Ministru kabineta 10.11.2020. noteikumi Nr.671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” Noslēgumu jautājumu 23.punkts nosaka, ka administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas ietvaros apvienojamās pašvaldības, atbilstoši šo iepriekš minēto noteikumu I un II nodaļas nosacījumiem, sagatavo reorganizācijas plāna konstatējumu daļu, informāciju iekļaujot par pozīcijām, kuru vērtība uz 2020.gada 31.decembri pārsniedz 1000 euro, un līdz 2021.gada 1.martam iesniedz tai pašvaldībai, kurā ir lielākais iedzīvotāju skaits atbilstoši Iedzīvotāju reģistra datiem uz 2021. gada 1. janvāri.
Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Madonas apvienojamo pašvaldību Finanšu komisija ar 2021.gada 26. janvāra lēmumu “Par 10.11.2020. Ministru Kabineta noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” izpildi” (protokols Nr. 1; 2.p.) akceptēja sniedzamās informācijas izmainīto formātu. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot vērā 2021.gada 22.februāra Finanšu un attīstības komiteju atzinumu (protokols Nr.3, 8.§), dome nolēma apstiprināt Lubānas novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējošo/lemjošo daļu. 

Reorganizācijas plāna konstatējošā/lemjošā daļa. 1. Ievaddaļa2. Pašvaldības manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana3. Dzīvokļa īpašumi4. Zemes vienības5. Kustamie īpašumi6. Pašvaldības saistības. Aizņēmumi7. Galvojumi8. Citas ilgtermiņa saistības9. Projekti, kuru īstenošana pabeigta pēdējo piecu gadu laikā10. Projekti, kuru īstenošana ir uzsākta un tiek turpināta11. Iesniegtie projekti, par kuriem nav zināmi rezultāti vai nav noslēgti līgumi.

Jaunākie notikumi

26
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu