Lubānas novada pašvaldība pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpašumu Nr. 3 "Vizbuļi", Indrānu pagasts, Lubānas novads, kadastra Nr.70589000010, kopējā platība 39,7 m2, kopīpašuma 397/1740 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra apzīmējums 70580040125001 un kopīpašuma 397/1740 domājamās daļas no zemes, kadastra apzīmējums 70580040125.

Izsoles objekta sākumcena 620 EUR (seši simti divdesmit euro). Izsoles nodrošinājums 62,00 EUR (sešdesmit divi euro). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv un pašvaldības kancelejā. Tālrunis uzziņām par nekustamo īpašumu 64894941.

Pieteikumi izsolei iesniedzami Lubānas novada pašvaldības kancelejā vai klientu apkalpošanas centrā personīgi vai pa pastu Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā LV-4830 līdz 2016. gada 25. oktobrim plkst. 12.00.

Nodrošinājuma nauda iemaksājama Lubānas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000054159) kontā Nr. LV64HABA0551033331460, AS "Swedbank". Izsole notiks 2016. gada 25. oktobrī plkst. 14.00 Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā, 14. kabinetā, Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā.

Noteikumi

Jaunākie notikumi

17
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Pieņemšanas laiks no plkst.10:00-12:00, Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkas 1.stāva

20
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Iedzīvotāji tiks pieņemti laika posmā no plkst.09:00-10:00 Lubānas novada pašvaldības

26
Sep
Meirānu tautas namā

26
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā