Lubānas novada pašvaldības iestāde

Lubānas novada sociālā dienesta struktūrvienība "Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs"

Nodokļu maks. Reģ. Nr. 90001823596

Norēķinu konts:    Swedbank, AS

                            Konta  nr. LV29HABA0551034669720

                            Kods: HABALV22

 

                            SEB Banka, AS

                            Konta nr. LV31UNLA0550020652854

                            Kods: UNLALV2X

 

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis/fakss: 64894581; mob.t. +371 28374760

E-pasts: lubanasvsac@lubana.lv 

Direktores vietniece: Vija Bandere

Tālrunis: 64894381

Sociālā darbiniece sociālās aprūpes nodaļā: Iluta Ozoliņa

Tālrunis: 64894181

E-pasts: soc.darbinieks@lubana.lv