Lubānas novada pašvaldība, saskaņā ar 2010. gada 8. jūnija LR MK noteikumiem Nr. 515 ‘’Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, noma maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem’’, paziņo par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli.

1. Nomas objekts - pašvaldības nedzīvojamā telpa Nr. 4, „Baloži”, Indrānu pagasts, Lubānas novads. Kadastra numurs: 7058 004 0143 001. Platība 36,5 m2.

Telpu lietošanas mērķis – sadzīves pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem.

2. Nomas objekta nosacītā nomas mēneša maksas 12,00 eur.

3. Maksimālais iznomāšanas termiņš – 12 (divpadsmit) gadi.

4. Izsoles veids – pirmā mutiska izsole ar augšupejošu soli.

5. Nomas tiesību pretendentu pieteikšanās termiņš – līdz 2016. gada 20. aprīlim plkst. 12.00.

6. Izsole notiks 2016. gada 20. aprīlī plkst. 15.00 Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, 14. kabinetā, Lubānā, Lubānas novadā, izsoles solis 1.00 eur.

7. Izsolāmais objekts apskatāms tā atrašanās vietā, apskati iepriekš saskaņojot ar pašvaldības pārstāvi pa telefonu 64894941.

Izsoles noteikumi

Nomas līguma projekts

Jaunākie notikumi

26
Sep
Meirānu tautas namā
Tradīciju kopa “Sietiņš’’ aicina uz Rotaļu pēcpusdienu Miķeļdienu gaidot

26
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā

27
Sep
Lubānas pilsētas klubā
Filma vēsta par kādu izklaidīgu stārķi, kurš ir sajaucis adreses un aiznesis lācim pandu mazuli.

28
Sep
Lubānas pilsētas centra laukumā
Plkst. 9.00 Lubānas centrā ANDELĒŠANĀS ar ēdamām un dzeramām lietām, kājās un mugurā velkamām - lieliem un