Krīzes skarto nomnieku saraksts, kuri saņēmuši MK noteikumos Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” noteiktos atbalsta pasākumus

Nr.p.k.

Nomnieks

Piešķirtā atbalsta veids un apmērs

1.

Saimnieciskās darbības veicējs Pēteris Čaikovskis

R.k. 11116611705

Piešķirts  nomas maksas atbrīvojums par periodu 2020.gada 1.aprīlis – 9. jūnijs

230 euro apmērā.

2.

SIA "Aivelīna",
R.Nr. 45403023881

Piešķirts de minimis nomas maksas atbrīvojums par periodu 2020.gada 19.marts – 30.aprīlis 49,48 euro apmērā.