Vēlēšanu komisija

(Apstiprināta ar domes lēmumu 31.08.2017. protokols Nr.10; 16.§.)

1. Sandra Līcīte - komisijas priekšsēdētāja

2. Līga Birziņa - sekretāre

3. Elga Voļska - komisijas locekle

4. Janīna Leice - komisijas locekle

5. Inta Torgāne - komisijas locekle

6. Sandra Vasiļevska - komisijas locekle

7. Valdis Groza - komisijas loceklis

8. Dainis Pličs - komisijas loceklis

9. Kaspars Trops - komisijas loceklis

10. Gunta Ārende - komisijas locekle


Administratīvā komisija

(Apstiprināta ar domes lēmumu 26.09.2013. protokols Nr.14, 8.p)

1. Andris Kļaviņš - komisijas priekšsēdētājs (juriskonsults)

2. Tālis Salenieks - komisijas priekšsēdētāja vietnieks (novada domes priekšsēdētājs)

3. Sandra Valaine - komisijas locekle (pedagogs)

4. Dace Mežsarga - komisijas locekle (bāriņtiesas priekšsēdētāja)

5. Guntis Stalbovs - komisijas loceklis (īpašuma apsaimniekošanas speciālists)

Nolikums


Iepirkumu komisija

(Apstiprināta ar 27.03.2014. domes lēmumu, protokols Nr. 3, 16.p. veiktas izmaiņas sastāvā)

1. Egils Rēvelis - komisijas priekšsēdētājs (attīstības daļas vadītājs)

2. Guntis Stalbovs - komisijas loceklis (apstiprināts ar domes 28.04.2016. lēmumu, protokols Nr. 4, 10.p) (īpašuma apsaimniekošanas speciālists)

3. Astrīda Soma - komisijas locekle (pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķīši" vadītajā)


Medību koordinācijas komisija

(Apstiprināta ar 30.10.2014. domes lēmumu, protokols Nr. 11, 14.p.)

1. Tālis Salenieks - komisijas priekšsēdētājs (novada domes priekšsēdētājs)

2. Normunds Kārkliņš - komisijas loceklis (Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības  Cesvaines nodaļas vecākais mežzinis)

3. Dacis Brosovs - komisijas loceklis (Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja vietnieks)

4. Armands Cirsis - komisijas loceklis (Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) biedrs)

5. Viktors Reblis - komisijas loceklis (Latvijas Meža īpašnieku biedrības biedrs)

Nolikums


Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

(Apstiprināta ar 30.12.2014. domes lēmumu, protokols Nr.13, 7.p.)

1. Ivars Bodžs - komisijas priekšsēdētājs (pašvaldības izpilddirektors)

2. Andris Kļaviņš - komisijas priekšsēdētāja vietnieks (juriskonsults)

3. Egils Rēvelis - komisijas loceklis (attīstības daļas vadītājs)

4. Ilgonis Losāns - komisijas loceklis

5. Guntis Stalbovs - komisijas loceklis (apstiprināts ar domes 26.01.2017. lēmumu, protokols Nr. 1, 11.p) (īpašuma apsaimniekošanas speciālists)

Nolikums


Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija

(Apstiprināta ar 27.08.2009. domes lēmumu, protokols Nr.9, 15. p.)

1. Tālis Salenieks - komisijas priekšsēdētājs (novada domes priekšsēdētājs)

2. Iveta Peilāne - komisijas locekle (Lubānas vidusskolas direktore)

3. Dace Mežsarga - komisijas locekle (izglītības darba speciāliste)

Nolikums


Civilās aizsardzības komisija

(Apstiprināta ar 31.08.2017 domes lēmumu, protokols Nr.10, 11. p.)

1. Tālis Salenieks - komisijas priekšsēdētājs (novada domes priekšsēdētājs)

2. Gatis Gutāns - komisijas priekšsēdētāja vietnieks (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļas, Lubānas posteņa komandieris, Virsleitnants)

3. Ivars Bodžs - komisijas loceklis (pašvaldības izpilddirektors)

4. Ilgvars Ivanovs - komisijas loceklis ("Lubānas KP" valdes loceklis)

5. Jānis Grinfelds - komisijas loceklis (apstiprināts ar domes 26.11.2009. lēmumu, protokols Nr. 13, 9.p) (AS "Sadales tīkls" Ziemeļaustrumu reģiona Madonas nodaļas vadītājs)

Nolikums