija 3 gadi, vecākajam - 68). Atkārtoti izkoptais posms izpļauts 25. augustā. Izmantojot projektā iegādāto tehniku, tika izpļauta 2018.g. rudenī iekoptā atpūtas vieta pie bijušās Meirānu krejotavas. Sakopšanas talkas nebeigsies, noslēdzoties projektam. Biedrība iesaka arī turpmāk rīkot iedzīvotāju iniciatīvas projektus, jo, tos realizējot, tiek saliedēta kopiena, sabiedrība, uzturēta kārtībā vide. Fotogalerija

Biedrība “Aborieši” iesniedza projektu “Drošā taka”. Projekta ietvaros tika atjaunotas trīs laipas dabas takā “Aiviekstes ozoli” un izgatavots informācijas stends ar takas karti. Atjaunotās laipas garantē apmeklētāju drošību. Izgatavotais informācijas stends dos detalizētāku informāciju par takām un piedāvātajām aktīvās atpūtas iespējām. Projekta gaitā nepietika finansējuma ceturtās laipas atjaunošanai. Projekta realizācijā piedalījās Andrejs Valainis, Vilnis Strautiņš, Armands Birziņš, Gintis Dzenis, Armands Karlsons, Sandis Spriņģis, Jānis Spriņģis, Aivars Kokars, Edgars Stanka, Māris Valainis. Fotogalerija

 

Informāciju sagatavoja:

Ligita Pētersone

 

Jaunākie notikumi

26
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu