Sēdes darba kārtībā jautājumi:

1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projektēšanas darbiem objektā “Ielu apgaismojuma izbūve Rūpniecības un Aiviekstes ielās, Lubānā, Lubānas novadā”.

2. Par K.B. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu. 

3. Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, Lubānas nov.

4. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu.

5. Par 2020.gada 1.ceturkšņa budžeta izpildi.

6. Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta 17 zemes vienības ar apzīmējumu 7013 001 0067 daļas 500 m² platībā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

7. Par kustamās mantas (koksnes) nekustamā īpašumā Dzelzceļš izsoles rezultātu apstiprināšanu.

Jaunākie notikumi

26
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu