Nod. maksātāja reģistra kods: 90001823596

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, LV-4830

Tālrunis/fakss: 64894581; mob.t.: +371 28374760

E-pasts: soc.dienests@lubana.lv 

DirektoreInese Lībere

Tālrunis: 64894581; mob.t.: + 371 28374760

E-pasts: lubanasvsac@lubana.lv

Direktores vietniece: Vija Bandere

Tālrunis/fakss: 64894381 

e-pasts soc.dienests@lubana.lv

Vecākā sociālā darbinieceAndra Pliča 

Darbs ar pabalstiem

Sociālā rehabilitācija

Tālrunis: 64894881

E-pasts: andra.plica@lubana.lv

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem: Vēsma Masa 

Tālrunis: 64894381; mob.t.: + 371 20275661

E-pasts: vesma.masa@lubana.lv

Sociālā darbiniece "Aprūpe mājās": Iluta Ozoliņa

Asistenta pakalpojums

Tālrunis: 64894181

E-pasts: soc.darbinieks@lubana.lv 

Lubānas novada sociālā dienesta sociālo darbinieku - Andras Pličas un Vēsmas Masas

Klientu pieņemšanas laiki:

Pirmdienās   no 8.30 - 12.30 un no 13.00 - 17.00

Otrdienās     no 8.30 - 12.30 un no 13.00 - 16.00

Trešdienās   no 8.30 - 12.30

Piektdienās   no 8.30 - 12.30

Lūgums ievērot pieņemšanas darba laikus!

Sociālā dienesta darbības mērķis - palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.

Lubānas novada Sociālā dienesta uzdevumi ir šādi: 

1) veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām; 

2) sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams; 

3) novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus; 

4) noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem; 

5) sniegt sociālo palīdzību; 

6) administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai; 

7) novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti; 

8) veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādē; 

9) informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.

Lubānas novada sociālā dienesta nolikums

Saistošie noteikumi "Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem"

Saistošie noteikumi "Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei"

Sociālā dienesta sniegtie maksas pakalpojumi

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna,  Lubānas novads, LV-4830

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis/fakss: 64894581; mob.t.: +371 28374760

E-pasts: soc.dienests@lubana.lv