Kārtējā domes sēde 31.03.2021. notika Zoom platformā videokonferences veidā.

Izskatāmie jautājumi:

1. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu P.Č. 2021. gada februārī
2. Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Peldu ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā atsavināšanu
3. Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Stirnas, Indrānu pagastā, Lubānas novadā atsavināšanu
4. Par finansējuma piešķiršanu nodibinājumam „ Zinātnes un inovāciju parks”
5. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar I.M.
6. Par Lubānas novada pašvaldības valdījumā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580160107 Meirānu ciemā, Indrānu pagastā, Lubānas novadā 2,1 ha platībā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
7. Par nekustamā īpašuma Magones, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
8. Par Lubānas novada pašvaldības valdījumā esošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130020062 Lubānā, Lubānas novadā sešu vienības daļu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
9. Par telpu Indrānu ciema “Baložos”, Indrānu pag. nomas izsoli
10. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu gājēju celiņa Krasta ielā, Lubānā projektēšanas darbiem
11. Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
12. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu V.S. uz nekustamo īpašumu Barkavas ielā 20, Lubānā
13. Par nekustamā īpašuma Zvaigznīšu mājas, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu
14. Par nekustamā īpašuma Fondiņi, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu
15. Par nekustamā īpašuma Vecbļodāres, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu
16. Par plānotās adreses piešķiršanu jaunbūvei, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70130050144
17. Par saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” apstiprināšanu
18. Par Saistošo noteikumu Nr. 5 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2021. gadam” pieņemšanu

Jaunākie notikumi

26
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu