Lubānas novada pašvaldība paziņo:

Lubānas novada pašvaldība nodod iznomāšanai zemes vienības ar kadastra Nr.:

     70580020030 – 5,1 ha platībā;

     70580050108 – 0,903 ha platībā;

     70580050120 – 1,85 ha platībā;

     70580110028 – 1,1875 ha platībā;

     70580160107 – 2,1 ha platībā.

Zemes nomas maksa noteikta 5% apmērā no iznomātās zemes kadastrālas vērtības gadā. Zemes izmantošanas mērķis – lauksaimniecība. Zemes nomas termiņš – 6 gadi.

Nomnieks tiek noteikts šādā kārtībā:

Tiek publicēts informatīvais paziņojums par šo zemes vienību iznomāšanu pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv, nosakot pieteikšanos līdz 21.10.2020. (ieskaitot).

Ja līdz 21.10.2020. iesniegumus par šo zemes vienību nomu iesniedz viena persona, tad ar šo personu tiek slēgti nomas līgumi, nosakot nomas maksu 5% apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā.

Ja iesniegumus par kādas no zemes vienībām nomu iesniedz vairākas personas, tad par šo zemes vienību nomas tiesībām tiek rīkota atklāta mutiska izsole. 

Iznomājamo zemes vienību grafiskais attēls apskatāms interneta vietnē https://www.kadastrs.lv, ievadot meklētājā zemes vienības kadastra apzīmējumu un pieprasot telpiskos datus.

Jaunākie notikumi

08
Mar
pie Meirānu tautas nama no plkst. 10.00