Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

25. jūnijā plkst. 14.00

Darba kārtībā jautājumi:

1. Par Jauniešu centra precizētu pasākumu un budžeta plānu no š.g. 1.jūlija līdz 31.decembrim.

2. Par Lubānas kultūras nama precizētu pasākumu un budžeta plānu no š.g. 1.jūlija līdz 31.decembrim.

3. Par Meirānu tautas nama precizētu pasākumu un budžeta plānu no š.g. 1.jūlija līdz 31.decembrim.

4. Par skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanu.

 

Finanšu un attīstības komitejas sēde

26. jūnijā plkst. 10.00

Darba kārtībā jautājumi:

1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanai pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā.

2. Par sakņu dārzu teritorijas platības noteikšanu.

3. Par nosaukuma maiņu īpašumam “Kokneši”, Indrānu pag., Lubānas nov.

4. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.16 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Lubānas novadā”” apstiprināšanu.

5. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7 „Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto..."apstiprināšanu.

 

Kārtējā domes sēde notiks 30. jūnijā plkst. 14.00

Jaunākie notikumi

Nav nākamo pasākumu!