2020. gada 5. oktobrī Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem”, pašvaldībām un to iestādēm liedzot dibināt un izdot masu informācijas līdzekļus. Šādi grozījumi veikti, jo politiķu ieskatā pašvaldību tiesības dibināt un izdot masu informācijas līdzekļus kropļo mediju tirgu. Likums paredz, ka pašvaldībām un to iestādēm līdz 2020. gada 31. decembrim būs jāiesniedz Uzņēmumu reģistram pieteikums par to īpašumā esošo masu informācijas līdzekļu izslēgšanu no reģistra. Savukārt, ja minētajā termiņā paziņojums par izslēgšanu no reģistra nebūs saņemts, Uzņēmumu reģistra valsts notāram būs šādi masu informācijas līdzekļi no reģistra jāizslēdz līdz 2021. gada 31. decembrim. Grozījumu mērķis ir sakārtot mediju vidi atbilstoši preses brīvības tiesiskajai izpratnei, nodalot pašvaldību informatīvās un sabiedrisko attiecību aktivitātes no mediju darbības, norādīts likumprojekta anotācijā. Laikraksts “Lubānas Ziņas” izslēgts no Uzņēmumu reģistra jau 2018. gada 1. oktobrī.

Savukārt 2020. gada 8. oktobrī Saeima pieņēma grozījumus likumā “Par pašvaldībām”, kas stājās spēkā 2020. gada 2. novembrī un likuma 14.1 pantā tiek noteikts, ka pašvaldība ir tiesīga izdot informatīvu izdevumu – periodisku iespiedtehnikā izdotu izdevumu, kurā tā informē vietējos iedzīvotājus par šā likuma 6. pantā noteikto funkciju izpildi, kā arī publicē šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteikto informāciju. Šā panta noteikumi attiecas arī uz informatīvā izdevuma pārpublicēšanu elektroniski.

Informatīvajā izdevumā publicē tikai šajā pantā minēto informāciju un tas ir pieejams bez maksas. Informatīvo izdevumu izdod ne biežāk kā vienu reizi mēnesī. Šis ierobežojums neattiecas uz informatīvajiem izdevumiem, kuros publicē tikai pašvaldības un tās institūciju pieņemtos tiesību aktus un to skaidrojumus. 

Lai nodrošinātu Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta septītajā daļā noteikto - valsts pārvaldes pienākums ir informēt sabiedrību par savu darbību, ievērojot likuma “Par pašvaldībām 141. panta regulējumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu  komitejas 20.11.2020. atzinumu (protokols Nr.10, 3.§), tāpēc Lubānas novada pašvaldības dome sēdē 26.11.2020. nolēma izdot informatīvo izdevumu “Lubānas Ziņas” reizi mēnesī bez maksas. Bezmaksas izdevuma pieejamību nodrošināt pašvaldības iestādēs, veikalos, aptiekās.

 

Jaunākie notikumi

08
Mar
pie Meirānu tautas nama no plkst. 10.00