Darba kārtībā jautājumi:

1. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Vijas sadalei

2. Par telpu Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā nomas maksas publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai apstiprināšanu

3. Par pirkuma - pārdevuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesību izmantotāju dzīvokļa īpašumam Lubānas ielā 10-1, Lubānā, Lubānas novadā

4. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu pasažieru furgona iegādei operatīvajā līzingā

5. Par atļaujas publiska pasākuma rīkošanai izsniegšanu biedrībai “Motoklubs Lubāna”

6. Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Motoklubs Lubāna” motokrosa sacensību rīkošanai

7.  Par izmaksu savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2020. gada 1. septembra apstiprināšanu

8. Par specializētās automašīnas maksas pakalpojuma izcenojuma apstiprināšanu

9. Par valsts budžeta mērķdotācijas Lubānas novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai sadales kārtību 

10. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu

11. Par nekustamā īpašuma Pūpoli, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

12. Par nekustamā īpašuma Kreimenes, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu 

13. Par piedalīšanos jaunveidojamā Madonas novada plānošanas dokumentu izstrādē

 

Jaunākie notikumi

08
Mar
pie Meirānu tautas nama no plkst. 10.00