Domes sēdes protokols Nr. 4 - 27.02.2020.                                                                                                        

 

Sēdi atklāj plkst. 14.00

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs  

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs,  Lana Kunce  

Sēdē nepiedalās deputāti: Sandra Valaine, Ainārs Spridzēns  

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors; Dace Almane- nekustamā īpašuma speciāliste  

Sēdi protokolē: Lita Žeiere- pašvaldības sekretāre  

 

Darba kārtībā:  

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei. 

2. Par nekustamā īpašuma „Krūmiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu.  

3. Par nekustamā īpašuma „Dambīši 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu.  

4. Par Meirānu Kalpaka pamatskolas reorganizāciju.   

5. Par Andra Kļaviņa atbrīvošanu no Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekļa amata pienākumiem.  

6. Par Daces Almanes ievēlēšanu par Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieci. 

7. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.  

8. Par pašvaldības informatīvā izdevuma “Lubānas Ziņas” mazumtirdzniecības cenas apstiprināšanu.  

9. Par Lubānas novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Iekšējās trauksmes celšanas kārtība Lubānas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.  

10. Par biznesa ideju konkursu "Sāc Lubānā 2020".  

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. Svarīgākais notikums šai laikā bija Administratīvi teritoriālās reformas komisijas sēde, kurā tika izskatīts likumprojekta „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” pielikums “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības - novada pilsētas un novada pagasti”, sagatavojot to otrajam lasījumam. Sēdē bija iespēja sniegt viedokli par minētā likuma pielikumu attiecībā uz mūsu pašvaldības  administratīvi teritoriālo iedalījumu. Lielākās debates šajā sēdē bija par Varakļānu novada iekļaušanu Madonas vai Rēzeknes novadā. Tālis Salenieks: 17. februārī kopā ar izglītības darba speciālisti un skolu direktorēm bijām pieredzes apmaiņas braucienā uz Taurupes-Menģeles pamatskolu. 21. februārī Meirānu Kalpaka pamatskolā bija tikšanās ar Meirānu Kalpaka pamatskolas darbiniekiem, pedagogiem, vecākiem par skolas turpmāko darbību.  

Izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2020.gada 29.janvāra un 3.februāra domes ārkārtas sēdes lēmumu izpildi.  

1. Pielikums Pārskats par 2020. gada 29. janvāra domes sēdes lēmumu izpildi un 3. februāra domes ārkārtas sēdi.  

 

1.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei  

Ziņo: Dace Almane  

Lubānas novada pašvaldības dome izskata SIA „METRUM” 2020. gada 28. janvāra iesniegumu Nr. 44/a/34-2020 (reģistrēts pašvaldībā 28.01.2020. ar Nr. LUB/2.07/20/2) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Bitaiņi“, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 006 0021 sadalei un konstatē, ka nav nepieciešama nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta pilnveidošana vai noraidīšana.  

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.punkta 1. daļu un 2.daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu, Lubānas novada pašvaldības domes sēdes 2019.gada 28.februāra lēmumu “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei” (protokols Nr. 2, 9.§), Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr. 3, 7.§),   

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:  

 1. Apstiprināt zemes ierīkotājas Ievas Grickus izstrādāto zemes ierīcības projektu par īpašuma “Bitaiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 006 0021 sadalīšanu, izveidojot jaunus īpašumus.
 2. No projektētās zemes vienības ar plānoto kadastra apzīmējums 7058 006 0085, ar platību 2,2 ha, izveidot jaunu nekustamo īpašumu, piešķirt nosaukumu Līgotņi un noteikt  īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
 3. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 7058 006 0021 002 un zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 006 0085  piešķirt adresi „Līgotņi”, Indrānu pagasts, Lubānas novads (Adresācijas kods: 103793522).
 4. No projektētās zemes vienības ar plānoto kadastra apzīmējums 7058 006 0089, platība 1,2 ha, izveidot jaunu nekustamo īpašumu, piešķirt nosaukumu Bitaiņu mājas un noteikt īpašuma lietošanas mērķi-  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
 5. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 7058 006 0021 001 un zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 006 0089  mainīt adresi uz “Bitaiņu mājas”, Indrānu pag., Lubānas nov. (Adresācijas kods: 103793522).
 6. No projektētās zemes vienības ar plānoto kadastra apzīmējumu  7058 006 0083, platība 60,3 ha, izveidot jaunu nekustamo īpašumu, saglabāt nosaukumu Bitaiņi, piešķirt īpašuma lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība kods: (0201).  

2.Pielikums Lēmums- administratīvais akts.  

 

2.§ Par nekustamā īpašuma „Krūmiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu  

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības dome izskata [..], (personas kods: [..]) iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 19.02.2020. ar Nr. LUB/2.09/20/11) par nekustamā īpašuma „Krūmiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

Saskaņā ar iesniegumu īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu divos atsevišķos īpašumos, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7058 003 0055, platība 2,5 ha. 

Ņemot vērā [..] iesniegumu, izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr.3, 8.§) ,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Krūmiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 019 0007, divos atsevišķos īpašumos.
 2. Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 7058 003 0055, platība- 2,5 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: Meža priedes, noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201).
 3. Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 019 0007, platība- 13,8 ha, saglabāt nosaukumu un adresi “Krūmiņi”, Indrānu pagasts, Lubānas novads un noteikt divus zemes lietošanas mērķus: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201) - platība 4,2 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101) - platība 9,6 ha.  

3.Pielikums Lēmums- administratīvais akts.

 

3. § Par nekustamā īpašuma „Dambīši 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības dome izskata zemnieku saimniecības “Grāveri” (reģistrācijas Nr. 47101009280), īpašnieka [..], (personas kods: [..]), iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 13.02.2020. ar Nr. LUB/2.09/20/9) par nekustamā īpašuma „Dambīši 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. 

Saskaņā ar iesniegumu īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu divos atsevišķos īpašumos, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0012, platība 3,7 ha.

Ņemot vērā [..] iesniegumu, izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr. 3, 9.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:  

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Dambīši 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs 7058 016 0012, divos atsevišķos īpašumos.
 2. Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 7058 016 0012, platība- 3,7 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu Reiteru mājas, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).
 3. Mainīt viensētas "Dambīši 2", Indrānu pag., Lubānas nov., LV-4826 (adreses klasifikatora kods 103800444), kura sastāv no divām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 70580160012001 un 70580160012002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580160012, adresi uz adresi “Reiteru mājas”, Indrānu pag., Lubānas nov., LV- 4826.
 4. Paliekošajam nekustamajam īpašumam,  kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0013, platība- 2,9 ha, piešķirt nosaukumu Puķuleja, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).  

4.Pielikums Lēmums- administratīvais akts. 

 

4. § Par Meirānu Kalpaka pamatskolas reorganizāciju  

Ziņo: Tālis Salenieks  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts, nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.).  

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts paredz - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes.  

2019.gada 1.septembrī Meirānu Kalpaka pamatskolā mācību gadu uzsāka 40 izglītojamie. Meirānu Kalpaka pamatskolas reorganizācijas mērķis, izveidojot to par Lubānas vidusskolas filiāli, ir pamatskolas izglītības nodrošināšana maksimāli tuvu izglītojamo dzīvesvietai un izglītojamo aizplūšanas uz blakus novadu izglītības iestādēm novēršana skolas slēgšanas gadījumā.  

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro daļu, attiecībā uz pastarpinātās pārvaldes iestādi piemērojami šā likuma 15.panta trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas un 17.panta pirmās un otrās daļas noteikumi. Saskaņā ar likuma 15.panta trešās daļas 1.punktu - tiešās pārvaldes iestādi reorganizē, nododot to atvasinātām publiskām personām, - rezultātā iestāde turpina pastāvēt kā pastarpinātās pārvaldes iestāde.  

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punkts paredz, ka novada pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē vispārējās izglītības iestādes, Izglītības likuma 23.panta otrā un piektā daļa nosaka, ka pašvaldību izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro daļu, 15.panta trešās daļas 1.punktu,  Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro un piekto daļu, un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr. 3, 11.§),  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:  

 1. Uzsākt Meirānu Kalpaka pamatskolas, reģistrācijas Nr. 40900015179, adrese “Skola”, Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads, reorganizāciju, Meirānu Kalpaka pamatskolu pievienojot Lubānas vidusskolai, reģistrācijas Nr. 90001643622, adrese - Krasta iela 6, Lubāna, Lubānas novads.
 2. Organizēt šī lēmuma saskaņošanu ar Izglītības un zinātnes ministriju.
 3. Noteikt, ka Lubānas vidusskola ir Meirānu Kalpaka pamatskolas  lietvedības, arhīva, saistību un tiesību pārņēmēja, t.sk., izglītības programmu, izglītības programmās uzņemto izglītojamo, darba tiesisko attiecību, mantas, finanšu līdzekļu, funkciju, pārņēmēja.
 4. Noteikt, ka reorganizācijas process pabeidzams līdz 2020. gada 31. augustam.  

 

5. § Par Andra Kļaviņa atbrīvošanu no Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekļa amata pienākumiem  

Ziņo: Ivars Bodžs  

Ņemot vērā Andra Kļaviņa 2020. gada 2. februāra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 17.02.2020. Nr. LUB/2.10/20/63) ar lūgumu atbrīvot viņu no darba Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr. 3, 1.§),  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:  

Atbrīvot Andri Kļaviņu, personas kods: [..], no Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanas ar 2020. gada 29. februāri.  

 

6. § Par Daces Almanes ievēlēšanu par Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieci  

Ziņo: Ivars Bodžs  

Lubānas novada Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija izveidota 2014. gada 30. decembrī 5 cilvēku sastāvā  Lai nodrošinātu komisijas darbību, tās sastāvā pēc A.Kļaviņa atbrīvošanas, nepieciešams ievēlēt komisijas priekšsēdētāja vietnieku.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumu Nr. 748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi” 16. punktu, 17. punktu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr. 3, 2.§),  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:  

 1. Ievēlēt pašvaldības nekustamā īpašuma speciālisti Daci Almani, personas kods: [..], par Lubānas novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieci.
 2. Lēmums stājas spēkā ar 2020. gada 1. martu.  

 

7. § Par dzīvojamās telpas izīrēšanu  

Ziņo: Ivars Bodžs 

Lubānas novada pašvaldības dome izskata [..], deklarētā dzīvesvieta [..], Lubāna, Lubānas novads, iesniegumu (reģ. pašvaldībā 10.02.2020. ar Nr. 2.10/20/14), kurā lūdz piešķirt viņai un viņas 2 gadus vecajam bērnam dzīvojamo platību. Pašlaik viņa dzīvo kopā ar māti mazā vienistabas dzīvoklī. Norāda, ka ir jauna ģimene, vēlas uzsākt atsevišķu ģimenes dzīvi, pie tam dzīves apstākļi ir nepiemēroti bērna audzināšanai – dzīvoklim ir ļoti maza platība visiem, tas ir mitrs, nopelējis, birst apmetums, apstākļi kaitē bērna veselībai.  

Pamatojoties uz Lubānas novada saistošo noteikumu Nr. 7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 18. un 23.3.2.punktu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr. 3, 3.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

 1. Atzīt, ka [..], personas kods: [..], deklarētā dzīvesvieta [..] Lubāna, Lubānas novads, ir tiesīga saņemt Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā - pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana.
 2. Iekļaut [..] palīdzības reģistrā Nr. 1 „Lubānas novada pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai” 2.grupa- personas, kuras ar šo palīdzību nodrošināmas pirmām kārtām.
 3. Izīrēt [..] dzīvokli [..], Lubānā, Lubānas novadā.  

5.Pielikums Lēmums - administratīvais akts.  

 

8.§ Par pašvaldības informatīvā izdevuma “Lubānas Ziņas” mazumtirdzniecības cenas apstiprināšanu  

Ziņo: Ivars Bodžs  

Izskatot pašvaldības informatīvā izdevuma “Lubānas Ziņas” redaktores Ligitas Pētersones iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 21.02.2020. ar Nr. LUB/2.08/20/181), tam pievienoto aprēķinu, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta piektajā un septītajā daļā noteiktajiem valsts pārvaldē kā obligātiem ievērojamiem principiem, kas nosaka, ka valsts pārvaldes pienākums ir informēt sabiedrību par savu darbību, būt atklātai pret privātpersonām un sabiedrību kopumā un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr. 3, 5.§),  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:   

 1. Apstiprināt pašvaldības informatīvā izdevuma “Lubānas Ziņas” mazumtirdzniecības cenu – 0,25 euro par eksemplāru.
 2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2020. gada 1. martā. 

 

9. § Par Lubānas novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Iekšējās trauksmes celšanas kārtība Lubānas novada pašvaldībā” apstiprināšanu  

Ziņo: Ivars Bodžs  

Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskās personas institūcijā” 8.3.1. apakšpunkts nosaka, ka publiskās personas pienākumos ietilpst iekšējos normatīvajos aktos noteikt kārtību, kā darbiniekiem ir jārīkojas gadījumā, ja tie vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem (tai skaitā iespējamām koruptīvām darbībām), ievērot pasākumus, lai nodrošinātu ziņotāja konfidencialitāti un aizsardzību. Minētā procesa ieviešanu un tā kārtību nosaka Trauksmes celšanas likums (turpmāk- Likums), kura mērķis ir stiprināt Latvijā trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. Likuma 5. panta pirmajā daļā noteikts, ka publiskas personas institūcijās ieviešama trauksmes celšanas sistēma, nodrošinot nodarbinātajiem iespēju droši ziņot par pārkāpumiem un garantēt viņiem aizsardzību. Likuma izpratnē trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu izpildi. Savukārt trauksmes cēlēja ziņojuma mērķis ir sabiedrības būtisku interešu - tiesiskuma nodrošināšana, aizsardzība, atklājot pretlikumīgas darbības un novēršot kaitējumus. Trauksmes cēlēju likumu nevarēs izmantot privātu nesaskaņu risināšanai darbavietā, tas nerisinās arī personisku interešu aizskārumu. Ņemot vērā augstākminēto, ar mērķi nodrošināt Trauksmes celšanas likuma normu izpildi Lubānas novada pašvaldībā, nosakot kārtību, kādā personai jārīkojas, ja tā vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas kārtību un pasākumus, lai nodrošinātu pienācīgu trauksmes cēlēja konfidencialitāti un aizsardzību, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 1. punktu, 73. panta pirmās daļas 4.punktu, likuma "Par pašvaldībām" 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Trauksmes celšanas likuma 5.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 17.10.2017.noteikumu Nr. 630 „Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskās personas institūcijā" 8.3.1. apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr. 3, 6.§),  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:  

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības iekšējos noteikumus Nr. 2 “Iekšējās trauksmes celšanas kārtība Lubānas novada pašvaldībā”.  

6.Pielikums Iekšējie noteikumi Nr. 2 “Iekšējās trauksmes celšanas kārtība Lubānas novada pašvaldībā”.  

 

10.§ Par biznesa ideju konkursu "Sāc Lubānā 2020"  

Ziņo: Ivars Bodžs  

Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10.punkts nosaka, ka  “Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu”,  41. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka „Pašvaldības dome pieņem: iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus, instrukcijas)”.  

Lai turpinātu motivēt iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, sniegtu pašvaldības atbalstu uzņēmumu un fizisko personu projektu realizācijai, sekmētu jaunu uzņēmumu veidošanos un attīstīšanos Lubānas novadā, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr. 3, 10.§),  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:   

 1. Izsludināt jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursu “SĀC LUBĀNĀ 2020”. 
 2. Apstiprināt biznesa ideju konkursa „SĀC LUBĀNĀ 2020” nolikumu.   

7.Pielikums Biznesa ideju konkursa „SĀC LUBĀNĀ 2020” nolikums.  Pieteikuma veidlapa. Līgums. Atskaite.

 

Sēde slēgta: plkst. 17.00 

Sēdes vadītājs,  

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2020. gada 4. martā 

Protokolēja: Lita Žeiere

 

 

Domes sēdes protokols Nr. 5 - 26.03.2020.

 

Sēdi atklāj plkst. 14.00

Sēdi vada:  Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,

Sēdē nepiedalās deputāti: Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Ainārs Spridzēns 

Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki: Ingrīda Logina - galvenā grāmatvede; Dace Almane - nekustamā īpašuma speciāliste 

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte-  kancelejas vadītāja

 

Darba kārtībā:

1. Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā

2. Par adreses maiņu

3. Par nekustamā īpašuma Latgales iela 71 A, Lubānā.,  Lubānas nov., zemes lietošanas mērķa maiņu

4. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 „Lubānas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

5. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu

6. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz Alūksnes novada pašvaldībai piederošajām,  sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” kapitāla daļām

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu

8. Par kustamās mantas (koksnes) atsavināšanu īpašumā Dzelzceļš

9. Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos autotransporta nomai

10. Par Lubānas novada pašvaldības domes lēmuma atcelšanu

11. Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov. trešo izsoli  

Sēdes vadītājs Tālis Salenieks ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 13.jautājumu “Par pašvaldības īpašumā esošo telpu nomas maksas atcelšanu valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā”. Deputāti atbalsta priekšlikumu. Citu ierosinājumu vai priekšlikumu par darba kārtību nav.

Sēdes vadītājs lūdz balsot par darba kārtību, kura papildināta ar 13.punktu “Par pašvaldības īpašumā esošo telpu nomas maksas atcelšanu valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā”.

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt sekojošu darba kārtību:

1.  Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā

2. Par adreses maiņu

3. Par nekustamā īpašuma Latgales iela 71 A, Lubānā.,  Lubānas nov., zemes lietošanas mērķa maiņu

4. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 „Lubānas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

5. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu

6.  Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz Alūksnes novada pašvaldībai piederošajām,  sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” kapitāla daļām

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu

8.  Par kustamās mantas (koksnes) atsavināšanu īpašumā Dzelzceļš

9.  Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos autotransporta nomai

10. Par Lubānas novada pašvaldības domes lēmuma atcelšanu

11. Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov. trešo izsoli

13. Par pašvaldības īpašumā esošo telpu nomas maksas atcelšanu valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā 

Ņemot vērā, ka visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija Covid-19 izplatības ierobežošanai, kā arī, lai ievērotu Ministru Kabineta 12.03.2020. rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktos ierobežojumus, kārtējā domes sēde notiek Lubānas pilsētas klubā. Šī paša iemesla dēļ martā nenotika ikmēneša Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē, ka turpmāk, līdz ārkārtējas situācijas atcelšanai, domes sēdes notiks attālināti. Deputāti tiek iepazīstināti ar pašreizējo situāciju pašvaldībā. 2020.gada 13.martā priekšsēdētājs izdeva  rīkojumu Nr. 1 “Par pašvaldības iestāžu darbību Covid-19 izplatības ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā”. Par atbildīgo darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā tika noteikts izpilddirektors Ivars Bodžs. Saskaņā ar šo rīkojumu tika atcelti visi pašvaldības rīkotie publiskie pasākumi, neskatoties uz iesaistīto cilvēku skaitu. Slēgtas klātienes apmeklējumiem pašvaldības iestādes un struktūrvienības, nodrošinot pakalpojumu sniegšanu attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Pašvaldības iestāžu vadītājiem tika noteikts izvērtēt darba kolektīvu sanāksmju, semināru un darba komandējumu pamatotību, iespējamos ieguvumus un riskus.

Priekšsēdētājs informē, ka pašvaldības izglītības iestādēs darbs notiek attālināti. Skolēni ar datortehniku ir nodrošināti. Tiem izglītojamiem, kuriem datoru nebija, tika izsniegtas planšetes. Šodien tika saņemta arī datortehnika no Izglītības un zinātnes ministrijas. Skolotāji ievērojuši, ka šobrīd mācību procesā vairāk iesaistās vecāki. Līdz šīm brīdim problēmu izglītības iestādēs nav. Pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķīši” šobrīd apmeklē 1-2 bērni dienā.

Sociālais dienests nodrošina aprūpi cilvēkiem, kuriem tā nepieciešama. Par pakalpojumu saņemšanu izvietota informācija pašvaldības mājas lapā, uz ziņojumu dēļiem pilsētā. Pašvaldības administrācijas darbinieki informāciju sniedz attālināti pa e-pastu, telefoniski un tikai atsevišķus pakalpojumus sniedz klātienē, iepriekš vienojoties ar saņēmēju.

Galvenā grāmatvede Ingrīda Logina informē, ka pašlaik pašvaldības kontā līdzekļi tikpat kā neienāk. Pašlaik pašvaldības budžetam tiešu draudu nav. Tuvākajā laikā tiks sagatavots rīkojums pašvaldības iestādēm līdzekļus izmantot tikai iestādes ikdienas uzturēšanas izdevumiem, lielākus pirkumus atstājot uz vēlāku laiku. Situāciju finanšu jomā turpmākajiem mēnešiem ir grūti paredzēt.

Domes priekšsēdētājs iepazīstina klātesošos ar izpilddirektora Ivara Bodža sagatavoto informāciju  par 2020.gada 27.februāra domes sēdes lēmumu izpildi.

1.Pielikums Pārskats par 2020.gada 27.februāra domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā 

Ziņo Ingrīda Logina 

2020.gada 29.janvārī pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā” (protokols Nr.2, 5.§), savukārt 2020.gada 14. februārī stājās spēkā 2020.gada 4.februāra MK noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem””, kuri ienesa zināmas korekcijas atsevišķos izmaksu noteikšanas posteņos. 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

 1. Apstiprināt uzturēšanas izmaksas Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020. gadā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem saskaņā ar pamatbudžeta iestādes uzturēšanas ieņēmumu un izdevumu tāmēm (pielikumā)

euro mēnesī vienam audzēknim         

        1.1. Lubānas vidusskolā                                        129,40     

        1.2. Meirānu Kalpaka pamatskolā:                                                         

     -5 un 6 -gadīgo izglītošanai                                      399,98            

     -pārējās pirmsskolas vecuma grupās                         297,34            

     -pamatskolas klasēs                                                 301,51      

        1.3. Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”                               

                 -bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai       249,49            

                 -pārējās pirmsskolas vecuma grupās               278,68            

 1. Noteikt, ka lēmuma 1. punktā minētie izcenojumi piemērojami pašvaldību savstarpējos norēķinos par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ar 2020. gada 1. janvāri.
 2. Atzīt par spēku zaudējušu Lubānas novada pašvaldības domes 2020.gada 29.janvāra lēmumu “Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā” (protokols Nr.2, 5.§).

2. Pielikums Pamatbudžeta iestādes uzturēšanas ieņēmumu un izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2020.gadā. Lubānas vidusskola. Meirānu Kalpaka pamatskola. PII "Rūķīši"

 

2.§ Par adreses maiņu 

Ziņo Dace Almane  

Lubānas novada administratīvajā teritorijā ir reģistrētas divas vienādas adreses “Robežnieki”, Indrānu pag., ēkai ar kadastra apzīmējumu 7058 00300035001 īpašumā Robežnieki un ēkai ar kadastra apzīmējumu 70580030040001 īpašumā Robežnieki 1. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

Mainīt nosaukumu un adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 7058 003 0040 001 un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ar 7058 003 0040 no „Robežnieki”, Indrānu pag., Lubānas nov., uz „Jaunie Robežnieki”, Indrānu pag., Lubānas nov., adreses klasifikatora kods: 103794493 un piešķirt nekustamajam īpašumam nosaukumu Jaunie Robežnieki.  

3. Pielikums Lēmums - administratīvais akts.

 

3.§ Par nekustamā īpašuma Latgales iela 71 A, Lubānā.,  Lubānas nov., zemes lietošanas mērķa maiņu  

Ziņo Dace Almane 

Lubānas novada pašvaldībā saņemta 2020.gada 16.marta Valsts zemes dienesta vēstule Nr. 2-04/160 (pašvaldībā reģistrēta 16.03.2020. ar Nr. LUB/2.08/20/243) par zemes lietošanas mērķa izvērtēšanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7013 003 0007. Nekustamais īpašums Latgales iela 71A, Lubāna, Lubānas nov., kadastra numurs 7013 003 0007, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 003 0007, platība - 8206 m2, tai skaitā, mežs – 8000 m2.

Izvērtējot Valsts zemes dienesta sniegto informāciju un ņemot vērā Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa domes sēdē apstiprināto teritorijas plānojumu un pieņemtos saistošos noteikumus Nr. 5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Mainīt nekustamā īpašuma Latgales iela 71A, Lubāna, Lubānas nov., kadastra numurs 7013 003 0007, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7013 003 0007, platība – 8206 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601) uz  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201).

4. Pielikums Lēmums- administratīvais akts.

 

4.§ Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Lubānas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

Ziņo Tālis Salenieks 

Ministru kabinets 2020.gada 12.martā izdeva rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk tekstā- Rīkojums). Saskaņā ar Rīkojuma 1.punktu visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020.gada 14.aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. Rīkojuma 4.punkts paredz, ka ārkārtējās situācijas laikā valsts un pašvaldību iestādēm nepieciešams izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti.

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” (turpmāk tekstā – Likums) 34.panta pirmajai un otrajai daļai, domes sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no domes deputātiem. Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja šāda iespēja ir noteikta pašvaldības nolikumā un klātneesošais domes deputāts ir reģistrējies dalībai domes sēdē pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē. Analoģisks regulējums ir attiecībā uz domes komiteju sēdēm, atbilstoši šā Likuma 56.panta kārtībai.

Ņemot vērā ārkārtējās situācijas izsludināšanu visā valsts teritorijā, ir nepieciešams lemt par nepieciešamajiem grozījumiem pašvaldības nolikumā, paredzot kārtību kādā dalība domes sēdēs un komiteju sēdēs var tikt nodrošināta domes deputātam esot attālināti, kā arī paredzot kārtību, kādā domes sēdes un komiteju sēdes var tikt nodrošinātas attālināti visam deputātu sastāvam.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu,  34.panta pirmo un otro daļu, 56.panta pirmo un otro daļu,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Lubānas novada pašvaldības nolikums””.

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai.

5. Pielikums Saistošie noteikumi Nr. 2 un Paskaidrojuma raksts.

 

5.§ Par dzīvojamās telpas izīrēšanu

Ziņo Tālis Salenieks 

2020.gada 10.martā Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā - pašvaldība) saņēma personas [..], deklarētā dzīvesvieta [..], iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.LUB/2.10/20/103), kurā sakarā ar darba vietas un dzīvesvietas maiņu lūdz izskatīt iespēju īrēt dzīvojamo platību Lubānas pilsētā.

2020.gada 19.martā pašvaldībā saņemta SIA “Pārtikas veikalu grupa” valdes locekļa informatīva vēstule (reģistrēta pašvaldībā ar Nr. LUB/2.08/20/252), kurā apliecināts, ka saistībā ar konditorejas ceha atvēršanu veikalā “Top” Ozolu ielā 11, Lubānā, uzņēmumam ir nepieciešams konditors. Ir atrasts speciālists, kurš būtu gatavs pārcelties un strādāt Lubānā, tāpēc lūdz Lubānas novada pašvaldību rast iespēju izīrēt kādu no pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem. Apliecina, ka ar [..] ir noslēgts darba līgums 2018.gada 13. decembrī uz nenoteiktu laiku.

2012.gada 28.jūnija Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr.7) 23.3.1. apakšpunkts nosaka, ka “vispārējā kārtībā ar labiekārtotu dzīvojamo telpu nodrošina pašvaldības, valsts iestāžu un pašvaldības administratīvajā teritorijā esošu uzņēmumu jaunos speciālistus, kas atrodas darba attiecības ne ilgāk kā divus gadus no palīdzības pieprasīšanas brīža pašvaldībai un to darba vieta atrodas pašvaldības teritorijā”. Noteikumu Nr. 7 15.1.10. apakšpunkts nosaka, ka “šo noteikumu 23.3.1.apakkšpunktā minētajā gadījumā personas iesniedz iestādes vai uzņēmuma vadītāja apliecinājumu par nodibinātajām darba attiecībām un to ilgumu”. 

Noklausoties un izvērtējot sniegto informāciju, pamatojoties uz Lubānas novada saistošo noteikumu Nr. 7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 18.punktu, 15.1.9.,  15.1.10., un 23.3.1., apakšpunktiem,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1.  Atzīt [..], personas kods: [..], deklarētā dzīvesvieta [..] par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā: pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās platības izīrēšana.

2.  Iekļaut [..] palīdzības reģistrā Nr. 1. „Lubānas novada pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai” 2.grupa- citas personas, kuras ar šo palīdzību nodrošināmas vispārējā kārtībā.

3.  Izīrēt [..] dzīvokli [..] Lubānā, Lubānas nov.

6. Pielikums Lēmums - administratīvais akts.

 

6.§ Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz Alūksnes novada pašvaldībai piederošajām,  sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” kapitāla daļām

Ziņo Tālis Salenieks 

2020.gada 4.martā Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā - Pašvaldība) saņēma Alūksnes novada pašvaldības vēstuli (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.08/20/207), turpmāk tekstā - Paziņojums, kurā norāda, ka, pamatojoties uz Alūksnes novada domes 27.02.2020. lēmumu Nr. 32 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārdošanas noteikumu un cenas apstiprināšanu” un saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 141.pantu un Komerclikuma 189.pantu, Alūksnes novada pašvaldība piedāvā Pašvaldībai, kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” pirmpirkuma tiesīgajiem dalībniekiem, iegādāties Alūksnes novada pašvaldībai piederošās 7144 kapitāla daļas.

No lēmuma redzams, ka SIA “AP Kaudzītes”, reģistrācijas Nr. 44103026358, juridiskā adrese “Kaudzītes”, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405, 7144 kapitāla daļas tiek pārdotas par nosacīto cenu EUR 346893 (trīs simti četrdesmit seši tūkstoši astoņi simti deviņdesmit trīs euro) apmērā.

Izvērtējot Paziņojumā norādīto piedāvājumu iegādāties sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” kapitāla daļas un to nosacīto cenu, deputāti secina, ka Pašvaldības investīciju plānā neietilpst Pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” kapitāla daļu skaita palielināšana, kā arī, izvērtējot Pašvaldības finansiālās iespējas, kapitāla daļu skaita palielināšana nav prioritāte. 

Noklausoties un izvērtējot sniegto informāciju, pamatojoties uz Komerclikuma 189.panta pirmo, trešo, ceturto daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 141.panta trešo daļu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

 1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz Alūksnes novada pašvaldībai piederošajām,  sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes”, reģistrācijas Nr. 44103026358,  7144 kapitāla daļām par EUR 346893.
 2. Par atteikumu izlietot pirmpirkuma tiesības paziņot Alūksnes novada pašvaldībai un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” valdei.

7. Pielikums Lēmums- administratīvais akts.

 

7.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu

Ziņo Tālis Salenieks  

2020.gada 12.martā, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” (turpmāk tekstā – MK rīkojums), tika izsludināts ārkārtas stāvoklis Latvijas Republikā. Pamatojoties uz MK rīkojumu 2020.gada 13.martā Lubānas novada pašvaldības priekšsēdētājs izdeva rīkojumu Nr. LUB/2.01/20/1, ar mērķi ierobežot „COVID -19” izplatību Lubānas novada teritorijā, ar kuru cita starpā uzdeva slēgt klātienes apmeklējumiem pašvaldības iestādes un struktūrvienības, nodrošinot pakalpojumu sniegšanu attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Ņemot vērā augstāk minēto ierobežojumu, Lubānas novada pašvaldības iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas veikt nekustamā īpašuma nodokļa samaksu ar internetbankas starpniecību, ir apgrūtinoši izpildīt savu pienākumu. Lai nodrošinātu to, ka ārkārtas situācijas izraisīto ierobežojumu, tādēļ neveikto maksājumu, dēļ iedzīvotājiem nerastos parādi, kas ir pamats soda naudas un nokavējumu procentu aprēķināšanai, nepieciešams pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas izpildes termiņu, to pārceļot noteiktu periodu uz priekšu.

Likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību" 4.pants nosaka, ka „Pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros”.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību” 4.pantu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokļa pirmā un otrā ceturkšņa samaksas termiņš tiek pagarināts līdz 2020. gada 15. augustam.

 

8.§ Par kustamās mantas (koksnes) atsavināšanu īpašumā "Dzelzceļš"

Ziņo Tālis Salenieks 

Lubānas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā ir nekustamais īpašums “Dzelzceļš” ar kadastra Nr. 70580110128. Īpašums sastāv no četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 70580110128; 70580100109; 70580170024 un 70580160182. Lubānas novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam nekustamā īpašuma „Dzelzceļš” plānotā izmantošana noteikta kā transporta infrastruktūras teritorija. Bijusī dzelzceļa līnija netiek ekspluatēta kopš 1986. gada, sliedes un gulšņi ir demontēti. Šajā laikā dzelzceļa josla ir aizaugusi ar krūmiem un kokiem, pārsvarā kārkliem, blīgznām un alkšņiem, divās zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 70580170024 un 70580160182 koksnes apjoms ir pietiekošs, lai ieinteresētu potenciālos izstrādātājus. 

Atsavināmā koksne nav nepieciešama pašvaldībai funkciju nodrošināšanai. Koksnes apjoma novērtēšanu veica pašvaldības pieaicināts eksperts A.Solovjevs, aptuvenā koksnes tirgus vērtība 24400 EUR.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, 9.panta trešo daļu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

 1. Pārdot rakstiskā izsolē Lubānas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu (koksni) - nekustamā īpašuma „Dzelzceļš” zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 70580170024 un 70580160182 1142 m3.
 2. Apstiprināt izsoles sākumcenu (mantas nosacīto cenu) – 24400 EUR.
 3. Izpilddirektoram organizēt kustamās mantas atsavināšanu, pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli, iesniedzot domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

8. Pielikums Cirsmu novērtējums. Cirsma 1. Cirsma 2

 

9.§ Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos autotransporta nomai

Ziņo Tālis Salenieks 

Pašvaldības 2020. gada budžetā ir ieplānoti līdzekļi 8000 EUR autotransporta nomai pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu tika izsludināts publiskais iepirkums “Vidējās klases daudzfunkciju pasažieru furgona iegāde operatīvajā līzingā” (identifikācijas Nr. LNP 2020/2). Pamatojoties uz publiskā iepirkuma rezultātiem pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena ir 28734,88 EUR, t. sk. 2020. gadā 7413,64 EUR.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks uzsver, ka pašreizējā situācijā, kad 12.03.2020. Ministru kabinets izdevis rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”, iespējams, pašlaik nebūtu tālredzīgi ieguldīt pašvaldības līdzekļus autotransporta nomai. Transports pašvaldības administrācijas un iestāžu vajadzībām, protams, ir nepieciešams, bet tā iegāde pašlaik būtu rūpīgāk jāapsver.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo un otro daļu un likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 13.panta ceturtās daļas 1.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- nav, PRET- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), ATTURAS- nav, nolemj:

 1. Uzņemties ilgtermiņa saistības uz 60 mēnešiem autotransporta nomai, līgumcena ar PVN 28734,88 EUR.
 2. Apmaksu veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem (budžeta klasifikācijas kods 01.110., ekonomiskās klasifikācijas kods (turpmāk EKK) 2262).
 3. Nepieciešamo finansējumu autotransporta nomai turpmākajiem gadiem iekļaut 2021., 2022., 2023., un 2024. gada pašvaldības budžetā.

Lēmums netiek pieņemts.

 

10.§ Par Lubānas novada pašvaldības domes lēmuma atcelšanu

Ziņo Tālis Salenieks 

Lubānas novada pašvaldības dome 2020. gada 27. februārī pieņēma lēmumu “Par Meirānu Kalpaka pamatskolas reorganizāciju” (protokols Nr. 4, 4.§) un, pamatojoties uz Izglītības likuma 23.panta otro daļu, lūdza Izglītības un zinātnes ministrijai sniegt saskaņojumu Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādes Meirānu Kalpaka pamatskolas (Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4412900115) reorganizācijai. Ministrija divās vēstulēs 09.03.2020. Nr. 4-7e/20/774 un 23.03.2020. Nr.4-7e/20/934, šādu saskaņojumu nesniedza un lūdza pārskatīt domes lēmumu, uzskatot, ka, nododot Meirānu Kalpaka pamatskolas 7.-9.klašu izglītojamo turpmāku izglītošanu Lubānas vidusskolai, tiktu nodrošināta savlaicīga izglītības programmu pēctecība, ministrijas ieskatā Lubānas novada domes plānotā reorganizācija, kas paredz administratīvu izglītības iestāžu apvienošanu, nav vērsta uz izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu novadā. 

Nolūkā nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu rīcību no pašvaldības puses, ņemot vērā, ka 7.-9.klašu izglītojamo turpmāka izglītošana citās mācību iestādēs novedīs pie skolas likvidācijas izglītojamo aizplūšanas dēļ, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Lubānas novada pašvaldības domes 2020.gada 27. februāra lēmumu “Par Meirānu Kalpaka pamatskolas reorganizāciju” (protokols Nr. 4, 4.§).

 

11.§ Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli

Ziņo Tālis Salenieks 

Lubānas novada pašvaldības dome (turpmāk – dome), izskatot biedrības “Aborieši” (juridiskā adrese: Baznīcas iela 5, Lubāna, Lubānas nov.) iesniegumu ar lūgumu iznomāt pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta 17 (kad. Nr. 7013 001 0067, turpmāk- – zemesgabals) daļu 500 m2 platībā, sporta pasākumu bāzes izveidei, konstatēja, ka Zemesgabala tiesiskais valdītājs ir pašvaldība, zemesgrāmatā nav reģistrēts, zemes gabala kopplatība 7,15 ha.

Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 32.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro izsolē, turklāt iznomātājs pieņem lēmumu par izsoles veidu, nodrošina tās atklātumu un dokumentē izsoles procedūru.

Pašvaldības 2016. gada 26. maija saistošo noteikumu Nr. 15 „Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” (turpmāk – Noteikumi)  2.3. punkts nosaka, ka pārējos gadījumos nomas maksa ir 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas datiem, zemesgabala kadastrālā vērtība 2020.gada 1.janvārī bija 36608 EUR. Atbilstoši Noteikumu 2.3.punktam, zemesgabala daļas nomas maksa ir 256 EUR gadā.        Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu un Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

 1. Izsludināt nomas tiesību mutisku izsoli par neapbūvēta zemes gabala nomu ar tiesībām izvietot īslaicīgas lietošanas būvi pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta 17 zemes vienības ar apzīmējumu 7013 001 0067daļā 500 m2 platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu – sporta pasākumu bāzes izveidei.
 2. Nomas līguma termiņš – 2032. gada 1. marts.
 3. Noteikt lēmuma 1.punktā minētā objekta nomas tiesību izsoles nomas sākumcenu 256 EUR gadā.
 4. Noteikt, ka papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 5. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram organizēt zemesgabala daļas nomas tiesību izsoli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

9. Pielikums Grafiskais pielikums.

 

12.§ Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov. trešo izsoli

Ziņo Tālis Salenieks  

Lubānas novada pašvaldības dome 27.09.2018. (protokols Nr. 10, 4.§) lēma par pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi” Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 7058 004 0127 pārdošanu mutiskā izsolē ar nosacīto cenu 2200 EUR. Paziņojumā par izsoli noteiktajā laikā neviens pieteikums netika saņemts un izsole tika atzīta par nenotikušu.

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības domes 29.11.2018. (protokols Nr. 12, 3.§) lēmumu tika rīkota otrā izsole ar augšupejošu soli ar nosacīto cenu 1760 EUR. Paziņojumā par izsoli noteiktajā laikā neviens pieteikums netika saņemts un arī otrā izsole tika atzīta par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta otrajā daļā noteikts ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var:

1) rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas;

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli;

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, 9.panta otro daļu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

 1. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi” Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 7058 004 0127 trešo izsoli ar augšupejošu soli.
 2. Apstiprināt īpašuma nosacīto cenu 1000 EUR.
 3. Izpilddirektoram organizēt nekustamā īpašuma trešo izsoli.

 

13.§ Par pašvaldības īpašumā esošo telpu nomas maksas atcelšanu valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā

Ziņo Tālis Salenieks  

2020.gada 12.martā, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” (turpmāk tekstā – MK rīkojums) tika izsludināts ārkārtas stāvoklis Latvijas Republikā saistībā ar “COVID 19” izplatību. 

2020.gada 20.martā Latvijas Republikas Saeima pieņēma likumu "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību" (turpmāk tekstā -  Likums).

Likuma 1.pants nosaka, ka “Likuma mērķis ir noteikt pasākumus valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpašos atbalsta mehānismus, kā arī izdevumus, kas tieši saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanu”.

Likuma  11.pants nosaka, ka „Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem- elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.”

Ņemot vērā augstāk minēto likuma normu, ir nepieciešams lemt par atbalsta sniegšanu  komersantiem nosakot nomas maksas samazinājumu par publiskas personas mantas izmantošanu.

Noklausījusies Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību” 1.pantu,  13.pantu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Noteikt, ka uz valstī izsludināto ārkārtas situācijas laiku komersantiem tiek piemērota 100% atlaide no nomas maksas par pašvaldības īpašumā esošo telpu izmantošanu.

 

Sēde slēgta: plkst. 17.00

Sēdes vadītājs,

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks  

Protokols parakstīts 2020.gada 1.aprīlī

Protokolēja: Sandra Līcīte

Domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 6 - 03.04.2020.

 

Sēdi atklāj plkst. 10:00

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Lana Kunce, Laila Ozoliņa 

Sēdē nepiedalās deputāti: Ainārs Spridzēns

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte - kancelejas vadītāja

 

Darba kārtībā:

1. Par grozījumiem 2020.gada 26.marta domes sēdes lēmumā “Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli”.

2. Par  trūcīgu, maznodrošinātu un daudzbērnu ģimeņu izglītojamo brīvpusdienām ārkārtas situācijā.

3. Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības investīciju projekta „Latgales ielas atjaunošana Lubānā“ realizācijai.

4. Par pašvaldības investīciju projekta „Poliklīnikas ēkas pārbūve par kultūrizglītības iestādes ēku“ realizāciju. 

 

1.§ Par grozījumiem 2020.gada 26.marta domes sēdes lēmumā “Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli”  

Ziņo Tālis Salenieks 

2020.gada 26.marta domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli” (protokols Nr. 5. 11.§). Gatavojot izsoles dokumentus lēmumā tika konstatēta matemātiska kļūda, aprēķinot izsoles objekta sākumcenu, netika piemēroti 5% no zemesgabala kadastrālās vērtības. 5% no sākumcenas sastāda 12,8 EUR. 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 3. punktu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Grozīt 2020.gada 26.marta domes sēdes lēmumu “Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli” (protokols Nr.5, 11.§) lēmuma trešajā punktā skaitli 256 aizstājot ar skaitli 25,6.

 

2.§ Par  trūcīgu, maznodrošinātu un daudzbērnu ģimeņu izglītojamo brīvpusdienām ārkārtas situācijā 

Ziņo Tālis Salenieks  

Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumam Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums) līdz 2020.gada 14.aprīlim visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību.

Rīkojuma 4.3. apakšpunkts nosaka, ka ārkārtējās situācijas laikā visās izglītības iestādēs mācību procesa norise klātienē tiek pārtraukta un mācības tiek nodrošinātas attālināti.

Rīkojuma 4.3.3 apakšpunkts nosaka, kādiem mērķiem var tikt izlietota valsts budžeta  dotācija, kas saskaņā ar noteikumu Nr. 614 regulējumu šā gada aprīlī tiks piešķirta pašvaldībām, proti, rīkojuma 4.3.3 apakšpunkts (Ministru kabineta 2020.gada 31.marta redakcijā) nosaka, lai nodrošinātu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu: 

4.3.3 1. pašvaldība aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas);

4.3.3 2. pašvaldība aprīlī, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas).

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

 1. Nodrošināt pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1.- 12. klases izglītojamo no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ēdināšanai, tai skaitā privāto izglītības iestāžu un speciālo izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanu, piegādājot pārtikas pakas bērna ģimenei reizi nedēļā.
 2. Pārtikas pakas komplektēšanai uz vienu izglītojamo izlietot 1,42 EUR vienā mācību dienā.
 3. Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1.- 9.klases izglītojamo no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ēdināšanai izlietot valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai.

 

3.§ Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības investīciju projekta „Latgales ielas atjaunošana Lubānā“ realizācijai 

Ziņo Tālis Salenieks  

Saskaņā ar Lubānas novada Attīstības programmas 2019.–2025.gadam investīciju plānu un 2020.gada pašvaldības speciālajā budžetā paredzēto daļēju finansējumu tika veikts iepirkums „Latgales ielas atjaunošana Lubānā“ (LNP 2020/4). Pašvaldības iepirkumu komisija 02.04.2020. pieņēma lēmumu par uzvarētāju atzīt un piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Krustpils” par līgumsummu 96386,69 EUR. Paredzamie izdevumi būvuzraudzības veikšanai objektā- 5000 EUR.

Ņemot vērā   Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” līdz 2020.gada 14.aprīlim visā valsts teritorijā izsludinot ārkārtēju situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21. panta pirmās daļas 2. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- 1 (Iveta Peilāne) nav, nolemj:

 1. Piešķirt 51386 EUR finansējumu no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem un 50000 EUR  no valsts budžeta apakšprogrammas 23.04.00. „Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)” līdzekļiem projekta „Latgales ielas atjaunošana Lubānā“ realizācijai, izdarot attiecīgus grozījumus 2020. gada pašvaldības budžetā.
 2. Realizēt projektu pilnā apmērā un iepirkumu plānā noteiktajos termiņos.

 

4.§ Par pašvaldības investīciju projekta „Poliklīnikas ēkas pārbūve par kultūrizglītības iestādes ēku“ realizāciju 

Ziņo Tālis Salenieks 

Saskaņā ar Lubānas novada Attīstības programmas 2019.- 2025.gadam investīciju plānu un 2020.gada pašvaldības budžetā paredzēto finansējumu tika veikts iepirkums „Poliklīnikas ēkas pārbūve par kultūrizglītības iestādes ēku“ (LNP 2020/5). Pašvaldības iepirkumu komisija 02.04.2020. pieņēma lēmumu par uzvarētāju atzīt un piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "Erbauer group" par līgumsummu 30788,91 EUR.

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” līdz 2020.gada 14.aprīlim visā valsts teritorijā izsludinot ārkārtēju situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21. panta pirmās daļas 27. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- 1 (Iveta Peilāne) nav, nolemj:

Realizēt investīciju projektu „Poliklīnikas ēkas pārbūve par kultūrizglītības iestādes ēku“ pilnā apmērā un iepirkumu plānā noteiktajos termiņos.

 

Sēde slēgta: plkst. 12:00  

Sēdes vadītājs: Pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks  

Protokols parakstīts 2020.gada 3.aprīlī

Protokolēja Sandra Līcīte

 

Domes sēdes protokols Nr. 7 - 30.04.2020

                                                                                             

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

Sēde notiek: attālināti videokonferences veidā

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Lana Kunce, Laila Ozoliņa,

Sēdē nepiedalās deputāti: Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns 

Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs-izpilddirektors; Dace Almane- nekustamā īpašuma speciāliste 

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte - kancelejas vadītāja

 

Darba kārtībā:

 1. Par Andra Kļaviņa atbrīvošanu no Administratīvās komisijas locekļa amata pienākumiem.
 2. Par Administratīvās komisijas locekļu skaitu.
 3. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projektēšanas darbiem objektā “Ielu apgaismojuma izbūve Rūpniecības un Aiviekstes ielās, Lubānā, Lubānas novadā”.
 4. Par K.B. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.
 5. Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Oskara Kalpaka ielā 12, Lubāna, Lubānas nov.
 6. Par saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu.
 7. Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta 17 zemes vienības ar apzīmējumu 7013 001 0067 daļas 500 m² platībā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 8. Par kustamās mantas (koksnes) nekustamajā īpašumā Dzelzceļš izsoles rezultātu apstiprināšanu.  

Ņemot vērā, ka visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija Covid-19 izplatības ierobežošanai, kā arī, lai ievērotu Ministru Kabineta 12.03.2020. rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktos ierobežojumus, kārtējā domes sēde pirmo reizi notiek attālināti videokonferences veidā, izmantojot lietojumprogrammu Skype. Pirmo reizi tiek izmantota arī elektroniskā balsošana dokumentu vadības sistēmā “Namejs”.  

Izpilddirektors Ivars Bodžs iepazīstina klātesošos ar sagatavoto informāciju par 2020.gada 26.marta un 3.aprīļa domes sēdes lēmumu izpildi.

1.Pielikums. Pārskats par 26.03.2020. un 03.04.2020. domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par Andra Kļaviņa atbrīvošanu no Administratīvās komisijas locekļa amata pienākumiem 

Ziņo: Tālis Salenieks

Ņemot vērā Andra Kļaviņa 2020. gada 24. marta iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 24.03.2020., Nr. LUB/2.10/20/115) ar lūgumu atbrīvot viņu no pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētāja amata, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (23.04.2020., protokols Nr. 3, 1.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Atbrīvot Andri Kļaviņu no Administratīvās komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanas ar 2020. gada 1. maiju.  

  

2.§ Par Administratīvās komisijas locekļu skaitu 

Ziņo: Tālis Salenieks         

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 205.panta 1.punktā un 207.pantā noteikts, ka obligāta ir pašvaldības administratīvā komisija, kuru dome apstiprina uz savu pilnvaru laiku. Novada domei uz savu pilnvaru laiku ir jāizveido pašvaldības administratīvā komisija un jāapstiprina tās sastāvs. Tā kā attiecīgajā normatīvajā aktā nav noteikts administratīvās komisijas skaitliskais sastāvs, ņemot vērā, ka no darba pašvaldības komisijā ir atbrīvots viens loceklis, līdz domes pilnvaru laika beigām atlicis nedaudz vairāk par gadu, izsaku priekšlikumu, samazināt pašvaldības administratīvās komisijas locekļu skaitu no pieciem uz četriem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (23.04.2020., protokols Nr. 3, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Samazināt pašvaldības administratīvās komisijas locekļu skaitu no pieciem uz četriem.

2. Izdarīt grozījumus 2013.gada 26.septembra domes sēdes lēmuma “Par pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 14, 7.§) pielikumā Nr. 6:

2.1.  komisijas nolikuma 3.1 punktā skaitli  un vārdu “5 (piecu)” aizstāt ar skaitli un vārdu “4 (četru)”;

2.2. komisijas nolikuma 3.1.3. punktā vārdu “trīs” aizstāt ar vārdu “divi”.  

 

3.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projektēšanas darbiem objektā “Ielu apgaismojuma izbūve Rūpniecības un Aiviekstes ielās, Lubānā, Lubānas novadā” 

Ziņo: Ivars Bodžs  

2020.gada 27. janvāra vēstulē (reģistrēta pašvaldībā ar Nr.LUB/2.08/20/91) AS “Sadales tīkls” informēja, ka 2019. gada nogalē ir uzsākta esošo elektrolīniju pārbūves projektēšana:

1. Rūpniecības un Aiviekstes ielās, Lubānā, Lubānas novadā. Pārbūves ietvaros tiks demontētas esošās 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas un izbūvētas jaunas kabeļu elektrolīnijas. Pārbūves darbu izbūve tiks uzsākta 2021. gadā.

2. Dārzu, Meirānu, Madonas un Stacijas ielās, Lubānā, Lubānas novadā. Pārbūves ietvaros tiks demontēta daļa esošās 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas un izbūvētas jaunas kabeļu elektrolīnijas. Pārbūves darbu izbūve tiks uzsākta 2021. gadā.

Šajos objektos demontēt paredzamajos balstos ir uzstādīts ielu apgaismojuma gaisvadu tīkls, tāpēc AS “Sadales tīkls” lūdz izvērtēt apgaismojuma atjaunošanas nepieciešamību un, ja nepieciešams, veikt saistītā apgaismojuma tīkla projektēšanu un pārbūvi.                                           

Pašvaldībai aktuāla ir Rūpniecības un Aiviekstes ielu apgaismojuma pārbūve, pārējās vēstulē minētajās ielās apgaismojuma gaismekļi nav izvietoti uz AS “Sadales tīkls” koka balstiem, līdz ar to līniju demontāža neietekmēs apgaismojuma nodrošināšanu. Ir veikta tirgus izpēte par projektēšanas pakalpojumu.

Ņemot vērā iepriekš  minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (27.04.2020. protokols Nr. 4,1.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt 2541 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem projektēšanas darbiem objektā “Ielu apgaismojuma izbūve Rūpniecības un Aiviekstes ielās, Lubānā, Lubānas novadā”, izdarot attiecīgus grozījumus 2020.gada pašvaldības budžetā.  

 

4.§ Par K.B. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu 

Ziņo: Dace Almane 

Noklausījusies un izvērtējusi Daces Almanes sniegto informāciju, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (27.04.2020., protokols Nr. 4, 2.§) atzinumu, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.pantu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 635 “Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecības izmantojamas zemes platību un sniedz informāciju par to” 2.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8 „Lubānas novada pašvaldības nolikums” 94.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Atzīt Lubāna novada pašvaldības veikto nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu nekustamā īpašuma [..], Indrānu pagasts, Lubānas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7058 010 0033,  par pareizu un pamatotu.

2. Neapmierināt K.B., personas kods: [..], prasību par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.

2.Pielikums. Lēmums - administratīvais akts. 

 

5.§ Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Oskara Kalpaka ielā 12, Lubāna, Lubānas nov. 

Ziņo: Dace Almane 

Ēkas Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, galvenais būves lietošanas veids - ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka noteikts kopš 2008.gada, bet tajā reģistrētas 46 telpu grupu adreses. Šobrīd tās nepilda noteiktās funkcijas un brīžiem ir maldinošas.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta 2.punktu, kur teikts, ka administratīvo lietu iestādē ierosina uz iestādes iniciatīvas pamata un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 9. punktu, kur teikts, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (27.04.2020. protokols Nr.4,3.§) atzinumu,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Likvidēt adreses telpu grupām Oskara Kalpaka ielā 12, Lubāna, Lubānas novads: 

· Oskara Kalpaka iela 12 - 1, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163502;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 2, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163510;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 3, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163527;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 4, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163535;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 5, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163543;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 6, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163551;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 7, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163568;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 8, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163576;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 9, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163584;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 10, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163592;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 11, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163607;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 12, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163615;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 13, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163623;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 14, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163631;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 15, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163648;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 16, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163656

· Oskara Kalpaka iela 12 - 17, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163664;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 18, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163672;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 19, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163680;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 20, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163697;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 21, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163703;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 22, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163711;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 23, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163728;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 24, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163736;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 25, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163744;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 26, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163752;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 27, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163760;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 28, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163777;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 29, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163785;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 30, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163793;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 31, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163808;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 32, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163816;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 33, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163824;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 34, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163832;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 35, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163840;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 36, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163857;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 37, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163865;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 38, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163873;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 39, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163881;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 40, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163898;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 41, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163904;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 42, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163912;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 43, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163920;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 44, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163937;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 45, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163945;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 46, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163953.

2.  Saglabāt adresi Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, klasifikatora kods: 101400297.

3.Pielikums. Lēmums - administratīvais akts.  

 

6.§ Par saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs

Sakarā ar finansējuma saņemšanu pašvaldības īstenotajam ELFLA projektam “Autoceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši posma pārbūve” un šim projektam saņemtā ilgtermiņa aizņēmuma daļas atmaksu Valsts kasei, Vidzemes plānošanas reģiona piešķirtajiem līdzekļiem deinstitucionalizācijas pasākumiem, papildus līdzekļu nepieciešamību Latgales ielas Lubānā atjaunošanas darbiem, atsevišķu pilsētas ielu apgaismojuma rekonstrukcijai, izdevumiem novada bāriņtiesai un lauksaimnieku pasākumam, kā arī veicamajiem grozījumiem iestāžu un pasākumu ieņēmumu/izdevumu tāmēs atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas un valdības funkciju kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (27.04.2020. protokols Nr.4, 5.§.) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2020. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1. Saistošos noteikumus Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.  

4.Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 3, 29.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” 1.pielikums (Ieņēmumi); 2.pielikums (Izdevumu kopsavilkums atbilstoši valdības funkciju klasifikācijai), 3.pielikums (Izdevumi atbilstoši valdības funkciju un ekonomiskajai klasifikācijai), 4.pielikums (Lubānas  novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu saistību apmērs uz 2020.gada 30.aprīli) 30.04.2020. Saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā. 

 

7.§ Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta 17 zemes vienības ar apzīmējumu 7013 001 0067 daļas 500 m² platībā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs  

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības domes lēmumiem “Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli” (26.03.2020. protokols Nr.5, 11.§) un “Par grozījumiem 2020.gada 26.marta domes sēdes lēmumā “Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli”” (03.04.2020. protokols Nr.6, 1.§) tika rīkota nomas objekta izsole. Objekta rakstiska izsole tika izsludināta pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv 2020. gada 6. aprīlī un informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas” (Nr. 6 (542) 2020. gada 9.aprīlī, izsole notika 2020. gada 24. aprīlī. Rakstisku cenas piedāvājumu iesniedza un tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ieguva izsoles vienīgais dalībnieks biedrība “Aborieši”, nosolītā objekta nomas maksa 30 EUR/gadā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (27.04.2020., protokols Nr. 4, 6.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta 17, Lubānā zemes vienības ar apzīmējumu 7013 001 0067 daļas 500 m² platībā, nomas tiesību izsoles rezultātus un noslēgt zemes nomas līgumu ar biedrību “Aborieši” (reģ. Nr. 50008189951) uz laiku līdz 2032. gada 1. martam ar nomas maksu 30 EUR gadā.  

 

8.§ Par kustamās mantas (koksnes) nekustamajā īpašumā Dzelzceļš izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs  

Lubānas novada pašvaldības dome 2020. gada 26. marta sēdē (protokols Nr. 5, 8.§) pieņēma lēmumu “Par kustamās mantas (koksnes) atsavināšanu īpašumā Dzelzceļš”. Paziņojums par objekta rakstisku izsoli tika publicēts pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv 2020. gada 6. aprīlī, informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas” (Nr. 6 (542) 2020. gada 9.aprīlī un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (oficiālās publikācijas Nr.:2020/72.IZ3) 2020. gada 14. aprīlī. Izsole notika 2020. gada 24. aprīlī. Tiesības slēgt līgumu par pašvaldības kustamās mantas (koksnes) atsavināšanu ieguva SIA “WOLF” par 25005.00 EUR. Finanšu līdzekļi ieskaitīti AS “SWEDBANK” pašvaldības norēķinu kontā 21.04.2020. un AS ”CITADELE” kontā 27.04.2020.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Publiskas  personas  mantas  atsavināšanas  likuma  34. panta otro daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (27.04.2020., protokols Nr. 4, 7.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas (koksnes) nekustamajā īpašumā Dzelzceļš, Indrānu pagastā, Lubānas novadā 2020.gada 24. aprīļa izsoles rezultātus.

2. Slēgt pirkuma līgumu ar SIA “WOLF”, reģistrācijas numurs 45403017743, par pašvaldības kustamās mantas – koksnes 1142,65 m3 pārdošanu īpašumā Dzelzceļš, Indrānu pagasts, Lubānas novads, zemes vienību kadastra apzīmējumi 7058 017 0024 un 7058 016 0182, par līguma summu 25005 EUR.

 

Sēde slēgta: plkst. 15.30 

Sēdes vadītājs: Tālis Salenieks

Sēdes protokols parakstīts 2020.gada 7.maijā  

Sēdi protokolēja: Sandra Līcīte

                                               

 

Domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 3 – 03.02.2020

 

Sēdi atklāj plkst. 10.00

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti: Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Rudīte Kolāte

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte – kancelejas vadītāja

 

Darba kārtībā:

1. Par saskaņojumu Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanai

 

1. § Par saskaņojumu Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldība 2020. gada 29. janvārī saņēmusi Ērgļu novada pašvaldības lūgumu sniegt saskaņojumu Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanai. Ērgļu novada pašvaldība 2019. gada 19. decembra domes sēdē un 2020. gada 9. janvāra domes sēdē  nolēmusi atsavināt, pārdodot izsolē, Ērgļu novada pašvaldības kustamo mantu – cirsmas, kas  atrodas pašvaldības nekustamajos īpašumos “Braki” un “Gaitnieki” par izsoles nosacīto sākuma cenu EUR 112 700: cirsmas nekustamajā īpašumā “Braki”, ar kadastra Nr. 7054 008 0253, kas atrodas Ērgļu pagastā, aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms 2180,49 m³, kailcirtes 1733,26 m³, kopējā platība 6,1 ha, sanitārās, kopšanas un izlases cirtes 447,23 m³, kopējā platība 10,2 ha. Izsoles nosacītā sākumcena – EUR 56 400; cirsmas nekustamajā īpašumā “Gaitnieki”, ar kadastra Nr. 7060 009 0033, kas atrodas Jumurdas  pagastā, aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms 1585,42 m³, kopējā platība 5,5 ha. Izsoles nosacītā sākumcena - EUR 56 300.

Iegūtie finanšu līdzekļi nepieciešami R.Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” infrastruktūras sakārtošanai.

Saskaņā ar likuma “Par Valsts budžetu 2020. gadam” 56. panta 2. apakšpunktu – līdz stājas spēkā likums par jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, pašvaldībai, tikai saņemot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu par šajā pantā minēto darījumu atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai, ir tiesības atsavināt pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro un 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības.

 Ņemot vērā, ka pašreiz spēkā esošais tiesiskais regulējums neparedz Lubānas novada pašvaldības saskaņojuma saņemšanu darījuma noslēgšanai kustamās mantas pārdošanai, bet lai novērstu jebkādus šķēršļus Ērgļu novada pašvaldībai patstāvīgi pieņemt lēmumus par savas mantas realizāciju un tā varētu iesniegt VARAM dokumentus atzinuma saņemšanai par kustamās mantas atsavināšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. apakšpunktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Saskaņot Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu – pārdošanu izsolē ar nosacīto izsoles sākuma cenu 112 700 EUR:

1.1. cirsmas nekustamajā īpašumā “Braki”, ar kadastra Nr. 7054 008 0253, kas atrodas Ērgļu pagastā, aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms 2180,49 m³, kailcirtes 1733,26 m³, kopējā platība 6,1 ha, sanitārās, kopšanas un izlases cirtes 447,23 m³, kopējā platība 10,2 ha, izsoles nosacītā sākumcena – EUR 56 400;

1.2. cirsmas nekustamajā īpašumā “Gaitnieki”, ar kadastra Nr. 7060 009 0033, kas atrodas Jumurdas  pagastā, aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms 1585,42 m³,  kopējā platība 5,5 ha, izsoles nosacītā sākumcena EUR 56 300.

 

Sēde slēgta: plkst. 10.30

Sēdes vadītājs,

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2020. gada 3. februārī

Protokolēja: Sandra Līcīte

Domes sēdes protokols Nr. 2 – 29.01.2020.                                                                                    

 

Sēdi atklāj plkst. 14.00

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs,  Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti: Lana Kunce, Ainārs Spridzēns

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors; Ingrīda Logina  galvenā grāmatvede; Dace Almane  nekustamā īpašuma speciāliste.

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte  kancelejas vadītāja

 

Darba kārtībā:

1. Par 2019. gada pašvaldības budžeta izpildes apstiprināšanu

2. Par noteikumu Nr. 1 "Mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai sadales kārtība" pieņemšanu

3. Par pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plānu

4. Par mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai

5. Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā

6. Par fizioterapeita maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “KRASC - LUBĀNA” ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursa projektam “Mobilo gultu iegāde”

8. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas kultūras nama jauniešu deju kolektīva “Žuburi” C grupas dalībnieku braucienam uz starptautisko folkloras festivālu Tamperē Somijā

9. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Meirānu Tautas nama senioru deju kolektīva “Meirāni” dalībnieku braucienam uz deju festivālu Ņūportā (Velsa)

10. Par vidējās paaudzes deju kolektīva “Rokraksti” dibināšanu Meirānu Tautas namā

11. Par zemes domājamās daļas nodošanu dzīvokļa īpašnieka īpašumā bez atlīdzības

12. Par nekustamā īpašuma Lazdupji zemes vienības platības precizēšanu

13. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda

14. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1 "Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam" pieņemšanu

15. Par Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu

16. Par grozījumu 2015. gada 26. februāra nolikumā Nr. 2 “Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā”

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. Šai laikā lielākā uzmanība pievērsta budžeta sagatavošanai. Lai plānotu gada norises, notikušas tikšanās un pārrunas ar Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes, Madonas bērnu jaunatnes sporta skolas un Madonas novada domes vadību.

Izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2019. gada decembra un 2020. gada 8. janvāra domes ārkārtas sēdes lēmumu izpildi.

1.Pielikums Pārskats par 2019. gada decembra un 2020. gada 8. janvāra domes ārkārtas  sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par 2019. gada pašvaldības budžeta izpildes apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

2019. gada ieņēmumi pārsniedza 3 milj. eiro -  3 085 798 eiro. 47,8 % veidoja nodokļu ieņēmumi, t.i. 1,47 milj. eiro, galvenokārt iedzīvotāju ienākuma nodoklis  1,34 miljoni eiro, pārējo daļu 132 tūkst. eiro (0,13 milj. eiro) NĪN. Nodokļu ieņēmumu plāns tika pārsniegts par 11,9 %. Otra lielākā ieņēmumu pozīcija bija transferti, t.i. valsts un citu pašvaldību maksājumi 1,39 milj. eiro, jeb 41,4 % no kopējiem ieņēmumiem. 2019.gadā pašvaldība saņēma 167 tūkst. eiro lielu finansējumu no Lauku atbalsta dienesta par īstenotajiem projektiem pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanai Indrānu pagastā 6 km garumā. Skolās turpinās Eiropas Savienības Sociālā fonda projekts, kas vērsts uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanu - saņemti 11 773 eiro; no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras saņemts pirmais finansējums - 32 642 eiro  Eiropas SF projekta Dienas centra personām ar GRT izveidošanai Indrānu pagasta “Eglājos”.

Kā samaksa par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem saņemti 182 tūkst. eiro. Lielāko daļu no šiem ieņēmumiem veido Lubānas novada Veselības un sociālās aprūpes centra klientu un viņu tuvinieku maksājumi, t.i. 137 tūkst. eiro. Pārējie ieņēmumi saņemti par ēdināšanas pakalpojumiem (izņemot brīvpusdienas), pasākumiem kultūras iestādēs, vietējā laikraksta pārdošanas u.c. pakalpojumiem.

Izdevumu kopsumma (bez aizņēmumu saņemšanas un atmaksas summām) 2019. gadā pārsniedza 3 milj. eiro (3 215 127 eiro), t.i. izdevumi pārsniedza gada ieņēmumus par 129 tūkst. eiro. Šo deficītu pašvaldība var nosegt ar naudas līdzekļu uzkrājumiem norēķinu kontos, kas paliek pašvaldības rīcībā, noslēdzoties kārtējam gadam. 2019. gada 1. janvārī šis atlikums bija 396 tūkst. eiro, gada beigās aptuveni 615 tūkst. eiro, no tiem nepilni 52 tūkst. eiro speciālā budžeta – ceļu fonda un dabas resursu nodokļa līdzekļi. Izdevumu daļā lielākais īpatsvars ir izdevumiem izglītībai - 1,3 milj. eiro, t.i. 40,6 %. 2019. gadā salīdzinoši lieli līdzekļi - 685 tūkst. eiro jeb 21% no visiem pamatbudžeta izdevumiem - tika izlietoti pašvaldības ekonomiskās darbības nozarēm, t.sk. 448,6 tūkst. eiro ielu un ceļu infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, 195,8 tūkst. eiro lauksaimniecības nozarei. Vislielākās investīcijas 2019. gadā tika veiktas lauku ceļa posma Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši pārbūvei - 340,7 tūkst. Pilsētā tika veikti Barkavas ielas virsmas seguma atjaunošanas darbi par 41,4 tūkst. eiro. Trešā lielākā izdevumu sadaļa ir izdevumi sociālajiem pasākumiem - 13,8 % - 442,8 tūkst eiro. Nākamā lielākā izdevumu pozīcija tika atvēlēta kultūrai - 9 %, pārvaldei - 8 %, teritorijas, ēku, mājokļu uzturēšanai un attīstībai - nepilni 6% u.c. Kopējais ilgtermiņa investīcijām izlietotais finansējums 2019. gadā bija 23 % no visiem izdevumiem, šis ir salīdzinoši liels rādītājs un saistīts ar lauku teritorijā īstenotajiem projektiem.

Trīs Eiropas Savienības projektu (lauku ceļa posma pārbūve un divi projekti meliorācijas sistēmu atjaunošanai) īstenošanai pašvaldībai tika piešķirti aizdevumi no Valsts kases ar 0% likmi - 487 632 eiro un atmaksāja 191 706 eiro no saņemtajām ES fondu atmaksām un pašvaldības līdzekļiem. Kopējais ilgtermiņa saistību (aizņēmumu) apmērs 2019. gada beigās bija ≈1, 5 milj. eiro un nepārsniedza 4 % pieļaujamo 20 % vietā. Šobrīd pēdējais termiņš ilgtermiņa saistību atmaksai ir 2045. gads.

Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 21. pantam, kas nosaka, ka: “Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var:… 2) apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu” un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.01.2020., protokols Nr. 2, 4.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt 2019. gada novada pašvaldības budžeta izpildes pārskatu                      

pamatbudžets:                                                                 EUR

       līdzekļu atlikums uz 01.01.2019.                                 396 491

       ieņēmumi                                                                    3 085 798

       izdevumi                                                                     3 215 127

       finansēšana, t.sk. :                                                    295 926

       aizņēmumu saņemšana                                               487 632          

       aizņēmumu atmaksa                                                 -191 706

       līdzekļu atlikums uz 31.12.2019.                                  563 088

 speciālais budžets:

       līdzekļu atlikums uz 01.01.2019.                                  50 664

       ieņēmumi                                                                    98 906

       izdevumi                                                                     96 004

       finansēšana, t.sk. :                                                     -1 812

       aizņēmumu atmaksa                                                  -1 812

       līdzekļu atlikums uz 31.12.2019.                                  51 754

 ziedojumi un dāvinājumi:

       līdzekļu atlikums uz 01.01.2019.                                    628

       līdzekļu atlikums uz 31.12.2019.                                    628

2. Pielikums Pamatbudžeta ieņēmumi, pamatbudžeta izdevumi atbilstoši valdības funkciju klasifikācijai, pamatbudžeta izdevumi atbilstoši valdības funkciju un ekonomiskajai klasifikācijai un speciālā budžeta un ziedojumu līdzekļu ieņēmumi un izdevumi: 
Pamatbudžets (ieņēmumi).  
Izdevumi (atbilstoši valdības funkciju klasifikācijai). 
Izdevumi (atbilstoši valdības funkciju un ekonomiskajai klasifikācijai). 
Speciālais budžets (ieņēmumi un izdevumi).

 

2.§ Par noteikumu Nr. 1 "Mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai sadales kārtība" pieņemšanu

 Ziņo: Ingrīda Logina

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 14.11.2019. likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 3. pantu, 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumiem Nr. 382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.01.2020., protokols Nr. 2, 8.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtās mērķdotācijas 2020.gada janvāra-augusta mēnesim sadales kārtību.

3. Pielikums Noteikumi Nr. 1 “Mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai sadales kārtība” ar 3 pielikumiem.

 

3.§ Par pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plānu

Ziņo: Ingrīda Logina

Atbilstoši Ministru kabineta 11.03.2008. Noteikumu Nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. punkta prasībām, kas nosaka, ka: “Pašvaldību pamatbudžeta mērķdotācijas daļu plāno vidējā (triju gadu) termiņā…..” un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.01.2020., protokols Nr. 2, 6.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt precizētu pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa plānu 2020.-2022. gadam.

4. Pielikums Ceļu fonda vidējā termiņa plāns 2020.-2022. gadam.

 

4.§ Par mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai

Ziņo: Ingrīda Logina

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 14.12.2019. likuma „Par valsts budžetu 2020. gadam” 3. panta pirmās daļas 4. punktu, 17.11.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.01.2020., protokols Nr. 2, 9.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

1. Apstiprināt pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai 2020. gadam piešķirtās mērķdotācijas 5 161 euro (pieci tūkstoši viens simts sešdesmit viens euro) sadalījumu:

       - kolektīvu vadītāju, kuri gatavo repertuāru Dziesmu un deju svētkiem, atlīdzībai  3 970,00 euro gadā;

       - kolektīvu, kuri saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem, vadītāju atlīdzībai 1 191,00 euro gadā.

2. Mērķdotāciju izmaksāt divos vienādos maksājumos: pirmo maksājumu līdz 2020. gada 30. jūnijam, otro maksājumu līdz 2020. gada 30. decembrim.

5. Pielikums Mērķdotācijas sadalījuma aprēķins.

 

5.§ Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020. gadā

Ziņo: Ingrīda Logina

Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (24.01.2020., protokols Nr. 2, 5.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt uzturēšanas izmaksas Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā:

                                                                       euro mēnesī vienam audzēknim         

1. Lubānas vidusskolā                                                            129,62

2. Meirānu Kalpaka pamatskolā:                                                        

       - 5 un 6-gadīgo izglītošanai                                             400,78            

       - pārējās pirmsskolas vecuma grupās                                298,13            

       - pamatskolas klasēs                                                       298,14

3. Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”                              

       - bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai                         250,00            

       - pārējās pirmsskolas vecuma grupās                                 279,19

6. Pielikums Pamatbudžeta iestādes uzturēšanas ieņēmumu un izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2020. gadā": 
Lubānas vidusskola. 
PII "Rūķīši".
Meirānu Kalpaka pamatskola.

6.§ Par fizioterapeita maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Sociālā dienesta direktores Ineses Līberes 09.01.2020. iesniegumu “Par fizioterapeita maksas pakalpojumiem” (reģistrēts pašvaldībā 15.01.2020., Nr. LUB/2.08/20/50), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g) apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.01.2020., protokols Nr.2, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt Sociālā dienesta struktūrvienības „Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs”  fizioterapeita maksas pakalpojumu cenrādi:

N. p.k.

Manipulācijas nosaukums

Manipulācijas kods

Maksa EUR

1.

Fizioterapeita pacienta funkcionāla izmeklēšana

55072

8,00

2.

Individuālā rehabilitācijas plāna izstrādāšana

55072

10,00

3.

Individuāls fizioterapeita un fizioterapeita asistenta darbs ar neiroloģisku pacientu (60 min.)

55087

15,00

4.

Individuāls fizioterapeita un fizioterapeita asistenta darbs ar neiroloģisku, ķirurģisku, kardioloģisku, u.c.  pacientu (30 min.)

55090

8,00

5.

Fizioterapeita un fizioterapeita asistenta darbs vadot ārstniecisko vingrošanu grupā 3-6 cilvēki  (60 min.)

55089

3,50

no cilv.

            Masāža

6.

Muguras masāža (visa)

 

6.00

7

Muguras kakla un krūšu daļas masāža

 

4.50

8.

Muguras krūšu un jostas – krustu masāža

 

4.50

9.

Muguras krūšu daļas masāža

 

3.50

10.

Kakla un apkakles zonas masāža

 

4.50

11.

Rokas masāža kombinējot ar kakla un apkakles zonas masāžu

 

3.00

12.

Rokas un pleca zonas masāža

 

3.00

13.

Rokas masāža līdz pleca zonai

 

2.80

14.

Kājas masāža līdz gūžas locītavai

 

3.50

15.

Vispārējā masāža

 

12.00

 

7.§ Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “KRASC - LUBĀNA” ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursa projektam “Mobilo gultu iegāde”

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldība ir saņēmusi biedrības “KRASC - LUBĀNA” iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 17.01.2020., Nr. LUB/2.08/20/61) ar lūgumu nodrošināt projektam “Mobilo gultu iegāde” līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta mērķis ir iegādāties 15 mobilās divstāvu gultas ar pilnu gultas piederumu komplektu un 30 kempinga gultas ar aprīkojumu, kas nodrošinās iespēju uzņemt viesu grupas, veicinās starptautisku tautas mākslas kolektīvu festivālu organizēšanu.

   Projekta kopējās izmaksas - EUR 11 667,64.

   Projekta attiecināmās izmaksas - EUR 11 667,64.

   Līdzfinansējums (10%) - EUR 1167.

Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāte Laila Ozoliņa informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot vērā pašvaldības 2017. gada 30. marta noteikumu Nr. 3 „Par finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām” regulējumu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.01.2020., protokols Nr.2, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Atbalstīt biedrības „KRASC- LUBĀNA” (reģ. Nr. 40008198971) ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursa projektu “Mobilo gultu iegāde”, piešķirot līdzfinansējumu 10% apmērā – EUR  1167, paredzot līdzekļus pašvaldības 2020.gada budžetā.

 

8.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas kultūras nama jauniešu deju kolektīva “Žuburi” C grupas dalībnieku braucienam uz starptautisko folkloras festivālu Tamperē Somijā

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Lubānas kultūras nama direktores Velgas Puzules iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 17.01.2020., Nr. LUB/2.08/20/69) un pievienotos dokumentus par jauniešu deju kolektīva (JDK) “Žuburi” C grupas dalībnieku braucienu uz starptautisko folkloras festivālu Tamperē Somijā no 2020. gada 10. līdz 14. jūnijam, tiek konstatēts, ka braucienā piedalās 28 dalībnieki, tajā skaitā kolektīva vadītāja, tulks, četri mūziķi, 22 JDK “Žuburi” dejotāji. Brauciena transporta izmaksas ir 3188 EUR, no tām 2400 EUR autobusa izmaksas un 788 EUR prāmja izmaksas. Brauciena transporta izdevumi vienam dalībniekam ir 113.85 EUR. Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputātes Laila Ozoliņa un Sandra Valaine informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Balstoties uz aprēķiniem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu un 21. panta pirmās daļas 2. punktu, saskaņā ar pašvaldības 2015. gada 29. decembra noteikumu Nr. 7 “Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus” 13. punktu, ņemot vērā 2020. gada 24. janvāra Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr. 2, 7.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt 2500 EUR transporta izdevumu segšanai jauniešu deju kolektīva “Žuburi” C grupas 28 dalībnieku nokļūšanai uz starptautisko folkloras festivālu Tamperē, Somijā no 2020. gada 10. līdz 14. jūnijam.

 

9.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Meirānu Tautas nama senioru deju kolektīva “Meirāni” dalībnieku braucienam uz deju festivālu Ņūportā (Velsa)

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Meirānu Tautas nama vadītājas Ingas Aizsilnieces iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 28.01.2020., Nr. LUB/2.08/20/97) un pievienotos dokumentus par senioru deju kolektīva (SDK) “Meirāni” dalībnieku braucienu uz starptautisko deju festivālu Ņūportā, Velsā no 2020. gada 7. līdz 10. maijam, tiek konstatēts, ka braucienā piedalās 20 dalībnieki, tajā skaitā grupas vadītāja un divi solisti. Dalībnieku pārvadājumu kopējās izmaksas ir 4000 EUR, no tām 3600 EUR aviobiļešu izmaksas lidojumam no Rīgas uz Londonu un atpakaļ. Brauciena transporta izdevumi vienam dalībniekam ir 200 EUR. Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāte Laila Ozoliņa informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Balstoties uz aprēķiniem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu un 21. panta pirmās daļas 2. punktu, saskaņā ar pašvaldības 2015. gada 29. decembra noteikumu Nr. 7 “Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus” 13. punktu, ņemot vērā, ka jautājums nav skatīts nevienā komitejā, bet nepieciešams risinājums steidzamības kārtā, sakarā ar aviobiļešu iegādi,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt 2000 EUR aviobiļešu iegādei senioru deju kolektīva “Meirāni” 20 dalībnieku nokļūšanai uz deju festivālu Ņūportā, Velsā no 2020. gada 7. līdz 10. maijam.

 

10.§ Par vidējās paaudzes deju kolektīva “Rokraksti” dibināšanu Meirānu Tautas namā

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldībā saņemts Meirānu tautas nama vadītājas Ingas Aizsilnieces iesniegums (reģ. 15.01.2020., Nr. LUB/2.08/20/48), kurā lūgts dibināt vidējās paaudzes deju kolektīvu “Rokraksti”.

Izvērtējot jaundibināmā kolektīva iesniegto līdzšinējās darbības pārskatu, atzīstot, ka deju kolektīva izveide sekmētu tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, rūpējoties par dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu, attīstīšanu un nodošanu tālāk nākamajām paaudzēm, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot vērā 2015. gada 29. decembra pašvaldības noteikumu Nr. 7 “Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus” regulējumu un ņemot vērā 2020. gada 21. janvāra Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu  (protokols Nr. 1, 1.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Dibināt Meirānu Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvu “Rokraksti”.

 

11.§ Par zemes domājamās daļas nodošanu dzīvokļa īpašnieka īpašumā bez atlīdzības

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldībā 2020. gada 7. janvārī saņemts [..] pilnvarotās personas [..] 2020. gada 7. janvāra iesniegums (pašvaldībā reģistrēts 07.01.2020. ar Nr. LUB/2.09/20/2) ar lūgumu noslēgt vienošanos par privatizējamās mājas dzīvoklim [..] Lubānā piekritīgās zemes domājamās daļas nodošanu bez atlīdzības.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2020. gada 24. janvāra atzinumu (protokols Nr. 2, 11.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

Nodot [..], personas kods: [..],  īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas [..] Lubānā, dzīvoklim Nr. [..] piekrītošās 586/11895, zemes vienības 0,2377 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 70130050032, domājamās daļas, noslēdzot vienošanos par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

7. Pielikums Lēmums- administratīvais akts.

 

12.§ Par nekustamā īpašuma Lazdupji zemes vienības platības precizēšanu

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā saņemts [..] pilnvarotās personas [..], 2020. gada 14. janvāra iesniegums (Pašvaldībā reģistrēts 15.01.2020. ar Nr. LUB/2.09/20/7) ar lūgumu precizēt platību pēc kadastrālās uzmērīšanas īpašuma Lazdupji, Indrānu pagastā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7058 010 0156, pamatojoties uz SIA „GeoSIJA” zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētās personas Edgara Zasa sagatavotajiem zemes robežu plānu projektiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2020.gada 24. janvāra atzinumu (protokols Nr.2, 12.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Precizēt nekustamā īpašuma Lazdupji, Indrānu pagastā, Lubānas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 010 0156 kadastrālajā uzmērīšanā precizēto zemes platību  no 5,5 ha uz 6,75 ha, pēc klāt pievienotās skices.

8. Pielikums Lēmums- administratīvais akts un nekustamā īpašuma skice .

 

13.§ Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda

Ziņo: Ivars Bodžs

Atbilstoši grozījumiem Zemes pārvaldības likumā, kas stājās spēkā 2018. gada 25. oktobrī, 17. panta sestajā daļā noteikts, ka “šā panta pirmajā daļā minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība”.

Pirms pašvaldības lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā (turpmāk – Lēmums) pieņemšanas, ir jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

     1) ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu visā attiecīgajā pašvaldības administratīvajā teritorijā;

     2) pagājis valstij un pašvaldībām noteiktais divu gadu termiņš pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību izvērtēšanai;

     3) pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 8.1. apakšpunktu Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldības izvērtētais rezerves zemju saraksts (turpmāk – izvērtētais saraksts).

     4) izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17. panta sesto daļu, Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēto ministriju un pašvaldības izvērtēto rezerves zemju sarakstu, 2020. gada 24. janvāra Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr. 2, 13.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7058 016 0235 un 7058 001 0120 piekrīt Lubānas novada pašvaldībai un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda.

2. Veikt lēmuma 1. punktā nosaukto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un sagatavot visus nepieciešamos dokumentus īpašumu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

 

14.§ Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1 "Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam" pieņemšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 2. punktu un 46. pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. pantu, 2020. gada 24. janvāra Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr. 2, 1.§),  2020. gada 21. janvāra Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr. 1), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1 “Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”.

9. Pielikums Saistošie noteikumi Nr. 1 "Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam" ar  pielikumiem Nr.1.;  Nr.2.;  Nr.3.;  Nr.4.; Nr.5. un Ievadziņojums pie Lubānas novada pašvaldības 2020.gada budžeta.

 

15.§ Par Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 13. un 27. punktu un 2020. gada 24. janvāra Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr. 2, 10.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstu.

10. Pielikums Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju saraksts.

 

16.§ Par grozījumu 2015. gada 26. februāra nolikumā Nr. 2 “Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā”

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Izdarīt Lubānas novada pašvaldības nolikumā Nr. 2 “Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā”, apstiprināts ar 2015. gada 26. februāra Lubānas novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr. 2, 18.§), sekojošu grozījumu:

punktā 3.4. un 4.3. skaitli “40 %” aizstāt ar skaitli “50 %”.

 

Sēde slēgta: plkst. 17.30

Sēdes vadītājs

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2020. gada 3. februārī

Protokolēja: Sandra Līcīte

Ārkārtas domes sēdes protokols Nr. 1 – 08.01.2020.

Sēdi atklāj plkst. 10.00

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce

Sēdē nepiedalās deputāti: Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte – kancelejas vadītāja

 

Darba kārtībā:

1.Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu Lubānas novadā.

 

1. § Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu Lubānas novadā

Ziņo Ivars Bodžs

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu, pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 7.panta pirmajai daļai, ņemot vērā Centrālās vēlēšanu komisijas 27.12.2019. rīkojumu Nr.173 „Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu”,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Noteikt parakstu vākšanas vietu Lubānas novada administratīvajā teritorijā – Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads (Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēka).

 

Sēde slēgta: plkst. 10.30

Sēdes vadītājs,

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2020.gada 8.janvārī

Protokolēja: Sandra Līcīte

Domes sēdes protokols Nr. 13 – 30.12.2019.

 

Sēdi atklāj plkst. 09.00

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti:  Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti: Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Lana Kunce

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors; Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste; Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte – kancelejas vadītāja

 

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019.gada novembra domes sēdes lēmumu izpildi.

1. Par atļauju savienot valsts amatpersonu amatus. 

2. Par būves izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva.

3. Par zemes īpašuma "Veckrieviņi", Indrānu pagasts, Lubānas novads atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.

4. Par nekustamo īpašumu „Vecumi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

5. Par Lubānas novada pašvaldības siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu.

6. Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā.

7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Pērles”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei.

8. Par saimniecības ēkas “Roznieki 3” , Indrānu pagastā, Lubānas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

9. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

10. Par rezerves zemes fonda un pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7058 001 0120 un 7058 001 0127 apvienošanu.

11. Par rezerves zemes fonda un pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7058 016 0235 un 7058 016 0258 apvienošanu.

12. Par saistošo noteikumu Nr. 16 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu”” apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem: 6. decembrī Cesvainē bija jau otrā tikšanās ar Saeimas deputātiem, kurā galvenais diskusiju jautājums bija gaidāmā novadu reforma. 11. decembrī kopā ar pašvaldības izglītības darba speciālisti Daci Mežsargu un Lubānas vidusskolas direktori Ivetu Peilāni bijām uz tikšanos ar Izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku un ministrijas pārstāvjiem pārrunāt jautājumus par skolu tīkla sakārtošanu un novada izglītības perspektīvām. 19. decembrī piedalījos Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes gada noslēguma sanāksmē. Šodien dosimies pavadīt pēdējā gaitā ilggadējo Lubānas pilsētas un novada domes priekšsēdētāju Miķeli Gruzīti.

Izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2019. gada novembra domes sēdes lēmumu izpildi.

1.PIELIKUMS Pārskats par 2019. gada novembra domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par atļauju savienot valsts amatpersonu amatus 

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemts Andra Kļaviņa (turpmāk tekstā arī Persona) 2019.gada 12.decembra  iesniegums (reģistrēts pašvaldībā 2019.gada 13.decembrī ar Nr. LUB/2.10/19/399) (turpmāk – Iesniegums), kurā Persona lūdz sniegt rakstveida atļauju valsts amatpersonu amatu savienošanai, lai realizētu likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) noteikumus, un tieši, sniegt atļauju un saskaņojumu Personai savienot Lubānas novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētāja, Lubānas novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatus ar citu amatu – Lubānas novada pašvaldības juriskonsulta amatu.

Likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2.punkts nosaka, ka Likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai, savukārt Likuma 8.1 panta septītā daļa nosaka, ka šā panta piektās daļas 2.punktā un sestajā daļā minēto lēmumu pieņem un noformē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, norādot lēmuma pamatojumu saskaņā ar šā panta piektās daļas 1.punktu un citu normatīvo aktu prasībām.

Likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.

Saskaņā ar Likuma 7.panta sesto daļu, Likuma 4.panta otrajā daļā minētās amatpersonas, kurām nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar amatu arodbiedrībā, citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam, saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja.

Lai Pašvaldības dome varētu pieņemt pamatotu lēmumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir jāizvērtē vai savienošana neradīs interešu konfliktu, amatu savienošana nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai.

Saskaņā ar Likumu interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

Ar 2013. gada 26. septembra Pašvaldības lēmumu (protokols Nr. 14, 8.§), Andris Kļaviņš ir apstiprināts par Lubānas novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētāju. Administratīvā komisija darbojas saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, spēkā esošajiem Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, Administratīvās komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā. Pienākumos ietilpst administratīvo lietu izskatīšana, lēmuma projektu sagatavošana, piedalīšanās koleģiāla lēmuma administratīvajā lietā pieņemšanā.

Ar 2014. gada 30. decembra Pašvaldības lēmumu (protokols Nr. 13, 7.§) Andris Kļaviņš ir apstiprināts par Lubānas novada pašvaldības darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieku. Pašvaldības komisija izskata iesniegumus par darījumiem ar lauksaimniecības zemi un pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā vai atteikumu iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi. Pienākumos ietilpst administratīvo lietu izskatīšana, piedalīšanās koleģiāla lēmuma administratīvajā lietā pieņemšanā.

2010. gada 28. decembrī Lubānas novada pašvaldība un Persona noslēdza darba līgumu, ar kuru Persona apņēmās veikt  juriskonsulta pienākumus. Juriskonsulta pienākumos ietilpst konsultēšana juridiskajos jautājumos par pašvaldības darba specifiku, atzinumu sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem vispārīgā juridiskā nodrošinājuma jautājumiem, nodrošinot normatīvo aktu prasību ievērošanu, lēmumu projektu sagatavošana, pašvaldības saistošo noteikumu, iekšējo dokumentu, līgumu, administratīvo aktu projektu sagatavošana, atzinumu sniegšana, pašvaldības pārstāvība juridisko jautājumu, strīdu risināšanā. Andra Kļaviņa kā juriskonsulta pienākumos neietilpst valsts amatpersonas pienākumi likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē.

Izvērtējot Personas amata pienākumus Pašvaldībā, kopsakarā ar Personas juriskonsulta amata pienākumiem Lubānas novada pašvaldībā, var secināt, ka amatu savienošana interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Saskaņā ar Likuma 8.1 panta sesto daļu, ja pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļaujas izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas minēti šā panta piektās daļas 1.punktā un bija par pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un šāda apstākļu maiņa nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, attiecīgā amatpersona (institūcija) atceļ lēmumu par atļaujas izsniegšanu amatu savienošanai. Šī tiesību norma lēmuma darbības laikā jāsaskata kopsakarā ar Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1.punktu (atcelšanas atruna).

Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un apzināto informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Personai savienot amatus.

Noklausījusies Ivara Bodža sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  2.pantu,  4.panta otro daļu, 6.panta pirmo, otro un trešo daļu, 7.panta sesto daļu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.12.2019., protokols Nr.12, 1.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Atļaut Andrim Kļaviņam [..] savienot valsts amatpersonas amatu Pašvaldībā – Administratīvās komisijas priekšsēdētājs ar Lubānas novada pašvaldības juriskonsulta amatu.

2. Atļaut Andrim Kļaviņam [..] savienot valsts amatpersonas amatu Pašvaldībā –Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Lubānas novada pašvaldības juriskonsulta amatu.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā pēc pieteicēja adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

 

2.§ Par būves izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāva

Ziņo: Ivars Bodžs

Pašvaldības grāmatvedības uzskaitē no 07.04.1997. aktīvu sastāvā uzskaitīta no paju sabiedrības “Lubāna” bezatlīdzības veidā saņemtā nepabeigtā jaunbūve Lubānā, Ozolu ielā 14B, ar kadastra apzīmējumu 7013 005 0004 001. Būves sākotnējā vērtība: 9 834,26 euro, uzkrātais nolietojums 5 124,53 euro un atlikusī vērtība 4 709,73 euro.

13.02.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 22.punkts nosaka, ka: “Par aktīviem atzīst resursus, ko pagātnes notikumu rezultātā kontrolē budžeta iestāde un kuru vērtību var ticami novērtēt, un no kuriem nākotnē var sagaidīt saimnieciskos labumus vai ar kuriem var nodrošināt budžeta iestādes (valsts, nozares vai pašvaldības) funkciju vai deleģēto uzdevumu (turpmāk – funkcija) izpildi:

22.1. izmantojot preču ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai;

22.2. iznomājot citām personām;

22.3. izmantojot administratīvām vajadzībām;

22.4. īstenojot valsts un pašvaldību politiku un nodrošinot valsts un pašvaldību budžeta vajadzības.”

Minētā būve neatbilst aktīvu atzīšanas kritērijiem, tādēļ būtu izslēdzama no pamatlīdzekļu sastāva, līdz nojaukšanai uzskaiti nodrošinot zembilances postenī.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.12.2019., protokols Nr. 12, 2.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Izslēgt no pamatlīdzekļu sastāva nepabeigtās jaunbūves Ozolu ielā 14 B, Lubānā, Lubānas novadā (kadastra apzīmējums 70130050004 001) sākotnējo vērtību 9 834,26 euro, uzkrāto nolietojumu 5 124,53 euro un atlikušo vērtību 4 709,73 euro.

 

3.§ Par zemes īpašuma "Veckrieviņi", Indrānu pagasts, Lubānas novads atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

2018. gada 31. maija domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par zemes īpašuma “Veckrieviņi”, Indrānu pagastā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr. 5, 14.§). Īpašuma tiesības nostiprinātas Lubānas novada pašvaldībai 2019. gada 20. decembrī Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 300005031288, īpašuma kadastra numurs 70580080011, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580080011, platība 8,0 ha.  Zemes īpašums ir iznomāts [..], kuram Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība 2011. gada 26. maijā noslēgusi zemes nomas līgumu Nr. 14 ar termiņu līdz 31.12.2020.

Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, turpmāk – Atsavināšanas likums, 8.panta sestajā daļā noteikto, pašvaldība saņēmusi nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA “Eiroeksperts” novērtējumu Nr. 2018/L6432/1067, saskaņā ar kuru zemes nekustamā īpašuma iespējamā tirgus vērtība ir 11 000 EUR. Saskaņā ar pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem, īpašuma atlikusī bilances vērtība uz lēmuma pieņemšanas brīdi sastāda 2413,19 EUR, īpašuma kadastrālā vērtība 6097 EUR, atsavināšanas izdevumi – 242 EUR.

Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. Pārdošana par brīvu cenu, saskaņā ar Atsavināšanas likuma, 1.panta 7.punktu, ir mantas pārdošana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu, savukārt,  nosacītā cena, saskaņā ar tā paša likuma 1.panta 6.punktu, ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.  Atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 11.punkts nosaka, ka līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā apbūvētā zemes gabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību 2007. gada 31. decembrī.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.un 7.punktu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 8.punktu, 5.panta pirmo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un piekto daļu, un Pārejas noteikumu 11.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.12.2019., protokols Nr. 12, 3.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Atsavināt Lubānas novada pašvaldības nekustamo īpašumu “Veckrieviņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580080011 (turpmāk- īpašums), pārdodot par brīvu cenu.

2. Apstiprināt īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 11000 EUR.

3. Nosūtīt īpašuma pirmpirkuma tiesīgai personai [..], [..],  atsavināšanas paziņojumu.

  

4.§ Par nekustamo īpašumu „Vecumi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā

Ziņo: Tālis Salenieks

 Lubānas novada pašvaldībā saņemta Labklājības ministrijas 17.12.2019. vēstule Nr. 28-2-01/2140 (reģistrēta pašvaldībā ar Nr. LUB/2.08/19/1154 17.12.2019.), kurā ministrija informē, ka plāno atsavināt tās valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu „Vecumi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā (kadastra Nr. 70580120016) (turpmāk – nekustamais īpašums), kā normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei nevajadzīgu īpašumu, kā arī par to, ka, atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam, valsts iestāžu funkciju veikšanai nevajadzīgo nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības attiecīgās pašvaldības īpašumā likuma „Par pašvaldībām” noteikto autonomo funkciju veikšanai. Līdz ar to ministrija lūdz Lubānas novada pašvaldības viedokli, vai pašvaldība piekristu pārņemt tās īpašumā nekustamo īpašumu, lai to izmantotu likuma „Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.

Izvērtējot iepriekš minētā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju nodrošināšanai, dome secina, ka nekustamais īpašums „Vecumi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nav nepieciešams.

 Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (23.12.2019., prot. Nr. 12, 4.§) un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (23.12.2019., prot. Nr. 12, 2.§) atzinumus,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Atteikties no Labklājības ministrijas piedāvājuma pārņemt pašvaldības īpašumā īpašumu „Vecumi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā (kadastra Nr. 70580120016).

 

5.§ Par Lubānas novada pašvaldības siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

 Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds. Lubānas novada pašvaldība nodrošina siltumapgādes pakalpojumu pašvaldības īpašumā “Meirānu Stacija”, Meirānu ciemā, Indrānu pagastā. Lokālā siltumapgādes sistēma ierīkota daļā ēkas un nodrošina pakalpojumu internāta un Meirānu bibliotēkas telpās, vienā dzīvoklī un nedzīvojamās telpās, kuras tiek iznomātas.

Lubānas novada pašvaldības siltumenerģijas apgādes maksas projekts ir aprēķināts saskaņā ar Ministru Kabineta 2011. gada 3. maija noteikumiem Nr. 333 „Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”.

Noklausoties izpilddirektora Ivara Bodža ziņojumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta d)apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības piegādāto siltumenerģiju, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.12.2019., protokols Nr. 12, 5.§), 

 Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojuma cenrādi ēkā “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads - par 1 m2 apsildīšanu mēnesī  1,50 EUR.

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātais maksas pakalpojumu cenrādis stājas spēkā 2020. gada 1. februārī.

 

6.§ Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā

Ziņo: Ivars Bodžs

2019. gada 17. decembrī pašvaldībā saņemts Lubānas novada Sociālā dienesta iesniegums (reģ. pašvaldībā ar Nr. LUB/2.08/19/1159) par izmaiņu izdarīšanu Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā, sakarā ar klientu skaita pieaugumu (no 38 uz 45) sociālās aprūpes nodaļā un, lai nodrošinātu kvalitatīvu klientu sociālo aprūpi, atbilstoši 13.06.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”. Direktore lūdz arī izmainīt mājas pārvaldnieka amatu uz nekustamā īpašuma pārvaldnieka amatu, palielināt amatalgu, pamatojoties uz to, ka mājas pārvaldnieks veic saimniecības materiālu iepirkumu, uzskaiti, izdali un norakstīšanu, kā arī veic visus iestādes remonta darbus, lifta pārraudzību, piegulošās teritorijas apsaimniekošanu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 27.punktu,  ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (23.12.2019., prot. Nr. 12, 8.§) un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (23.12.2019., prot. Nr. 12, 1.§) atzinumus,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Izdarīt grozījumus Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā (apstiprināts 30.01.2018., prot. Nr. 1, 13.§) :

1. Sadaļā Lubānas novada sociālais dienests:

1.1.  91. punktā amata nosaukumu mājas pārvaldnieks aizstāt ar nekustamā īpašuma pārvaldnieks, profesijas kods 3334 11, amata alga 765 euro mēnesī, amata likme-1;

1.2.  Papildināt sarakstu ar sociālais aprūpētājs, profesijas kods 3412 01, amata alga 586 EUR mēnesī, amata likme- 0,5;

1.3.  95.punktā skaitli “0,5”aizstāt ar skaitli “1”;

1.4. 99.punktā skaitli “1,5”aizstāt ar skaitli “2”;

2. Sadaļā Speciālisti:

23.punktā skaitli “650”aizstāt ar skaitli “729”.

 

7.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Pērles”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Dace Almane ziņo par personas [..], [..]), 2019.gada 12.decembra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 13.12.2019. ar Nr. LUB/2.09/19/48) par nekustamā īpašuma „Pērles”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 291, 2000. gada 12. aprīlī nostiprināts nekustamais īpašums „Pērles”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs 7058 016 0112, kas sastāv no vienas zemes vienības 7,5 ha platībā. Saskaņā ar īpašnieka iesniegumu, nekustamo īpašumu vēlas dalīt divos atsevišķos īpašumos, atdalot zemes vienības daļu ar aptuveno platību 4 ha, piešķirot nosaukumu “Mežrozes”.

Īpašuma sadalei nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, jo tiek sadalīta zemes vienība.

Pamatojoties uz 02.08.2016. MK noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.12.2019., protokols Nr. 12, 9.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma „Pērles”, Indrānu pag., Lubānas nov., īpašuma kadastra numurs: 7058 016 0112, platība – 7,5 ha, sadalei.

2. PIELIKUMS Lēmums- administratīvais akts, projekta izstrādes nosacījumi un sadalījuma shēma - kopā uz 5 lapām.

 

8.§ Par saimniecības ēkas “Roznieki 3” , Indrānu pagastā, Lubānas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības domes lēmumu “Par saimniecības ēkas iznomāšanu īpašumā “Roznieki 3”, Indrānu pagasts, Lubānas novads” (28.11.2019. protokols Nr. 12, 8.§) 2019. gada 20. decembrī tika rīkota nomas objekta mutiska izsole. Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ieguva izsoles vienīgais dalībnieks – biedrība “Madonas mednieku un makšķernieku biedrība”, telpas paredzēts izmantot medījumu pirmapstrādes punkta ierīkošanai.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.12.2019., protokols Nr. 12, 10.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt saimniecības ēkas “Roznieki 3”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 70580020051001, nomas tiesību izsoles rezultātus – 3 EUR/mēnesī un noslēgt telpu nomas līgumu ar biedrību “Madonas mednieku un makšķernieku biedrība” (reģ. Nr. 40008039430).

 

9.§ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

Ziņo: Ivars Bodžs

2019. gada 19. decembrī Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – pašvaldība) saņēma [..], deklarētā dzīvesvieta [..], iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.10/19/404), kurā lūdz piešķirt viņam dzīvojamo platību, sakarā ar to, ka iepriekšējā dzīves vietā [..], apstākļi sadzīvei nav pieņemami. Māja ir bīstamā stāvoklī un viņam, kā II grupas invalīdam ar veselības problēmām, tur atrasties ir neiespējami. Iesniegumā norāda, ka viņa iztikas līdzekļi mēnesī ir zem iztikas minimuma, un sakarā ar to viņam ir piešķirts trūcīgas personas statuss.

Palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā nosaka 2012. gada 28. jūnija Lubānas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”.

Noklausījusies un izvērtējusi izpilddirektora Ivara Bodža sniegto informāciju, pamatojoties uz 28.06.2012. Lubānas novada saistošo noteikumu Nr. 7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 18.punktu, 23.punktu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (23.12.2019., prot. Nr. 12, 3.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Atzīt, ka [..], personas kods [..], deklarētā dzīvesvieta – [..],  nav tiesīgs saņemt Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā – pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana.

3. PIELIKUMS Lēmums- administratīvais akts - uz 2 lapām.

 

10.§ Par rezerves zemes fonda un pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7058 001 0120 un 7058 001 0127 apvienošanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība 5,5 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 70580010127 piekrīt Lubānas novada pašvaldībai, īpašuma nosaukums “Magones”, savukārt zemes vienība 0,97 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 70580010120 reģistrēta kā rezerves fonda zeme. Dabā zemes vienības savstarpēji robežojas, tās nav kadastrāli uzmērītas. Racionālai zemes izmantošanai būtu vēlams zemes vienības apvienot.   

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, „Zemes pārvaldības likuma” 17.panta 6.daļu, MK 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7058 001 0120 un 7058 001 0127 saskaņā ar grafisko pielikumu un saglabāt īpašuma nosaukumu “Magones”.

2. Noteikt īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101), platība – 6,47 ha.

4. PIELIKUMS Grafiskais pielikums - uz 1 lapas.

 

11.§ Par rezerves zemes fonda un pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7058 016 0235 un 7058 016 0258 apvienošanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar kadastra informācijas sistēmas datiem zemes vienība 3,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 70580160258 piekrīt Lubānas novada pašvaldībai, īpašuma nosaukums “Pūpoli”, īpašuma kadastra numurs 7058 016 0013, savukārt zemes vienība 0,22 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 70580160235 reģistrēta kā rezerves fonda zeme. Dabā zemes vienības savstarpēji robežojas, tās nav kadastrāli uzmērītas. Racionālai zemes izmantošanai būtu vēlams zemes vienības apvienot.

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, „Zemes pārvaldības likuma” 17.panta 6.daļu, MK 20.06.2006. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apvienot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7058 016 0258 un 7058 016 0235 saskaņā ar grafisko pielikumu un saglabāt īpašuma nosaukumu “Pūpoli”.

2. Noteikt īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101), platība – 4,42 ha.

5. PIELIKUMS Grafiskais pielikums - uz 1 lapas.

 

12.§ Par saistošo noteikumu Nr. 16 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar saņemto finansējumu pašvaldības īstenotajiem deinstitucionalizācijas pasākumiem, atbalstu audžuģimenēm, personu ar invaliditāti asistentiem, transporta kompensācijām invalīdiem, plānoto ieņēmumu un izdevumu pārsniegumu pašvaldību savstarpējos norēķinos par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, papildus ieņēmumiem un izdevumiem Lubānas Veselības un sociālās aprūpes centrā, kā arī veicamajiem grozījumiem iestāžu un pasākumu ieņēmumu/izdevumu tāmēs, atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas un valdības funkciju kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.12.2019., protokols Nr. 12, 11.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2019. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 16 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1. Saistošos noteikumus Nr. 16 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2.Saistošie noteikumi Nr. 16 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

6.PIELIKUMS Saistošie noteikumi Nr. 16, 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr. 1 “Par pašvaldības 2019. gada budžetu” 1., 2., 3., 4. pielikums 30.12.2019. Saistošo noteikumu Nr. 16 redakcijā, kopā uz 25 lapām.

 

Sēde slēgta: plkst. 10.30

Sēdes vadītājs,

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2020. gada 6. janvārī

Protokolēja: Sandra Līcīte

 

 

Domes sēdes protokols Nr. 12 – 28.11.2019.

 

Sēdi atklāj plkst. 14.00

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa

Sēdē nepiedalās deputāti:  Sandra Valaine, Lana Kunce  aizņemtas pamatdarbā; Ainārs Spridzēns slimības dēļ

Uzaicināti administrācijas darbinieki:  Ivars Bodžs – izpilddirektors; Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste; Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede

Sēdi protokolē: Lita Žeiere  – sekretāre

 

Darba kārtībā:

 Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019. gada oktobra domes sēdes lēmumu izpildi.

1. Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”

2. Par Lubānas novada Jauniešu domes sastāvu

3. Par piekrišanu zemesgabala “Vecā skola”, Meirāni, Indrānu pag., Lubānas nov. domājamo daļu iegūšanai īpašumā

4. Par saistošo noteikumu Nr. 15 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību” apstiprināšanu

5. Par saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem" apstiprināšanu

6. Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā

7. Par telpu “Meirānu Stacija” Meirāni, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

8. Par saimniecības ēkas iznomāšanu īpašumā “Roznieki 3”, Indrānu pagasts, Lubānas nov.

9. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Akmentiņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Lielzemnieki”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei

12. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu no personas bezstrīda kārtībā

13. Par saistošo noteikumu Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu”” apstiprināšanu

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem.

Izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2019. gada oktobra domes sēdes lēmumu izpildi.

1.PIELIKUMS Pārskats par 2019. gada oktobra domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”

Ziņo: Tālis Salenieks

Saeima 2019. gada 21. martā pieņēma paziņojumu “Par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu”, tādējādi informējot Latvijas sabiedrību, ka Saeima ir “nolēmusi turpināt 1998.gadā iesākto teritoriālo reformu”. No šā Saeimas paziņojuma arī izriet uzdevums Ministru kabinetam pēc konceptuālā ziņojuma par administratīvi teritoriālā iedalījuma sagatavošanas un saskaņā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. pantu, par to konsultēties ar pašvaldībām.

Ministru kabinets 2019. gada 14. maija sēdē pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu “Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli” (Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 24, 23.§) un uzdeva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai organizēt un nodrošināt konsultācijas ar pašvaldībām un sabiedrību par šajā informatīvajā ziņojumā noteikto administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli.

Saeima 1996. gada 22. februārī pieņēma likumu “Par 1985. gada 15. oktobra Eiropas vietējo pašvaldību hartu”, ar kuru apstiprināta un pieņemta 1985. gada 15. oktobrī Strasbūrā parakstītā Eiropas vietējo pašvaldību harta (turpmāk – Harta), kuras preambulā noteikts, ka “Eiropas Padomes dalībvalstis, kas parakstījušas šo Hartu, [..] uzskatot, ka pilsoņu tiesības piedalīties valsts lietu pārvaldīšanā pieder pie demokrātijas principiem, kas kopīgi visām Eiropas Padomes dalībvalstīm; [..]”. Hartas 5.pantā noteikts, ka “Vietējās varas teritoriju robežu izmaiņas nav atļauts izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās ar attiecīgo vietējo varu, pēc iespējas ar referenduma palīdzību, kur tas ir likumīgi atļauts.”

2019. gada 21. marta Saeimas paziņojumā norādīts, ka Ministru kabinets pēc konceptuālā ziņojuma par administratīvi teritoriālo iedalījumu sagatavošanas un konsultācijām ar pašvaldībām saskaņā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5.pantu izstrādā un līdz 2019. gada 1. decembrim iesniedz Saeimai, atbilstoši Saeimas lēmumā norādītajiem punktiem, sagatavotu likumprojektu. Arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce savās intervijās vairākkārt ir norādījis, ka, veicot ATR, tiks ņemts vērā ATR skarto novadu iedzīvotāju viedoklis un attieksme pret gaidāmo reformu.

2019. gada 21. jūnijā Madonā notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra J.Pūces tikšanās ar Madonas novada, Lubānas novada, Ērgļu novada, Varakļānu novada un Cesvaines novada domes deputātiem. Sarunās piedalījās valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos Aivars Draudiņš, ministrijas pieaicināts eksperts Jānis Turlajs. Tikšanās vērtējama kā formāla, netika sniegtas skaidrību ieviesošas, pamatotas atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Pašvaldību vadītāju un deputātu paustie viedokļi netika fiksēti un, kā rāda reformas tālākie procesi, arī ņemti vērā.

Pašvaldības ieskatā, plānojot reformu, ir skaidri jāredz ilgtspējīgu reformas  iznākumu un tikai tad reformas sasniedz savu mērķi, ja rezultāts dod ieguvumu. Administratīvi teritoriālās reformas galvenie mērķi ir valsts attīstības un iedzīvotāju labklājības nodrošināšana. Par reālu, skaidru un pamatotu ieguvumu, kas pēc reformas realizēšanas tiks sasniegts, pārliecības nav. Mehāniska pašvaldību robežu maiņa nesekmēs valsts attīstību un iedzīvotāju labklājības celšanu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotie dati nepierāda, ka lielajos novados attīstība notiek straujāk, kas ir iecerētās reformas arguments visas valsts attīstībai. Kā piemērs ir kaimiņu Gulbenes novada pašvaldība, kur novada struktūra ir būvēta līdzīgi kā plānotā struktūra novados pēc reformas realizēšanas. Nav skaidri uzskatāms Gulbenes iedzīvotāju ieguvums saņemto pakalpojumu ziņā, tieši pretēji, ir pasliktinājies, piemēram, vitāli svarīgajā medicīnas jomā – slēgta Gulbenes reģionālā slimnīca, izveidojot Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienību ar ierobežotu pakalpojumu klāstu pacientiem. Iedzīvotāju apātiju pret notiekošajiem procesiem lielā pašvaldībā parāda arī zemā vēlētāju aktivitāte 2017.gada vēlēšanās, Gulbenes novadā tā bija 38,02%, turpretī Lubānas novadā 48,73%.

No augstāk minētā izriet, ka reformas priekšlikumu ietvaros nav ievērotas Eiropas Padomes Ministru Komitejas rekomendācijas dalībvalstīm par vietējo un reģionālo iestāžu robežu un/vai struktūras reformu procesiem, kā arī samērīguma princips, kas nosaka, ka, lai pieņemtu vairākuma gribai atbilstošu lēmumu, saprātīgi jāizsver un samērīgi jāievēro visu iesaistīto pušu intereses. Tāpat nav vērtēta subsidiaritātes principa prasību ievērošana, jo netiek analizētas Lubānas novada pašvaldības iedzīvotāju pakalpojumu pieejamības esošā kārtība, nedz sagaidāmās izmaiņas, ko radīs piecu novadu apvienošana.

Administratīvi teritoriālās reformas kontekstā ir skatāms jautājums par Lubānas pašvaldības iedzīvotāju pārstāvniecību lēmējinstitūcijā, t.i. pašvaldības iedzīvotāju iespēju ietekmēt lēmumus attiecībā uz viņu nodokļu maksājumos izdotās naudas ieguldīšanu Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Lubānas novada pašvaldība autonomi ir darbojusies kopš 2007.gada novembra, Lubānas novada pašvaldības domes sastāvā ir 9 deputāti, kuri pārstāv pašvaldības iedzīvotāju, vēlētāju intereses, šādi sava budžeta ietvaros pašvaldības finanšu līdzekļi tiek apsaimniekoti un izmantoti racionāli, zinot pašvaldības problemātiskos jautājumus un ieguldot līdzekļus nepieciešamajās nozarēs. Apvienojot piecus novadus, Lubānas novada pašvaldības pārstāvniecība lēmējinstitūcijā būs niecīga, ņemot vērā pašvaldības iedzīvotāju skaitu uz kopējā vēlētāju skaita, kas ir noteicošais pārstāvniecības (deputātu) skaitliskajam sastāvam domē. Šādi reformas rezultātā cietīs Lubānas administratīvās teritorijas attīstība, ņemot vērā, ka domes deputāti, atbilstoši pamatprincipam pārstāvēt savu vēlētāju intereses, lielāku finanšu ieguldījumu attīstībā ieguldīs novada centros un teritorijās, kuru iedzīvotāju intereses pārstāv. Šādi tiks grauta pašvaldības, kā institūta pamatideja – pašu vara. Ņemot vērā augstāk minēto, tiks ietekmēta vēlme maksāt nodokļus savas teritorijas attīstībai un lauku novados pastiprināsies nomales efekts un sāksies jauns iedzīvotāju migrācijas vilnis no laukiem. Samazinoties iedzīvotāju skaitam, pasliktināsies uz vietas saņemamo pakalpojumu skaits (tiks likvidētas izglītības iestādes utml.), tiks apdraudēta uzņēmējdarbības attīstība.

2019. gada 21..oktobrī Saeimā tika iesniegts likumprojekts “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” (Nr. 462/Lp13), kurš tika atbalstīts Ministru kabineta 2019. gada 15. oktobra sēdē (turpmāk – likumprojekts). Likumprojekts 2019. gada 24. oktobrī nodots komisijai – Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai kā atbildīgajai komisijai.

Ievērojot to, ka Lubānas novada pašvaldības dome neatbalsta administratīvi teritoriālo reformu augstāk minēto apsvērumu dēļ, netiek atbalstīts arī izstrādātais likumprojekts un tā pielikumi.

Ņemot vērā to, ka šobrīd Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas piedāvātā administratīvi teritoriālās reformas virzīšanas procesā netiek ievērotas Lubānas novada pašvaldības un tās iedzīvotāju intereses, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101.pantu, Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 5.pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 4.punktu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Atzīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas konsultācijas ar Lubānas novada pašvaldības domi un šo konsultāciju laikā piedāvāto Ministru kabineta 2019. gada 14.maija informatīvajā ziņojumā “Par sabiedriskai apspriešanai izvirzāmo administratīvi teritoriālā iedalījuma modeli”, kas ietver priekšlikumu par jaunas administratīvas teritorijas ar jaunu administratīvo centru – “21.Madonas novads (Madonas pilsēta)”, kurā ietilpst teritoriālās vienības Lubānas pilsēta un Indrānu pagasts izveidošanu, par juridiski nekorektu, nepamatotu un netaisnīgu.

2. Atzīt Ministru kabineta konceptuālā ziņojuma “Par administratīvi teritoriālo iedalījumu” projektā paredzēto priekšlikumu par jaunas administratīvas teritorijas ar jaunu administratīvo centru – “21. Madonas novads (Madonas pilsēta)”, kurā ietilpst teritoriālās vienības Lubānas pilsēta un Indrānu pagasts izveidošanu par juridiski nekorektu un Lubānas pilsētas pašvaldības iedzīvotāju interesēm un labas un pienācīgas pārvaldības principiem neatbilstošu. 

3. Konstatēt, ka Ministru kabineta konceptuālā ziņojuma “Par administratīvi teritoriālo iedalījumu” projektā ietvertais priekšlikums, kas paredz jaunas administratīvas teritorijas ar jaunu administratīvo centru “21.Madonas novads (Madonas pilsēta)”, kurā ietilpst teritoriālās vienības Lubānas pilsēta un Indrānu pagasts rada tiesiskas sekas, kas pārkāpj Latvijas kā neatkarīgas un demokrātiskas valsts pamatā esošo pašvaldības principu, kā arī taisnīguma, samērīguma un tiesiskās paļāvības principus, un ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101.pantu, Eiropas Vietējo pašvaldības hartas 5.pantu, kā arī Eiropas Padomes Ministru Komitejas rekomendācijas dalībvalstīm par vietējo un reģionālo iestāžu robežu un/vai struktūras reformu procesiem ietverto labas pārvaldības principu.

4. Neatbalstīt 2019. gada 21. oktobrī Saeimā iesniegto likumprojektu “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” (Nr.462/Lp13).

5. Aicināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju apturēt teritoriālās reformas virzību pēc pašreiz izstrādātā modeļa un nodrošināt pārdomātu, pamatotu, nesasteigtu un demokrātisku pieeju teritoriālās reformas modeļa ieviešanā.

6. Par pieņemto lēmumu informēt Ministru kabinetu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Administratīvi teritoriālās reformas komisiju.

 

2.§ Par Lubānas novada Jauniešu domes sastāvu 

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada Jauniešu domes nolikuma (apstiprināts ar Lubānas novada pašvaldības domes lēmumu 30.11.2017., protokols Nr.14, 4.§) 7.punktā noteikts, ka, lai nodrošinātu savu darbību, Jauniešu dome no visiem tās dalībniekiem katra kalendārā gada oktobrī ievēl pārstāvjus šādos amatos: vadītājs, vadītāja vietnieks, protokolists, sabiedrisko attiecību koordinators, kultūras jautājumu koordinators, sporta, vides un veselības jautājumu koordinators, izglītības un attīstības jautājumu koordinators. Nolikuma 9. punktā noteikts, ka Jauniešu domes sastāvu uz vienu gadu apstiprina Dome līdz katra kalendārā gada 25.oktobrim.

Saskaņā ar iepriekš minēto, atsaucoties uz Jaunatnes likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība, izveidojot institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni ir tiesīga izveidot jauniešu domi, kas sekmē pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni, Ministru kabineta 14.04.2016. rīkojumu Nr. 256 „Par Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2016. – 2020.gadam”, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu  komitejas (22.11.2019. protokols Nr.11, 3.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada Jauniešu domes sastāvu –

Vadītājs – Loreta Māliņa;

Vadītāja vietnieks – Edijs Gutāns;

Protokolists – Samanta Zviedre;

Sabiedrisko attiecību koordinators – Dita Stērniniece;

Kultūras jautājumu koordinators – Uģis Mihelsons;

Sporta, vides un veselības jautājumu koordinators – Mārcis Mihelsons;

Izglītības un attīstības jautājumu koordinators – Elīna Stoļere;

Dalībnieks – Tīna Kraukle.

 

3.§ Par piekrišanu zemesgabala “Vecā skola”, Meirāni, Indrānu pag., Lubānas nov. domājamo daļu iegūšanai īpašumā 

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldībā 05.11.2019. saņemts Krievijas Federācijas pilsoņa XX iesniegums (reģ. pašvaldībā ar Nr. LUB/2.09/19/47) ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā zemesgabala 549/3080 domājamo daļu no nekustamā īpašuma “Vecā skola” – 3, Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads (kadastra Nr. 7058 016 0162), kas iegūts pirkuma rezultātā. Lietai pievienoti dokumenti: 25.10.2019. Pirkuma līguma kopija, Uzturēšanās atļaujas kopija. No lietā esošiem materiāliem konstatēts:

25.10.2019. Rīgā  noslēgts pirkuma līgums starp XX un XX par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.3 un kopīpašuma 549/3080 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un  zemes, kā adrese ir “Vecā skola” – 3, Meirāni, Indrānu pag. Lubānas novads (kadastra numurs 7058 900 0005).

Dzīvokļa īpašums “Vecā skola” – 3, Meirāni, Indrānu pag. Lubānas novads (kadastra numurs 7058 900 0005) ir ierakstīts Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000045977 3 uz XX vārda. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst dzīvoklis Nr.3 un kopīpašuma 549/3080 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra Nr. 7058 016 0162).

Pašvaldībai adresētajā iesniegumā norādītais turpmākais zemes vienības lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas uzturēšana, atbilst Lubānas novada pašvaldības 25.04.2013. Saistošajos noteikumos Nr.5 "Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” noteiktajam nekustamā īpašuma lietošanas mērķim – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.

XX kā Krievijas Federācijas pilsonis atbilst likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (turpmāk- Likums) 28.panta 4.daļā minētajiem darījumu subjektiem, kuri zemi var iegūt īpašumā, Likuma 29.pantā minētie ierobežojumi darījumiem ar zemes īpašumiem neattiecas uz zemesgabalu un atbilstoši Likuma 30.panta nosacījumiem, zemesgabala 549/3080 domājamo daļu ir iespējams iegūt XX  īpašumā, ja tam piekrīt pašvaldības dome.

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.panta ceturto daļu, 29.pantu, 30.panta pirmo daļu, otro daļu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, 70.panta pirmo, otro daļu, saskaņā ar Finanšu un attīstības komitejas (25.11.2019., protokols Nr.11, 2.§), pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis XX iegūst īpašuma tiesības uz zemesgabala “Vecā skola”, Meirāni, Indrānu pag., Lubānas novads (kadastra apzīmējums 7058 016 0162) 549/3080 domājamo daļu. Zemes lietošanas mērķis – mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija.

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam. Lēmumu adresāts var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā, kurā, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 189.panta pirmajai daļai, iesniedzams pieteikums viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanās dienas.

 

4.§ Par saistošo noteikumu Nr. 15 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību” apstiprināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs

Ņemot vērā sabiedriskā transporta un pašvaldības nodrošinātā izglītojamo pārvadājuma pakalpojuma pēc iespējas racionālāku plānošanu un atbalsta iespējas izglītojamajiem, nosakot kritērijus, kuros gadījumos pašvaldība savā izglītojamo pārvadājumu maršrutā iekļauj cita novada teritoriju, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un trešo daļu, Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.371 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 13.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.11.2019., prot. Nr.11, 3.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 15 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību”.

2.PIELIKUMSaistošie noteikumi Nr. 15. Paskaidrojuma raksts.
1.Pielikums (Iesniegums sabiedriskā transporta talonu saņemšanai).
2. Pielikums (Iesniegums personīgā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai).
3.Pielikums (Iesniegums sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas saņemšanai)

 

5.§ Par saistošo noteikumu Nr. 13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem" apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

2019. gada 1. oktobrī  Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr. 454  “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni””, ar kuriem tiek mainīts noteikumu 2.punktā ietvertais, Latvijas Republikā noteiktais minimālais garantētais ienākumu līmenis (turpmāk – GMI) no EUR 53 uz EUR 64. Ņemot vērā, ka ar 2020. gada 1. janvāri Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 “Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem” 12.2.punktā noteiktais GMI pabalsts ir mazāks, kā tas ir noteikts Ministru kabineta noteikumos, nepieciešams palielināt šā pabalsta apmēru no  EUR 55 uz EUR 65, kā arī grozīt 12.1.punktā noteikto GMI pabalstu bērniem to paaugstinot no EUR 65 uz EUR 70, ievērojot iepriekšējo noteikumos ietverto principu bērniem noteikt lielāku GMI pabalstu. Minēto grozījumu mērķis ir sniegt labāku finansiālu atbalstu iedzīvotājiem ar viszemākajiem ienākumiem.

Pamatojoties uz 2019. gada 1. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 454 “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni””, likumu ”Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.11.2019., protokols Nr.11, 9.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem””.

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas, elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas”.

 3.PIELIKUMS Saistošie noteikumi Nr. 13. Paskaidrojuma raksts.

 

 6.§ Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā

 Ziņo: Ivars Bodžs

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 27.punktu, 18.12.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem” un Finanšu un attīstības komitejas (25.11.2019., protokols Nr.11, 5.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izdarīt grozījumus Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā (apstiprināts 30.01.2018., protokols Nr.1, 13.§):

Sadaļā Lubānas novada Sociālais  dienests – 96.punktā skaitli “698” aizstāt ar skaitli “714”. 

 

7.§ Par telpu “Meirānu Stacija” Meirāni, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības domes lēmumu “Par telpu iznomāšanu īpašumā “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts” (31.10.2019. protokols Nr.11, 7.§) 2019. gada 27. novembrī tika rīkota nomas objekta mutiska izsole. Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ieguva izsoles uzvarētājs XX, telpas paredzēts izmantot šūšanas darbnīcu izveidei (šūšana, mājas tekstila ražošana, mīksto mēbeļu un autosēdekļu atjaunošana).

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 Apstiprināt telpu 63,7 m2 platībā “Meirānu Stacija” Meirāni, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 7058 016 0165 telpas Nr. 604 nomas tiesību izsoles rezultātus – 100 EUR/mēnesī un noslēgt telpu nomas līgumu ar XX. 

 

8.§ Par saimniecības ēkas iznomāšanu īpašumā “Roznieki 3”, Indrānu pagasts 

Ziņo: Ivars Bodžs

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu "Roznieki 3", Indrānu pag., Lubānas nov., ar kadastra Nr.70580020032, nostiprinātas Lubānas novada pašvaldībai Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000058249. Īpašuma sastāvā ietilpst kūts 124,4 m2  platībā, šobrīd ēka netiek izmantota un tā nav nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā "Madonas Mednieku un makšķernieku biedrība" mednieku kolektīva "Meirāni" iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 19.11.2019. ar Nr. LUB/2.08/19/1062)  ar ierosinājumu iznomāt ēku, to, ka šobrīd minētās telpas netiek izmantotas, un lai nodrošinātu ēkas racionālu apsaimniekošanu, tās būtu lietderīgi iznomāt. Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 81.pantam un pašvaldības grāmatvedības aprēķinātā ēkas nomas maksa ir nenozīmīga, jo pašvaldība neveic nekādus ieguldījumus šajā objektā. Iepriekš minētās ēkas uzturēšanai piesaistīta zemes vienības 0,0183 ha platībā ar kadastra apzīmējumu Nr. 70580020051 1244/1744 domājamā daļa, saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 17. punktu nomas maksa gadā ir 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto, tas ir 28 EUR).

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12. un 23. punktu, Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 17. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.11.2019., protokols Nr. 11, 1.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Iznomāt nekustamā īpašuma "Roznieki 3", Indrānu pag., Lubānas nov., saimniecības ēku/kūti ar kadastra apzīmējumu Nr.70580020051001 124,4 m2  platībā  (turpmāk –Iznomājamais objekts), uz 5 gadiem saimnieciskās darbības veikšanai.

2. Noteikt Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas sākumcenu 3 EUR mēnesī.

3. Izsoli organizēt pašvaldības izpilddirektoram.

4. Iznomājamā objekta nomas tiesību izsoles rezultātus apstiprināt domes sēdē. 

 

9.§ Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda Ziņo: Ivars Bodžs

Atbilstoši grozījumiem Zemes pārvaldības likumā, kas stājās spēkā 2018. gada 25.oktobrī, 17. panta sestajā daļā noteikts, ka “šā panta pirmajā daļā minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība”.

Pirms pašvaldības lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā (turpmāk – Lēmums) pieņemšanas, ir jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

1) ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu visā attiecīgajā pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2) pagājis valstij un pašvaldībām noteiktais divu gadu termiņš pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību izvērtēšanai;

3) pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 8.1. apakšpunktu Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldības izvērtētais rezerves zemju saraksts (turpmāk – izvērtētais saraksts).

4) izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17. panta sesto daļu, Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēto ministriju un pašvaldības izvērtēto rezerves zemju sarakstu, Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.11.2019., protokols Nr.11, 4.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7058 005 0032; 7058 005 0053; 7058 013 0040; 7058 013 0062 piekrīt Lubānas novada pašvaldībai un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda.

2. Veikt lēmuma 1. punktā nosaukto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un sagatavot visus nepieciešamos dokumentus īpašumu nostiprināšanai zemesgrāmatā. 

 

10.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Akmentiņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei

 Ziņo: Dace Almane 

Lubānas novada pašvaldības dome (turpmāk – dome) izskata SIA “Ametrs” 2019. gada 8. novembra iesniegumu Nr. 1-1/188 (reģistrēts pašvaldībā 2019. gada 11. novembrī ar Nr. LUB/2.07/19/29) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Akmentiņi 1“, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 009 0003 sadalei un konstatē, ka nav nepieciešama nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta pilnveidošana vai noraidīšana.

Pamatojoties uz:

1) Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. punktu, kas nosaka, ka pēc projekta saņemšanas apstiprināšanai vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, norādot, vai pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurai izstrādāts projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus (attiecīgā zemes ierīkotāja vārdu, uzvārdu, datumu un laiku, kad tas minēto dokumentu ir parakstījis) vai projekta grafiskās daļas kopiju;

2) Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 28. punktu, kas nosaka, ka, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība pieņem uz projektētajām zemes vienībām attiecināmus lēmumus, tostarp lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu; 

3) Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta trešo daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu īstenošanu;

4) Lubānas novada pašvaldības domes sēdes 2019. gada 28. marta lēmumu “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Akmentiņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei” (protokols Nr. 3, 7.§);

5) Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa,

6) kā arī ņemot vērā, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu un attīstības komitejā 25.11.2019. (protokols Nr. 11, 6.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Apstiprināt zeme ierīcības projektu par īpašuma  “Akmentiņi 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 009 0003 sadalīšanu, izveidojot jaunu īpašumu.

2. No atdalītajām zemes vienības daļām ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 009 0034, platība 4,6 ha un 7058 009 0035, platība 2,4 ha izveidot jaunu īpašumu, piešķirot nosaukumu “Spulgotnes” un noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods: (0101), saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Paliekošajām zemes vienības daļām ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 009 0036, platība 18,1 ha un 7058 009 0037 platība 35,0 ha saglabāt nosaukumu “Akmentiņi 1”, piešķirt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – kods: (0201).

4.PIELIKUMS Grafiskais pielikums. 

 

11.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lielzemnieki”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei

 Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības dome (turpmāk – dome) izskata SIA „Ametrs” 2019. gada 12.novembra iesniegumu Nr. 1-1/187 (reģistrēts pašvaldībā 2019. gada 13. novembrī ar Nr.LUB/2.07/19/31) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Lielzemnieki“, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 7058 005 0011 sadalei un konstatē, ka nav nepieciešama nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta pilnveidošana vai noraidīšana.

Pamatojoties uz:

1) Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26. punktu, kas nosaka, ka pēc projekta saņemšanas apstiprināšanai vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, norādot vai pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurai izstrādāts projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus (attiecīgā zemes ierīkotāja vārdu, uzvārdu, datumu un laiku, kad tas minēto dokumentu ir parakstījis) vai projekta grafiskās daļas kopiju;

2) Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 28. punktu, kas nosaka, ka, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība pieņem uz projektētajām zemes vienībām attiecināmus lēmumus, tostarp lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu;

3) Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta trešo daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu īstenošanu;

4) Lubānas novada pašvaldības domes sēdes 2019. gada 28. marta lēmumu “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Lielzemnieki”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei” (protokols Nr. 3, 8.§);

5) Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa,

6) kā arī ņemot vērā, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu un attīstības komitejā (25.11.2019. protokols Nr. 11, 7.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Apstiprināt zeme ierīcības projektu par īpašuma “Lielzemnieki”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 005 0011 sadalīšanu, izveidojot jaunu īpašumu.

2. No atdalītās zemes vienības daļas ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 005 0131, platība 24,8 ha, izveidot jaunu īpašumu, piešķirot nosaukumu “Lielzemnieki” un noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – kods: (0201) – saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Paliekošajai zemes vienības daļai ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 005 0132, platība 31,9 ha, piešķirt nosaukumu un adresi “Liedītes”, Indrānu pag, Lubānas nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – kods: (0101).

5.PIELIKUMS Grafiskais pielikums.

 

12.§ Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu no XX bezstrīda kārtībā

Ziņo: Dace Almane

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēti nekustamie īpašumi

· “Āres Lukauši”, kadastra Nr. 7058 016 0064, 2003. gada 25. novembrī Vidzemes rajona tiesas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000117740, nostiprināts uz XX vārda.

· “Atpūtas”, kadastra Nr. 7058 016 0011, 1995. gada 26. septembrī Vidzemes rajona tiesas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 40, nostiprināts uz XX vārda.

Minētajai XX personai par šiem īpašumiem izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds  EUR 320,26 (trīs simti divdesmit euro, 26 centi) (pamatparāds – EUR 274,09 (divi simti septiņdesmit četri euro, 9 centi), nokavējuma nauda – EUR 46,17 (četrdesmit seši euro, 17 centi). Minētā nodokļa parāda maksāšanas pienākums izriet no zemāk minētajiem administratīvajiem aktiem:

22.01.2016. maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli 2016. gadam Nr.5.11.6/16-653, kas stājas spēkā 30.01.2016.,

23.01.2017. maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli 2017. gadam Nr.LUB/5.11.4/17/17-314, kas stājas spēkā 31.01.2017.,

17.01.2018. maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli 2018. gadam Nr.LUB/5.11.4/17/18-343, kas stājas spēkā 25.01.2018.,

05.02.2019. maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli 2019. gadam Nr.LUB/5.11.4/19/19-725, kas stājas spēkā 13.02.2019., kuru darbība apstrīdēšanas gadījumā netiek apturēta atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”6.panta 1.2 daļai.

27.09.2018. tika izdots atgādinājums Nr. LUB/5.11.6/17/70, kas stājās spēkā 05.10.2018.

04.12.2018. tika izdots atgādinājums Nr. LUB/5.11.6/17/86, kas stājās spēkā 12.12.2018.

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā. Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmās daļas izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parāda piedziņu uzskatāms par obligāto administratīvo aktu un tā izdošanai nav nepieciešams izvērtēt lietderības apsvērumus.

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punktu, kas dod pašvaldībām tiesības iekasēt nodokļus un nodevas, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26. pantu, kurš nosaka kārtību, kādā tiek piedzīti nokavētie nodokļi, un, ņemot vērā faktu, ka parāds un nokavējuma nauda nav labprātīgi samaksāta, Finanšu un attīstības komitejas (25.11.2019. protokols Nr.11, 8.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Piedzīt no XX nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 320,26 (trīs simti divdesmit euro, 26 centi) (pamatparāds – EUR 274,09 (divi simti septiņdesmit četri euro, 9 centi), nokavējuma nauda – EUR 46,17 (četrdesmit seši euro, 17 centi) apmērā par nekustamajiem īpašumiem, “Āres Lukauši”, ar kadastra numuru 7058 016 0064, un “Atpūtas”, kadastra numuru 7058 016 0011, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu.

2. Uzdot Lubānas novada pašvaldības izpilddirektoram izdot izpildrīkojumu par parāda (pamatparāda un nokavējuma naudas) piedziņu no XX.

3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un nav pārsūdzams.

 6.PIELIKUMS Lēmums – administratīvai akts. 

 

13.§ Par saistošo noteikumu Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada  31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar saņemto Labklājības ministrijas finansējumu asistentu pakalpojumiem personām ar invaliditāti, papildus līdzekļu nepieciešamību dienas centra “Eglāji” otrā stāva centralizētās apkures sistēmas ierīkošanai, atsevišķu zemes īpašumu kadastrālajai uzmērīšanai, meliorācijas sistēmu atjaunošanas gaitā bojātās caurtekas un divu ūdensvada posmu remontam, izglītības darba speciālista atalgojuma sistēmas izmaiņām, kā arī nepieciešamību veikt izdevumu plāna grozījumus atsevišķām iestādēm un pasākumiem ekonomiskās klasifikācijas kodu ietvaros un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2. punktu, likuma  “Par pašvaldību budžetiem” 16. panta 1. punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.11.2019. protokols Nr. 11, 10.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2019. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par pašvaldības 2019. gada budžetu”” saskaņā ar pielikumu.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46. pantam:

   2.1 Saistošos noteikumus Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

   2.2. Saistošie noteikumi Nr. 14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

7.PIELIKUMS Saistošie noteikumi Nr. 14. 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr. 1 “Par pašvaldības 2019. gada budžetu” 1., 2., 3. pielikums 28.11.2019. Saistošo noteikumu Nr. 14. redakcijā.

 

Sēde slēgta: plkst. 16.00 

Sēdes vadītājs,

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks 

Protokols parakstīts 2019.gada 5. decembrī 

Protokolēja: Lita Žeiere

 

 

Domes sēdes protokols Nr. 11 -  31.10.2019.                                                                                     

Sēdi atklāj plkst. 1400

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa

Sēdē nepiedalās deputāti: Sandra Valaine aizņemta pamatdarbā, Ainārs Spridzēns slimības dēļ                                        

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste, Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte – kancelejas vadītāja

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019.gada septembra domes sēdes lēmumu izpildi.

 1. Par nekustamā īpašuma „Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu
 2. Par nekustamā īpašuma “Aiviekste” zemes vienību robežu pārkārtošanu, lietošanas mērķa un tam piekritīgo platību noteikšanu
 3. Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienības daļai īpašumā  „Dārziņi 1”,  Indrānu pag., Lubānas nov.
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Bērzkalni 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei
 5. Par nekustamā īpašuma „Kodoli”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu
 6. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu  piedziņu bezstrīda kārtībā
 7. Par telpu iznomāšanu īpašumā “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts
 8. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu siltumsūkņa iekārtas nomaiņai pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā
 9. Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā
 10. Par deleģējuma līgumu termiņa pagarināšanu
 11. Par prasības izslēgšanu no pašvaldības bilances
 12. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu
 13. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nomināciju piešķiršanu

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. Mēneša sākumā priekšsēdētājs pašvaldības vārdā sveica novada skolu skolotājus Skolotāju dienā un veselības un sociālās aprūpes centra iemītniekus Senioru dienā. Svētku kūku un 100 eiro dāvanu karti saņēma arī PII “Rūķīši” darbinieki iestādes 40 gadu jubilejā. Kā zināms, līdz decembra sākumam tiks slēgta VSAC “Latgale” filiāle “Lubāna”. Iemītnieki tiks izvietoti citos pansionātos, bet 29 darbinieki zaudēs darbu. Šajā sakarā priekšsēdētājs apmeklēja Labklājības ministriju, tikās ar ministri Ramonu Petraviču un citiem ministrijas darbiniekiem, tika sagatavotas un nosūtītas vēstules Labklājības ministrijai, Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrībai un Saeimas deputātam Normundam Žunnam par izveidojušos situāciju. 18.oktobrī priekšsēdētājs piedalījās rododendru stādīšanas pasākumā kultūras un atpūtas parkā Mežaparks. Tika iestādīts rododendrs “Lana”. Mēneša beigās bija vairākas tikšanās ar Madonas novada domes priekšsēdētāju A.Lungeviču par biedrības “Rupsala” turpmāku darbību un pastāvēšanu.

Izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2019.gada septembra domes sēdes lēmumu izpildi.

1.PIELIKUMĀ Pārskats par 2019.gada septembra domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par nekustamā īpašuma „Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov.,  sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā 2019.gada 11.oktobrī saņemts iesniegums LUB/2.09/19/45) par nekustamā īpašuma „Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

Saskaņā ar iesniegumu īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu divos atsevišķos īpašumos, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0090, platība 3,05 ha.

 

Ņemot vērā iesniegumu, izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 016 0089, divos atsevišķos īpašumos:

1.      Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu: 7058 016 0090, platība - 3,05 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: „Krēsliņi”, noteikt divus zemes lietošanas mērķus:

-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods:0201) - platība 1,25 ha;

-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods:0101) - platība 1,8 ha.

2.      Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0089, platība - 1,37 ha, saglabāt nosaukumu un adresi “Palejas”, Indrānu pagasts, Lubānas novads  un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).

2.PIELIKUMĀ Grafiskā kartes skata izdruka

 

2.§ Par nekustamā īpašuma “Aiviekste” zemes vienību robežu pārkārtošanu, lietošanas mērķa un tam piekritīgo platību noteikšanu

Ziņo Dace Almane

Izvērtējot nekustamā īpašuma “Aiviekste”, kadastra numurs 7058 019 0052 sastāvu, tika konstatēts, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 006 0062 dati kadastrā neatbilst Zemes pārvaldības likumā noteiktajam regulējumam. Lai izpildītu Zemes pārvaldības likuma 16.panta trešajā daļā noteikto, ka valdījuma tiesības uz jūras piekrastes joslu un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem reģistrē Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā atbilstoši šā likuma 15.panta pirmajai un otrajai daļai, kurās savukārt teikts, ka par vides aizsardzību atbildīgā ministrija ir valdītājs iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kas atrodas dabas rezervātos, nacionālajos parkos un dabas liegumos un nav privātpersonu īpašumā vai citas ministrijas valdījumā, un jūras piekrastes sauszemes daļai, kas atrodas dabas liegumos un nacionālo parku dabas lieguma zonā un nav privātpersonu īpašumā vai citas ministrijas valdījumā un vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai teritorijai piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem, kā arī tās administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes sauszemes daļai un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā, nepieciešams pārkārtot zemes vienības robežas, jo tikai daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 006 0012, platība 6,4 ha, atrodas Lubāna mitrāja teritorijā, kura, pamatojoties uz iepriekš minēto, ir piekritīga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), bet zemes vienības daļa, kas atrodas ārpus dabas lieguma teritorijas ar platību 28,54 ha, ir piekritīga Lubānas novada pašvaldībai.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 2.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

1.      Pārkārtot zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7058 006 0062 un 7058 007 0012 robežas, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2.      Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 007 0012 platību 41,34 ha, zemes lietošanas mērķi - Publiskie ūdeņi (kods 0301)

3.      Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 006 0062 platību 28,54 ha, zemes lietošanas mērķi - Publiskie ūdeņi (kods 0301).

3.PIELIKUMĀ Grafiskā kartes skata izdruka

 

3.§ Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienības daļai īpašumā  „Dārziņi 1”,  Indrānu pag., Lubānas nov.

Ziņo Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā saņemts iesniegums (reģistrēts ar Nr. LUB/2.08/19/983) par nekustamā īpašuma „Dārziņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienības daļas zemes lietošanas mērķa piešķiršanu, uz kuras paredzēts izbūvēt auto stāvlaukumu.

Pamatojoties uz 2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta  noteikumu Nr.49 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 7.punktu, 16.punktu, 18.punktu un 35.punktu, Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 3.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

1.       Mainīt nekustamā īpašuma „Dārziņi 1”, Indrānu pagastā, Lubāns novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0013 (platība 2,5 ha) esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, turpmāk nosakot šādus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus un tiem piekrītošās platības:

1.1. zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), platība - 2,4999 ha;

1.2. atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (kods 1105), platība - 0,0784 ha.

2.      Noteikt nekustamā īpašuma „Dārziņi 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā zemes vienības daļai ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 011 0013 8001, platība 0,0784 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (kods 1105).

4.PIELIKUMĀ Grafiskā kartes skata izdruka

 

4.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Bērzkalni 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei

Ziņo Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā saņemts SIA „Ametrs” 2019.gada 7.oktobra iesniegums Nr.1-1/183 (reģistrēts ar Nr. LUB/2.07/19/27) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Bērzkalni 1“, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 7058 004 0109 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 004 0132 sadali. Konstatēts, ka nav nepieciešama nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta pilnveidošana vai noraidīšana.

Pamatojoties uz: Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu, Lubānas novada pašvaldības domes sēdes 2019.gada 30.aprīļa lēmumu “Par zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Bērzkalni 1”, Indrānu pag., Lubānas nov. zemes vienības sadalei” (protokols Nr.4, 7.§), Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu un Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 4.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

1.        Apstiprināt zemes ierīcības projektu par īpašuma “Bērzkalni 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 004 0132 sadalīšanu, izveidojot jaunu īpašumu.

2.      No atdalītās zemes vienības daļas ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 004 0194, platība 6,4 ha, izveidot jaunu īpašumu, piešķirot nosaukumu “Pundurbērzi” un noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods: (0101), saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3.   Paliekošajai zemes vienības daļai ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 004 0193, platība 2,1 ha, saglabāt nosaukumu “Bērzkalni 1”, piešķirt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība kods: (0201).

5.PIELIKUMĀ Grafiskais pielikums

  

5.§ Par nekustamā īpašuma „Kodoli”, Indrānu pag., Lubānas nov.,  sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā 2019.gada 28.oktobrī saņemts iesniegums (reģistrēts ar Nr. LUB/2.09/19/46) par nekustamā īpašuma „Kodoli”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. Saskaņā ar iesniegumu īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu divos atsevišķos īpašumos, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7058 014 0009, platība 7,5 ha.

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

1.        Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kodoli”, kadastra numurs 7082 001 0011, divos atsevišķos īpašumos.

2.       Noteikt jaunu patstāvīgu nekustamā īpašuma objektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 014 0009 7,5 ha platībā, piešķirt tam nosaukumu “Kodoli” un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201).

6.PIELIKUMĀ Grafiskā kartes skata izdruka

 

6.§ Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu  piedziņu bezstrīda kārtībā

Ziņo Dace Almane

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 7013 005 0034, nostiprināts uz personas XX vārda. Personai par šo nekustamo īpašumu izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds 149,36 EUR (pamatparāds –113,31 EUR, nokavējuma nauda –36,05 EUR).

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā. Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmās daļas izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parāda piedziņu uzskatāms par obligāto administratīvo aktu un tā izdošanai nav nepieciešams izvērtēt lietderības apsvērumus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.pantu, ņemot vērā faktu, ka parāds un nokavējuma nauda nav labprātīgi samaksāta, Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 5.§) pozitīvo atzinumu.  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

1.    Piedzīt no īpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa parādu 149,36 EUR (pamatparāds- 113,31 EUR, nokavējuma nauda- 36,05 EUR) apmērā par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 7013 005 0034, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2.    Uzdot pašvaldības izpilddirektoram izdot izpildrīkojumu par parāda (pamatparāda un nokavējuma naudas) piedziņu.

3.    Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un nav pārsūdzams.

 

7.§ Par telpu iznomāšanu īpašumā “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts

Ziņo Ivars Bodžs

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu "Meirānu Stacija", Meirāni, Indrānu pag., Lubānas nov., ar kadastra Nr. 70580160165, nostiprinātas Lubānas novada pašvaldībai Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000125546. Saskaņā ar ēkas “Meirānu stacija” tehniskās inventarizācijas lietu Nr.70580160165001-02 telpa Nr.604  63,7 m2  platībā  šobrīd ir brīva un nav nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā, ka šobrīd minētās telpas netiek izmantotas, un lai nodrošinātu ēkas racionālu apsaimniekošanu, tās būtu lietderīgi iznomāt. Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 81.pantam un pašvaldības grāmatvedības aprēķinātā telpas nomas maksa – 24,87 EUR mēnesī. Iepriekš minēto telpu uzturēšanai piesaistīta zemes vienības 0,3002 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 70580160165 637/4768 domājamā daļa,  saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 17.punktu nomas maksa gadā ir 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto, tas ir 28 EUR).

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12. un 23.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 17.punktu un Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 6.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj: 

1.    Iznomāt nekustamā īpašuma "Meirānu Stacija", Meirāni, Indrānu pag., Lubānas nov., ar kadastra Nr. 70580160165 telpu Nr.604 63,7 m2  platībā  (turpmāk- Iznomājamais objekts), uz 5 gadiem saimnieciskās darbības veikšanai.

2.    Noteikt Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas sākumcenu, noapaļojot uz augšu līdz veselam skaitlim euro, tas ir 25 EUR mēnesī.

3.    Izsoli organizēt pašvaldības izpilddirektoram. 

4.    Iznomājamā objekta nomas tiesību izsoles rezultātus apstiprināt domes sēdē.

 

8.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu siltumsūkņa iekārtas nomaiņai pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā

Ziņo Ivars Bodžs

Lai nodrošinātu siltumapgādi pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā, kurā izvietota Lubānas Mākslas skola, ģimenes ārsta prakse, tiek nodrošināti naktsmītņu pakalpojumi, atsaucoties uz SIA “Airwave” 2019.gada 17.oktobra iekārtas defektācijas aktu (reģistrēts pašvaldībā 18.10.2019., Nr. LUB/2.08/19/954), veiktās sarunu procedūras/tirgus izpētes jauna agregāta uzstādīšanai rezultātiem.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā  Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 7.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt 7453,60 EUR finansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem siltumsūkņa iekārtas nomaiņai pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas nov., izdarot attiecīgus grozījumus 2019.gada pašvaldības budžetā.

 

9.§ Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā

Ziņo Ivars Bodžs

Pašvaldībā saņemts Lubānas vidusskolas direktores Ivetas Peilānes iesniegums (reģ.Nr.25.10.2019., Nr. LUB/2.08/19/981) par izmaiņu izdarīšanu Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju saraksta sadaļā Lubānas vidusskola. Direktore uzskata, ka Lubānas vidusskolas direktora vietnieka saimnieciskajā darbā amata aprakstā uzskaitītie pienākumi neatbilst  profesiju klasifikatorā nosauktajām amata “direktora vietnieks saimnieciskajā  darbā (kods 1345  09)” prasībām, bet vairāk atbilst amatam “nekustamā īpašuma pārvaldnieks (kods 3334 11)”.

Saskaņā ar Lubānas vidusskolas direktores iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 27.punktu un Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (28.10.2019., protokols Nr.10, 8.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Izdarīt grozījumus Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā (apstiprināts 30.01.2018., prot.Nr.1, 13.§) : 

Sadaļā Lubānas vidusskola 36.punktā amata nosaukumu “direktora vietnieks saimnieciskajā darbā” aizstāt ar “nekustamā  īpašuma pārvaldnieks” un profesijas koda skaitli  “1345 09” ar skaitli “3334 11”. 

 

10.§ Par deleģējuma līgumu termiņa pagarināšanu

Ziņo Ivars Bodžs

2014.gada 30.oktobrī Lubānas novada pašvaldības dome (turpmāk tekstā- Dome) pieņēma lēmumu (prot.Nr.11, 13.§),  ar kuru cita starpā nolēma:

1) Deleģēt biedrībām “Mednieku klubs “Klāni” un “Mednieku klubs  “Lubānas MRS”” pašvaldības autonomu funkciju - veikt civilās aizsardzības pasākumus Āfrikas cūku mēra un klasiskā cūku mēra ierobežošanai;

2) Deleģējuma ietvaros nodot bezatlīdzības lietošanā katrai no biedrībām dzesētavu Cold S-1400, tilpums 1400 litri, bilances vērtība EUR 2072 (divi tūkstoši septiņdesmit divi euro), stāvoklis - jauna;

3) Līgumu noslēgt uz 5 (pieciem) gadiem.

2014.gada 22.novembrī Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) noslēdza deleģējuma līgumu ar biedrību “Mednieku klubs ”Klāni””, 2014.gada 24.novembrī ar biedrību  “Mednieku klubs “Lubānas MRS”” (turpmāk tekstā – Līgumi). Līgumu 1. punktā noteikts, ka: 

1.1. Pašvaldība uzdod, bet biedrība apņemas izpildīt likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā- īstenot Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumus,

1.2. Līguma 1.1.punktā minētā uzdevuma ietvaros saskaņā ar 2014.gada 13.augusta publiskas personas finanšu līdzekļu dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr. 5.8-2.1-00ec-101-14-49 un Lauku atbalsta dienesta un Lubānas novada pašvaldības 2014.gada 5.septembra līgumu par atbalsta saņemšanu Nr. 040914/199, pašvaldība patapina, bet biedrība pieņem bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai piederošo dzesētavu S-1400 a/g.

1.3. Dzesētavas tiek nodotas biedrībai bezatlīdzības lietošanā medību produkcijas uzglabāšanai epizootiju ierobežošanas pasākumu īstenošanai, nodrošinot Pārtikas un veterināro dienestu ar nomedīto mežacūku paraugiem, pārtikas drošības, sabiedrības veselības un tautsaimniecības nozares (cūkkopības) aizsardzības nolūkā, veicinot mežacūku medības laikā, kad apkārtējās vides temperatūra ir pozitīva.

Līgumu 5.1.punkts nosaka, ka “Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts uz pieciem gadiem”. Attiecīgi Līgumu darbības termiņš noslēdzas 2019.gada 22.un 24.novembrī.

Saskaņā ar 2019.gada 11.jūlija Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumu Nr.12 “Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra apkarošanā” noteiktas Āfrikas cūku mēra riska zonas Latvijas Republikā. Risku zonu sadalījums noteikts rīkojuma pielikumā, no kura redzams, ka Lubānas novada pašvaldība ir ietverta II riska zonā (II riska zona tiek noteikta pēc cūku mēra gadījumu konstatēšanas savvaļas cūku populācijā).

Ievērojot cūku mēra ierobežošanas pasākumus Latvijas Republikā un to, ka Lubānas novada pašvaldība ir ietverta II riska zonā, ir nepieciešams turpināt īstenot pašvaldības autonomo funkciju piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā- īstenot Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumus.

Līgumu 5.2.punkts nosaka, ka “Puses līgumu var grozīt vai papildināt, rakstiski par to vienojoties, un šie grozījumi un papildinājumi kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu.”

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41,panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, trešo daļu, ņemot vērā  Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 9.§) pozitīvo atzinumu,     

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Noslēgt vienošanās par 2014.gada 22.novembra deleģējuma līguma Nr.1.03/8-2014 ar biedrību “Mednieku klubs ”Klāni”” un 2014.gada 24.novembra deleģējuma līguma Nr.1.03/8-2014 ar biedrību “Mednieku klubs “Lubānas MRS”” termiņa pagarinājumu uz pieciem gadiem. 

 

11.§ Par prasības izslēgšanu no pašvaldības bilances

Ziņo Ingrīda Logina

Saskaņā ar grāmatvedības uzskaites datiem šaubīgo prasību sastāvā uzskaitītas prasības pret SIA „Altenom” (reģ.Nr.40103423467) 28 euro parāds par naktsmītnes pakalpojumiem 2017.gada 1.-2.jūnijā. Atbilstoši Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem komercsabiedrība likvidēta 06.07.2019. (apliecinājums-Uzņēmumu reģistra 10.10.2019. izziņa).

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā  Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 11.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Sakarā ar komercsabiedrības likvidāciju, izslēgt no pašvaldības bilances prasības pret SIA „Altenom” (reģ.Nr.40103423467) 28 EUR  apmērā.

 

12.§ Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo Ingrīda Logina

Sakarā ar piešķirto valsts finansējumu izglītības, kultūras un deinstitucionalizācijas pasākumiem personām ar garīga rakstura traucējumiem, papildus līdzekļu pieprasījumiem monitoru un datora operētājprogrammas iegādei domes administrācijai un bāriņtiesai, budžetā neplānotiem pašvaldības nekustamā īpašuma uzmērīšanas darbiem, kā arī nepieciešamību veikt izdevumu plāna grozījumus valdības funkciju un ekonomiskās klasifikācijas kodu ietvaros.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 12.§.) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2019. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” saskaņā ar pielikumu.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

   2.1. Saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

   2.2. Saistošie noteikumi Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

7.PIELIKUMĀ Saistošie noteikumi Nr.12, 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu” 1., 2., 3. pielikums 31.10.2019. Saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā.

 

13.§ Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nomināciju piešķiršanu

Ziņo Ivars Bodžs

Pamatojoties uz 2009.gada 9.decembra nolikumu Nr.12 par pašvaldības apbalvojumu „Lubānas novada GADA cilvēks”, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (25.10.2019. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

13.1. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks kultūrā” Lubānas vidusskolas bērnu un jauniešu deju kolektīvu “Raksti”, vidējās paaudzes deju kolektīva “Rokraksti”, Lubānas kultūras nama senioru deju kopas “Varavīksne” vadītājai Lienītei Ozolniecei par Lubānas vidusskolas bērnu un jauniešu deju kolektīvu “Raksti” augstiem sasniegumiem,  par vidējās paaudzes deju kolektīva “Rokraksti” un Lubānas kultūras nama senioru deju kopas “Varavīksne” kolektīvu aktīvo darbību, par latviešu tautas deju tradīciju nostiprināšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm novadā, par novada vārda popularizēšanu Latvijā.

13.2. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu “Gada cilvēks”  biedrībai “Lubānas puse” (reģ.Nr.50008247111) par nozīmīgu ieguldījumu novada kultūrvides veidošanā  un tā atpazīstamības veicināšanā, organizējot izglītojošas nometnes sievietēm, iedvesmojošas tikšanās, kā divpadsmit tikšanās cikla ietvaros “Dzimis Lubānā, audzis Latvijai!” ar bijušajiem lubāniešiem, organizējot dažādus pasākumus, vācot ziedojumus kultūrvides veidošanai, radot video īsfilmas "Radi! Dari! Vidi!”.

13.3. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu “Gada cilvēks labdarībā”  biedrībai “Vienā solī” (reģ.Nr.4008273998) par nozīmīgu ieguldījumu novada vides sakopšanā un kultūrvides veidošanā, organizējot teritorijas sakopšanas talkas, radošas darbnīcas, dažādus pasākumus, ar projektu palīdzību nodrošinot sporta un apkārtnes sakopšanas inventāra pieejamību novada iedzīvotājiem.

13.4. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Lauku sētas saimnieks” Ilonai Malahovskai un Valērijam Malahovskim par ieguldījumu lauku vides sakopšanā, latviešu tautas kulinārā mantojuma saglabāšanā un lauku tūrisma popularizēšanā.

13.5. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Guntai Soldānei par ilggadēju godprātīgu darbu medicīnas jomā un ieguldījumu sava novada un tā iedzīvotāju labā.

13.6. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums ” Marutai Losevai par ilggadēju godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un skolu jaunatnes audzināšanā, kā arī Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā.

13.7. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Anitai Sluckai par ilggadēju godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un skolu jaunatnes audzināšanā, kā arī Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā.

13.8. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” Inesei Mežulei un Viesturam Mežulim par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā novadā, kā arī Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā ar oriģināliem pašu veidotiem metāla vides objektiem.

13.9. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks savā amatā” Lubānas veselības un sociālās aprūpes centra diennakts aprūpētājai  Inetai Bondarei par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību.

13.10. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks savā amatā” šuvējai Monikai Tropai par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību.

 

Sēde slēgta: plkst.1600

Sēdes vadītājs,

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2019.gada 5.novembrī

Protokolēja: Sandra Līcīte

Jaunākie notikumi

04
Jūl
Lubānas pilsētas estrādē

25
Jūl
Lubānas pilsētas estrādē

25
Jūl
Lubānas Jaunajos kapos