Domes sēde

 Registration Closed
 
0
Kategorija
Jaunumi
Datums
2018-10-31 14:00
Vieta
Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas pilsēta
LV-4830, Latvija

31.10.2018. Domes sēdes darba kārtība:

1. Par deputāta Māra Valera pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa;

2. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nomināciju piešķiršanu;

3. Par vidējas paaudzes tautas deju kolektīva izveidi Meirānu Tautas namā;

4. Par Lubānas vidusskolas attīstības plāna 2018./2019. – 2020./2021. mācību gadam saskaņošanu;

5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma, “Klintis”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu;

6. Par adreses “Bites Lejas”, Indrānu pag., Lubānas nov. un “Vēverāji”, Indrānu pag., Lubānas nov. likvidēšanu;

7. Par nosaukuma maiņu īpašumam no „Tūjas-Nagliņas” uz „Vecumi-Lielpurvu ceļš”, Indrānu pag., Lubānas nov.;

8. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu būvprojekta “Dienas centra izbūve “Eglājos” izstrādei;

9. Par Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva izmaiņu apstiprināšanu;

10. Par grāmatas “Simts stāstu par Lubānu” atsavināšanas cenu;

11. Par finansējuma piešķiršanu metāla konteineru iegādei un uzstādīšanai Jaunajos kapos;

12. Par mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai;

13. Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2018.gada septembra-decembra mēnesī;

14. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu.

 

 
 

Visi datumi

  • 2018-10-31 14:00