Nolikums
Lubānas novada atklātais čempionāts futbolā (7:7)1. Mērķis un uzdevumi.

1.1. Popularizēt futbolu Lubānas novadā

1.2. Noskaidrot 2019.gada Lubānas novada atklātā čempionāta futbolā (7:7) čempionu un godalgoto vietu ieguvējus.

1.3. Veicināt aktīvu dzīvesveidu

2. Sacensību vadība.

2.1. Sacensības organizē Lubānas novada pašvaldība. Glavenais tiesnesis Uģis Meiers

3. Sacensību vieta un laiks.

3.1. 2019.gada Lubānas novada atklātais čempionāts futbolā (7:7) notiek Lubānas pilsētas futbola laukumā (Krasta iela 6, Lubāna, Lubānas novads)

3.2. Spēļu diena un laiks 25.04.2019

3.3. Sacensību diena un laiks var tikt pārcelts nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (stiprs vējš, slikta redzamība utt.) vai, ja futbola laukums neatbilst spēlēšanai (piemēram, stipri pielijis laukums).

4. .Sacensību kārtība.

4.1. Spēles notiek saskaņā apstiprinātajiem noteikumiem ar šādām izmaiņām:

· spēles formāts 7x7 – seši laukuma spēlētāji un vārtsargs;

· neierobežotas spēlētāju maiņas;

· mazākais komandas pieļaujamais spēlētāju skaits laukumā ieskaitot vārtsargu ir četri spēlētāji (pie mazāka spēlētāju skaita spēle nevar sākties vai turpināties un komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums);

· „sieniņas” attālums 6 metri; „soda sitiena” attālums – 9 metri.

4.3. Spēles ilgums tiks precizēts spēles dienā

4.4. Ja spēlētājs vienā spēlē saņēmis 2 brīdinājumus (dzeltenā kartiņa), tad viņš tiek noraidīts no laukuma. Ja spēlētājs ir saņēmis noraidījumu (sarkanā kartiņa), tad spēlētājam ir jāizlaiž 1-3 spēles, atkarībā no pārkāpuma smaguma. Ja spēlētājs ir saņēmis 2 dzeltenās kartiņas dažādās spēlēs, tad spēlētājam ir jāizlaiž 1 spēle.

4.5. Ja komandas spēlētājs noraidījuma dēļ neizlaiž spēli un tajā piedalās, tad komandai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:3.

4.6. Visos noraidījuma gadījumos noraidītajam spēlētājam ir jāatstāj futbola laukums un tribīnes.

4.7. Ja noraidītais spēlētājs pēc noraidījuma traucē spēli (piemēram, iejaucas tiesneša darbā vai lieto necenzētus vārdus utt.), tad sacensību organizators kopā ar komandu pārstāvjiem un tiesnešiem lemj par šī spēlētāja diskvalifikāciju.

4.8. Ja komanda neierodas uz spēli, tad tai tiek piešķirts zaudējums ar 0:5.

4.9. Ja komanda atkārtoti neierodas uz kalendārā paredzēto spēli, tad tā tiek izslēgta no čempionāta.

4.11. Komandai, kura izstājas vai tiek izslēgta no čempionāta, tiek

ieskaitīti zaudējumi ar rezultātu 0:5, ja tā ir nospēlējusi 50% no čempionātā paredzēto spēļu skaita. Pārējos gadījumos rezultāti tiek anulēti.

4.12. Čempionātā drīkst piedalīties tikai tie spēlētāji, kuri ir ierakstīti komandas pieteikumā

5. Tiesāšana.

5.1. Katra komanda nodrošina laukuma tiesnesi.(par kārtību vienojoties komandas pārstāvju sapulcē)

5.2. Tiesnešu lēmums ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne komandu pārstāvji.

6. Uzvarētāju noteikšana.

6.1. Čempionātā komandu vietas nosaka pēc izcīnīto punktu summas un pusfināla un fināli rezultātiem. Par uzvaru - 3p., par neizšķirtu - 1p., par zaudējumu - 0p.

6.2. Vietu aprēķināšanai vienādu punktu summas gadījumā divām vai vairākām komandām, augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai:

6.3. Labāks rādītājs savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība),

6.3.1. Vairāk uzvaru visās spēlēs,

6.3.2. Labāka iegūto uz zaudēto vārtu starpība visās spēlēs,

6.3.3. Lielāks vārtu guvums visās spēlēs.

6.3.4. Vienādu punktu skaita gadījumā divām vai vairāk komandām 1.vietu nosaka papildus spēles vienā aplī starp šīm komandām. Spēļu laiku un dienu nosaka organizators.

8. Sodi un disciplīnas pārkāpumi.

8.1. Par rupjiem disciplīnas pārkāpumiem (piemēram, par lamāšanos ar nepieklājīgiem vārdiem, vai žestu un izteicienu lietošana, par spļaušanu, tīšu speršanu spēlētājiem vai tiesnešiem, par draudēšanu tiesnesim vai spēlētājiem utt.) spēlētājam var tikt noteikta diskvalifikācija uz visu čempionāta laiku. Par konkrēto lēmumu pieņemšanu izlemj sacensību organizatoru sastādītā komisija.

9. Spēlētāju formas tērps

9.1. Visiem komandas spēlei pieteiktajiem spēlētājiem, izņemot vārtsargu, ir jābūt vienādas krāsas (toņa) kreklos ar numuriem.

9.2. Uz laukuma esošajam vārtsargam jābūt atšķirīgas krāsas kreklam.

9.3. Visiem turnīra spēlētājiem ieteicams izmantot kājsargus, kuriem pilnībā jābūt nosegtiem ar zeķēm.

9.4. Spēlētājiem jāizmanto sporta apavi, ir atļauts izmantot apavus, kuri paredzēti citiem sporta veidiem, ja vien tie nav traumatiski pret citiem spēlētājiem.

9.5. Nav ieteicams spēļu laikā izmantot atribūtiku, kas var radīt savainojumu, piemēram, karekļus, ķēdītes, gredzenus. Spēles tiesnesim ir tiesības lūgt spēlētājam pirms mača noņemt šāda veida atribūtiku.

10. Medicīna.

10.1. Par dalībnieku veselības stāvokli atbild pats spēlētājs. Katrai komandai ir jānodrošina elementāra pirmā medicīniskā palīdzība dažādos negadījumos vai traumu gadījumos.
10. Apbalvošana.
10.1Komandu spēlētāji, kuri ir izcīnījuši godalgotās vietas, (I-III v.) tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem.

10.2. Tiek apbalvots: rezultatīvākais spēlētājs

11. Pieteikumi

 • Pieteikumi jānosūta pa e-pastu ugis.m@tvnet.lv
 • Dalību var pieteikt arī pa tālruni 29283578.
 • Pieteikumus var sūtīt līdz 2019. gada. 23. augustam.

12. Īpašie nosacījumi

12.1. Katrai komandai vai individuālajam dalībniekam ir nepieciešama ārsta atļauja startēt sacensībās. Startējot bez tās dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli.Jaunieši līdz 16. g. bez ārsta vai vecāku atļaujas startam netiks pielaisti,

12.2. Nolikums var kalpot kā oficiāls uzaicinājums uz sacensībām.

 

Novēlam sekmīgus startus !

 

Ja čempionāta laikā rodas jautājumi, strīdi, neskaidrības utt., tad sacensību organizatori pieņem attiecīgus lēmumus.

 

llllllllljkakakkaka

Sēdi atklāj plkst. 10:00

Sēdi vada: Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa

Sēdē nepiedalās deputāti:

Lana Kunce - aizņemta pamatdarbā

Iveta Peilāne - aizņemta pamatdarbā

Rudīte Kolāte - aizņemta pamatdarbā

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs - izpilddirektors

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte- kancelejas vadītāja

Darba kārtībā:

Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas ŠKODA OCTAVIA, valsts reģ. Nr. FZ-1463 izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 

Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas ŠKODA OCTAVIA, valsts reģ. Nr. FZ-1463 izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

       Lubānas novada pašvaldības dome 2019. gada 30. aprīļa sēdē (protokols Nr.4, 12.§) pieņēma lēmumu  “Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē”. 2019. gada 31. maijā notika pašvaldības kustamās mantas – automašīnas ŠKODA, valsts reģ. Nr.FZ-1463 atkārtota izsole,  kurā  kustamo mantu nosolīja  par  augstāko piedāvāto  cenu.  Izsoles  rezultātā  tika  iegūti 2000,00  EUR,  kas  ieskaitīti Lubānas novada pašvaldības norēķinu rēķinā. Pamatojoties   uz likuma  „Par  pašvaldībām”  21. panta  pirmās  daļas 27. punktu,  Publiskās  personas  mantas  atsavināšanas  likuma  34. panta otro daļu, 31.05.2019. automašīnas ŠKODA OCTAVIA FZ-1463 izsoles protokolu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt  Lubānas  novada  pašvaldībai  piederošās kustamās mantas – automašīnas ŠKODA OCTAVIA, valsts reģ. Nr. FZ-1463 izsoles rezultātus.
 2. Slēgt  Pirkuma  līgumu  ar fizisku personu  par  pašvaldības kustamās mantas – automašīnas ŠKODA OCTAVIA, valsts reģ. Nr. FZ-1463 pārdošanu par līguma summu 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi).
 3. Pēc pirkuma  līguma  parakstīšanas kustamo   mantu – automašīnu ŠKODA OCTAVIA, valsts reģ. Nr. FZ-1463  izslēgt  no Lubānas novada pašvaldības bilances.

Pielikumā - grāmatvedības apliecinājuma par naudas saņemšanu un automašīnas izsoles protokola kopija kopā uz 2 lapām.

 

Sēde slēgta: plkst.10.30

Sēdes vadītājs, pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2019.gada 04.jūnijā

Protokolēja Sandra Līcīte

Ja uz jautājumu būs nepieciešams sniegt atbildi pēc būtības, to veiksim pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc ziņojuma saņemšanas.

 Lai atrastu nepieciešamo Saistošo noteikumu atslēgvārdu:

 • atveriet meklēšanas logu, izvēloties Izvēlnes pogu ▸ Meklēt… vai spiežot Ctrl+F. Kursors automātiski tiks pārvietots, lai varētu sākt meklēšanu;
 • ierakstiet tekstu, kuru vēlaties meklēt, meklēšanas logā;
 • kamēr rakstāt, tiks izceltas teksta daļas, kas sakrīt ar ievadīto.

Saistošo noteikumu numurs (gads), nosaukums

Saistošo noteikumu grozījumi, numurs (gads), nosaukums

Nr.7 (2019) Saistošie noteikumi “Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi” 

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 30.04.2019., publicēti lubana.lv 08.05.2019., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.11 (526) 14.06.2019, stājas spēkā 15.06.2019.)

 

Nr.4 (2019) Saistošie noteikumi "Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā"

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 28.03.2019., publicēti lubana.lv 05.04.2019.)., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.9 (524) 17.05.2019, stājas spēkā 18.05.2019.

 
Nr.2 (2019) Saistošie noteikumi "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības"

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 28.03.2019., stājās spēkā 27.04.2019., publicēti lubana.lv 26.04.2019., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.8, 26.04.2019.)

 

Nr.1 (2019) Par pašvaldības budžetu 2019.gadam, Paskaidrojuma raksts 

pielikums Nr.1, pielikums Nr.2, pielikums Nr.3, pielikums Nr.4

pielikums Nr.5, pielikums Nr.6

(pieņemti 31.01.2019., stājās spēkā 06.02.2019., publicēti lubana.lv 06.02.2018.)

Nr.3 (2019) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” 

Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

(pieņemti 28.02.2019., spēkā no 07.03.2019., publicēti lubana.lv 07.03.2019.)

Nr.5 (2019) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” 

Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3

(pieņemti 28.03.2019., spēkā no 04.04.2019., publicēti lubana.lv 05.04.2019.)

Nr.6 (2019) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”

Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3

(pieņemti 30.04.2019., spēkā no 07.05.2019.,publicēti lubana.lv 08.05.2019.)

Nr.8 (2019) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4

(pieņemti 30.05.2019.)

Nr.9 (2019) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2Pielikums Nr.3

(pieņemti 27.06.2019.)

Nr.10 (2019„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4

(pieņemti 31.07.2019.)

Nr.11 (2019„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4

 

Nr.2 (2018) „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 28.02.2018., stājās spēkā 14.04.2018., publicēti lubana.lv 14.03.2018., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.7, 13.04.2018.)

 

Nr.1. (2018) Par pašvaldības budžetu 2018.gadam

Pielikums 1Pielikums 2Pielikums 3Pielikums 4Pielikums 5

Pielikums 6Pielikums 7

(pieņemti 30.01.2018., stājās spēkā 05.02.2018., publicēti lubana.lv 09.02.2018.)

Nr.3 (2018)  Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”"

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

(pieņemti 28.02.2018., spēkā no 07.03.2018., publicēti lubana.lv 14.03.2018.)


Nr.5 (2018) Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu" 

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4Pielikums Nr.6 03.04.2018. saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā

(pieņemti 03.04.2018., spēkā no 05.04.2018., publicēti lubana.lv 06.04.2018.)


Nr.6 (2018) Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4 

(pieņemti 26.04.2018., spēkā no 04.05.2018., publicēti lubana.lv 08.05.2018.)


Nr.7 (2018)  Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4

(pieņemti 31.05.2018., spēkā no 07.06.2018., publicēti lubana.lv 13.07.2018.)


Nr.8 (2018) Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4

(pieņemti 28.06.2018., spēkā no 04.07.2018., publicēti lubana.lv 13.07.2018.)


Nr.9 (2018) Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4

(pieņemti 26.07.2018., spēkā no 02.08.2018., publicēti lubana.lv 01.11.2018.)


Nr.10 (2018) Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3Pielikumi Nr.4

(pieņemti 30.08.2018., spēkā no 06.09.2018., publicēti lubana.lv 30.10.2018.)


Nr.11 (2018) Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4

(pieņemti 27.09.2018., spēkā no 04.10.2018., publicēti lubana.lv 01.11.2018.)


Nr.12 (2018) Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3, Pielikums Nr.4

(pieņemti 31.10.2018., spēkā no 07.11.2018., publicēti lubana.lv 04.01.2019.)


Nr.13 (2018) Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3, Pielikums Nr.4

 (pieņemti 29.11.2018., spēkā no 04.12.2018., publicēti lubana.lv 04.01.2019.)


Nr.14 (2018) Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3, Pielikums Nr.4, Pielikums Nr.6

(pieņemti 27.12.2018., spēkā no 04.01.2019., publicēti lubana.lv 04.01.2018.)

Nr.11. (2017) Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai Lubānas novadā

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 12.10.2017., stājās spēkā 21.10.2017., publicēti lubana.lv 18.10.2017.)

Nr.16 (2017) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 12.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11 "Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai Lubānas novadā" "

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 28.12.2017., spēkā no 27.01.2018., publicēti lubana.lv 09.02.2018., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.2 26.01.2018.)

Nr.8. (2017) Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai Lubānas novadā

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 31.08.2017., publicēti lubana.lv 29.08.2017., nav stājušies spēkā)

 

Nr.2. (2017) "Par pašvaldības budžetu 2017. gadam"

Paskaidrojuma raksts

1.pielikums2.pielikums3.ielikums4.pielikums5.pielikums6.pielikums

(pieņemti 26.01.2017., stājās spēkā 01.02.2017., publicēti lubana.lv 03.02.2017.)

Nr.3 (2017) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par pašvaldības 2017. gada budžetu""

Pielikums

(pieņemti 30.03.2017., spēkā no 07.04.2017., publicēti lubana.lv 07.04.2017.)


Nr.4 (2017) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par pašvaldības 2017. gada budžetu""

Pielikums

(pieņemti 27.04.2017., spēkā no 09.05.2017., publicēti lubana.lv 10.05.2017.)


Nr.5 (2017) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par pašvaldības 2017. gada budžetu""

Pielikums

(pieņemti 31.05.2017., spēkā no 06.06.2017., publicēti lubana.lv 07.06.2017.)


Nr.6 (2017) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par pašvaldības 2017. gada budžetu""

Pielikums

(pieņemti 29.06.2017., spēkā no 06.07.2017., publicēti lubana.lv 10.07.2017.)


Nr.7 (2017) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu””

Pielikums

(pieņemti 27.07.2017., spēkā no 03.08.2017., publicēti lubana.lv 29.08.2017.)


Nr.9 (2017) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu””

Pielikums 9.2Pielikums 9.3

(pieņemti 31.08.2017., spēkā no 06.09.2017., publicēti lubana.lv 11.09.2017.)


Nr.10 (2017) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu”

Pielikums 1

(pieņemti 28.09.2017., spēkā no 04.10.2017., publicēti lubana.lv 12.10.2017.)


Nr.12 (2017) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu””

Pielikumi

pieņemti 01.11.2017., spēkā no 02.11.2017., publicēti lubana.lv 06.11.2017.)


Nr.15 (2017) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu””

Pielikumi

(pieņemti 30.11.2017., spēkā no 06.12.2017., publicēti lubana.lv 09.02.2018.)


Nr.17 (2017) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu””

Pielikumi

(pieņemti 28.12.2017., spēkā no 08.01.2018., publicēti lubana.lv 09.02.2018.)

Nr.15. (2016) "Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu  zemesgabalu nomas maksu"

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 30.11.2016., stājās spēkā 23.12.2016., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.22, 23.12.2016.)

 

Nr.9. (2016) "Par pašvaldības noteiktajām nodevām Lubānas novadā"

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 26.05.2016., stājās spēkā 26.08.2016., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.15, 26.08.2016.)

 

Nr.5. (2016) "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Lubānas novada teritorijā"

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 25.02.2016., stājās spēkā 25.03.2016., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.6, 24.03.2016.)

 

 

Nr.3. (2016) "Par pašvaldības budžetu 2016. gadam"

Paskaidrojuma raksts

1.pielikums2.pielikums3.pielikums4.pielikums5.pielikums6.pielikums

(pieņemti 28.01.2016., stājās spēkā 04.02.2016., publicēti lubana.lv 04.02.2016.)

Nr.6 (2016) "Par grozījumiem Lubānas pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu”

(pieņemti 31.03.2016., spēkā no 06.04.2016., publicēti lubana.lv 06.04.2016.)


 

Nr.7 (2016) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu""

(pieņemti 02.05.2016., spēkā no 03.05.2016., publicēti lubana.lv 11.05.2016.)


Nr.8 (2016) "Par grozījumiem Lubānas pašvaldības 2016. gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu"". 

(pieņemti 26.05.2016., spēkā no 03.06.2016., publicēti lubana.lv 06.06.2016.)


Nr.10 (2016) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu""

(pieņemti 30.06.2016., spēkā no 05.07.2016., publicēti lubana.lv 07.07.2016.)


Nr.11 (2016) "Par grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu""

(pieņemti 28.07.2016., spēkā no 03.08.2016., publicēti lubana.lv 09.08.2016.)


Nr.12 (2016) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu""

(pieņemti 29.09.2016., spēkā no 07.10.2016., publicēti lubana.lv 10.10.2016.)


Nr.14 (2016) "Grozījumi Lubānas pašvaldības 2016. gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu""

(pieņemti 27.10.2016., spēkā no 02.11.2016., publicēti lubana.lv 02.11.2016.)


Nr.16 (2016) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu""

(pieņemti 30.11.2016., spēkā no 06.12.2016., publicēti lubana.lv 06.12.2016.)


Nr.17 (2016) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu""

(pieņemti 29.12.2016., spēkā no 05.01.2017., publicēti lubana.lv 05.01.2017.)

Nr.2. (2016) "Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs"

(pieņemti 28.01.2016., stājās spēkā 27.02.2016., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.5, 26.02.2016.)

 

Nr.19. (2015) "Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

(pieņemti 29.12.2015., stājās spēkā 23.02.2016., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.2, 22.01.2016.)

 

Nr.13. (2015) „Lubānas pilsētas dienvidu daļas lokālplānojuma Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

1. pielikums

2. pielikums

(pieņemti 24.09.2015., stājās spēkā 17.10.2015., publicēti "Latvijas Vēstnesis" Nr.203, 16.10.2015.)

 

Nr.9. (2015) “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Lubānas novadā”

Pielikums nr.1

(pieņemti 30.06.2015., stājās spēkā 16.07.2015., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.13, 15.07.2015.)

 

Nr.5. (2015) „Par koku ciršanu ārpus meža Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”

(pieņemti 26.02.2015., stājās spēkā 28.04.2015., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.8, 27.04.2015.)

 

Nr.3. (2015) „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”

Pašvaldības saistības uz 2015. gada 1. janvāri

Pielikumi

(pieņemti 29.01.2015., stājās spēkā 06.02.2015., publicēti lubana.lv 13.02.2015)

Nr.4 (2015) „Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

(pieņemti 26.02.2015., spēkā no 06.03.2015., publicēti lubana.lv 13.03.2015.)


Nr.6 (2015) „Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

(pieņemti 26.03.2015., spēkā no 03.04.2015., publicēti lubana.lv 10.04.2015.)


Nr.7 (2015) „Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

(pieņemti 14.05.2015., spēkā no 18.05.2015., publicēti lubana.lv 25.05.2015.)


Nr.8 (2015) „Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

(pieņemti 28.05.2015., spēkā no 04.06.2015., publicēti lubana.lv 11.06.2015.)


Nr.10 (2015) „Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

(pieņemti 30.06.2015., spēkā no 07.07.2015., publicēti lubana.lv 14.07.2015.)


Nr.11 (2015) „Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

(pieņemti 30.07.2015., spēkā no 07.08.2015., publicēti lubana.lv 14.08.2015.)


Nr.12 (2015) „Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”” 

(pieņemti 28.08.2015., spēkā no 03.09.2015., publicēti lubana.lv 10.09.2015.)


Nr.14 (2015) "Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

(pieņemti 24.09.2015., spēkā no 25.09.2015., publicēti lubana.lv 01.10.2015.)


Nr.15 (2015) "Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

(pieņemti 29.10.2015., spēkā no 30.10.2015., publicēti lubana.lv 05.11.2015.)


Nr.17 (2015) "Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”

(pieņemti 26.11.2015., spēkā no 27.11.2015., publicēti lubana.lv 02.12.2015.)


Nr.18 (2015) "Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”

(pieņemti 29.12.2015., spēkā no 30.12.2015., publicēti lubana.lv 30.12.2015.)

Nr.1. (2015) “Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītības iestāžu izglītojamajiem”

Pielikumi 1 2 3 4

(pieņemti 29.01.2015., stājās spēkā 28.04.2015., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.8, 27.04.2015.)

 

Nr.12. (2014) "Par Lubānas novada teritoriālās iedalījuma vienības Lubānas pilsēta un Indrānu pagasts robežas grozīšanu" 

1. Pielikums2. Pielikums

(pieņemti 27.11.2014., stājās spēkā 16.05.2015., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.9, 15.05.2015.)

 

Nr.3. (2014) "Par 2014.gada pašvaldības konsolidēto budžetu" 

(pieņemti 30.01.2014., stājās spēkā 07.02.2014., publicēti lubana.lv 14.02.2014.)

Detalizēta informācija atrodama mājas lapas budžeta sadaļā.

 

Nr.19. (2013) "Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem"

(pieņemti 31.10.2013., stājās spēkā 21.12.2013., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.22, 20.12.2013.)

 Nr.1 (2014) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem""

(pieņemti 30.01.2014., spēkā no 29.02.2014., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.4 28.02.2014.)


Nr.4 (2016) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem""

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 25.02.2016., spēkā no 09.04.2016., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.7 08.04.2016.)


Nr.14 (2017) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem””

(pieņemti 30.11.2017., spēkā no 27.01.2018., publicēti lubana.lv 09.02.2018., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.2 26.01.2018.)


Nr.15 (2018) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem””

Paskaidrojuma raksts 

(pieņemti 27.12.2018., spēkā no 26.01.2019., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.2 25.01.2018.)

Nr.8 (2013) "Lubānas novada pašvaldības nolikums"

(pieņemti 27.06.2013., stājās spēkā 04.07.2013., publicēti lubana.lv 05.07.2013.)

Nr.4 (2014) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 "LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS""

(pieņemti 27.02.2014., spēkā no 26.04.2014., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.8 25.04.2014.)


Nr.1 (2016) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 „Lubānas novada pašvaldības nolikums”" 

(pieņemti 28.01.2016., spēkā no 27.02.2016., publicēti lubana.lv Nr.8 27.02.2016..)

Nr.5. (2013) "Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 
Lubānas pilsētas plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana

Indrānu pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana

Lubānas novada ciemu plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Ziņojums par institūciju sniegtajiem nosacījumiem

(pieņemti 25.04.2013., stājās spēkā 02.08.2013., publicēti "Latvijas Vēstnesis" Nr.148, 01.08.2013.)

 

Nr.3. (2013) "Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei" 

(pieņemti 28.02.2013., stājās spēkā 27.04.2013., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.8, 26.04.2013.)

Nr.1 (2017) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei""

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 26.11.2015., spēkā no 19.12.2015., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.20 18.12.2015.)


Nr.4 (2018) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 28.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei”"

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 28.02.2018., spēkā no 14.04.2018., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.7 13.04.2018.)

Nr.7. (2012) "Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā"

(pieņemti 28.06.2012., stājās spēkā 15.09.2012., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.8, 14.09.2012.)

Nr.16 (2015) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2012.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā””

(pieņemti 26.01.2017., spēkā no 11.02.2017., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.3 10.02.2017.)

Nr.10. (2011) "Par sabiedrisko kārtību Lubānas novadā"

(pieņemti 26.05.2011., stājās spēkā 27.08.2011., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.14, 26.08.2011.)

 

Nr.4. (2011) "Par 2008.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 "Par sociālajiem pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās un pilngadības sasniegšanas Lubānas novadā" atzīšanu pār spēku zaudējušiem"

(pieņemti 24.02.2011., stājās spēkā 12.03.2011., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.5, 11.03.2011.)

 

Nr.10. (2010) "Par aprūpi mājās Lubānas novadā"

(pieņemti 26.08.2010., stājās spēkā 09.10.2010., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.18, 08.10.2010.)

Nr.2 (2014) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.10 "Par aprūpi mājās Lubānas novadā""

(pieņemti 30.01.2014., spēkā no 29.02.2014., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.4 28.02.2014.)


Nr.2 (2015) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par aprūpi mājās Lubānas novadā”

(pieņemti 29.01.2015., spēkā no 28.04.2015., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.8 27.04.2015.)


Nr.13 (2016) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.10 "Par aprūpi mājās Lubānas novadā""

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 29.09.2016., spēkā no 12.11.2015., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.20 11.11.2016.)


Nr.13 (2017) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.10 "Par aprūpi mājās"

(pieņemti 30.11.2017., spēkā no 27.01.2018., publicēti lubana.lv 09.02.2018., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.2 26.01.2018.)

Nr.7. (2010) "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Lubānas novadā"

(pieņemti 29.07.2010., stājās spēkā 14.08.2010., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.14, 13.08.2010.)

 

Nr.16. (2009) "Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Lubānas novadā"

(pieņemti 27.08.2009., stājās spēkā 17.10.2009., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.17, 16.10.2009.)

 

Nr.15. (2009) "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Lubānas novadā"

(pieņemti 27.08.2009., stājās spēkā 27.08.2009., publicēti lubana.lv 28.08.2009.)

 

 

Samsung Skola nākotnei un LR Kultūras ministrijas veiktā aptauja* atklāj, ka vairākums Latvijas jauniešu “sērfo” internetā, sazinās sociālajos tīklos vai kā citādi pavada laiku tiešsaistē, ieturot maltīti vienatnē. Tāpat gandrīz 40% viedierīcēs izklaidējas stundu laikā skolā, bet katrs trešais – esot vannā. "Viedtālrunis un citas mobilās viedierīces ir lieliski rīki, kas ik dienu ļauj mums sazināties, strādāt, mācīties un izklaidēties, neierobežojot mūs ne laikā, ne telpā. Tomēr daudzi ļaujas ieradumam impulsīvi atsaukties uz katru viedtālruņa signālu un vibrāciju, no kā būtu vēlams atturēties vakaros vai brīvdienās," saka Egle Tamelīte, Samsung Skola nākotnei iniciatīvas vadītāja Baltijā.

Jaunieši “sērfo” gandrīz visur

Izmantojot viedtālruni vai planšeti, jaunieši internetā lasa ziņas, sazinās sociālajos tīklos, vai kā citādi pavada laiku tiešsaistē visdažādākajos brīžos un vietās – 84% maltītes laikā vienatnē, 67% skatoties TV, 53% pārvietojoties pa ielu, 40% stundu laikā skolā, bet 20% ārpusklases nodarbībās. Puse aptaujāto viedtālruni izmanto, atrodoties tualetē, bet trešdaļa viedierīci lieto arī vannā.

Kaut gan varētu domāt, ka jaunieši telefonu no rokām neizlaiž nekad, 81% aptaujāto atzinuši, ka, ieturot maltīti kopā ar ģimeni, viedierīču izmantošana izklaidei un laika nosišanai viņiem neesot pieņemama. 36% jauniešu tās nelietotu, ēdot kopā ar draugiem vai klasesbiedriem.

Vēlas vairāk laika pavadīt ar draugiem un ģimeni

Lai arī jaunieši lielu daļu laika pavada izdzīvojot savas virtuālās dzīves, 73% nepatīk, ka, esot kopā ar draugiem, citi sērfo viedtālruņos, bet 68% netīk, ka viedierīcēs “iegrimst” ģimenes locekļi. Daudzi arī atzinuši, ka, gan ar draugiem (79%), gan ģimeni (56%), vēlētos vairāk laika pavadīt klātienē un ne tik daudz sazinoties ar tehnoloģiju palīdzību.

“Ikvienam, gan esot kopā ar tuviniekiem, gan atrodoties publiskās vietās, būtu vēlams ievērot viedtālruņa etiķeti. Kvalitatīvi pavadīts laiks ar tuvākajiem diez vai būs savienojams ar “sēdēšanu” tālrunī un nebeidzamām virtuālajām sarakstēm. Klusajās zonās - teātros, koncertos, bibliotēkās un muzejos, viedtālrunis būtu jāizmanto tā, lai netraucētu citiem. Bet, lai ievērotu satiksmes drošību, sērfošana internetā vai elektroniskā saziņa nav pieļaujama arī esot uz ielas. Viedierīču mērķis ir efektivizēt mūsu dzīves, padarīt tās vienkāršākas, nevis apdraudēt mūsu drošību vai sagādāt neērtības un nepatīkamus brīžus apkārtējiem, tāpēc mums visiem būtu vēlams apgūt pieklājīgu mobilo ierīču lietošanu,” saka E. Tamelīte.

* Aptauju veica „Samsung Skola nākotnei” sadarbībā ar LR Kultūras ministriju 2018. gada novembrī un decembrī, aptaujājot 154 respondentus vecumā no 14 līdz 18 gadiem.

Par Samsung Skolu nākotnei: Samsung Skola nākotnei ir “Samsung Electronic Baltics” sociālā iniciatīva, kuras ietvaros jau otro gadu tiek realizēta programma “Skolēna digitālais IQ”. Tā tapusi sadarbībā ar Latvijas digitālās jomas ekspertiem, un programmas mērķis ir veicināt jēgpilnu digitālo tehnoloģiju lietošanu, izmantojot tās ikdienas dzīvē, mācībās un arī nākotnē, uzsākot darba gaitas. Programma www.skolanakotnei.lv bez maksas pieejama ikvienam. Programmas partneri ir Latvijas Drošāka interneta centrs, kustība “Iespējama misija”, Valsts izglītības satura centrs, LR Kultūras ministrija, LR Izglītības un zinātnes ministrija, CERT.LV, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs, Rīgas Skolēnu dome un digitālo risinājumu aģentūra “Cube”.

Plašāk par projektu: www.skolanakotnei.lv

Iespēja uzzināt jaunāko: www.facebook.com/samsungskolanakotnei

 

Plašāka informācija:

Egle Tamelīte

Skola nākotnei iniciatīvas vadītāja Baltijā

 

 

(Apstiprināta ar 28.02.2018. domes lēmumu, protokols Nr.2, 4. §)

1. Dace Mežsarga - komisijas priekšsēdētāja (Lubānas novada pašvaldības Izglītības darba speciāliste)

2. Iveta Peilāne - komisijas priekšsēdētājas vietniece (Lubānas vidusskolas direktore)

3. Lana Kunce - komisijas locekle (Meirānu Kalpaka pamatskolas direktore)

4. Astrīda Soma - komisijas loceklis (Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītāja)

Nolikums

Iesniegums licences izsniegšanai

 


Lubānas novadā licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas

Licences Nr. Programmas veids Programmas nosaukums Programmas vadītājs Licences derīguma termiņš
1/18 Interešu izglītības programma Robotikas pulciņš pirmsskolā un sākumskolā SIA "Agir Vision STEAM" 08.11.2021.
         
         

Informācija aktualizēta 09.11.2018.

Lubānas novada bāriņtiesa Civillikumā un Bāriņtiesu likumā noteiktā kārtībā, izdara apliecinājumus, kas juridiskā ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem:

 1. apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;
 2. apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 3. ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, pieņem glabāšanā šo iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 4. apliecina to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņem šo iedzīvotāju pilnvaru atsaukumus;
 5. apliecina uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 6. apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 7. pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 8. apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 9. sagatavo dokumentu projektus;
 10. bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību.

Lubānas novada bāriņtiesa apliecina to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, par Centrālās vēlēšanu komisijā reģistrētu likumprojektu, Satversmes grozījumu projektu vai Saeimas atsaukšanas ierosināšanu.

Personas, kuras vēršas bāriņtiesā, lai veiktu kādu no augstākminētajiem pakalpojumiem, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un nepieciešamos dokumentus.


Bāriņtiesu likuma 79.pantā noteiktās Valsts nodevas:

(1)  Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā. Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

1.    Par darījuma akta projekta sagatavošanu - 11, 38 eiro;

2.    Par darījuma apliecināšanu - 7,11 eiro;

3.    Par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu - 18,50 eiro;

4.    Par testamenta pieņemšanu glabāšanā - 34,15 eiro;

5.    Par pilnvaras sagatavošanu - 4,27 eiro;

6.    Par pilnvaras apliecināšanu - 2,85 eiro;

7.    Par paraksta apliecināšanu - 2,85 eiro;

8.    Par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu - 1,42 eiro (par katru lappusi);

9.    Par noraksta vai izraksta sastādīšanu - 1,42 eiro (par katru lappusi);

10.  Par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu - 0,43 eiro (par katru lappusi);

11.  Par paziņojuma izsniegšanu - 4,27 eiro;

12.  Par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu - 4,27 eiro;

13.  Par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu - 7,11 eiro;

14.  Par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma - 4,27 eiro;

15.  Par mantojuma saraksta sastādīšanu - 48,38 eiro;

16.  Par cita veida dokumentu sastādīšanu - 4,27 eiro (par katru lappusi).

(2)  Pašvaldības domei ir tiesības piemērot valsts nodevu atvieglojumus.

Maksa par paraksta apliecināšanu bāriņtiesā saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu – 1,00 euro.

Lubānas novada dome (saskaņā ar domes lēmumu 27.09.2018. protokols Nr.10; 3.§.), izveidojusi Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupu. Sadarbības darba grupa ir konsultatīva koleģiāla institūcija, un tās darbības teritorija ir Lubānas novada administratīvā teritorija.

Sadarbības grupas izveidošanas mērķis ir institūciju saskaņota darbība bērnu tiesību aizsardzībā Lubānas novada administratīvajā teritorijā, bet uzdevumi:

 • izskatīt individuālus gadījumus saistībā ar iespējamiem bērna tiesību pārkāpumiem, ja ir nepieciešama ātra rīcība un vairāku institūciju sadarbība, kā arī ja radušos situāciju nav iespējams atrisināt vienas institūcijas ietvaros vai nav to izdevies atrisināt ilgstošā laikposmā;
 • analizēt situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā un sniegt pašvaldībai priekšlikumus novada bērnu tiesību aizsardzības programmas izstrādei, kā arī par nepieciešamajiem pasākumiem institūciju sadarbības sistēmas pilnveidošanai un saskaņotai un koordinētai institūciju sadarbībai;
 • sniegt Labklājības ministrijai priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidei un sadarbības uzlabošanai bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • informēt sabiedrību par aktuāliem bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem, pildīt citus uzdevumus, atbilstoši kompetencei. 

Lubānas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums

Sadarbības grupas aktuālais sastāvs ir šāds:

1. Dace Mežsarga - sadarbības grupas vadītāja

2. Astrīda Soma - sadarbības grupas vadītājas vietniece

3. Vēsma Masa - sadarbības grupas locekle

4. Inese Lībere - sadarbības grupas locekle

5. Lana Kunce - sadarbības grupas locekle

6. Anda Vaska - sadarbības grupas locekle

7. Iveta Peilāne - sadarbības grupas locekle