Lubānas novada pašvaldība

Adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Tālrunis: 64894434, e-pastspasts@lubana.lvmājaslapawww.lubana.lv 

Darba laiks: Pirmdiena 8.00 - 12.30   13.30 - 18.00

                    Otrdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                    Trešdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                    Ceturtdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                    Piektdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 16.30


Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Adrese: Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Tālrunis: 66954828, 64894091, e-pastslubana@pakalpojumucentri.lvsniegtie pakalpojumi

Darba laiks: Pirmdiena 8.00 - 12.30   13.30 - 18.00

                    Otrdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                    Trešdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                    Ceturtdiena 8.30 - 12.30   13.30 - 17.30

                    Piektdien 8.30 - 12.30   13.30 - 16.30

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus!


Lubānas novada pašvaldības rekvizīti

Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads LV-4830

Reģ nr. 90000054159

AS Swedbank

kods: HABALV22

Konts: LV64HABA0551033331460

AS SEB banka

kods: UNLALV2X 

Konts: LV43UNLA0050019786428

AS Citadele banka

kods: PARXLV22

Konts: LV90PARX0012454500001


Amata nosaukums/Iestāde

Vārds Uzvārds

Fiksētā tālruņa Nr.

Mobilā tālruņa Nr.

E-pasts/pieņemšanas laiks

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA

Domes priekšsēdētājs

Tālis Salenieks

64894044

29165733

talis.salenieks@lubana.lv 

Pirmdienās 11:00-12:30/13:30-17:30

(Tilta ielā 11, Lubānā)

Izpilddirektors

Ivars Bodžs

64894941

26165144

ivars.bodzs@lubana.lv 

 

Galvenā grāmatvede

Ingrīda Logina

64894388 

 

ingrida.logina@lubana.lv 

Grāmatvede

Jolanta Kočāne

64894591

 

jolanta.kocane@lubana.lv

Grāmatvede

Zinaida Stalīdzāne

64894591

 

zinaida.stalidzane@lubana.lv

Grāmatvede

Daina Nagle

64894591

 

daina.nagle@lubana.lv

Kancelejas vadītāja un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Sandra Līcīte

64894434

 

sandra.licite@lubana.lv 

dzimts@lubana.lv

Attīstības daļas vadītājs

Egils Rēvelis

64894941

26482016

egils.revelis@lubana.lv 

Klientu apkalpošanas speciālists

Kristīna Tropa

64894091, 66954828

 

kristina.tropa@lubana.lv

Nekustamā īpašuma speciāliste

Dace Almane

64894491

 

dace.almane@lubana.lv

Īpašuma apsaimniekošanas speciālists

Guntis Stalbovs

64894491

26110463

guntis.stalbovs@lubana.lv 

Lauku attīstības speciāliste

Astrīda Ikauniece

64894491

28395276

astrida.ikauniece@llkc.lv

Sekretāre 

Lita Žeiere

64820915

 

pasts@lubana.lv

Izglītības lietu speciāliste

Dace Mežsarga

 

25623047

izglitiba@lubana.lv

Pirmdienās 10:00-16:00, 2. stāvā 8.kabinetā

Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Anda Vaska

64820920

 

 25442415

barintiesa@lubana.lv

anda.vaska@lubana.lv

Laikraksta "Lubānas Ziņas" redaktore

Mājaslapa www.lubana.lv

Ligita Pētersone

64820919

28331185 

ligita.petersone@lubana.lv 

 

admin@lubana.lv

Juriskonsults 

Andris Kļaviņš

64894434

28633006

andris.klavins@lubana.lv

Kultūras darba speciāliste

Ilze Kraukle

 

26374962

ilze.kraukle@lubana.lv

Jaunatnes lietu speciāliste

Linda Irbe

 

27860066

jc@lubana.lv

Vides dizaina speciāliste

Tamāra Tiltiņa

 

26352423

tamara.tiltina@lubana.lv

Sporta pasākumu organizators

Māris Valainis

64820917

26649344

maris.valainis@lubana.lv

Lubānas Jauno kapu uzraudze

Ligita Kaļva

 

28306226

 

Visagala kapu uzraugs

Arnis Gavars

 

29871653

 

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES

Izglītības darba speciāliste

Dace Mežsarga

 

25623047

izglitiba@lubana.lv 

Pirmdienās 10:00-16:00, 2. stāvā 8.kabinetā

Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītāja

Astrīda Soma

64807532

 

rukisi@lubana.lv

Lubānas vidusskolas kancelejas vadītāja

Janīna Leice

64860862

 

lubana.skola@lubana.lv

Lubānas vidusskolas direktore

Iveta Peilāne

64860863

 

lubana.skola@lubana.lv

Meirānu Kalpaka pamatskolas direktore

Lana Kunce

64829636

 29194785

meirani.skola@lubana.lv

Lubānas Mākslas skolas direktore

Rudīte Kolāte

 

26633770 

makslasskola@lubana.lv

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KULTŪRAS IESTĀDES

Lubānas kultūras nama direktore

Velga Puzule

64894016

26594314

kulturasnams@lubana.lv

Meirānu tautas nama vadītāja

Inga Aizsilniece

 

28307998

meiranutn@lubana.lv 

Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra vadītāja

Ilze Kraukle

 

26374962

ilze.kraukle@lubana.lv

Lubānas pilsētas bibliotēkas vadītāja

Inguna Kaņepone

64894281

 

biblio.lubana@lubana.lv 

Lubānas pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas vadītāja 

Biruta Ēķe

64894691

   

Meirānu bibliotēkas vadītāja

Dina Sestule

64829640

 

meiranubibl@lubana.lv

Lubānas novada jauniešu centra vadītāja

Linda Irbe

 

27860066

jc@lubana.lv

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS AMBULATORAIS DIENESTS

Ambulatorā dienesta vadītāja

Inese Lībere

64894581

28374760

soc.dienests@lubana.lv 

Ambulatorā dienesta vadītājas  vietniece

Vija Bandere

64894381 

 

soc.dienests@lubana.lv

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAIS DIENESTS

Sociālā dienesta direktore

Inese Lībere

64894581

28374760

lubanasvsac@lubana.lv

Sociālā dienesta direktores vietniece

Vija Bandere

64894381 

 

soc.dienests@lubana.lv

Vecākā sociālā darbiniece

Andra Pliča 

64894881

 

andra.plica@lubana.lv

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem

Vēsma Masa 

64894381

20275661

vesma.masa@lubana.lv

Sociālā darbiniece "Aprūpe mājās"

Iluta Ozoliņa

64894181

 

soc.darbinieks@lubana.lv

LUBĀNAS VESELĪBAS UN SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS

Aprūpes centra direktore

Inese Lībere

64894581

28374760

lubanasvsac@lubana.lv

Aprūpes centra direktores vietniece

Vija Bandere

64894381 

 

soc.dienests@lubana.lv

Sociālā darbiniece sociālās aprūpes nodaļā

Iluta Ozoliņa

64894181

 

 

 soc.darbinieks@lubana.lv

BŪVVALDE

Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes vadītāja

Iveta Meļehova

64822374

29422298

buvvalde@cesvaine.lv

Lubānā katra mēneša pirmajā un trešajā otrdienā no plkst. 10.00-12.00

 Madonā katru ceturtdienu no plkst. 8.00-12.00/13.00-16.00

Arhitekte

Silvija Šīre

 

28371721

silvija.sire@cesvaine.lv

Būvinspektors

Andris Garančs

 

29244474

 

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBA

SIA “Lubānas KP” valdes loceklis

Ilgvars Ivanovs

64894352

29400264

lubanaskp@inbox.lv