19. oktobrī notika tikšanās ar Lubānas novada lauku uzņēmējiem, lai diskutētu par “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā  “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”.

Foto: Zane Butlere

Lubānas novada pašvaldības un lauku uzņēmēju tikšanās laikā tika izstrādāti un papildināti kritēriji par finansējuma – 260 000 EUR – pieķiršanu lauku ceļu posmu sakārtošanai.

Pieciem pašvaldības izstrādātajiem kritērijiem, pēc kuriem plānots izvēlēties noteiktus ceļu posmus, papildus tika rosināts vēl viens kritērijs - ceļa noslogotība.

Rezultātā projekta realizācijai tiks izvēlēti ceļu posmi pēc šādiem kritērijiem:

1. dzīvnieku skaits saimniecībā,

2. laukaugu platība,

3. ceļa tehniskais stāvoklis,

4. ceļa garums,

5. uzņēmēju perspektīvās investīcijas,

6. ceļa noslodze un kustības intensitāte.

Pēc sanāksmes gaitas publikācijas laikrakstā “Lubānas Ziņas” un pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv,

līdz 16. novembrim iedzīvotāji var iesniegt papildus ierosinājumus.

Nākamais solis – domes deputātiem nepieciešams apstiprināt kritērijus, pievienojot sesto iedzīvotāju ierosināto kritēriju – ceļa noslodze un kustības intensitāte.

Kritēriji tiks iestrādāti finanšu plānā, pēc tam - uzsākta darbība ceļu sakārtošanā.


Diskusijas laikā izskanēja uzņēmēju vairāki vērtīgi ierosinājumi.

O. Žvagins sniedza ierosinājumus turpmākai ceļu sākārtošanai pašvaldībā:

  • Ceļa posmam Dzelzava-Lubāna nepieciešams asfalta segums.
  • Pēc iespējas jākontrolē un jāatliek to ceļu sakārtošana, pa kuriem ikdienā pārvietojas smagā traktortehnika, piemēram, baļķvedēji, kas neatbilst ceļu satiksmes noteikumiem.
  • Jāsakārto caurtekas, meliorācijas sistēmas (pašvaldības īpašumos, piemēram Dambīšu tiltu).
  • Valstij, sadalot finansējumu ceļu sakārtošanai kopumā, būtu jāpadomā par ceļiem, gar kuriem dzīvo cilvēki, ne par lopu skaitu un lauku platību apmēru.

 

Lubānas novada pašvaldība pateicas tiem ieinteresētajiem uzņēmējiem, kuri piedalījās diskusijā un sniedza daudzas vērtīgas idejas kopējā novada attīstībā!

Jaunākie notikumi

12
Apr
Sēde notiks videokonferences veidā Zoom platformā
Pirmdien, 12. aprīlī plkst. 14.00 notiks paplašināta Finanšu un attīstības komitejas sēde. Sēdē tiks izskatīti biznesa ideju konkursa "Sāc Lubānā 2021" pretendentu pieteikumi. Pavisam