Domes sēde 26.11.2020.

 Registration Closed
 
0
Kategorija
Jaunumi
Datums
2020-11-26 14:00
Vieta
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Lubānā, Tilta ielā 11

Domes sēdes darba kārtība:

1. Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Magones,   Indrānu pagastā, Lubānas novadā  atsavināšanu

2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Vijas, Lubāna, Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu

3. Par nedzīvojamo telpu “Meirānu stacija” Meirānos nomas līguma grozīšanu

4. Par informatīvo izdevumu “Lubānas ziņas”

5. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks 2020" pasniegšanas ceremoniju

6. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 3D printera iegādei

7. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Krasta un Sporta ielu Lubānā segumu atjaunošanas projektēšanas darbiem

8. Par SIA “Lubānas KP” pamatkapitāla palielināšanu

9. Par Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes 19.10.2020. Nr.BIS-BV-5.1-2020-476 lēmuma “Par atteikumu izdot būvatļauju dzīvojamās mājas pārbūvei Sporta ielā 10, Lubānā, Lubānas novadā” apstrīdēšanu 

10. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””apstiprināšanu

 
 

Visi datumi

  • 2020-11-26 14:00

Jaunākie notikumi

02
Jūl
Piektdien, 2. jūlijā Lubānas novada Sociālais dienests organizē Rīgas Bērnu klīniskās slimnīcas ārstu speciālistu