Programmas mērķauditorija: vispārizglītojošo, profesionālo un interešu izglītības iestāžu skolotāji, kuriem nav pedagoģiskās izglītības

Programmas mērķis un rezultāts: pilnveidot skolotāju profesionālo kompetenci izglītības organizācijā, mācīšanās, audzināšanas un psiholoģijas pamatjautājumos

Programmas apguves rezultātā tiks izsniegta APLIECĪBA par tiesībām veikt pedagoģisko darbību atbilstošajā jomā: Ministru kabineta noteikumi Nr. 662 Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību.

Nepieciešamais dalībnieku skaits: 20 cilvēki grupā

Mācību laiks un vieta: aprīlis-jūnijs, sestdienas, 8 akadēmiskās stundas x 9 nedēļas, Madonas pilsētas 1. vidusskolā.

Mācību maksa: 240 euro (maksājumu var veikt 2 daļās). Ja maksātājs ir juridiska persona, to norādiet anketā.

Programmas saturs un apjoms:

1.  temats 8 stundas PEDAGOĢIJAS ZINĀTNE UN PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA

Pedagoģiskās darbības būtība. Pedagoģisko ideju attīstība un zinātnes veidošanās. Pedagoģisko zinātņu sistēma mūsdienās, tās virzieni un līmeņi: prakse, studijas (mācīšanās), zinātniskā pētniecība.

2.  temats 8 stundas PEDAGOĢISKĀ PROCESA ORGANIZĀCIJA UN KOMPONENTI

Pedagoģiskā procesa komponenti, to savstarpējās mijsakarības. Produktīva pedagoģiskā procesa organizācijas nosacījumi. Refleksija par mācīšanās procesu un rezultātu.

3. temats 8 stundas DIDAKTIKA

Didaktikas būtība un principi. Mācību organizācijas pedagoģiskie nosacījumi. Mācību mērķim atbilstošu darba organizācijas formu un metožu izvēle. Konstruktīva grupu darba organizācija – praktiska nodarbība. Vērtēšanas organizācijas nolūki, metodes, principi.

4. temats 8 stundas AUDZINĀTĀJDARBĪBAS BŪTĪBA UN VIRZIENI

Attieksmes kā audzināšanas saturs. Pedagoģiskās prasības. Socializācijas un audzināšanas procesu mijattiecības. Attieksmes kā audzināšanas saturs. Pedagoģiskās prasības. Socializācijas un audzināšanas procesu mijattiecības.

5. temats 8 stundas PEDAGOĢISKĀ VIDE DAUDZKULTŪRU SABIEDRĪBĀ

Daudzkultūru sabiedrības būtība un pedagoģiskais raksturojums. Iekļaujošās izglītības būtība. Galveno mērķgrupu raksturojums.

6. temats 8 stundas PEDAGOGS KULTŪRVIDĒ

Pedagoga profesionālo kompetenču attīstība 21. gadsimta izglītībā. Pedagoģiskās kultūras veidošanās mācību iestādē: problēmas un iespējas. Situāciju analīze.

7. temats 8 stundas PEDAGOĢISKĀ PROCESA PSIHOLOĢISKIE PAMATI

Dažādu pedagoģisko pieeju psiholoģiskās likumsakarības. Mācību motivācija. Skolotāja kā  personības psiholoģiskie aspekti.

8. temats 8 stundas ATTĪSTĪBAS PSIHOLOĢIJA

Vecumposmu psiholoģiskais raksturojums. Mācīšanās īpatnības dažādos vecumposmos.

9. temats 8 stundas KURSU SATURA UN FORMU IZVĒRTĒJUMS

Refleksija par kursu saturu (kursu klausītāji sagatavo noslēguma diskusijai 2 – 3 kursos iegūtās atziņas).

Pieteikties var tikai elektroniski, aizpildot anketu ŠEIT.

 

Papildu informācija:  

Kristīne Strūberga

RPIVA Studiju attīstības un organizācijas daļas vadītāja vietniece mūžizglītības jomā

Tālrunis: 67860657; 27893959

E-pasts: Kristine.Struberga@rpiva.lv vai kursi@rpiva.lv

 

Lolita Kostjukova

RPIVA Madonas filiāles vadītāja

Tālrunis: 29146912

E-pasts: madona@rpiva.lv

 

Jaunākie notikumi

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu