Lubānas novadā darbojas Lubānas vidusskola, Meirānu Kalpaka pamatskola, Lubānas pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķīši", kā arī Lubānas mākslas skola.

Noteikumi par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Lubānas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās

Iesniedzamie dokumenti pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas (A) saskaņošanai Lubānas novada pašvaldībā

2016. gada 1. septembrī mācības Lubānas vidusskolā uzsāka 174 izglītojamie, Meirānu Kalpaka pamatskolā - 44 izglītojamie, Lubānas PII "Rūķīši" apmeklē 74 bērni, bet Lubānas Mākslas skolā mācās 56 audzēkņi; Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas Lubānas filiālē mācās 16 izglītojamie.

Lai motivētu skolēnus padziļināt zināšanas un sekmētu viņu personības intelektuālo pilnveidošanu, Lubānas novada pašvaldība piešķir prēmijas Lubānas novada skolu audzēkņiem par godalgotu vietu iegūšanu mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos un Mākslas skolas valsts konkursos starpnovadu mērogā, reģionos un valstī.

Noteikumi par Lubānas novada izglītojamo prēmēšanu

Noteikumi par balvas - prēmijas piešķiršanu pedagogiem

Prēmijas tiek pasniegtas mācību gada noslēgumā maija mēnesī svinīgā pieņemšanā pie domes priekšsēdētāja.

Skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss

Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2017" un Lubānas novada skolu audzēkņu vokālās mūzikas konkurss "Līdzbalsis 2017"

Jaunākie notikumi

23
Mar
Lubānas pilsētas klubā
Spēlfilma “Paradīze 89” Režisore Madara Dišlere Filmas garums - 1h 29 min. Žanrs -...

24
Mar
Lubānas pilsētas bibliotēkā
Tikšanās ar dārzkopības entuziastu kluba "TOMĀTS" pārstāvi Sarmu Žarčinsku. Dārzkope...

24
Mar
Ūdens tūrisma attīstības centrā „Bāka”
Stāstu vakars būs piepildīts ar stāstiem par Lubāna ezera apkārtnes izmaiņām kopš akmens...

24
Mar
Meirānu tautas namā
Salidojumā piedalās amatierteātru kolektīvi no Murmastienes "AIZVĒJŠ", Gaigalavas...