Lubānas novada pašvaldība 2020. gada 26. oktobrī plkst. 15.30 Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, rīko atklātu mutisku izsoli dzīvokļa īpašumam Nr. 1 Oskara Kalpaka ielā 25, Lubānā, Lubānas novadā, ar kadastra Nr. 70139000293, kas sastāv no 3-istabu dzīvokļa ar kopējo platību 58 m², kopīpašuma 597/6610 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 70130020044001 un kopīpašuma 597/6610 domājamām daļām no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70130020044, nostiprinātas Lubānas novada pašvaldībai Lubānas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 66 1. Izsoles sākumcena - 5500 EUR, izsoles solis - 100 EUR. Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā drošības nauda 550 EUR. Nodrošinājums iemaksājams Lubānas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054159) kontā AS “Swedbank”, Konts: LV64HABA0551033331460, AS “SEB banka”, Konts: LV43UNLA0050019786428, vai AS “Citadele banka”, Konts: LV90PARX0012454500001. Pieteikums par dalību izsolei jāiesniedz Lubānas novada pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2020. gada 26. oktobrim plkst. 10.00. Izsoles noteikumi publicēti tīmekļvietnē www.lubana.lv. Izsoles objekts ir brīvi apskatāms dabā, tālrunis uzziņām 26110463.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT

Jaunākie notikumi

08
Mar
pie Meirānu tautas nama no plkst. 10.00