Lubānas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz nekustamā īpašuma "Pūpoli" (kadastra Nr. 70580160013) rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580160258 Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 3,2 ha platībā īstermiņa nomu. Zemesgabala kadastrālā vērtība 1290 EUR, atļautais izmantošanas veids – lauksaimniecības zeme. Nosacītā nomas maksa – 20.00 eur/gadā. Nomas līguma termiņš – 5 gadi, vai līdz brīdim, kad uz ārējo normatīvo aktu pamata tiek mainīts zemesgabala statuss.

Nomas tiesību izsole notiks 2016. gada 10. novembrī plkst. 14.30 Lubānas novada pašvaldības telpās Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, 14. kabinetā. Pretendentiem pieteikties līdz 2016. gada 10. novembrim plkst. 12.30, iesniedzot pieteikumu Lubānas novada pašvaldībā Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, LV-4830, e-pasts: pasts@lubana.lv.

Noteikumi

Kartes izdruka

 

Jaunākie notikumi

20
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā
Iedzīvotāji tiks pieņemti laika posmā no plkst.09:00-10:00 Lubānas novada pašvaldības

21
Sep
Lubānas pilsētas klubā
Jau trešo gadu pēc kārtas Lubānas novada jauniešu dome aicina visus interesentus piedalīties

23
Sep
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā

26
Sep
Meirānu tautas namā
Tradīciju kopa “Sietiņš’’ aicina uz Rotaļu pēcpusdienu Miķeļdienu gaidot