Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 4.daļas 8.punktu un 41.panta pirmo daļu un 26.02.2015. Lubānas novada pašvaldības nolikuma Nr. 2 “Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” 3.4.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (26.06.2020. protokols Nr. 6, 10.§) pozitīvo atzinumu, domes priekšsēdētājam piešķirts ikgadējais atvaļinājums 4 (četras) kalendārās nedēļas, sākot ar 2020.gada 6.jūliju līdz 2.augustam, par nostrādāto laiku no 15.06.2019.- 14.06.2020. Atvaļinājuma laikā Tālim Saleniekam tiek saglabātas pirmā paraksta tiesības kredītiestādēs  un Valsts kasē.

Jaunākie notikumi

08
Mar
pie Meirānu tautas nama no plkst. 10.00