Lubānas novada pašvaldība nodod iznomāšanai no 2021. gada 1. janvāra zemes vienību ar kadastra Nr.: 70580040073, 0,6166 ha platībā.

Zemes gada nomas maksa noteikta 5% apmērā no iznomātās zemes vienības kadastrālas vērtības. Zemes izmantošanas mērķis – lauksaimniecība. Zemes nomas termiņš - 6 gadi.

Pieteikumu zemes vienības nomai var iesniegt līdz 2020. gada 22. decembrim.

Nomnieks tiek noteikts šādā kārtībā: 

Tiek publicēts informatīvais paziņojums par zemes vienības iznomāšanu pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv, nosakot pieteikšanos līdz 2020. gada 22. decembrim.  

Ja šajā paziņojumā noteiktajā laikā pieteikumu zemes vienības nomai iesniedz viena persona, tad ar šo personu tiek slēgts nomas līgums, nosakot nomas maksu 5% apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības gadā.

Ja pieteikumu zemes vienības nomai iesniedz vairākas personas, tad par šīs zemes vienības nomas tiesībām tiek rīkota atklāta mutiska izsole. 

Iznomājamās zemes vienības grafiskais attēls apskatāms interneta vietnē https://www.kadastrs.lv, ievadot meklētājā zemes vienības kadastra apzīmējumu un pieprasot telpiskos datus.

Jaunākie notikumi

08
Mar
pie Meirānu tautas nama no plkst. 10.00