INFORMĀCIJA

Par nekustamā īpašuma nodokļu dzēšanu

Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta 4. daļā noteikts, ka "...pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu". Lubānas novada pašvaldība informē par dzēstajiem nodokļu parādiem.


Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta pirmās daļas 3. punktu, trešo un ceturto daļu, ar Lubānas novada domes 31.05.2018. lēmumu (protokols Nr.5; 12.p.) dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu Pēterim Mardelim, personas kods: xxxxxx-xxxxx, par mājokli un mājoklim piekritīgo zemi par nekustamo īpašumu- dzīvokli Nr.3, Parka iela 5, Lubāna, Lubānas nov., 17,29 EUR apmērā.


Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta pirmās daļas 3. punktu, trešo un ceturto daļu, ar Lubānas novada domes 30.11.2017. lēmumu (protokols Nr. 14; 15.p.) dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu Jānim Šnitkinam, personas kods: xxxxxx-xxxxx, par mājokli un mājoklim piekritīgo zemi par nekustamo īpašumu- dzīvokli Nr.3, “Moroza”, Indrānu pag., Lubānas nov., 73,49 EUR apmērā.


Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta pirmās daļas 3. punktu, trešo un ceturto daļu, ar Lubānas novada domes 27.10.2016. lēmumu (protokols Nr. 14; 5.p.) dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu personai par zemi un ēkām Latgales ielā 49, Lubāna, Lubānas nov., par 2010. un 2011. gadu, EUR 54,28 (piecdesmit četri euro un 28 centi) apmērā.


Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta pirmās daļas 3. punktu, trešo un ceturto daļu, ar Lubānas novada domes 27.10.2016. lēmumu (protokols Nr. 14; 4.p.) dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu personai par mājokli un mājoklim piekritīgo zemi "Melnozoli" - 2, Indrānu pag., Lubānas nov., EUR 7,45 (septiņi euro un četrdesmit pieci centi) apmērā.


Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta 3. un 4. daļu, ar Lubānas novada domes 30.06.2016. lēmumu (protokols Nr. 9; 5.p.) dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu SIA "Aģentūra GS", par zemi un ēkām Tilta iela 3, Lubāna, Lubānas nov., EUR 944,37 (deviņi simti četrdesmit četri euro un trīsdesmit septiņi centi) apmērā.


Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta 3. un 4. daļu ar Lubānas novada domes 30.06.2016. lēmumu (protokols Nr. 9; 4.p.) dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu SIA "Tehnoserviss", par zemi "Tehnoserviss", Indrānu pag., Lubānas nov., par zemi un ēkām Meirānu iela 2 un Dārzu iela 3, Lubāna, Lubānas nov., EUR 7266,85 (septiņi tūkstoši divi simti sešdesmit seši euro un astoņdesmit pieci centi) apmērā.


Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta 3. un 4. daļu, ar Lubānas novada domes 28.01.2016. lēmumu (protokols Nr. 1; 4.p.) dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un nokavējuma nauda par mājokli un mājoklim piekritīgo zemi „Moroza” - 9, Indrānu pag., Lubānas nov., EUR 54,31 (piecdesmit četri euro un trīsdesmit viens cents) apmērā.


Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta 3. un 4. daļu, ar Lubānas novada domes 26.11.2015. lēmumu (protokols Nr. 16; 1.p.) dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un nokavējuma nauda par zemi un mājokli Tilta ielā 13-6, Lubāna, Lubānas novadā EUR 0,59 (piecdesmit deviņi centi) apmērā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta 3. un 4. daļu, ar Lubānas novada domes 26.11.2015. lēmumu (protokols Nr. 16; 2.p.) dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un nokavējuma nauda par zemi un mājokli Stacijas ielā 14-4, Lubāna, Lubānas novadā EUR 18,98 (astoņpadsmit euro deviņdesmit astoņi centi) apmērā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta 3. un 4. daļu, ar Lubānas novada domes 26.11.2015. lēmumu (protokols Nr. 16; 3.p.) dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un nokavējuma nauda par zemi "Vīksniņi" un "Jaunsētas", Indrānu pagastā, Lubānas novadā EUR 143,74 (viens simts četrdesmit trīs euro un septiņdesmit četri centi) apmērā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta 3. un 4. daļu, ar Lubānas novada domes 26.11.2015. lēmumu (protokols Nr. 16; 4.p.) dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un nokavējuma nauda par zemi "Puķītes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā EUR 3,56 (trīs euro un piecdesmit seši centi) apmērā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta 3. un 4. daļu, ar Lubānas novada domes 26.11.2015. lēmumu (protokols Nr. 16; 5.p.) dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un nokavējuma nauda par zemi "Mucenieki”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā EUR 10,55 (desmit euro un piecdesmit pieci centi) apmērā.


Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta 3. un 4. daļu, ar Lubānas novada domes 28.08.2015. lēmumu (protokols Nr. 12; 6.p.) dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un nokavējuma nauda par zemi SIA "GS Nekustamie Īpašumi" 151,38 EUR (viens simts piecdesmit viens euro un 38 centi) apmērā.


Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta 3. un 4. daļu, ar Lubānas novada domes 30.10.2014. lēmumu (protokols Nr. 11; 2.p.) dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un nokavējuma nauda par zemi un mājokli "Roznieki 3-4", Indrānu pagastā, Lubānas novadā  EUR 18, 86 (astoņpadsmit euro un 86 centi) apmērā.


Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta 3. un 4. daļu, ar Lubānas novada domes 28.08.2014. lēmumu (protokols Nr. 8; 7.p.) dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un nokavējuma nauda par zemi Jaunā ielā 26A, Lubānā, Lubānas novadā EUR 21,50 (divdesmit viens euro un 50 centi) apmērā.


Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta 3. un 4. daļu, ar Lubānas novada domes 30.04.2014. lēmumu (protokols Nr. 4; 6.p.) dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un nokavējuma nauda par zemi un mājokli Krasta ielā 8-4, Lubānā, Lubānas novadā EUR 12,40 (divpadsmit euro un 40 centi) apmērā.


Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta 3. un 4. daļu, ar Lubānas novada domes 28.11.2013. lēmumu (protokols Nr. 16; 6.p.) dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds un nokavējuma nauda par zemi Oskara Kalpaka ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā Ls 8,73 (astoņi lati un 73 santīmi).


Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta 3. un 4. daļu, ar Lubānas novada domes 30.05.2013. lēmumu (protokols Nr. 6; 6.p.): 

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par zemi  „Pogas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā Ls 3,12 (trīs lati un 12 santīmi) apmērā.

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par zemi un saimnieciskai darbībai paredzētu ēku Ozolu ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā Ls 343,05 (trīs simti četrdesmit trīs lati un 05 santīmi) apmērā.

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par zemi „Lazdupji”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā Ls 2,44 (divi lati un 44 santīmi) apmērā.

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par zemi „Grantiņi 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā Ls 2,52 (divi lati un 52 santīmi) apmērā.

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par zemi „Dzīšļi 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā Ls 7,32 (septiņi lati un 32 santīmi) apmērā.

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par zemi „Brizgas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā Ls 96,52 (deviņdesmit seši lati un 52 santīmi) apmērā.

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par zemi „Rogas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā Ls 19,32 (deviņpadsmit lati un 32 santīmi) apmērā.

Jaunākie notikumi

22
Feb
Lubānas novada Jauniešu centrā
Pie mums ciemosies Kr.Barona muzeja darbinieki, kuri stāstīs par Barona dzimtas cilvēkiem, kuri ir atstājuši savas pēdas Latvijas

22
Feb
Lubānas pilsētas klubā
Nodarbības vadīs sertificēts treneris Kaspars Kuļikovs. Iepriekšēja pieteikšanās pie Lubānas novada sporta pasākumu organizatora Māra Valaiņa elektroniski: maris.valainis@lubana.lv vai

23
Feb
Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā
Lubānas novada Jauniešu centrs un Katrīna Valaine aicina uz tikšanos.

23
Feb
Meirānu tautas namā
Tā nav dzīve, tas ir kino! Senioru tautas deju kolektīvs ''Meirāni'' ielūdz uz sadanci ''...Lai ilgāk jauki!''. Pasākumu kuplinās dejotāji no Sarkaņiem, Viļāniem, Degumniekiem, Beļavas,