Informējam, ka Ministru kabinets ir iesniedzis Saeimai likumprojektu “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”. Saskaņā ar likumprojektu, kas pieņemts Saeimā otrajā (galīgajā) lasījumā šā gada 23. novembrī, bet vēl nav izsludināts, ir plānots veikt izmaiņas nodokļa likmēs par atkritumu apglabāšanu nosakot, ka no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim nodokļa likme par sadzīves atkritumu un ražošanas atkritumu apglabāšanu poligonā būs 65,00 EUR par tonnu līdzšinējās likmes - EUR 50,00 par tonnu - vietā1.

Mainoties dabas resursu nodokļa (turpmāk arī DRN) likmei, tā, ietekmēs arī tarifa par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos apmēru (Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta 12 daļa, noteic, ka, ja līguma darbības laikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir apstiprināts cits tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu.), kas faktiski paredz to, ka izmaiņas tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Likumprojekta izsludināšanas un spēkā stāšanās gadījumā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija izskatīs un apstiprinās jaunu Poligona tarifu, kā rezultātā, no jaunā tarifa spēkā stāšanās dienas, proporcionāli tarifa pieaugumam palielināsies arī nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmērs. Izmaiņas būs saistošas visā SIA “Pilsētvides serviss” apsaimniekotajā teritorijā Lubānas novadā, jo saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta pirmās daļas 2. punktu katram sadzīves atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam ir pienākums segt visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Ievērojot augstāk minēto, SIA “Pilsētvides serviss” paziņo, ka, sākot no 2020. gada 1. janvāra nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa tās apsaimniekotajā teritorijā Lubānas novadā būs:
• Fiziskām personām: 21.28 EUR/m3 (tajā skaitā PVN 21%);
• Juridiskām personām: 17.59 EUR/m3 (plus PVN 21%).

SIA “Pilsētvides serviss” valdes loceklis Jurģis Ugors un valdes locekle Baiba Muhina

______________________________________________________________________________________

1Atbilstoši likumprojekta “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” anotācijai, paredzēts pakāpeniski paaugstināt DRN likmi sadzīves atkritumu apglabāšanai atkritumu poligonos. Vides un reģionālās attīstības ministrija ir atkārtoti izvērtējusi DRN likmi par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos, ievērojot Eiropas Savienības direktīvās izvirzītos mērķus atkritumu apsaimniekošanas jomā. Lai veicinātu Latvijas Republikas saistību izpildi attiecībā uz atkritumu pārstrādi un reģenerāciju, kā arī samazinātu poligonos apglabājamo atkritumu apjomu, DRN likmes par sadzīves atkritumu apglabāšanu nepieciešams turpināt paaugstināt. Likumprojekts paredz pakāpeniski no 50 uz 95 euro par tonnu (2021. gadā 65 euro, 2022. gadā 80 euro un 2023. gadā 95 euro) paaugstināt DRN likmi par sadzīves atkritumu apglabāšanu, paredzot vietējās pašvaldības pamatbudžetā, kuras teritorijā tiek veikta atkritumu apglabāšana, ieskaitāmo procentu daļu no 0 % uz 10 % 2022. gadā un 15 % 2023. gadā.

Jaunākie notikumi

08
Mar
pie Meirānu tautas nama no plkst. 10.00