Domes sēdē izskatāmie jautājumi

1. Par Lubānas novada Jauniešu domes sastāvu.

2. Par saimniecības ēkas iznomāšanu īpašumā “Roznieki 3”, Indrānu pagasts.

3. Par piekrišanu zemesgabala “Vecā skola”, Meirāni, Indrānu pag., Lubānas nov. domājamo daļu iegūšanai īpašumā.

4. Par saistošo noteikumu Nr. 15 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību” apstiprināšanu.

5. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda.

6. Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā.

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Akmentiņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei.

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lielzemnieki”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei.

9. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu no personas bezstrīda kārtībā.

10. Par saistošos noteikumus Nr. 13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”.

11. Par saistošo noteikumu Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu”” apstiprināšanu.

Jaunākie notikumi

26
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu