Lubānas novada pašvaldība trešajā atklātā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod apbūvētu nekustamo īpašumu „Grantiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580040127, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 2729 m², uz kuras atrodas dzīvojamā māja ar trīs palīgceltnēm. 

Izsoles objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) – 1000,00 euro (viens tūkstotis  euro). Izsoles nodrošinājuma apmērs – 100,00 euro (viens simts euro). 

Nodrošinājums iemaksājams Lubānas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054159) kontā AS “Swedbank”, konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB banka”, konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, konts: LV90PARX0012454500001. Rakstiski piedāvājumi iesniedzami Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas nov., LV-4830 pa pastu vai personīgi ievietojot pie ēkas esošajā pastkastē  līdz 2020. gada 11. maijam plkst. 14.00. Piedāvājumi tiks atvērti 2020. gada 11. maijā plkst. 14.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Lubānas novada pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā, tālrunis uzziņām 26482016.

Ar izsoles noteikumiem aicinām iepazīties ŠEIT

Jaunākie notikumi

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu