Plkst. 10.00 notika sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde.
Plkst. 14.00 - finanšu un attīstības komitejas sēde.
Komiteju sēdes notika Zoom platformā videokonferences veidā.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes darba kārtības jautājumi: 

1. Par Lubānas veselības un sociālās aprūpes centra sniegto sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu izvērtējumu
2. Par novada dzimtsarakstu nodaļas darbu 2020.gadā

Finanšu un attīstības komitejas sēdes darba kārtībā jautājumi:

1. Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Neaizmirstules, Indrānu pagastā, Lubānas novadā atsavināšanu
2. Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Mazbrodiņi, Indrānu pagastā, Lubānas novadā atsavināšanu
3. Par pašvaldībai piešķirtā finansējuma Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai un seku novēršanas pasākumu īstenošanai izlietojumu
4. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu P. Čaikovskim
5. Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”” apstiprināšanu
6. Par novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam Investīciju plāna aktualizēšanas jautājumiem
7. Par zemes vienības Miera iela 14A piekritību pašvaldībai un tās nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda 
8. Par reorganizācijas plāna konstatējumu/lēmumu daļas apstiprināšanu

Jaunākie notikumi

08
Mar
pie Meirānu tautas nama no plkst. 10.00