Lubānas novada vēlēšanu komisija, Reģ.Nr.: 90009360990, 

(Apstiprināta ar domes lēmumu 31.08.2017. protokols Nr.10; 16.§.)

1. Sandra Līcīte - komisijas priekšsēdētāja

2. Līga Birziņa - sekretāre

3. Janīna Leice - komisijas locekle

4. Inta Torgāne - komisijas locekle

5. Sandra Vasiļevska - komisijas locekle

6. Valdis Groza - komisijas loceklis

7. Dainis Pličs - komisijas loceklis

8. Kaspars Trops - komisijas loceklis

9. Gunta Ārende - komisijas locekle


Administratīvā komisija

(Apstiprināta ar domes lēmumu 26.09.2013. protokols Nr.14, 8.§)

1. Andris Kļaviņš - komisijas priekšsēdētājs (juriskonsults)

2. Tālis Salenieks - komisijas priekšsēdētāja vietnieks (novada domes priekšsēdētājs)

3. Sandra Valaine - komisijas locekle (pedagogs)

4. Dace Mežsarga - komisijas locekle (bāriņtiesas priekšsēdētāja)

5. Guntis Stalbovs - komisijas loceklis (īpašuma apsaimniekošanas speciālists)

Nolikums


Iepirkumu komisija

(Apstiprināta ar 30.07.2009. domes lēmumu, protokols Nr. 8 6.§)

1. Egils Rēvelis - komisijas priekšsēdētājs (attīstības daļas vadītājs)

2. Guntis Stalbovs - komisijas loceklis (apstiprināts ar domes 28.04.2016. lēmumu, protokols Nr. 4, 10.§).

3. Astrīda Soma - komisijas locekle (apstiprināta ar 27.03.2014. domes lēmumu, protokols Nr. 3, 16.§).


Medību koordinācijas komisija

(Apstiprināta ar 30.10.2014. domes lēmumu, protokols Nr. 11, 14.§)

1. Tālis Salenieks - komisijas priekšsēdētājs (novada domes priekšsēdētājs)

2. Normunds Kārkliņš - komisijas loceklis (Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības  Cesvaines nodaļas vecākais mežzinis)

3. Judīte Podniece - komisijas locekle (apstiprināta ar domes 31.05.2018. lēmumu, protokols Nr.5, 2.p) (Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja)

4. Armands Cirsis - komisijas loceklis (Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) biedrs)

5. Viktors Reblis - komisijas loceklis (Latvijas Meža īpašnieku biedrības biedrs)

Nolikums


Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

(Apstiprināta ar 30.12.2014. domes lēmumu, protokols Nr.13, 7.§)

1. Ivars Bodžs - komisijas priekšsēdētājs (pašvaldības izpilddirektors)

2. Andris Kļaviņš - komisijas priekšsēdētāja vietnieks (juriskonsults)

3. Egils Rēvelis - komisijas loceklis (attīstības daļas vadītājs)

4. Ilgonis Losāns - komisijas loceklis

5. Guntis Stalbovs - komisijas loceklis (apstiprināts ar domes 26.01.2017. lēmumu, protokols Nr. 1, 11.§) (īpašuma apsaimniekošanas speciālists)

Nolikums


Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija

(Apstiprināta ar 27.08.2009. domes lēmumu, protokols Nr.9, 15. §)

1. Tālis Salenieks - komisijas priekšsēdētājs (novada domes priekšsēdētājs)

2. Iveta Peilāne - komisijas locekle (Lubānas vidusskolas direktore)

3. Dace Mežsarga - komisijas locekle (izglītības darba speciāliste)

Nolikums


Civilās aizsardzības komisija

(Apstiprināta ar 31.08.2017. domes lēmumu, protokols Nr.10, 11. §)

1. Tālis Salenieks - komisijas priekšsēdētājs (novada domes priekšsēdētājs)

2. Gatis Gutāns - komisijas priekšsēdētāja vietnieks (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļas, Lubānas posteņa komandieris, Virsleitnants)

3. Ivars Bodžs - komisijas loceklis (pašvaldības izpilddirektors)

4. Ilgvars Ivanovs - komisijas loceklis ("Lubānas KP" valdes loceklis)

5. Dzintars Stradiņš - komisijas loceklis (apstiprināts ar domes 31.05.2018. lēmumu, protokols Nr.5, 1.p) (AS „Sadales tīkli” Ziemeļaustrumu ekspluatācijas daļas Madonas nodaļas vadītājs).


Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija

(Apstiprināta ar 28.02.2018. domes lēmumu, protokols Nr.2, 4. §)

1. Dace Mežsarga - komisijas priekšsēdētāja (Lubānas novada pašvaldības Izglītības darba speciāliste)

2. Iveta Peilāne - komisijas priekšsēdētājas vietniece (Lubānas vidusskolas direktore)

3. Lana Kunce - komisijas locekle (Meirānu Kalpaka pamatskolas direktore)

4. Astrīda Soma - komisijas locekle (Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītāja)

Nolikums

Jaunākie notikumi

07
Dec
Lubānas pilsētas klubā
Ikvienam ir nācies nopirkt labu mantu, ko pats beigās nemaz nelieto. Tāpat arī mājās bieži putekļus krāj bērnu

07
Dec
Lubānas evanģēliski luteriskās draudzes baznīcas mazajā baznīciņā
Muzikālie jaunieši - Loreta Māliņa, Māra Imša, Helēna Gerševica, Edijs Gutāns un Keita Putniņa

07
Dec
pie Lubānas pilsētas kluba
Jautras rotaļas un spēles kopā ar DOMINO un RIČURAČA KAULIŅIEM, jūs sasildīs karstais dzēriens un

08
Dec
Lubānas evanģēliski luteriskā baznīcā
Svētdienas skola