Līdz 2021.g. 25.martam pašvaldība aicina pieteikties biznesa ideju konkursam “Sāc Lubānā”.

Konkursa mērķis ir motivēt iedzīvotājus realizēt biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, sniegt pašvaldības atbalstu uzņēmumu un fizisko personu projektu realizācijai, sekmēt jaunu uzņēmumu veidošanos un attīstīšanos Lubānas novadā.

Kopējais pašvaldības piešķirtais finansējums projektu līdzfinansēšanai ir EUR 8000. Vienam projektam maksimāli pieļaujamais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir EUR 4000. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir juridiskām un fiziskām personām, kuras ir gatavas uzsākt komercdarbību, ja konkursa rezultātā iegūst finansējumu uzņēmējdarbības atbalstam. Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas paredz jaunu darbavietu un inovatīvu produktu vai pakalpojumu radīšanu Lubānas novadā. 

Atbalstīto projektu realizācijas termiņš ir līdz 2021. gada 15. decembrim.

Konkursa ietvaros par attiecināmām izmaksām tiek noteiktas:

- tehnoloģisko iekārtu, palīgiekārtu iegāde (t.sk. iekārtu transportēšana, uzstādīšana, darbinieku apmācība u.c.);
- pieslēgumu (ceļa, elektrības, kanalizācijas, komunikāciju u.c.) būvniecība, rekonstrukcija, remonts;
- ražošanas ēku būvniecība, rekonstrukcija un remonts;
- informatīvo materiālu iespiešana un izplatīšana, mājas lapas izveide, mārketinga pasākumu izmaksas;
- specifiska rakstura datorprogrammu iegāde;
- īpašumā esošu, nomātu (noslēgts rakstisks telpu nomas līgums uz vismaz 2 gadiem no projekta izsludināšanas brīža) telpu remonta izmaksas;
- citas pamatotas izmaksas (lēmumu par pamatotību pieņem vērtēšanas komisija balsojot).

Projekta ietvaros par neattiecināmām izmaksām tiek noteiktas:

- konkursa pieteikuma sagatavošanas izmaksas;
- darba alga; procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām, valūtas maiņas komisijas  maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;
- naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un ar tiesvedību saistīti izdevumi;
- tādu apakšlīgumu slēgšana, kas palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projektam vērtību un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;
- īpašuma vai kapitāldaļu iegāde; 
- iznomāšanai paredzēta inventāra iegāde;
- citas izmaksas, kuru segšana neveicina biznesa idejas ilgtermiņa attīstību.

Plašāka informācija par konkursu - nolikums, pieteikuma veidlapa un citi dokumenti - skatīt šeit:

Nolikums

Atskaite par finanšu līdzekļu izlietojumu

Līgums par finansējuma piešķiršanu un izlietojumu

Biznesa idejas konkursa "Sāc Lubānā 2021" pieteikums

 

 

Jaunākie notikumi

26
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu