2016.gada 30.novembrī Lubānas novada pašvaldība pieņēma saistošos noteikumus Nr. 15 “Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu”,  kuru normas cita starpā noteica nomas maksas apmēru sakņu dārziem pilsētā. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus, tai skaitā „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam” II sējumu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” secināms, ka nav noteikts sakņu dārza teritorijas definējums un sakņu dārza maksimālā platība Noteikumu kontekstā. 

Ņemot vērā  iedzīvotāju interesi par sakņu dārzu nomu, nepieciešams noteikt sakņu dārza teritorijas definējumu un maksimālo platību. 

Domes sēdē 30.06.2020. noteica, ka sakņu dārza teritorija ir teritorija, kurā galvenais zemes izmantošanas veids ir Lubānas novada iedzīvotāju augļu un sakņu dārzu ierīkošana ģimenes patēriņa vajadzībām. Tika noteikta arī sakņu dārza teritorijas maksimālā platība  - 1000 (viens tūkstotis) kvadrātmetru.

 

Jaunākie notikumi

08
Mar
pie Meirānu tautas nama no plkst. 10.00