Darba kārtībā jautājumi:

1. Par nekustamā īpašuma „Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

2. Par nekustamā īpašuma “Aiviekste” zemes vienību robežu pārkārtošanu, lietošanas mērķa un tam piekritīgo platību noteikšanu.

3. Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienības daļai īpašumā „Dārziņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov.

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Bērzkalni 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei

5. Par nekustamā īpašuma „Kodoli”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

6. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā

7. Par telpu iznomāšanu īpašumā “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts

8. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu siltumsūkņa iekārtas nomaiņai pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā

9. Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā

10. Par deleģējuma līgumu termiņa pagarināšanu

11. Par prasības izslēgšanu no pašvaldības bilances

12. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu

13. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nomināciju piešķiršanu.

Jaunākie notikumi

22
Aug
Latvijas Ordeņu brālības 22. salidojums kopnoskaņās Dzejas diena Lubānā

23
Aug
Brīvdabas estrādē pie Jāņa Zābera memoriālā muzeja "Vecais Ceplis"
11.augustā 85 gadu jubileju svinētu izcilais latviešu operdziedātājs Jānis Zābers. Visu laiku labākais latviešu tenors, kā viņu joprojām sauc daudzi mūzikas profesionāļi un talanta

26
Sep
Lubānas Jaunajos kapos

26
Sep
Lubānas pilsētas klubā