Domes sēdes protokols Nr. 10 - 30.06.2020.        

                                                                                            

Sēdi atklāj: plkst. 14.00

Sēde notiek: klātienē, tiek izmantota elektroniskā balsošana

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne

Sēdē nepiedalās deputāti: Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Ainārs Spridzēns, Rudīte Kolāte

Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki:           

Ivars Bodžs - izpilddirektors

Ingrīda Logina - galvenā grāmatvede

Dace Almane - nekustamā īpašuma speciāliste

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte - kancelejas vadītāja 

 

Darba kārtība:

 1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanai pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā.
 2. Par sakņu dārzu teritorijas platības noteikšanu.
 3. Par nekustamā īpašuma „Cepurītes”, Indrānu pag., Lubānas nov. sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu.
 4. Par nekustamā īpašuma „Mežazeme”, Indrānu pag., Lubānas nov.,  sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu.
 5. Par nosaukuma maiņu īpašumam “Kokneši”, Indrānu pag., Lubānas nov.
 6. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 5„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr. 16 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Lubānas novadā”” apstiprināšanu.
 7. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 „Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi"" apstiprināšanu.
 8. Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu grīdas nomaiņai Lubānas vidusskolas ēdamzālē.
 9. Par novada Attīstības programmas 2019.- 2025. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu.
 10. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Latgales ielas atjaunošana Lubānā” īstenošanai.
 11. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Oskara Kalpaka un  Cesvaines ielu Lubānā segumu atjaunošanas projektēšanas darbiem.
 12. Par atvaļinājuma piešķiršanu Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam.
 13. Par Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja aizvietošanu viņa  ikgadējā atvaļinājuma laikā.
 14. Par 2019.gada  konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu.
 15. Par saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu. 

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm. Noslēgts sadarbības līgums ar Dabas aizsardzības pārvaldi par projekta “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai” atbalstāmo darbību īstenošanu. Projekta aktivitāšu teritorija ir aizsargājamā aleja “Lubānas–Meirānu aleja”, teritorijas lielums- apmēram 10 ha. Projekta rezultātā tiks sakopta un izveidota droša vide iedzīvotajiem un teritorijas apmeklētajiem. Nākotnē pašvaldībai būtu iespējams caur aleju ierīkot velobraucēju taku, kas piesaistītu apmeklētājus, aleja kļūtu  droša un vizuāli pievilcīga.

Noslēgusies pieteikumu izskatīšana projektā par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. Kopā pašvaldībā projektā piedalīsies 11 skolēni, 7- jūlija mēnesī, 4- augustā. Pieteikumu bija vairāk nekā pašvaldības piedāvāto darba vietu. Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas locekļi un izglītības darba speciāliste izvērtēja pieteikumus pēc trīs izvirzītajiem kritērijiem- prioritāte Nr. 1- tie jaunieši, kuru ģimene atbilst sociālās palīdzības saņemšanas kritērijiem, Nr. 2 - jaunietis mācās Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādē un Nr. 3- iesnieguma iesniegšanas secība.

Paredzams, ka, sākot ar 6.jūliju SIA “Krustpils” atsāks darbus pie Latgales ielas atjaunošanas. Darbu pabeigšanas termiņš - augusta vidus.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Iveta Peilāne informē deputātus par komitejas sēdē izskatītajiem jautājumiem. Uz komitejas sēdi bija uzaicinātas pašvaldības kultūras iestāžu- Lubānas kultūras nama un Meirānu tautas nama vadītājas, kā arī jaunatnes lietu speciāliste. Viņas informēja par izmaiņām kultūras pasākumu plānos sakarā ar noteiktajiem ierobežojumiem pandēmijas sakarā.  Tika lemts, ka vismaz līdz rudenim nenotiks balles, tai skaitā zaļumballes. Rudens un ziemas pasākumus vēl grūti saplānot. Ieteikums - padomāt par kādām citām pasākumu formām, piemēram, interaktīviem pasākumiem. Jaunatnes lietu speciāliste komitejas sēdē uzsvēra, ka pandēmijas laikā jauniešiem vairāk bija vajadzīgs psiholoģiskais atbalsts. Turpmāk jauniešiem pasākumi pārsvarā tiks organizēti ārā, brīvā dabā.

Izpilddirektors Ivars Bodžs iepazīstina klātesošos ar sagatavoto informāciju par 2020. gada 30. aprīļa un 15. maija ārkārtas domes sēdes lēmumu izpildi.

1.Pielikums. Pārskats par 15.05.2020. un 28.05.2020. domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanai pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot priekšlikumu par zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanu pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā, tiek konstatēts:

1. ēkā Tilta ielā 5, Lubānā pabeigti darbi projekta “"Poliklīnikas ēkas pārbūve par kultūrizglītības iestādes ēku" ietvaros;

2. Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" 219. punktā noteikts, ka zibensaizsardzības sistēmas ierīko, lai novērstu būvju un to konstrukciju aizdegšanos zibensizlādes gadījumā un 220. punktā, ka zibensaizsardzības līmeni un ierīkošanas nepieciešamību nosaka, ņemot vērā būves raksturlielumus un riska kritērijus;

3.  ēkā Tilta ielā 5, Lubānā izvietota Lubānas Mākslas skola, naktsmītnes, Ģimenes ārsta prakse;

4.  zibensaizsardzības sistēmas izbūves kopējā tāme ir 1210,35 EUR.

Ņemot vērā iepriekš  minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (26.06.2020. protokols Nr. 6, 1.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt 1210 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanai pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas novadā, izdarot attiecīgus grozījumus 2020.gada pašvaldības budžetā.

 

2.§ Par sakņu dārzu teritorijas platības noteikšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

2016. gada 30. novembrī Lubānas novada pašvaldība pieņēma saistošos noteikumus Nr. 15 “Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” (turpmāk tekstā – Noteikumi), kuru normas cita starpā noteica nomas maksas apmēru sakņu dārziem pilsētā. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus, tai skaitā „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam” II sējumu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” secināms, ka nav noteikts sakņu dārza teritorijas definējums un sakņu dārza maksimālā platība Noteikumu kontekstā. 

Ņemot vērā  iedzīvotāju interesi par sakņu dārzu nomu, nepieciešams noteikt sakņu dārza teritorijas definējumu un maksimālo platību. 

Noklausījusies un izvērtējusi izpilddirektora Ivars Bodža sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 13.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.06.2020., protokols Nr. 6, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1.  Noteikt, ka sakņu dārza teritorija ir teritorija, kurā galvenais zemes izmantošanas veids ir Lubānas novada iedzīvotāju augļu un sakņu dārzu ierīkošana ģimenes patēriņa vajadzībām.

2. Noteikt, ka sakņu dārza teritorijas maksimālā platība ir 1000 (viens tūkstotis) kvadrātmetru.

 

3.§ Par nekustamā īpašuma „Cepurītes”, Indrānu pag., Lubānas nov. sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane

Nekustamā īpašuma speciāliste informē par Lubānas novada pašvaldībā 2020.gada 11.jūnijā saņemto [..] iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 11.06.2020., Nr. LUB/2.09/20/25) par nekustamā īpašuma „Cepurītes”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.daļu un 20. panta 1.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.06.2020., protokols Nr.6, 3.§)

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Cepurītes”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 005 0008, divos atsevišķos īpašumos:

 1. no zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu: 7058 002 0005, platība- 3,7 ha, izveidot jaunu īpašumu ar nosaukumu Cepures, noteikt īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201);
 2.  piecām zemes vienībām, ar kadastra apzīmējumu: 7058 001 0009, platība- 2,1 ha, 7058 002 0004, platība- 3,9 ha, 7058 005 0008, platība- 46,7 ha, 7058 005 0009, platība- 1,3 ha un 7058 005 0010, platība- 3,6 ha saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu: Cepurītes, noteikt  divus īpašuma lietošanas mērķus:

- zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7058 001 0009, platība- 2,1 ha, 7058 005 0008, platība- 27,5 ha, 7058 005 0009, platība- 1,3 ha, 7058 005 0010, platība- 3,6 ha zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101);

- zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7058 002 0004, platība- 3,9 ha, 7058 005 0008, platība- 19,2 ha zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201).

 1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7058 005 0008 un viensētai uz tās, kas sastāv no ēkām ar kadastra apzīmējumu 7058 005 0008 001- dzīvojamā māja, 7058 005 0008 002- saimniecības ēka, 7058 005 0008 003- kūts, 7058 005 0008 004- šķūnis, 7058 005 0008 005- kūts, 7058 005 0008 006- šķūnis, 7058 005 0008 007- garāža, 7058 005 0008 008- šķūnis, 7058 005 0008 009- šķūnis un 7058 005 0008 010- šķūnis, saglabāt adresi “Cepurītes”, Indrānu pagasts, Lubānas novads.

2.Pielikums. Lēmums- administratīvais akts uz 2 lapām.

 

4.§ Par nekustamā īpašuma „Mežazeme”, Indrānu pag., Lubānas nov.,  sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane  

Nekustamā īpašuma speciāliste informē par Lubānas novada pašvaldībā 29.06.2020. saņemto [..] iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 29.06.2020., Nr. LUB/2.09/20/26) par nekustamā īpašuma „Mežazeme”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.daļu un 20. panta 1.punktu un 08.12.2015. Ministru Kabineta noteikumu Nr .698 “Adresācijas noteikumi” 9.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Mežazeme”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 013 0036, divos atsevišķos īpašumos:

 1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7058 012 0013, platība- 8,7 ha un viensētai uz tās, kas sastāv no ēkām ar kadastra apzīmējumu  7058 012 0013 001- saimniecības ēka un 7058 012 0013 002- pagrabs, mainīt adresi no “Mežazeme”, Indrānu pagasts, Lubānas novads uz “Rasenes”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, adreses klasifikatora kods: 105952283.
 2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu: 7058 012 0013, piešķirt nosaukumu Rasenes un noteikt īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).
 3. Zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu: 7058 013 0036, platība- 16,5 ha, saglabāt nekustamā īpašuma nosaukumu Mežazeme un noteikt īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201)

 3. Pielikums. Lēmums - administratīvais akts uz 2 lapām.

 

5.§ Par nosaukuma maiņu īpašumam “Kokneši”, Indrānu pag., Lubānas nov.

Ziņo: Dace Almane

Nekustamā īpašuma speciāliste informē par Lubānas novada pašvaldībā 10.06.2020. saņemto [..] iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts 10.06.2020., Nr. LUB/2.09/20/24) par nosaukuma maiņu īpašumam ,,Kokneši”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra Nr. 7058 004 0095, platība – 19,1 ha.

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 1.panta 14.daļu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.06.2020., protokols Nr. 6, 4.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Mainīt nosaukumu īpašumam ar kadastra numuru: 7058 004 0095, no "Kokneši" uz "Lejaskokneši".

4. Pielikums. Lēmums- administratīvais akts uz 1 lapas.

 

6.§ Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 5 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2009. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 16 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Lubānas novadā”” apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

2018. gada 25. oktobrī Saeima pieņēma Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā. Likums paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un administratīvo sodu piemērošanas procesā. Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 2.pantu, pašvaldību saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir daļa no administratīvās atbildības sistēmas, līdz ar to pašvaldībām ir jānodrošina saistošo noteikumu normu saskaņošana ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.

Lubānas novada pašvaldības 2009. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 16 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Lubānas novadā” paredzēta administratīvā atbildība par saistošo noteikumu pārkāpumu.

Atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 16.pantam, naudas sods jāpiemēro naudas soda vienībās. Šī likuma 115.panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto sodu piemērošanai administratīvā pārkāpuma procesu veic šā panta pirmajā daļā minēto pašvaldību iestāžu amatpersonas, kā arī citas pašvaldības saistošajos noteikumos pilnvarotās pašvaldību iestāžu amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma procesu ir tiesīgas veikt arī pašvaldību administratīvās komisijas. Atbilstoši Administratīvās atbildības likumam, nosakot administratīvo sodu vairs netiek ņemta vērā personas vainas formas pakāpe, līdz ar to ir jāveic izmaiņas noteikumu 6.1.punktā.

Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Lubānas novada pašvaldības 2009. gada 27. augusta saistošajos noteikumos Nr. 16 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Lubānas novadā”, lai saskaņotu tos ar Administratīvās atbildības likumu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu,  43.panta trešo daļu,  ņemot vērā 26.06.2020. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr. 6, 5.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

 1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 5 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr. 16 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Lubānas novadā””.
 2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
 3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas”.

5. Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 5 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr. 16 „Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Lubānas novadā”” un Paskaidrojuma raksts.

 

7.§ Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 „Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi ""apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

2018. gada 25. oktobrī Saeima pieņēma Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā. Likums paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un administratīvo sodu piemērošanas procesā. Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 2.pantu, pašvaldību saistošie noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir daļa no administratīvās atbildības sistēmas, līdz ar to pašvaldībām ir jānodrošina saistošo noteikumu normu saskaņošana ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.

Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 “Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi” paredzēta administratīvā atbildība par saistošo noteikumu pārkāpumu.

Atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 16.pantam, naudas sods jāpiemēro naudas soda vienībās. Šī likuma 115.panta trešajā daļā noteikts, ka pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto sodu piemērošanai administratīvā pārkāpuma procesu veic šā panta pirmajā daļā minēto pašvaldību iestāžu amatpersonas, kā arī citas pašvaldības saistošajos noteikumos pilnvarotās pašvaldību iestāžu amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma procesu ir tiesīgas veikt arī pašvaldību administratīvās komisijas. Ņemot vērā minēto, nepieciešams veikt grozījumus Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 “Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi”, lai saskaņotu tos ar Administratīvās atbildības likumu.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma  6.panta ceturto daļu, ņemot vērā 26.06.2020. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr. 6, 6.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 30.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 „Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi””.

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas”.

6. Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 „Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi”” un Paskaidrojuma raksts.

 

8.§ Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu grīdas nomaiņai Lubānas vidusskolas ēdamzālē

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Lubānas vidusskolas direktores Ivetas Peilānes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 25.06.2020., Nr. LUB/2.08/20/576) par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu, ņemot vērā tirgus izpētes rezultātus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2 punktu, ņemot vērā 2020. gada 26. jūnija Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 6, 7.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt papildus 1627 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem Lubānas vidusskolas ēkas Krasta ielā 6 Lubānā ēdamzāles grīdas nomaiņai, izdarot attiecīgus grozījumus 2020. gada pašvaldības budžetā.

 

9.§ Par novada Attīstības programmas 2019.- 2025. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Ministru kabineta noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktā teikts, ka investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto investīciju plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 3. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam aktualizēto investīciju plānu, papildinot Vidēja termiņa prioritātes “Vides attīstība un pieejamība” rīcības virziena “Kvalitatīva un droša transporta un inženiertehniskā infrastruktūra” projektu “Ielu segumu atjaunošana Lubānas pilsētā (Latgales ielā, Barkavas ielā, Krasta ielā, Sporta ielā)” ar “Oskara Kalpaka iela un Cesvaines iela”.

7. Pielikums. Aktualizēts Investīciju plāns.

 

10.§ Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Latgales ielas atjaunošana Lubānā” īstenošanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot jautājumu par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Latgales ielas atjaunošana Lubānā” īstenošanai tiek konstatēts:

1) projekta kopējās izmaksas ir 100 016,69 EUR;

2) 2020. gada 29. jūnijā pieņemts un stājies spēkā Ministru kabineta rīkojums  Nr. 346 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”;

3)  aktivitāte  “Ielu segumu atjaunošana Lubānas pilsētā”, tai skaitā Latgales ielā, ir iekļauts Lubānas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam investīciju plānā (23. punkts); 

Saskaņā ar iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, ņemot vērā 2020.gada 26. jūnija Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr. 6, 8.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1.  Lai nodrošinātu projekta “Latgales ielas atjaunošana Lubānā” finansēšanu, ņemt aizņēmumu 75000 EUR apmērā no Valsts kases.

2.  Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu uzsākt 2023. gada janvārī ar aizdevuma atmaksas termiņu 20 gadi, maksājot Valsts kases noteikto aizdevuma procentu likmi.

3.  Lēmumā minētā aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.

4.  Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 25 % apmērā no projekta kopējām izmaksām – 25 016,69 EUR.

5.  Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi sniegt izvērtējumu par Lubānas novada pašvaldības finanšu situāciju un tās iespējām uzņemties jaunas parādu saistības par lēmuma 1.punktā minēto aizņēmumu no Valsts kases.

 

11.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Oskara Kalpaka un  Cesvaines ielu Lubānā segumu atjaunošanas projektēšanas darbiem

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada Attīstības programmas 2019. – 2025. gadam investīciju plānā ir iekļauti ieguldījumi pašvaldības infrastruktūrā, tai skaitā  ielu segumu atjaunošanai Lubānas pilsētā.

Ņemot vērā satiksmes intensitāti un ielu seguma tehnisko stāvokli prioritāra ir Oskara Kalpaka no 0,000 km līdz 0,700 km un Cesvaines ielas visā garumā (0,500 km) seguma atjaunošana. Ir panākta vienošanās ar SIA “KEM” par Oskara Kalpaka un Cesvaines ielu defektu aktu sastādīšanu un segumu atjaunošanas tehniskās dokumentācijas izstrādi, finanšu piedāvājums projekta dokumentācijas izstrādei – 1600 EUR Cesvaines ielai un 1900 EUR Oskara Kalpaka ielai.

Ņemot vērā iepriekš  minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (26.06.2020. protokols Nr.6, 9.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt 4235 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem projektēšanas darbiem objektos “Oskara Kalpaka ielas seguma atjaunošana” un “Cesvaines ielas atjaunošana”, izdarot attiecīgus grozījumus 2020. gada pašvaldības budžetā.

 

12.§ Par atvaļinājuma piešķiršanu Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam

Ziņo: Ivars Bodžs

Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāts Tālis Salenieks informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās. 

2020. gada 26. jūnijā Lubānas novada pašvaldībā ir saņemts domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka iesniegums (reģistrēts ar Nr. LUB/2.10/20/271) ar lūgumu piešķirt ikgadējo atvaļinājumu četras kalendārās nedēļas ar 2020. gada 6. jūliju.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 4.daļas 8.punktu un 41.panta pirmo daļu un 26.02.2015. Lubānas novada pašvaldības nolikuma Nr. 2 “Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” 3.4.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (26.06.2020. protokols Nr. 6, 10.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 4( Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Piešķirt Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam ikgadējo atvaļinājumu 4 (četras) kalendārās nedēļas sākot ar 2020.gada 6.jūliju līdz 2.augustam par nostrādāto laiku no 15.06.2019.- 14.06.2020.

2. Izmaksāt Tālim Saleniekam atvaļinājuma pabalstu 50% apmērā no mēnešalgas.

3. Atvaļinājuma laikā Tālim Saleniekam saglabāt pirmā paraksta tiesības kredītiestādēs  un Valsts kasē.

 

13.§ Par Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja aizvietošanu viņa  ikgadējā atvaļinājuma laikā

Ziņo: Ivars Bodžs

Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāte Iveta Peilāne informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1 daļas 13.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes atzinumu (26.06.2020., prot. Nr. 6, 11.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 4 (Tālis Salenieks , Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka ikgadējā atvaļinājuma laikā no 2020. gada 6. jūlija līdz 2. augustam domes priekšsēdētāja vietniecei Ivetai Peilānei noteikt atlīdzību par priekšsēdētāja pienākumu veikšanu 7,00 euro/h.  

 

14.§ Par 2019.gada  konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Pašvaldības konsolidētajā gada pārskatā ir apvienots pašvaldības finanšu un grāmatvedības daļas un Lubānas vidusskolas pārskats.

Pašvaldības konsolidētais gada pārskats sastāv no:

-vadības ziņojuma;

-finanšu pārskata;

-budžeta izpildes pārskata.

Vadības ziņojumā priekšsēdētājs sniedz vispārīgu informāciju par pašvaldību, par galvenajiem notikumi, kas ietekmējuši pašvaldības darbību pārskata gadā un paredzamajiem notikumiem, kas varētu būtiski ietekmēt pašvaldības darbību nākotnē.

Papildus jau iepriekš eksistējošajām grūtībām un izaicinājumiem, kurus nāksies risināt nākošajos gados, piemēram, administratīvi teritoriālās reformas ietekme uz novada turpmāko attīstību, ierobežotās Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistes iespējas, neskaidrība valsts īstenotajā izglītības politikā, pieaugošais pieprasījums pēc veselības un veco ļaužu aprūpes pakalpojumiem u.c., būs jāsaskaras arī ar koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 ietekmi uz valsts un reģionālo ekonomiku.

Finanšu pārskats sastāv no:

-pārskata par finansiālo stāvokli - bilance;

-pārskata par darbības finansiālajiem rezultātiem;

-pašu kapitāla izmaiņu pārskats;

-naudas plūsmas pārskata;

-finanšu pārskata pielikuma.

Bilances kopsumma uz 31.12.2019. ≈ 6 miljoni eiro. Gandrīz 89 % veido ilgtermiņa ieguldījumi, t.sk. 3,3 milj. zeme, ēkas būves, ≈1 milj. pašvaldības ieguldījums SIA “Lubānas KP”, naudas līdzekļi 615 tūkst. eiro. Pašvaldības saistības par aizņēmumiem no Valsts kases 1,25 milj., eiro. Saistības par aizņēmumiem ≈3 %.

Pašvaldības finansiālā situācija pārskata gada bija stabila. Finansiālās darbības 2019. gada rezultāts ir pozitīvs +417 744 eiro. Būtiskākā ietekme uz izmaiņām saistīta ar pārskata gada transfertu atzīšanu, t.sk. ES politiku instrumentu finansētajiem projektiem 195 tūkst. eiro, būtiskākais projekts “Meliorācijas  sistēmu atjaunošana Indrānu pagastā” 6 km kopgarumā 167 tūkst. eiro. Pārējie finanšu rezultātu ietekmējošie darījumu: nodokļu ieņēmumu pieaugums pret 2018.gadu par 162 tūkst. eiro, ieņēmumi no pašvaldībai piekrītošo zemes rezerves fonda zemes gabalu un zemes zem publiskajiem ūdeņiem sākotnējās atzīšanas ≈ 55 tūkst. eiro.

Finanšu pārskata pielikums sastāv no:

-grāmatvedības uzskaites principu apraksta;

-gada pārskata sagatavošanas principu apraksta;

-finanšu instrumentu risku pārvaldīšanas apraksta;

-finanšu pārskata posteņu strukturizēta skaidrojuma.

Par pašvaldības konsolidēto finanšu pārskatu savu atzinumu sniedza zvērinātu revidentu auditorfirma SIA “ASTROP REVISION”.

Pārskats elektroniskā veidā ir iesniegts Valsts kasei. Visi pašvaldības mēneša un gada finanšu pārskati pēc apkopošanas atrodami Valsts kases mājas lapā: www.kase.gov.lv.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām 21.panta 2.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var „...apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, ņemot vērā neatkarīgu revidentu ziņojumu (SIA “Astrop Revision”),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 2019.gada konsolidēto finanšu pārskatu.

 

15.§ Par saistošo noteikumu Nr. 7 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar līdzekļu nepieciešamību budžeta sākotnējā plānā neiekļautiem pasākumiem Oskara Kalpaka un Cesvaines ielas projektēšanas darbiem, zibens aizsardzības sistēmas ierīkošanai pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā un saņemto Lubānas vidusskolas direktores iesniegumu par  papildus līdzekļu pieprasījumu skolas ēdamzāles grīdas nomaiņai, kā arī veicamajām izmaiņām Lubānas vidusskolas 2020.gada ieņēmumu/izdevumu tāmē atbilstoši izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem un

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce,), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2020. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 7 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””,  saskaņā ar pielikumu.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr. 7 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr. 7 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

8. Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 7, 29.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” 2., 3. pielikums 30.06.2020. Saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā. 

 

Sēde slēgta: plkst. 16:00 

Sēdes vadītājs: Tālis Salenieks 

Sēdi protokolēja: Sandra Līcīte  

Sēdes protokols parakstīts 06.07.2020.

Domes sēdes protokols Nr. 9 -  28.05.2020

 

Sēdi atklāj: plkst. 14.00

Sēde notiek: klātienē, tiek izmantota elektroniskā balsošana

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Lana Kunce,

Sēdē nepiedalās deputāti: Laila Ozoliņa, Ainārs Spridzēns, Guntis Klikučs, Iveta Peilāne 

Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs  izpilddirektors

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte – kancelejas vadītāja 

 

Darba kārtībā:

 1. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu saimnieciskās darbības veicējam Pēterim Čaikovskim.
 2. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu SIA “Aivelīna”.
 3. Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 25-1, Lubānā, Lubānas novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda.  

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un jautājumiem, kas izskatīti Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē. Finanšu komitejā tika skatīti jautājumi par SIA “Lubānas KP” un SIA “AP Kaudzītes” darbības ietekmes uz pašvaldības budžeta izdevumiem nākotnē izvērtējumu. Pašvaldība ir 100 procentu kapitāla daļu turētāja SIA “Lubānas KP” un tai pieder 2041 daļa jeb 8,0640 procenti pamatkapitālā SIA „AP Kaudzītes”. Noklausoties sagatavotās prezentācijas un saņemot atbildes uz uzdotajiem precizējošajiem jautājumiem, komitejas locekļi vienojās, ka SIA darbība būtiskas pārmaiņas pašvaldības darbībā, kas varētu ietekmēt finanšu rezultātu, neveicinās. Maija sākumā sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Krustpils” uzsāka Latgales ielas atjaunošanas darbus, pašlaik tie apstājušies. Toties sparīgi rit poliklīnikas ēkas Tilta ielā 5, pārbūves darbi, tai skaitā jumta seguma maiņa, vides pieejamības un ugunsdrošības pasākumu nodrošināšana. Tāpat intensīvi strādā arī  SIA “WOLF, kuri uzvarēja izsolē par koksnes atsavināšanu pašvaldības nekustamajā īpašumā "Dzelzceļš".

Šogad, atšķirībā no citiem gadiem, pieteikts rekordliels (vairāk nekā 60) bērnu skaits, kuri vasarā apmeklēs pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķīši".

15.maijā notika Administratīvās komisijas sēde, kurā par komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēta Dace Mežsarga.

Izpilddirektors Ivars Bodžs iepazīstina klātesošos ar sagatavoto informāciju par 2020.gada 30.aprīļa un 15.maija ārkārtas domes sēdes lēmumu izpildi.

Pielikums. Pārskats par 30.04.2020. un 15.05.2020. domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu saimnieciskās darbības veicējam Pēterim Čaikovskim 

Ziņo: Ivars Bodžs  

Izskatot saimnieciskās darbības veicēja Pētera Čaikovska 21.05.2020. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 22.05.2020. ar numuru LUB/2.10/20/212) par atbrīvojumu no nomas maksas sakarā ar Covid-19 izplatību, Lubānas novada pašvaldības dome, konstatējot, ka:

1) starp Lubānas novada pašvaldību un pašnodarbināto personu Pēteri Čaikovski, reģistrācijas kods 11116611705 (turpmāk - nomnieks), 17.12.2019. noslēgts telpu nomas līgums LUB/4.08/19/1  par telpu “Meirānu Stacijā”, Meirānos, nomu,

2) nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020.gada aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem, samazinājušies vairāk kā par 30 %,

3) nomniekam iesnieguma iesniegšanas dienā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro,

4) nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas brīdi nav uzsākts maksātnespējas process,

5) nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju,

6) nomnieks noteiktajā periodā no 01.04.2020. nekustamo īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā,

saskaņā ar Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, pamatojoties uz likuma ,,Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatībuˮ 13.panta pirmo daļu, kur teikts, ka Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma darbības laiku atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi sakarā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem - elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem, likuma "Par pašvaldībāmˮ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kur teikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Atbrīvot saimnieciskās darbības veicēju Pēteri Čaikovski, reģistrācijas kods 11116611705, no nomas maksas, kas noteikta 2019. gada 12. decembra nomas līgumā Nr. LUB/4.08/19/1, neveicot grozījumus tajā ar 2020. gada 1. aprīli līdz dienai, kad spēku zaudē likums "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību".

 

2.§ Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu SIA “Aivelīna” 

Ziņo: Ivars Bodžs  

Izskatot SIA “Aivelīna” valdes locekles Dž. Kramas 15.05.2020. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 26.05.2020. ar numuru LUB/2.08/20/477) par atbrīvojumu no nomas maksas sakarā ar Covid-19 izplatību, Lubānas novada pašvaldības dome, konstatējot, ka:

1) starp Lubānas novada pašvaldību un SIA “Aivelīna”, reģistrācijas numurs 45403023881 (turpmāk - nomnieks), 02.04.2012. noslēgts telpu nomas līgums Nr. 08-10.1 par telpu Oskara Kalpaka ielā 3, Lubānā, nomu,

2) informācija par nomnieku ir publicēta Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē to krīzes skarto darba devēju sarakstā, kuru darbinieki saņēmuši dīkstāves pabalstu,

3) nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju,

4) nomnieks noteiktajā periodā no 19.03.2020. līdz 30.04.2020. nekustamo īpašumu vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā,

saskaņā ar Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, pamatojoties uz likuma ,,Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatībuˮ 13.panta pirmo daļu, kur teikts, ka Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma darbības laiku atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus ietekmējusi sakarā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem - elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem, likuma "Par pašvaldībāmˮ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kur teikts ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Atbrīvot SIA “Aivelīna”, reģistrācijas numurs 45403023881, no nomas maksas, kas noteikta 2012. gada 2. aprīļa nomas līgumā Nr. 08-10.1, neveicot grozījumus tajā par laiku no 2020. gada 19. marta līdz 2020. gada 30. aprīlim.

 

3.§ Par dzīvokļa īpašuma Oskara Kalpaka ielā 25-1, Lubānā, Lubānas novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda 

Ziņo: Ivars Bodžs  

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un konstatējot, ka:

1) Ar Lubānas pilsētas domes 20.05.1999. sēdes lēmumu (protokols Nr. 6, 7.§), apstiprināts nekustamā īpašuma sadalīšanas akts dzīvojamai mājai Oskara Kalpaka ielā 25, Lubānā,

2) Lubānas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 66 Lubānas pilsētas pašvaldībai nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemes īpašumu 1805 m2 un namīpašumu, kas sastāv no trīsstāvu dzīvojamās mājas ar kopējo platību 971,3  m2, tai skaitā dzīvokļu īpašumu ar kopējo platību 661,0 m2 un sastāv no 12 dzīvokļu īpašumiem, vienpadsmit dzīvokļu īpašumiem ir atvērti savi nodalījumi,

3) dzīvoklis Oskara Kalpaka ielā 25-1, Lubānā, Lubānas novadā uzņemts pašvaldības bilancē, atlikusī bilances vērtība uz 01.05.2020. - 1237,80 EUR, dzīvoklim piekrīt 597/6610 kopīpašuma domājamās daļas,

4) dzīvoklis nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai un, lai racionāli un lietderīgi varētu rīkoties ar savu īpašumu, tas jānostiprina zemesgrāmatā,

5)  Dzīvokļa īpašuma likuma 6. panta pirmajā daļā noteikts, ka dzīvokļa īpašumu var izveidot uz likuma, tiesas sprieduma, darījuma, tai skaitā testamenta, vai mājas īpašnieka lēmuma pamata. Dzīvokļa īpašumu izveido, sadalot atbilstoši šā likuma noteikumiem zemesgrāmatā ierakstītu dzīvojamo māju kopā ar tai piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi,

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. un 27. punktu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Ierakstīt zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašuma objektu - dzīvokļa īpašumu Oskara Kalpaka ielā 25-1, Lubānā, Lubānas novadā un kopīpašuma 597/6610 domājamās daļas, telpu grupas kadastra apzīmējums 7013 002 0044 001 001.

  

Sēde slēgta: plkst. 15.30  

Sēdes vadītājs  Tālis Salenieks  

Sēdi protokolēja: Sandra Līcīte        

Sēdes protokols parakstīts 2020.gada 1.jūnijā

Domes sēdes protokols Nr. 7 - 30.04.2020

                                                                                             

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

Sēde notiek: attālināti videokonferences veidā

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Lana Kunce, Laila Ozoliņa,

Sēdē nepiedalās deputāti: Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns 

Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs-izpilddirektors; Dace Almane- nekustamā īpašuma speciāliste 

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte - kancelejas vadītāja

 

Darba kārtībā:

 1. Par Andra Kļaviņa atbrīvošanu no Administratīvās komisijas locekļa amata pienākumiem.
 2. Par Administratīvās komisijas locekļu skaitu.
 3. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projektēšanas darbiem objektā “Ielu apgaismojuma izbūve Rūpniecības un Aiviekstes ielās, Lubānā, Lubānas novadā”.
 4. Par K.B. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.
 5. Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Oskara Kalpaka ielā 12, Lubāna, Lubānas nov.
 6. Par saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu.
 7. Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta 17 zemes vienības ar apzīmējumu 7013 001 0067 daļas 500 m² platībā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 8. Par kustamās mantas (koksnes) nekustamajā īpašumā Dzelzceļš izsoles rezultātu apstiprināšanu.  

Ņemot vērā, ka visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija Covid-19 izplatības ierobežošanai, kā arī, lai ievērotu Ministru Kabineta 12.03.2020. rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktos ierobežojumus, kārtējā domes sēde pirmo reizi notiek attālināti videokonferences veidā, izmantojot lietojumprogrammu Skype. Pirmo reizi tiek izmantota arī elektroniskā balsošana dokumentu vadības sistēmā “Namejs”.  

Izpilddirektors Ivars Bodžs iepazīstina klātesošos ar sagatavoto informāciju par 2020.gada 26.marta un 3.aprīļa domes sēdes lēmumu izpildi.

1.Pielikums. Pārskats par 26.03.2020. un 03.04.2020. domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par Andra Kļaviņa atbrīvošanu no Administratīvās komisijas locekļa amata pienākumiem 

Ziņo: Tālis Salenieks

Ņemot vērā Andra Kļaviņa 2020. gada 24. marta iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 24.03.2020., Nr. LUB/2.10/20/115) ar lūgumu atbrīvot viņu no pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētāja amata, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (23.04.2020., protokols Nr. 3, 1.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Atbrīvot Andri Kļaviņu no Administratīvās komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanas ar 2020. gada 1. maiju.  

  

2.§ Par Administratīvās komisijas locekļu skaitu 

Ziņo: Tālis Salenieks         

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 205.panta 1.punktā un 207.pantā noteikts, ka obligāta ir pašvaldības administratīvā komisija, kuru dome apstiprina uz savu pilnvaru laiku. Novada domei uz savu pilnvaru laiku ir jāizveido pašvaldības administratīvā komisija un jāapstiprina tās sastāvs. Tā kā attiecīgajā normatīvajā aktā nav noteikts administratīvās komisijas skaitliskais sastāvs, ņemot vērā, ka no darba pašvaldības komisijā ir atbrīvots viens loceklis, līdz domes pilnvaru laika beigām atlicis nedaudz vairāk par gadu, izsaku priekšlikumu, samazināt pašvaldības administratīvās komisijas locekļu skaitu no pieciem uz četriem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (23.04.2020., protokols Nr. 3, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Samazināt pašvaldības administratīvās komisijas locekļu skaitu no pieciem uz četriem.

2. Izdarīt grozījumus 2013.gada 26.septembra domes sēdes lēmuma “Par pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 14, 7.§) pielikumā Nr. 6:

2.1.  komisijas nolikuma 3.1 punktā skaitli  un vārdu “5 (piecu)” aizstāt ar skaitli un vārdu “4 (četru)”;

2.2. komisijas nolikuma 3.1.3. punktā vārdu “trīs” aizstāt ar vārdu “divi”.  

 

3.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu projektēšanas darbiem objektā “Ielu apgaismojuma izbūve Rūpniecības un Aiviekstes ielās, Lubānā, Lubānas novadā” 

Ziņo: Ivars Bodžs  

2020.gada 27. janvāra vēstulē (reģistrēta pašvaldībā ar Nr.LUB/2.08/20/91) AS “Sadales tīkls” informēja, ka 2019. gada nogalē ir uzsākta esošo elektrolīniju pārbūves projektēšana:

1. Rūpniecības un Aiviekstes ielās, Lubānā, Lubānas novadā. Pārbūves ietvaros tiks demontētas esošās 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas un izbūvētas jaunas kabeļu elektrolīnijas. Pārbūves darbu izbūve tiks uzsākta 2021. gadā.

2. Dārzu, Meirānu, Madonas un Stacijas ielās, Lubānā, Lubānas novadā. Pārbūves ietvaros tiks demontēta daļa esošās 0,4 kV gaisvadu elektrolīnijas un izbūvētas jaunas kabeļu elektrolīnijas. Pārbūves darbu izbūve tiks uzsākta 2021. gadā.

Šajos objektos demontēt paredzamajos balstos ir uzstādīts ielu apgaismojuma gaisvadu tīkls, tāpēc AS “Sadales tīkls” lūdz izvērtēt apgaismojuma atjaunošanas nepieciešamību un, ja nepieciešams, veikt saistītā apgaismojuma tīkla projektēšanu un pārbūvi.                                           

Pašvaldībai aktuāla ir Rūpniecības un Aiviekstes ielu apgaismojuma pārbūve, pārējās vēstulē minētajās ielās apgaismojuma gaismekļi nav izvietoti uz AS “Sadales tīkls” koka balstiem, līdz ar to līniju demontāža neietekmēs apgaismojuma nodrošināšanu. Ir veikta tirgus izpēte par projektēšanas pakalpojumu.

Ņemot vērā iepriekš  minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (27.04.2020. protokols Nr. 4,1.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt 2541 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem projektēšanas darbiem objektā “Ielu apgaismojuma izbūve Rūpniecības un Aiviekstes ielās, Lubānā, Lubānas novadā”, izdarot attiecīgus grozījumus 2020.gada pašvaldības budžetā.  

 

4.§ Par K.B. iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu 

Ziņo: Dace Almane 

Noklausījusies un izvērtējusi Daces Almanes sniegto informāciju, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (27.04.2020., protokols Nr. 4, 2.§) atzinumu, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.pantu, Ministru kabineta noteikumu Nr. 635 “Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecības izmantojamas zemes platību un sniedz informāciju par to” 2.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 8 „Lubānas novada pašvaldības nolikums” 94.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Atzīt Lubāna novada pašvaldības veikto nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu nekustamā īpašuma [..], Indrānu pagasts, Lubānas novads, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7058 010 0033,  par pareizu un pamatotu.

2. Neapmierināt K.B., personas kods: [..], prasību par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.

2.Pielikums. Lēmums - administratīvais akts. 

 

5.§ Par telpu grupu adrešu likvidēšanu Oskara Kalpaka ielā 12, Lubāna, Lubānas nov. 

Ziņo: Dace Almane 

Ēkas Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, galvenais būves lietošanas veids - ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka noteikts kopš 2008.gada, bet tajā reģistrētas 46 telpu grupu adreses. Šobrīd tās nepilda noteiktās funkcijas un brīžiem ir maldinošas.

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta 2.punktu, kur teikts, ka administratīvo lietu iestādē ierosina uz iestādes iniciatīvas pamata un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 9. punktu, kur teikts, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (27.04.2020. protokols Nr.4,3.§) atzinumu,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Likvidēt adreses telpu grupām Oskara Kalpaka ielā 12, Lubāna, Lubānas novads: 

· Oskara Kalpaka iela 12 - 1, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163502;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 2, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163510;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 3, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163527;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 4, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163535;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 5, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163543;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 6, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163551;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 7, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163568;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 8, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163576;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 9, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163584;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 10, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163592;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 11, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163607;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 12, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163615;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 13, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163623;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 14, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163631;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 15, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163648;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 16, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163656

· Oskara Kalpaka iela 12 - 17, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163664;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 18, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163672;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 19, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163680;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 20, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163697;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 21, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163703;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 22, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163711;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 23, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163728;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 24, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163736;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 25, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163744;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 26, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163752;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 27, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163760;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 28, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163777;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 29, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163785;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 30, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163793;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 31, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163808;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 32, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163816;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 33, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163824;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 34, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163832;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 35, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163840;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 36, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163857;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 37, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163865;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 38, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163873;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 39, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163881;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 40, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163898;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 41, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163904;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 42, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163912;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 43, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163920;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 44, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163937;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 45, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163945;

· Oskara Kalpaka iela 12 - 46, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830, klasifikatora kods: 117163953.

2.  Saglabāt adresi Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas novads, klasifikatora kods: 101400297.

3.Pielikums. Lēmums - administratīvais akts.  

 

6.§ Par saistošo noteikumu Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs

Sakarā ar finansējuma saņemšanu pašvaldības īstenotajam ELFLA projektam “Autoceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši posma pārbūve” un šim projektam saņemtā ilgtermiņa aizņēmuma daļas atmaksu Valsts kasei, Vidzemes plānošanas reģiona piešķirtajiem līdzekļiem deinstitucionalizācijas pasākumiem, papildus līdzekļu nepieciešamību Latgales ielas Lubānā atjaunošanas darbiem, atsevišķu pilsētas ielu apgaismojuma rekonstrukcijai, izdevumiem novada bāriņtiesai un lauksaimnieku pasākumam, kā arī veicamajiem grozījumiem iestāžu un pasākumu ieņēmumu/izdevumu tāmēs atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas un valdības funkciju kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (27.04.2020. protokols Nr.4, 5.§.) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2020. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1. Saistošos noteikumus Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr. 3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.  

4.Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 3, 29.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” 1.pielikums (Ieņēmumi); 2.pielikums (Izdevumu kopsavilkums atbilstoši valdības funkciju klasifikācijai), 3.pielikums (Izdevumi atbilstoši valdības funkciju un ekonomiskajai klasifikācijai), 4.pielikums (Lubānas  novada pašvaldības aizņēmumu un galvojumu saistību apmērs uz 2020.gada 30.aprīli) 30.04.2020. Saistošo noteikumu Nr. 3 redakcijā. 

 

7.§ Par Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta 17 zemes vienības ar apzīmējumu 7013 001 0067 daļas 500 m² platībā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs  

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības domes lēmumiem “Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli” (26.03.2020. protokols Nr.5, 11.§) un “Par grozījumiem 2020.gada 26.marta domes sēdes lēmumā “Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli”” (03.04.2020. protokols Nr.6, 1.§) tika rīkota nomas objekta izsole. Objekta rakstiska izsole tika izsludināta pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv 2020. gada 6. aprīlī un informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas” (Nr. 6 (542) 2020. gada 9.aprīlī, izsole notika 2020. gada 24. aprīlī. Rakstisku cenas piedāvājumu iesniedza un tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ieguva izsoles vienīgais dalībnieks biedrība “Aborieši”, nosolītā objekta nomas maksa 30 EUR/gadā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (27.04.2020., protokols Nr. 4, 6.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta 17, Lubānā zemes vienības ar apzīmējumu 7013 001 0067 daļas 500 m² platībā, nomas tiesību izsoles rezultātus un noslēgt zemes nomas līgumu ar biedrību “Aborieši” (reģ. Nr. 50008189951) uz laiku līdz 2032. gada 1. martam ar nomas maksu 30 EUR gadā.  

 

8.§ Par kustamās mantas (koksnes) nekustamajā īpašumā Dzelzceļš izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo: Ivars Bodžs  

Lubānas novada pašvaldības dome 2020. gada 26. marta sēdē (protokols Nr. 5, 8.§) pieņēma lēmumu “Par kustamās mantas (koksnes) atsavināšanu īpašumā Dzelzceļš”. Paziņojums par objekta rakstisku izsoli tika publicēts pašvaldības mājaslapā www.lubana.lv 2020. gada 6. aprīlī, informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas” (Nr. 6 (542) 2020. gada 9.aprīlī un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (oficiālās publikācijas Nr.:2020/72.IZ3) 2020. gada 14. aprīlī. Izsole notika 2020. gada 24. aprīlī. Tiesības slēgt līgumu par pašvaldības kustamās mantas (koksnes) atsavināšanu ieguva SIA “WOLF” par 25005.00 EUR. Finanšu līdzekļi ieskaitīti AS “SWEDBANK” pašvaldības norēķinu kontā 21.04.2020. un AS ”CITADELE” kontā 27.04.2020.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Publiskas  personas  mantas  atsavināšanas  likuma  34. panta otro daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (27.04.2020., protokols Nr. 4, 7.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas (koksnes) nekustamajā īpašumā Dzelzceļš, Indrānu pagastā, Lubānas novadā 2020.gada 24. aprīļa izsoles rezultātus.

2. Slēgt pirkuma līgumu ar SIA “WOLF”, reģistrācijas numurs 45403017743, par pašvaldības kustamās mantas – koksnes 1142,65 m3 pārdošanu īpašumā Dzelzceļš, Indrānu pagasts, Lubānas novads, zemes vienību kadastra apzīmējumi 7058 017 0024 un 7058 016 0182, par līguma summu 25005 EUR.

 

Sēde slēgta: plkst. 15.30 

Sēdes vadītājs: Tālis Salenieks

Sēdes protokols parakstīts 2020.gada 7.maijā  

Sēdi protokolēja: Sandra Līcīte

                                               

 

Domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 6 - 03.04.2020.

 

Sēdi atklāj plkst. 10:00

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Lana Kunce, Laila Ozoliņa 

Sēdē nepiedalās deputāti: Ainārs Spridzēns

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte - kancelejas vadītāja

 

Darba kārtībā:

1. Par grozījumiem 2020.gada 26.marta domes sēdes lēmumā “Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli”.

2. Par  trūcīgu, maznodrošinātu un daudzbērnu ģimeņu izglītojamo brīvpusdienām ārkārtas situācijā.

3. Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības investīciju projekta „Latgales ielas atjaunošana Lubānā“ realizācijai.

4. Par pašvaldības investīciju projekta „Poliklīnikas ēkas pārbūve par kultūrizglītības iestādes ēku“ realizāciju. 

 

1.§ Par grozījumiem 2020.gada 26.marta domes sēdes lēmumā “Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli”  

Ziņo Tālis Salenieks 

2020.gada 26.marta domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli” (protokols Nr. 5. 11.§). Gatavojot izsoles dokumentus lēmumā tika konstatēta matemātiska kļūda, aprēķinot izsoles objekta sākumcenu, netika piemēroti 5% no zemesgabala kadastrālās vērtības. 5% no sākumcenas sastāda 12,8 EUR. 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 3. punktu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Grozīt 2020.gada 26.marta domes sēdes lēmumu “Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli” (protokols Nr.5, 11.§) lēmuma trešajā punktā skaitli 256 aizstājot ar skaitli 25,6.

 

2.§ Par  trūcīgu, maznodrošinātu un daudzbērnu ģimeņu izglītojamo brīvpusdienām ārkārtas situācijā 

Ziņo Tālis Salenieks  

Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumam Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums) līdz 2020.gada 14.aprīlim visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību.

Rīkojuma 4.3. apakšpunkts nosaka, ka ārkārtējās situācijas laikā visās izglītības iestādēs mācību procesa norise klātienē tiek pārtraukta un mācības tiek nodrošinātas attālināti.

Rīkojuma 4.3.3 apakšpunkts nosaka, kādiem mērķiem var tikt izlietota valsts budžeta  dotācija, kas saskaņā ar noteikumu Nr. 614 regulējumu šā gada aprīlī tiks piešķirta pašvaldībām, proti, rīkojuma 4.3.3 apakšpunkts (Ministru kabineta 2020.gada 31.marta redakcijā) nosaka, lai nodrošinātu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu: 

4.3.3 1. pašvaldība aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas);

4.3.3 2. pašvaldība aprīlī, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas).

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

 1. Nodrošināt pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1.- 12. klases izglītojamo no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ēdināšanai, tai skaitā privāto izglītības iestāžu un speciālo izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanu, piegādājot pārtikas pakas bērna ģimenei reizi nedēļā.
 2. Pārtikas pakas komplektēšanai uz vienu izglītojamo izlietot 1,42 EUR vienā mācību dienā.
 3. Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1.- 9.klases izglītojamo no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ēdināšanai izlietot valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai.

 

3.§ Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības investīciju projekta „Latgales ielas atjaunošana Lubānā“ realizācijai 

Ziņo Tālis Salenieks  

Saskaņā ar Lubānas novada Attīstības programmas 2019.–2025.gadam investīciju plānu un 2020.gada pašvaldības speciālajā budžetā paredzēto daļēju finansējumu tika veikts iepirkums „Latgales ielas atjaunošana Lubānā“ (LNP 2020/4). Pašvaldības iepirkumu komisija 02.04.2020. pieņēma lēmumu par uzvarētāju atzīt un piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “Krustpils” par līgumsummu 96386,69 EUR. Paredzamie izdevumi būvuzraudzības veikšanai objektā- 5000 EUR.

Ņemot vērā   Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” līdz 2020.gada 14.aprīlim visā valsts teritorijā izsludinot ārkārtēju situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21. panta pirmās daļas 2. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- 1 (Iveta Peilāne) nav, nolemj:

 1. Piešķirt 51386 EUR finansējumu no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem un 50000 EUR  no valsts budžeta apakšprogrammas 23.04.00. „Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)” līdzekļiem projekta „Latgales ielas atjaunošana Lubānā“ realizācijai, izdarot attiecīgus grozījumus 2020. gada pašvaldības budžetā.
 2. Realizēt projektu pilnā apmērā un iepirkumu plānā noteiktajos termiņos.

 

4.§ Par pašvaldības investīciju projekta „Poliklīnikas ēkas pārbūve par kultūrizglītības iestādes ēku“ realizāciju 

Ziņo Tālis Salenieks 

Saskaņā ar Lubānas novada Attīstības programmas 2019.- 2025.gadam investīciju plānu un 2020.gada pašvaldības budžetā paredzēto finansējumu tika veikts iepirkums „Poliklīnikas ēkas pārbūve par kultūrizglītības iestādes ēku“ (LNP 2020/5). Pašvaldības iepirkumu komisija 02.04.2020. pieņēma lēmumu par uzvarētāju atzīt un piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "Erbauer group" par līgumsummu 30788,91 EUR.

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” līdz 2020.gada 14.aprīlim visā valsts teritorijā izsludinot ārkārtēju situāciju ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21. panta pirmās daļas 27. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- 1 (Iveta Peilāne) nav, nolemj:

Realizēt investīciju projektu „Poliklīnikas ēkas pārbūve par kultūrizglītības iestādes ēku“ pilnā apmērā un iepirkumu plānā noteiktajos termiņos.

 

Sēde slēgta: plkst. 12:00  

Sēdes vadītājs: Pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks  

Protokols parakstīts 2020.gada 3.aprīlī

Protokolēja Sandra Līcīte

 

Domes sēdes protokols Nr. 5 - 26.03.2020.

 

Sēdi atklāj plkst. 14.00

Sēdi vada:  Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,

Sēdē nepiedalās deputāti: Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Ainārs Spridzēns 

Uzaicināti pašvaldības administrācijas darbinieki: Ingrīda Logina - galvenā grāmatvede; Dace Almane - nekustamā īpašuma speciāliste 

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte-  kancelejas vadītāja

 

Darba kārtībā:

1. Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā

2. Par adreses maiņu

3. Par nekustamā īpašuma Latgales iela 71 A, Lubānā.,  Lubānas nov., zemes lietošanas mērķa maiņu

4. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 „Lubānas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

5. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu

6. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz Alūksnes novada pašvaldībai piederošajām,  sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” kapitāla daļām

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu

8. Par kustamās mantas (koksnes) atsavināšanu īpašumā Dzelzceļš

9. Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos autotransporta nomai

10. Par Lubānas novada pašvaldības domes lēmuma atcelšanu

11. Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov. trešo izsoli  

Sēdes vadītājs Tālis Salenieks ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 13.jautājumu “Par pašvaldības īpašumā esošo telpu nomas maksas atcelšanu valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā”. Deputāti atbalsta priekšlikumu. Citu ierosinājumu vai priekšlikumu par darba kārtību nav.

Sēdes vadītājs lūdz balsot par darba kārtību, kura papildināta ar 13.punktu “Par pašvaldības īpašumā esošo telpu nomas maksas atcelšanu valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā”.

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt sekojošu darba kārtību:

1.  Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā

2. Par adreses maiņu

3. Par nekustamā īpašuma Latgales iela 71 A, Lubānā.,  Lubānas nov., zemes lietošanas mērķa maiņu

4. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 „Lubānas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

5. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu

6.  Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz Alūksnes novada pašvaldībai piederošajām,  sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” kapitāla daļām

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu

8.  Par kustamās mantas (koksnes) atsavināšanu īpašumā Dzelzceļš

9.  Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos autotransporta nomai

10. Par Lubānas novada pašvaldības domes lēmuma atcelšanu

11. Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli

12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov. trešo izsoli

13. Par pašvaldības īpašumā esošo telpu nomas maksas atcelšanu valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā 

Ņemot vērā, ka visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija Covid-19 izplatības ierobežošanai, kā arī, lai ievērotu Ministru Kabineta 12.03.2020. rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktos ierobežojumus, kārtējā domes sēde notiek Lubānas pilsētas klubā. Šī paša iemesla dēļ martā nenotika ikmēneša Finanšu un attīstības komitejas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē, ka turpmāk, līdz ārkārtējas situācijas atcelšanai, domes sēdes notiks attālināti. Deputāti tiek iepazīstināti ar pašreizējo situāciju pašvaldībā. 2020.gada 13.martā priekšsēdētājs izdeva  rīkojumu Nr. 1 “Par pašvaldības iestāžu darbību Covid-19 izplatības ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā”. Par atbildīgo darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā tika noteikts izpilddirektors Ivars Bodžs. Saskaņā ar šo rīkojumu tika atcelti visi pašvaldības rīkotie publiskie pasākumi, neskatoties uz iesaistīto cilvēku skaitu. Slēgtas klātienes apmeklējumiem pašvaldības iestādes un struktūrvienības, nodrošinot pakalpojumu sniegšanu attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Pašvaldības iestāžu vadītājiem tika noteikts izvērtēt darba kolektīvu sanāksmju, semināru un darba komandējumu pamatotību, iespējamos ieguvumus un riskus.

Priekšsēdētājs informē, ka pašvaldības izglītības iestādēs darbs notiek attālināti. Skolēni ar datortehniku ir nodrošināti. Tiem izglītojamiem, kuriem datoru nebija, tika izsniegtas planšetes. Šodien tika saņemta arī datortehnika no Izglītības un zinātnes ministrijas. Skolotāji ievērojuši, ka šobrīd mācību procesā vairāk iesaistās vecāki. Līdz šīm brīdim problēmu izglītības iestādēs nav. Pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķīši” šobrīd apmeklē 1-2 bērni dienā.

Sociālais dienests nodrošina aprūpi cilvēkiem, kuriem tā nepieciešama. Par pakalpojumu saņemšanu izvietota informācija pašvaldības mājas lapā, uz ziņojumu dēļiem pilsētā. Pašvaldības administrācijas darbinieki informāciju sniedz attālināti pa e-pastu, telefoniski un tikai atsevišķus pakalpojumus sniedz klātienē, iepriekš vienojoties ar saņēmēju.

Galvenā grāmatvede Ingrīda Logina informē, ka pašlaik pašvaldības kontā līdzekļi tikpat kā neienāk. Pašlaik pašvaldības budžetam tiešu draudu nav. Tuvākajā laikā tiks sagatavots rīkojums pašvaldības iestādēm līdzekļus izmantot tikai iestādes ikdienas uzturēšanas izdevumiem, lielākus pirkumus atstājot uz vēlāku laiku. Situāciju finanšu jomā turpmākajiem mēnešiem ir grūti paredzēt.

Domes priekšsēdētājs iepazīstina klātesošos ar izpilddirektora Ivara Bodža sagatavoto informāciju  par 2020.gada 27.februāra domes sēdes lēmumu izpildi.

1.Pielikums Pārskats par 2020.gada 27.februāra domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā 

Ziņo Ingrīda Logina 

2020.gada 29.janvārī pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā” (protokols Nr.2, 5.§), savukārt 2020.gada 14. februārī stājās spēkā 2020.gada 4.februāra MK noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem””, kuri ienesa zināmas korekcijas atsevišķos izmaksu noteikšanas posteņos. 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

 1. Apstiprināt uzturēšanas izmaksas Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020. gadā pašvaldību savstarpējiem norēķiniem saskaņā ar pamatbudžeta iestādes uzturēšanas ieņēmumu un izdevumu tāmēm (pielikumā)

euro mēnesī vienam audzēknim         

        1.1. Lubānas vidusskolā                                        129,40     

        1.2. Meirānu Kalpaka pamatskolā:                                                         

     -5 un 6 -gadīgo izglītošanai                                      399,98            

     -pārējās pirmsskolas vecuma grupās                         297,34            

     -pamatskolas klasēs                                                 301,51      

        1.3. Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”                               

                 -bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai       249,49            

                 -pārējās pirmsskolas vecuma grupās               278,68            

 1. Noteikt, ka lēmuma 1. punktā minētie izcenojumi piemērojami pašvaldību savstarpējos norēķinos par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ar 2020. gada 1. janvāri.
 2. Atzīt par spēku zaudējušu Lubānas novada pašvaldības domes 2020.gada 29.janvāra lēmumu “Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā” (protokols Nr.2, 5.§).

2. Pielikums Pamatbudžeta iestādes uzturēšanas ieņēmumu un izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2020.gadā. Lubānas vidusskola. Meirānu Kalpaka pamatskola. PII "Rūķīši"

 

2.§ Par adreses maiņu 

Ziņo Dace Almane  

Lubānas novada administratīvajā teritorijā ir reģistrētas divas vienādas adreses “Robežnieki”, Indrānu pag., ēkai ar kadastra apzīmējumu 7058 00300035001 īpašumā Robežnieki un ēkai ar kadastra apzīmējumu 70580030040001 īpašumā Robežnieki 1. Ministru kabineta noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

Mainīt nosaukumu un adresi ēkai ar kadastra apzīmējumu 7058 003 0040 001 un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ar 7058 003 0040 no „Robežnieki”, Indrānu pag., Lubānas nov., uz „Jaunie Robežnieki”, Indrānu pag., Lubānas nov., adreses klasifikatora kods: 103794493 un piešķirt nekustamajam īpašumam nosaukumu Jaunie Robežnieki.  

3. Pielikums Lēmums - administratīvais akts.

 

3.§ Par nekustamā īpašuma Latgales iela 71 A, Lubānā.,  Lubānas nov., zemes lietošanas mērķa maiņu  

Ziņo Dace Almane 

Lubānas novada pašvaldībā saņemta 2020.gada 16.marta Valsts zemes dienesta vēstule Nr. 2-04/160 (pašvaldībā reģistrēta 16.03.2020. ar Nr. LUB/2.08/20/243) par zemes lietošanas mērķa izvērtēšanu nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 7013 003 0007. Nekustamais īpašums Latgales iela 71A, Lubāna, Lubānas nov., kadastra numurs 7013 003 0007, sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 003 0007, platība - 8206 m2, tai skaitā, mežs – 8000 m2.

Izvērtējot Valsts zemes dienesta sniegto informāciju un ņemot vērā Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa domes sēdē apstiprināto teritorijas plānojumu un pieņemtos saistošos noteikumus Nr. 5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Mainīt nekustamā īpašuma Latgales iela 71A, Lubāna, Lubānas nov., kadastra numurs 7013 003 0007, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7013 003 0007, platība – 8206 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601) uz  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201).

4. Pielikums Lēmums- administratīvais akts.

 

4.§ Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Lubānas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu

Ziņo Tālis Salenieks 

Ministru kabinets 2020.gada 12.martā izdeva rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk tekstā- Rīkojums). Saskaņā ar Rīkojuma 1.punktu visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020.gada 14.aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā. Rīkojuma 4.punkts paredz, ka ārkārtējās situācijas laikā valsts un pašvaldību iestādēm nepieciešams izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti.

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” (turpmāk tekstā – Likums) 34.panta pirmajai un otrajai daļai, domes sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no domes deputātiem. Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja šāda iespēja ir noteikta pašvaldības nolikumā un klātneesošais domes deputāts ir reģistrējies dalībai domes sēdē pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Domes deputāts uzskatāms par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē. Analoģisks regulējums ir attiecībā uz domes komiteju sēdēm, atbilstoši šā Likuma 56.panta kārtībai.

Ņemot vērā ārkārtējās situācijas izsludināšanu visā valsts teritorijā, ir nepieciešams lemt par nepieciešamajiem grozījumiem pašvaldības nolikumā, paredzot kārtību kādā dalība domes sēdēs un komiteju sēdēs var tikt nodrošināta domes deputātam esot attālināti, kā arī paredzot kārtību, kādā domes sēdes un komiteju sēdes var tikt nodrošinātas attālināti visam deputātu sastāvam.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu,  34.panta pirmo un otro daļu, 56.panta pirmo un otro daļu,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Lubānas novada pašvaldības nolikums””.

2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai.

5. Pielikums Saistošie noteikumi Nr. 2 un Paskaidrojuma raksts.

 

5.§ Par dzīvojamās telpas izīrēšanu

Ziņo Tālis Salenieks 

2020.gada 10.martā Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā - pašvaldība) saņēma personas [..], deklarētā dzīvesvieta [..], iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.LUB/2.10/20/103), kurā sakarā ar darba vietas un dzīvesvietas maiņu lūdz izskatīt iespēju īrēt dzīvojamo platību Lubānas pilsētā.

2020.gada 19.martā pašvaldībā saņemta SIA “Pārtikas veikalu grupa” valdes locekļa informatīva vēstule (reģistrēta pašvaldībā ar Nr. LUB/2.08/20/252), kurā apliecināts, ka saistībā ar konditorejas ceha atvēršanu veikalā “Top” Ozolu ielā 11, Lubānā, uzņēmumam ir nepieciešams konditors. Ir atrasts speciālists, kurš būtu gatavs pārcelties un strādāt Lubānā, tāpēc lūdz Lubānas novada pašvaldību rast iespēju izīrēt kādu no pašvaldības īpašumā esošajiem dzīvokļiem. Apliecina, ka ar [..] ir noslēgts darba līgums 2018.gada 13. decembrī uz nenoteiktu laiku.

2012.gada 28.jūnija Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr.7) 23.3.1. apakšpunkts nosaka, ka “vispārējā kārtībā ar labiekārtotu dzīvojamo telpu nodrošina pašvaldības, valsts iestāžu un pašvaldības administratīvajā teritorijā esošu uzņēmumu jaunos speciālistus, kas atrodas darba attiecības ne ilgāk kā divus gadus no palīdzības pieprasīšanas brīža pašvaldībai un to darba vieta atrodas pašvaldības teritorijā”. Noteikumu Nr. 7 15.1.10. apakšpunkts nosaka, ka “šo noteikumu 23.3.1.apakkšpunktā minētajā gadījumā personas iesniedz iestādes vai uzņēmuma vadītāja apliecinājumu par nodibinātajām darba attiecībām un to ilgumu”. 

Noklausoties un izvērtējot sniegto informāciju, pamatojoties uz Lubānas novada saistošo noteikumu Nr. 7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 18.punktu, 15.1.9.,  15.1.10., un 23.3.1., apakšpunktiem,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1.  Atzīt [..], personas kods: [..], deklarētā dzīvesvieta [..] par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā: pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās platības izīrēšana.

2.  Iekļaut [..] palīdzības reģistrā Nr. 1. „Lubānas novada pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai” 2.grupa- citas personas, kuras ar šo palīdzību nodrošināmas vispārējā kārtībā.

3.  Izīrēt [..] dzīvokli [..] Lubānā, Lubānas nov.

6. Pielikums Lēmums - administratīvais akts.

 

6.§ Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz Alūksnes novada pašvaldībai piederošajām,  sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” kapitāla daļām

Ziņo Tālis Salenieks 

2020.gada 4.martā Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā - Pašvaldība) saņēma Alūksnes novada pašvaldības vēstuli (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.08/20/207), turpmāk tekstā - Paziņojums, kurā norāda, ka, pamatojoties uz Alūksnes novada domes 27.02.2020. lēmumu Nr. 32 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārdošanas noteikumu un cenas apstiprināšanu” un saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 141.pantu un Komerclikuma 189.pantu, Alūksnes novada pašvaldība piedāvā Pašvaldībai, kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” pirmpirkuma tiesīgajiem dalībniekiem, iegādāties Alūksnes novada pašvaldībai piederošās 7144 kapitāla daļas.

No lēmuma redzams, ka SIA “AP Kaudzītes”, reģistrācijas Nr. 44103026358, juridiskā adrese “Kaudzītes”, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405, 7144 kapitāla daļas tiek pārdotas par nosacīto cenu EUR 346893 (trīs simti četrdesmit seši tūkstoši astoņi simti deviņdesmit trīs euro) apmērā.

Izvērtējot Paziņojumā norādīto piedāvājumu iegādāties sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” kapitāla daļas un to nosacīto cenu, deputāti secina, ka Pašvaldības investīciju plānā neietilpst Pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” kapitāla daļu skaita palielināšana, kā arī, izvērtējot Pašvaldības finansiālās iespējas, kapitāla daļu skaita palielināšana nav prioritāte. 

Noklausoties un izvērtējot sniegto informāciju, pamatojoties uz Komerclikuma 189.panta pirmo, trešo, ceturto daļu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 141.panta trešo daļu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

 1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz Alūksnes novada pašvaldībai piederošajām,  sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes”, reģistrācijas Nr. 44103026358,  7144 kapitāla daļām par EUR 346893.
 2. Par atteikumu izlietot pirmpirkuma tiesības paziņot Alūksnes novada pašvaldībai un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes” valdei.

7. Pielikums Lēmums- administratīvais akts.

 

7.§ Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu

Ziņo Tālis Salenieks  

2020.gada 12.martā, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” (turpmāk tekstā – MK rīkojums), tika izsludināts ārkārtas stāvoklis Latvijas Republikā. Pamatojoties uz MK rīkojumu 2020.gada 13.martā Lubānas novada pašvaldības priekšsēdētājs izdeva rīkojumu Nr. LUB/2.01/20/1, ar mērķi ierobežot „COVID -19” izplatību Lubānas novada teritorijā, ar kuru cita starpā uzdeva slēgt klātienes apmeklējumiem pašvaldības iestādes un struktūrvienības, nodrošinot pakalpojumu sniegšanu attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Ņemot vērā augstāk minēto ierobežojumu, Lubānas novada pašvaldības iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas veikt nekustamā īpašuma nodokļa samaksu ar internetbankas starpniecību, ir apgrūtinoši izpildīt savu pienākumu. Lai nodrošinātu to, ka ārkārtas situācijas izraisīto ierobežojumu, tādēļ neveikto maksājumu, dēļ iedzīvotājiem nerastos parādi, kas ir pamats soda naudas un nokavējumu procentu aprēķināšanai, nepieciešams pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas izpildes termiņu, to pārceļot noteiktu periodu uz priekšu.

Likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību" 4.pants nosaka, ka „Pašvaldībām 2020. gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros”.

Pamatojoties uz likuma „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību” 4.pantu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokļa pirmā un otrā ceturkšņa samaksas termiņš tiek pagarināts līdz 2020. gada 15. augustam.

 

8.§ Par kustamās mantas (koksnes) atsavināšanu īpašumā "Dzelzceļš"

Ziņo Tālis Salenieks 

Lubānas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā ir nekustamais īpašums “Dzelzceļš” ar kadastra Nr. 70580110128. Īpašums sastāv no četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 70580110128; 70580100109; 70580170024 un 70580160182. Lubānas novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam nekustamā īpašuma „Dzelzceļš” plānotā izmantošana noteikta kā transporta infrastruktūras teritorija. Bijusī dzelzceļa līnija netiek ekspluatēta kopš 1986. gada, sliedes un gulšņi ir demontēti. Šajā laikā dzelzceļa josla ir aizaugusi ar krūmiem un kokiem, pārsvarā kārkliem, blīgznām un alkšņiem, divās zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 70580170024 un 70580160182 koksnes apjoms ir pietiekošs, lai ieinteresētu potenciālos izstrādātājus. 

Atsavināmā koksne nav nepieciešama pašvaldībai funkciju nodrošināšanai. Koksnes apjoma novērtēšanu veica pašvaldības pieaicināts eksperts A.Solovjevs, aptuvenā koksnes tirgus vērtība 24400 EUR.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, 9.panta trešo daļu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

 1. Pārdot rakstiskā izsolē Lubānas novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu (koksni) - nekustamā īpašuma „Dzelzceļš” zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 70580170024 un 70580160182 1142 m3.
 2. Apstiprināt izsoles sākumcenu (mantas nosacīto cenu) – 24400 EUR.
 3. Izpilddirektoram organizēt kustamās mantas atsavināšanu, pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli, iesniedzot domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

8. Pielikums Cirsmu novērtējums. Cirsma 1. Cirsma 2

 

9.§ Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos autotransporta nomai

Ziņo Tālis Salenieks 

Pašvaldības 2020. gada budžetā ir ieplānoti līdzekļi 8000 EUR autotransporta nomai pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu tika izsludināts publiskais iepirkums “Vidējās klases daudzfunkciju pasažieru furgona iegāde operatīvajā līzingā” (identifikācijas Nr. LNP 2020/2). Pamatojoties uz publiskā iepirkuma rezultātiem pretendenta, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvātā līgumcena ir 28734,88 EUR, t. sk. 2020. gadā 7413,64 EUR.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks uzsver, ka pašreizējā situācijā, kad 12.03.2020. Ministru kabinets izdevis rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”, iespējams, pašlaik nebūtu tālredzīgi ieguldīt pašvaldības līdzekļus autotransporta nomai. Transports pašvaldības administrācijas un iestāžu vajadzībām, protams, ir nepieciešams, bet tā iegāde pašlaik būtu rūpīgāk jāapsver.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo un otro daļu un likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 13.panta ceturtās daļas 1.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- nav, PRET- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), ATTURAS- nav, nolemj:

 1. Uzņemties ilgtermiņa saistības uz 60 mēnešiem autotransporta nomai, līgumcena ar PVN 28734,88 EUR.
 2. Apmaksu veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem (budžeta klasifikācijas kods 01.110., ekonomiskās klasifikācijas kods (turpmāk EKK) 2262).
 3. Nepieciešamo finansējumu autotransporta nomai turpmākajiem gadiem iekļaut 2021., 2022., 2023., un 2024. gada pašvaldības budžetā.

Lēmums netiek pieņemts.

 

10.§ Par Lubānas novada pašvaldības domes lēmuma atcelšanu

Ziņo Tālis Salenieks 

Lubānas novada pašvaldības dome 2020. gada 27. februārī pieņēma lēmumu “Par Meirānu Kalpaka pamatskolas reorganizāciju” (protokols Nr. 4, 4.§) un, pamatojoties uz Izglītības likuma 23.panta otro daļu, lūdza Izglītības un zinātnes ministrijai sniegt saskaņojumu Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādes Meirānu Kalpaka pamatskolas (Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4412900115) reorganizācijai. Ministrija divās vēstulēs 09.03.2020. Nr. 4-7e/20/774 un 23.03.2020. Nr.4-7e/20/934, šādu saskaņojumu nesniedza un lūdza pārskatīt domes lēmumu, uzskatot, ka, nododot Meirānu Kalpaka pamatskolas 7.-9.klašu izglītojamo turpmāku izglītošanu Lubānas vidusskolai, tiktu nodrošināta savlaicīga izglītības programmu pēctecība, ministrijas ieskatā Lubānas novada domes plānotā reorganizācija, kas paredz administratīvu izglītības iestāžu apvienošanu, nav vērsta uz izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu novadā. 

Nolūkā nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu rīcību no pašvaldības puses, ņemot vērā, ka 7.-9.klašu izglītojamo turpmāka izglītošana citās mācību iestādēs novedīs pie skolas likvidācijas izglītojamo aizplūšanas dēļ, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Lubānas novada pašvaldības domes 2020.gada 27. februāra lēmumu “Par Meirānu Kalpaka pamatskolas reorganizāciju” (protokols Nr. 4, 4.§).

 

11.§ Par neapbūvēta zemes gabala daļas Sporta 17, Lubānā, nomas izsoli

Ziņo Tālis Salenieks 

Lubānas novada pašvaldības dome (turpmāk – dome), izskatot biedrības “Aborieši” (juridiskā adrese: Baznīcas iela 5, Lubāna, Lubānas nov.) iesniegumu ar lūgumu iznomāt pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta 17 (kad. Nr. 7013 001 0067, turpmāk- – zemesgabals) daļu 500 m2 platībā, sporta pasākumu bāzes izveidei, konstatēja, ka Zemesgabala tiesiskais valdītājs ir pašvaldība, zemesgrāmatā nav reģistrēts, zemes gabala kopplatība 7,15 ha.

Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 32.punkts nosaka, ka neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro izsolē, turklāt iznomātājs pieņem lēmumu par izsoles veidu, nodrošina tās atklātumu un dokumentē izsoles procedūru.

Pašvaldības 2016. gada 26. maija saistošo noteikumu Nr. 15 „Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” (turpmāk – Noteikumi)  2.3. punkts nosaka, ka pārējos gadījumos nomas maksa ir 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas datiem, zemesgabala kadastrālā vērtība 2020.gada 1.janvārī bija 36608 EUR. Atbilstoši Noteikumu 2.3.punktam, zemesgabala daļas nomas maksa ir 256 EUR gadā.        Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu un Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

 1. Izsludināt nomas tiesību mutisku izsoli par neapbūvēta zemes gabala nomu ar tiesībām izvietot īslaicīgas lietošanas būvi pašvaldības nekustamā īpašuma Sporta 17 zemes vienības ar apzīmējumu 7013 001 0067daļā 500 m2 platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu – sporta pasākumu bāzes izveidei.
 2. Nomas līguma termiņš – 2032. gada 1. marts.
 3. Noteikt lēmuma 1.punktā minētā objekta nomas tiesību izsoles nomas sākumcenu 256 EUR gadā.
 4. Noteikt, ka papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 5. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram organizēt zemesgabala daļas nomas tiesību izsoli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

9. Pielikums Grafiskais pielikums.

 

12.§ Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov. trešo izsoli

Ziņo Tālis Salenieks  

Lubānas novada pašvaldības dome 27.09.2018. (protokols Nr. 10, 4.§) lēma par pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi” Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 7058 004 0127 pārdošanu mutiskā izsolē ar nosacīto cenu 2200 EUR. Paziņojumā par izsoli noteiktajā laikā neviens pieteikums netika saņemts un izsole tika atzīta par nenotikušu.

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības domes 29.11.2018. (protokols Nr. 12, 3.§) lēmumu tika rīkota otrā izsole ar augšupejošu soli ar nosacīto cenu 1760 EUR. Paziņojumā par izsoli noteiktajā laikā neviens pieteikums netika saņemts un arī otrā izsole tika atzīta par nenotikušu.

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32. panta otrajā daļā noteikts ka pēc otrās nesekmīgās izsoles institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var:

1) rīkot trešo izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 procentiem no nosacītās cenas;

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību;

3) rīkot izsoli ar lejupejošu soli;

4) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.panta otro un trešo daļu, 9.panta otro daļu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

 1. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi” Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 7058 004 0127 trešo izsoli ar augšupejošu soli.
 2. Apstiprināt īpašuma nosacīto cenu 1000 EUR.
 3. Izpilddirektoram organizēt nekustamā īpašuma trešo izsoli.

 

13.§ Par pašvaldības īpašumā esošo telpu nomas maksas atcelšanu valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā

Ziņo Tālis Salenieks  

2020.gada 12.martā, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” (turpmāk tekstā – MK rīkojums) tika izsludināts ārkārtas stāvoklis Latvijas Republikā saistībā ar “COVID 19” izplatību. 

2020.gada 20.martā Latvijas Republikas Saeima pieņēma likumu "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību" (turpmāk tekstā -  Likums).

Likuma 1.pants nosaka, ka “Likuma mērķis ir noteikt pasākumus valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpašos atbalsta mehānismus, kā arī izdevumus, kas tieši saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanu”.

Likuma  11.pants nosaka, ka „Valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas uz šā likuma darbības laiku atbrīvo krīzes skarto nozaru komersantus no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas maksas samazinājumu un par publiskas personas mantas izmantošanu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem- elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem.”

Ņemot vērā augstāk minēto likuma normu, ir nepieciešams lemt par atbalsta sniegšanu  komersantiem nosakot nomas maksas samazinājumu par publiskas personas mantas izmantošanu.

Noklausījusies Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību” 1.pantu,  13.pantu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Noteikt, ka uz valstī izsludināto ārkārtas situācijas laiku komersantiem tiek piemērota 100% atlaide no nomas maksas par pašvaldības īpašumā esošo telpu izmantošanu.

 

Sēde slēgta: plkst. 17.00

Sēdes vadītājs,

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks  

Protokols parakstīts 2020.gada 1.aprīlī

Protokolēja: Sandra Līcīte

Domes sēdes protokols Nr. 4 - 27.02.2020.                                                                                                        

 

Sēdi atklāj plkst. 14.00

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs  

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs,  Lana Kunce  

Sēdē nepiedalās deputāti: Sandra Valaine, Ainārs Spridzēns  

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors; Dace Almane- nekustamā īpašuma speciāliste  

Sēdi protokolē: Lita Žeiere- pašvaldības sekretāre  

 

Darba kārtībā:  

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei. 

2. Par nekustamā īpašuma „Krūmiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu.  

3. Par nekustamā īpašuma „Dambīši 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu.  

4. Par Meirānu Kalpaka pamatskolas reorganizāciju.   

5. Par Andra Kļaviņa atbrīvošanu no Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekļa amata pienākumiem.  

6. Par Daces Almanes ievēlēšanu par Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieci. 

7. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.  

8. Par pašvaldības informatīvā izdevuma “Lubānas Ziņas” mazumtirdzniecības cenas apstiprināšanu.  

9. Par Lubānas novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Iekšējās trauksmes celšanas kārtība Lubānas novada pašvaldībā” apstiprināšanu.  

10. Par biznesa ideju konkursu "Sāc Lubānā 2020".  

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. Svarīgākais notikums šai laikā bija Administratīvi teritoriālās reformas komisijas sēde, kurā tika izskatīts likumprojekta „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums” pielikums “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības - novada pilsētas un novada pagasti”, sagatavojot to otrajam lasījumam. Sēdē bija iespēja sniegt viedokli par minētā likuma pielikumu attiecībā uz mūsu pašvaldības  administratīvi teritoriālo iedalījumu. Lielākās debates šajā sēdē bija par Varakļānu novada iekļaušanu Madonas vai Rēzeknes novadā. Tālis Salenieks: 17. februārī kopā ar izglītības darba speciālisti un skolu direktorēm bijām pieredzes apmaiņas braucienā uz Taurupes-Menģeles pamatskolu. 21. februārī Meirānu Kalpaka pamatskolā bija tikšanās ar Meirānu Kalpaka pamatskolas darbiniekiem, pedagogiem, vecākiem par skolas turpmāko darbību.  

Izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2020.gada 29.janvāra un 3.februāra domes ārkārtas sēdes lēmumu izpildi.  

1. Pielikums Pārskats par 2020. gada 29. janvāra domes sēdes lēmumu izpildi un 3. februāra domes ārkārtas sēdi.  

 

1.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei  

Ziņo: Dace Almane  

Lubānas novada pašvaldības dome izskata SIA „METRUM” 2020. gada 28. janvāra iesniegumu Nr. 44/a/34-2020 (reģistrēts pašvaldībā 28.01.2020. ar Nr. LUB/2.07/20/2) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Bitaiņi“, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 006 0021 sadalei un konstatē, ka nav nepieciešama nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta pilnveidošana vai noraidīšana.  

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, 28.punkta 1. daļu un 2.daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu, Lubānas novada pašvaldības domes sēdes 2019.gada 28.februāra lēmumu “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei” (protokols Nr. 2, 9.§), Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr. 3, 7.§),   

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:  

 1. Apstiprināt zemes ierīkotājas Ievas Grickus izstrādāto zemes ierīcības projektu par īpašuma “Bitaiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 006 0021 sadalīšanu, izveidojot jaunus īpašumus.
 2. No projektētās zemes vienības ar plānoto kadastra apzīmējums 7058 006 0085, ar platību 2,2 ha, izveidot jaunu nekustamo īpašumu, piešķirt nosaukumu Līgotņi un noteikt  īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
 3. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 7058 006 0021 002 un zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 006 0085  piešķirt adresi „Līgotņi”, Indrānu pagasts, Lubānas novads (Adresācijas kods: 103793522).
 4. No projektētās zemes vienības ar plānoto kadastra apzīmējums 7058 006 0089, platība 1,2 ha, izveidot jaunu nekustamo īpašumu, piešķirt nosaukumu Bitaiņu mājas un noteikt īpašuma lietošanas mērķi-  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
 5. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 7058 006 0021 001 un zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 006 0089  mainīt adresi uz “Bitaiņu mājas”, Indrānu pag., Lubānas nov. (Adresācijas kods: 103793522).
 6. No projektētās zemes vienības ar plānoto kadastra apzīmējumu  7058 006 0083, platība 60,3 ha, izveidot jaunu nekustamo īpašumu, saglabāt nosaukumu Bitaiņi, piešķirt īpašuma lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība kods: (0201).  

2.Pielikums Lēmums- administratīvais akts.  

 

2.§ Par nekustamā īpašuma „Krūmiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu  

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības dome izskata [..], (personas kods: [..]) iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 19.02.2020. ar Nr. LUB/2.09/20/11) par nekustamā īpašuma „Krūmiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

Saskaņā ar iesniegumu īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu divos atsevišķos īpašumos, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7058 003 0055, platība 2,5 ha. 

Ņemot vērā [..] iesniegumu, izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta otro daļu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr.3, 8.§) ,  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Krūmiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 019 0007, divos atsevišķos īpašumos.
 2. Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 7058 003 0055, platība- 2,5 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: Meža priedes, noteikt zemes lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201).
 3. Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 019 0007, platība- 13,8 ha, saglabāt nosaukumu un adresi “Krūmiņi”, Indrānu pagasts, Lubānas novads un noteikt divus zemes lietošanas mērķus: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201) - platība 4,2 ha un zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101) - platība 9,6 ha.  

3.Pielikums Lēmums- administratīvais akts.

 

3. § Par nekustamā īpašuma „Dambīši 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības dome izskata zemnieku saimniecības “Grāveri” (reģistrācijas Nr. 47101009280), īpašnieka [..], (personas kods: [..]), iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 13.02.2020. ar Nr. LUB/2.09/20/9) par nekustamā īpašuma „Dambīši 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. 

Saskaņā ar iesniegumu īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu divos atsevišķos īpašumos, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0012, platība 3,7 ha.

Ņemot vērā [..] iesniegumu, izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un  Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” 14.panta otro daļu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr. 3, 9.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:  

 1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Dambīši 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs 7058 016 0012, divos atsevišķos īpašumos.
 2. Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 7058 016 0012, platība- 3,7 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu Reiteru mājas, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).
 3. Mainīt viensētas "Dambīši 2", Indrānu pag., Lubānas nov., LV-4826 (adreses klasifikatora kods 103800444), kura sastāv no divām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 70580160012001 un 70580160012002 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580160012, adresi uz adresi “Reiteru mājas”, Indrānu pag., Lubānas nov., LV- 4826.
 4. Paliekošajam nekustamajam īpašumam,  kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0013, platība- 2,9 ha, piešķirt nosaukumu Puķuleja, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).  

4.Pielikums Lēmums- administratīvais akts. 

 

4. § Par Meirānu Kalpaka pamatskolas reorganizāciju  

Ziņo: Tālis Salenieks  

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts, nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.).  

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts paredz - dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes.  

2019.gada 1.septembrī Meirānu Kalpaka pamatskolā mācību gadu uzsāka 40 izglītojamie. Meirānu Kalpaka pamatskolas reorganizācijas mērķis, izveidojot to par Lubānas vidusskolas filiāli, ir pamatskolas izglītības nodrošināšana maksimāli tuvu izglītojamo dzīvesvietai un izglītojamo aizplūšanas uz blakus novadu izglītības iestādēm novēršana skolas slēgšanas gadījumā.  

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro daļu, attiecībā uz pastarpinātās pārvaldes iestādi piemērojami šā likuma 15.panta trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas un 17.panta pirmās un otrās daļas noteikumi. Saskaņā ar likuma 15.panta trešās daļas 1.punktu - tiešās pārvaldes iestādi reorganizē, nododot to atvasinātām publiskām personām, - rezultātā iestāde turpina pastāvēt kā pastarpinātās pārvaldes iestāde.  

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punkts paredz, ka novada pašvaldība, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, dibina, reorganizē un likvidē vispārējās izglītības iestādes, Izglītības likuma 23.panta otrā un piektā daļa nosaka, ka pašvaldību izglītības iestādes dibina, reorganizē un likvidē pašvaldības, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, par izglītības iestādes likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas un personas informējamas ne vēlāk kā sešus mēnešus iepriekš.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 30.panta otro daļu, 15.panta trešās daļas 1.punktu,  Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu, 23.panta otro un piekto daļu, un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr. 3, 11.§),  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:  

 1. Uzsākt Meirānu Kalpaka pamatskolas, reģistrācijas Nr. 40900015179, adrese “Skola”, Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads, reorganizāciju, Meirānu Kalpaka pamatskolu pievienojot Lubānas vidusskolai, reģistrācijas Nr. 90001643622, adrese - Krasta iela 6, Lubāna, Lubānas novads.
 2. Organizēt šī lēmuma saskaņošanu ar Izglītības un zinātnes ministriju.
 3. Noteikt, ka Lubānas vidusskola ir Meirānu Kalpaka pamatskolas  lietvedības, arhīva, saistību un tiesību pārņēmēja, t.sk., izglītības programmu, izglītības programmās uzņemto izglītojamo, darba tiesisko attiecību, mantas, finanšu līdzekļu, funkciju, pārņēmēja.
 4. Noteikt, ka reorganizācijas process pabeidzams līdz 2020. gada 31. augustam.  

 

5. § Par Andra Kļaviņa atbrīvošanu no Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekļa amata pienākumiem  

Ziņo: Ivars Bodžs  

Ņemot vērā Andra Kļaviņa 2020. gada 2. februāra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 17.02.2020. Nr. LUB/2.10/20/63) ar lūgumu atbrīvot viņu no darba Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr. 3, 1.§),  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:  

Atbrīvot Andri Kļaviņu, personas kods: [..], no Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas locekļa amata pienākumu pildīšanas ar 2020. gada 29. februāri.  

 

6. § Par Daces Almanes ievēlēšanu par Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieci  

Ziņo: Ivars Bodžs  

Lubānas novada Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija izveidota 2014. gada 30. decembrī 5 cilvēku sastāvā  Lai nodrošinātu komisijas darbību, tās sastāvā pēc A.Kļaviņa atbrīvošanas, nepieciešams ievēlēt komisijas priekšsēdētāja vietnieku.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, Ministru kabineta 2014. gada 2. decembra noteikumu Nr. 748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi” 16. punktu, 17. punktu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr. 3, 2.§),  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:  

 1. Ievēlēt pašvaldības nekustamā īpašuma speciālisti Daci Almani, personas kods: [..], par Lubānas novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieci.
 2. Lēmums stājas spēkā ar 2020. gada 1. martu.  

 

7. § Par dzīvojamās telpas izīrēšanu  

Ziņo: Ivars Bodžs 

Lubānas novada pašvaldības dome izskata [..], deklarētā dzīvesvieta [..], Lubāna, Lubānas novads, iesniegumu (reģ. pašvaldībā 10.02.2020. ar Nr. 2.10/20/14), kurā lūdz piešķirt viņai un viņas 2 gadus vecajam bērnam dzīvojamo platību. Pašlaik viņa dzīvo kopā ar māti mazā vienistabas dzīvoklī. Norāda, ka ir jauna ģimene, vēlas uzsākt atsevišķu ģimenes dzīvi, pie tam dzīves apstākļi ir nepiemēroti bērna audzināšanai – dzīvoklim ir ļoti maza platība visiem, tas ir mitrs, nopelējis, birst apmetums, apstākļi kaitē bērna veselībai.  

Pamatojoties uz Lubānas novada saistošo noteikumu Nr. 7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 18. un 23.3.2.punktu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr. 3, 3.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

 1. Atzīt, ka [..], personas kods: [..], deklarētā dzīvesvieta [..] Lubāna, Lubānas novads, ir tiesīga saņemt Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā - pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana.
 2. Iekļaut [..] palīdzības reģistrā Nr. 1 „Lubānas novada pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai” 2.grupa- personas, kuras ar šo palīdzību nodrošināmas pirmām kārtām.
 3. Izīrēt [..] dzīvokli [..], Lubānā, Lubānas novadā.  

5.Pielikums Lēmums - administratīvais akts.  

 

8.§ Par pašvaldības informatīvā izdevuma “Lubānas Ziņas” mazumtirdzniecības cenas apstiprināšanu  

Ziņo: Ivars Bodžs  

Izskatot pašvaldības informatīvā izdevuma “Lubānas Ziņas” redaktores Ligitas Pētersones iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 21.02.2020. ar Nr. LUB/2.08/20/181), tam pievienoto aprēķinu, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta piektajā un septītajā daļā noteiktajiem valsts pārvaldē kā obligātiem ievērojamiem principiem, kas nosaka, ka valsts pārvaldes pienākums ir informēt sabiedrību par savu darbību, būt atklātai pret privātpersonām un sabiedrību kopumā un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr. 3, 5.§),  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:   

 1. Apstiprināt pašvaldības informatīvā izdevuma “Lubānas Ziņas” mazumtirdzniecības cenu – 0,25 euro par eksemplāru.
 2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2020. gada 1. martā. 

 

9. § Par Lubānas novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Iekšējās trauksmes celšanas kārtība Lubānas novada pašvaldībā” apstiprināšanu  

Ziņo: Ivars Bodžs  

Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskās personas institūcijā” 8.3.1. apakšpunkts nosaka, ka publiskās personas pienākumos ietilpst iekšējos normatīvajos aktos noteikt kārtību, kā darbiniekiem ir jārīkojas gadījumā, ja tie vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem (tai skaitā iespējamām koruptīvām darbībām), ievērot pasākumus, lai nodrošinātu ziņotāja konfidencialitāti un aizsardzību. Minētā procesa ieviešanu un tā kārtību nosaka Trauksmes celšanas likums (turpmāk- Likums), kura mērķis ir stiprināt Latvijā trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. Likuma 5. panta pirmajā daļā noteikts, ka publiskas personas institūcijās ieviešama trauksmes celšanas sistēma, nodrošinot nodarbinātajiem iespēju droši ziņot par pārkāpumiem un garantēt viņiem aizsardzību. Likuma izpratnē trauksmes cēlējs ir fiziska persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu izpildi. Savukārt trauksmes cēlēja ziņojuma mērķis ir sabiedrības būtisku interešu - tiesiskuma nodrošināšana, aizsardzība, atklājot pretlikumīgas darbības un novēršot kaitējumus. Trauksmes cēlēju likumu nevarēs izmantot privātu nesaskaņu risināšanai darbavietā, tas nerisinās arī personisku interešu aizskārumu. Ņemot vērā augstākminēto, ar mērķi nodrošināt Trauksmes celšanas likuma normu izpildi Lubānas novada pašvaldībā, nosakot kārtību, kādā personai jārīkojas, ja tā vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas kārtību un pasākumus, lai nodrošinātu pienācīgu trauksmes cēlēja konfidencialitāti un aizsardzību, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 1. punktu, 73. panta pirmās daļas 4.punktu, likuma "Par pašvaldībām" 41. panta pirmās daļas 2. punktu, Trauksmes celšanas likuma 5.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 17.10.2017.noteikumu Nr. 630 „Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskās personas institūcijā" 8.3.1. apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr. 3, 6.§),  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:  

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības iekšējos noteikumus Nr. 2 “Iekšējās trauksmes celšanas kārtība Lubānas novada pašvaldībā”.  

6.Pielikums Iekšējie noteikumi Nr. 2 “Iekšējās trauksmes celšanas kārtība Lubānas novada pašvaldībā”.  

 

10.§ Par biznesa ideju konkursu "Sāc Lubānā 2020"  

Ziņo: Ivars Bodžs  

Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10.punkts nosaka, ka  “Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu”,  41. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka „Pašvaldības dome pieņem: iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus, instrukcijas)”.  

Lai turpinātu motivēt iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, sniegtu pašvaldības atbalstu uzņēmumu un fizisko personu projektu realizācijai, sekmētu jaunu uzņēmumu veidošanos un attīstīšanos Lubānas novadā, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.02.2020., protokols Nr. 3, 10.§),  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:   

 1. Izsludināt jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursu “SĀC LUBĀNĀ 2020”. 
 2. Apstiprināt biznesa ideju konkursa „SĀC LUBĀNĀ 2020” nolikumu.   

7.Pielikums Biznesa ideju konkursa „SĀC LUBĀNĀ 2020” nolikums.  Pieteikuma veidlapa. Līgums. Atskaite.

 

Sēde slēgta: plkst. 17.00 

Sēdes vadītājs,  

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2020. gada 4. martā 

Protokolēja: Lita Žeiere

 

 

Domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 3 – 03.02.2020

 

Sēdi atklāj plkst. 10.00

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti: Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Rudīte Kolāte

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte – kancelejas vadītāja

 

Darba kārtībā:

1. Par saskaņojumu Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanai

 

1. § Par saskaņojumu Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldība 2020. gada 29. janvārī saņēmusi Ērgļu novada pašvaldības lūgumu sniegt saskaņojumu Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanai. Ērgļu novada pašvaldība 2019. gada 19. decembra domes sēdē un 2020. gada 9. janvāra domes sēdē  nolēmusi atsavināt, pārdodot izsolē, Ērgļu novada pašvaldības kustamo mantu – cirsmas, kas  atrodas pašvaldības nekustamajos īpašumos “Braki” un “Gaitnieki” par izsoles nosacīto sākuma cenu EUR 112 700: cirsmas nekustamajā īpašumā “Braki”, ar kadastra Nr. 7054 008 0253, kas atrodas Ērgļu pagastā, aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms 2180,49 m³, kailcirtes 1733,26 m³, kopējā platība 6,1 ha, sanitārās, kopšanas un izlases cirtes 447,23 m³, kopējā platība 10,2 ha. Izsoles nosacītā sākumcena – EUR 56 400; cirsmas nekustamajā īpašumā “Gaitnieki”, ar kadastra Nr. 7060 009 0033, kas atrodas Jumurdas  pagastā, aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms 1585,42 m³, kopējā platība 5,5 ha. Izsoles nosacītā sākumcena - EUR 56 300.

Iegūtie finanšu līdzekļi nepieciešami R.Blaumaņa memoriālā muzeja “Braki” infrastruktūras sakārtošanai.

Saskaņā ar likuma “Par Valsts budžetu 2020. gadam” 56. panta 2. apakšpunktu – līdz stājas spēkā likums par jauno administratīvi teritoriālo iedalījumu, pašvaldībai, tikai saņemot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvu atzinumu par šajā pantā minēto darījumu atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai novada attīstībai, ir tiesības atsavināt pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz 50 000 euro un 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības.

 Ņemot vērā, ka pašreiz spēkā esošais tiesiskais regulējums neparedz Lubānas novada pašvaldības saskaņojuma saņemšanu darījuma noslēgšanai kustamās mantas pārdošanai, bet lai novērstu jebkādus šķēršļus Ērgļu novada pašvaldībai patstāvīgi pieņemt lēmumus par savas mantas realizāciju un tā varētu iesniegt VARAM dokumentus atzinuma saņemšanai par kustamās mantas atsavināšanu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. apakšpunktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Saskaņot Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu – pārdošanu izsolē ar nosacīto izsoles sākuma cenu 112 700 EUR:

1.1. cirsmas nekustamajā īpašumā “Braki”, ar kadastra Nr. 7054 008 0253, kas atrodas Ērgļu pagastā, aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms 2180,49 m³, kailcirtes 1733,26 m³, kopējā platība 6,1 ha, sanitārās, kopšanas un izlases cirtes 447,23 m³, kopējā platība 10,2 ha, izsoles nosacītā sākumcena – EUR 56 400;

1.2. cirsmas nekustamajā īpašumā “Gaitnieki”, ar kadastra Nr. 7060 009 0033, kas atrodas Jumurdas  pagastā, aptuvenais izcērtamās koksnes apjoms 1585,42 m³,  kopējā platība 5,5 ha, izsoles nosacītā sākumcena EUR 56 300.

 

Sēde slēgta: plkst. 10.30

Sēdes vadītājs,

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2020. gada 3. februārī

Protokolēja: Sandra Līcīte

Domes sēdes protokols Nr. 2 – 29.01.2020.                                                                                    

 

Sēdi atklāj plkst. 14.00

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs,  Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti: Lana Kunce, Ainārs Spridzēns

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors; Ingrīda Logina  galvenā grāmatvede; Dace Almane  nekustamā īpašuma speciāliste.

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte  kancelejas vadītāja

 

Darba kārtībā:

1. Par 2019. gada pašvaldības budžeta izpildes apstiprināšanu

2. Par noteikumu Nr. 1 "Mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai sadales kārtība" pieņemšanu

3. Par pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plānu

4. Par mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai

5. Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā

6. Par fizioterapeita maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

7. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “KRASC - LUBĀNA” ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursa projektam “Mobilo gultu iegāde”

8. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas kultūras nama jauniešu deju kolektīva “Žuburi” C grupas dalībnieku braucienam uz starptautisko folkloras festivālu Tamperē Somijā

9. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Meirānu Tautas nama senioru deju kolektīva “Meirāni” dalībnieku braucienam uz deju festivālu Ņūportā (Velsa)

10. Par vidējās paaudzes deju kolektīva “Rokraksti” dibināšanu Meirānu Tautas namā

11. Par zemes domājamās daļas nodošanu dzīvokļa īpašnieka īpašumā bez atlīdzības

12. Par nekustamā īpašuma Lazdupji zemes vienības platības precizēšanu

13. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda

14. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1 "Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam" pieņemšanu

15. Par Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu

16. Par grozījumu 2015. gada 26. februāra nolikumā Nr. 2 “Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā”

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. Šai laikā lielākā uzmanība pievērsta budžeta sagatavošanai. Lai plānotu gada norises, notikušas tikšanās un pārrunas ar Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes, Madonas bērnu jaunatnes sporta skolas un Madonas novada domes vadību.

Izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2019. gada decembra un 2020. gada 8. janvāra domes ārkārtas sēdes lēmumu izpildi.

1.Pielikums Pārskats par 2019. gada decembra un 2020. gada 8. janvāra domes ārkārtas  sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par 2019. gada pašvaldības budžeta izpildes apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

2019. gada ieņēmumi pārsniedza 3 milj. eiro -  3 085 798 eiro. 47,8 % veidoja nodokļu ieņēmumi, t.i. 1,47 milj. eiro, galvenokārt iedzīvotāju ienākuma nodoklis  1,34 miljoni eiro, pārējo daļu 132 tūkst. eiro (0,13 milj. eiro) NĪN. Nodokļu ieņēmumu plāns tika pārsniegts par 11,9 %. Otra lielākā ieņēmumu pozīcija bija transferti, t.i. valsts un citu pašvaldību maksājumi 1,39 milj. eiro, jeb 41,4 % no kopējiem ieņēmumiem. 2019.gadā pašvaldība saņēma 167 tūkst. eiro lielu finansējumu no Lauku atbalsta dienesta par īstenotajiem projektiem pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanai Indrānu pagastā 6 km garumā. Skolās turpinās Eiropas Savienības Sociālā fonda projekts, kas vērsts uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanu - saņemti 11 773 eiro; no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras saņemts pirmais finansējums - 32 642 eiro  Eiropas SF projekta Dienas centra personām ar GRT izveidošanai Indrānu pagasta “Eglājos”.

Kā samaksa par pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem saņemti 182 tūkst. eiro. Lielāko daļu no šiem ieņēmumiem veido Lubānas novada Veselības un sociālās aprūpes centra klientu un viņu tuvinieku maksājumi, t.i. 137 tūkst. eiro. Pārējie ieņēmumi saņemti par ēdināšanas pakalpojumiem (izņemot brīvpusdienas), pasākumiem kultūras iestādēs, vietējā laikraksta pārdošanas u.c. pakalpojumiem.

Izdevumu kopsumma (bez aizņēmumu saņemšanas un atmaksas summām) 2019. gadā pārsniedza 3 milj. eiro (3 215 127 eiro), t.i. izdevumi pārsniedza gada ieņēmumus par 129 tūkst. eiro. Šo deficītu pašvaldība var nosegt ar naudas līdzekļu uzkrājumiem norēķinu kontos, kas paliek pašvaldības rīcībā, noslēdzoties kārtējam gadam. 2019. gada 1. janvārī šis atlikums bija 396 tūkst. eiro, gada beigās aptuveni 615 tūkst. eiro, no tiem nepilni 52 tūkst. eiro speciālā budžeta – ceļu fonda un dabas resursu nodokļa līdzekļi. Izdevumu daļā lielākais īpatsvars ir izdevumiem izglītībai - 1,3 milj. eiro, t.i. 40,6 %. 2019. gadā salīdzinoši lieli līdzekļi - 685 tūkst. eiro jeb 21% no visiem pamatbudžeta izdevumiem - tika izlietoti pašvaldības ekonomiskās darbības nozarēm, t.sk. 448,6 tūkst. eiro ielu un ceļu infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai, 195,8 tūkst. eiro lauksaimniecības nozarei. Vislielākās investīcijas 2019. gadā tika veiktas lauku ceļa posma Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši pārbūvei - 340,7 tūkst. Pilsētā tika veikti Barkavas ielas virsmas seguma atjaunošanas darbi par 41,4 tūkst. eiro. Trešā lielākā izdevumu sadaļa ir izdevumi sociālajiem pasākumiem - 13,8 % - 442,8 tūkst eiro. Nākamā lielākā izdevumu pozīcija tika atvēlēta kultūrai - 9 %, pārvaldei - 8 %, teritorijas, ēku, mājokļu uzturēšanai un attīstībai - nepilni 6% u.c. Kopējais ilgtermiņa investīcijām izlietotais finansējums 2019. gadā bija 23 % no visiem izdevumiem, šis ir salīdzinoši liels rādītājs un saistīts ar lauku teritorijā īstenotajiem projektiem.

Trīs Eiropas Savienības projektu (lauku ceļa posma pārbūve un divi projekti meliorācijas sistēmu atjaunošanai) īstenošanai pašvaldībai tika piešķirti aizdevumi no Valsts kases ar 0% likmi - 487 632 eiro un atmaksāja 191 706 eiro no saņemtajām ES fondu atmaksām un pašvaldības līdzekļiem. Kopējais ilgtermiņa saistību (aizņēmumu) apmērs 2019. gada beigās bija ≈1, 5 milj. eiro un nepārsniedza 4 % pieļaujamo 20 % vietā. Šobrīd pēdējais termiņš ilgtermiņa saistību atmaksai ir 2045. gads.

Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 21. pantam, kas nosaka, ka: “Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var:… 2) apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu” un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.01.2020., protokols Nr. 2, 4.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt 2019. gada novada pašvaldības budžeta izpildes pārskatu                      

pamatbudžets:                                                                 EUR

       līdzekļu atlikums uz 01.01.2019.                                 396 491

       ieņēmumi                                                                    3 085 798

       izdevumi                                                                     3 215 127

       finansēšana, t.sk. :                                                    295 926

       aizņēmumu saņemšana                                               487 632          

       aizņēmumu atmaksa                                                 -191 706

       līdzekļu atlikums uz 31.12.2019.                                  563 088

 speciālais budžets:

       līdzekļu atlikums uz 01.01.2019.                                  50 664

       ieņēmumi                                                                    98 906

       izdevumi                                                                     96 004

       finansēšana, t.sk. :                                                     -1 812

       aizņēmumu atmaksa                                                  -1 812

       līdzekļu atlikums uz 31.12.2019.                                  51 754

 ziedojumi un dāvinājumi:

       līdzekļu atlikums uz 01.01.2019.                                    628

       līdzekļu atlikums uz 31.12.2019.                                    628

2. Pielikums Pamatbudžeta ieņēmumi, pamatbudžeta izdevumi atbilstoši valdības funkciju klasifikācijai, pamatbudžeta izdevumi atbilstoši valdības funkciju un ekonomiskajai klasifikācijai un speciālā budžeta un ziedojumu līdzekļu ieņēmumi un izdevumi: 
Pamatbudžets (ieņēmumi).  
Izdevumi (atbilstoši valdības funkciju klasifikācijai). 
Izdevumi (atbilstoši valdības funkciju un ekonomiskajai klasifikācijai). 
Speciālais budžets (ieņēmumi un izdevumi).

 

2.§ Par noteikumu Nr. 1 "Mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai sadales kārtība" pieņemšanu

 Ziņo: Ingrīda Logina

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 14.11.2019. likuma “Par valsts budžetu 2020.gadam” 3. pantu, 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumiem Nr. 382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.01.2020., protokols Nr. 2, 8.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtās mērķdotācijas 2020.gada janvāra-augusta mēnesim sadales kārtību.

3. Pielikums Noteikumi Nr. 1 “Mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai sadales kārtība” ar 3 pielikumiem.

 

3.§ Par pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plānu

Ziņo: Ingrīda Logina

Atbilstoši Ministru kabineta 11.03.2008. Noteikumu Nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība” 24. punkta prasībām, kas nosaka, ka: “Pašvaldību pamatbudžeta mērķdotācijas daļu plāno vidējā (triju gadu) termiņā…..” un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.01.2020., protokols Nr. 2, 6.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt precizētu pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa plānu 2020.-2022. gadam.

4. Pielikums Ceļu fonda vidējā termiņa plāns 2020.-2022. gadam.

 

4.§ Par mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai

Ziņo: Ingrīda Logina

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 14.12.2019. likuma „Par valsts budžetu 2020. gadam” 3. panta pirmās daļas 4. punktu, 17.11.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.01.2020., protokols Nr. 2, 9.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

1. Apstiprināt pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai 2020. gadam piešķirtās mērķdotācijas 5 161 euro (pieci tūkstoši viens simts sešdesmit viens euro) sadalījumu:

       - kolektīvu vadītāju, kuri gatavo repertuāru Dziesmu un deju svētkiem, atlīdzībai  3 970,00 euro gadā;

       - kolektīvu, kuri saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem, vadītāju atlīdzībai 1 191,00 euro gadā.

2. Mērķdotāciju izmaksāt divos vienādos maksājumos: pirmo maksājumu līdz 2020. gada 30. jūnijam, otro maksājumu līdz 2020. gada 30. decembrim.

5. Pielikums Mērķdotācijas sadalījuma aprēķins.

 

5.§ Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020. gadā

Ziņo: Ingrīda Logina

Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr. 418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (24.01.2020., protokols Nr. 2, 5.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt uzturēšanas izmaksas Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā:

                                                                       euro mēnesī vienam audzēknim         

1. Lubānas vidusskolā                                                            129,62

2. Meirānu Kalpaka pamatskolā:                                                        

       - 5 un 6-gadīgo izglītošanai                                             400,78            

       - pārējās pirmsskolas vecuma grupās                                298,13            

       - pamatskolas klasēs                                                       298,14

3. Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”                              

       - bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai                         250,00            

       - pārējās pirmsskolas vecuma grupās                                 279,19

6. Pielikums Pamatbudžeta iestādes uzturēšanas ieņēmumu un izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2020. gadā": 
Lubānas vidusskola. 
PII "Rūķīši".
Meirānu Kalpaka pamatskola.

6.§ Par fizioterapeita maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Sociālā dienesta direktores Ineses Līberes 09.01.2020. iesniegumu “Par fizioterapeita maksas pakalpojumiem” (reģistrēts pašvaldībā 15.01.2020., Nr. LUB/2.08/20/50), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g) apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.01.2020., protokols Nr.2, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt Sociālā dienesta struktūrvienības „Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs”  fizioterapeita maksas pakalpojumu cenrādi:

N. p.k.

Manipulācijas nosaukums

Manipulācijas kods

Maksa EUR

1.

Fizioterapeita pacienta funkcionāla izmeklēšana

55072

8,00

2.

Individuālā rehabilitācijas plāna izstrādāšana

55072

10,00

3.

Individuāls fizioterapeita un fizioterapeita asistenta darbs ar neiroloģisku pacientu (60 min.)

55087

15,00

4.

Individuāls fizioterapeita un fizioterapeita asistenta darbs ar neiroloģisku, ķirurģisku, kardioloģisku, u.c.  pacientu (30 min.)

55090

8,00

5.

Fizioterapeita un fizioterapeita asistenta darbs vadot ārstniecisko vingrošanu grupā 3-6 cilvēki  (60 min.)

55089

3,50

no cilv.

            Masāža

6.

Muguras masāža (visa)

 

6.00

7

Muguras kakla un krūšu daļas masāža

 

4.50

8.

Muguras krūšu un jostas – krustu masāža

 

4.50

9.

Muguras krūšu daļas masāža

 

3.50

10.

Kakla un apkakles zonas masāža

 

4.50

11.

Rokas masāža kombinējot ar kakla un apkakles zonas masāžu

 

3.00

12.

Rokas un pleca zonas masāža

 

3.00

13.

Rokas masāža līdz pleca zonai

 

2.80

14.

Kājas masāža līdz gūžas locītavai

 

3.50

15.

Vispārējā masāža

 

12.00

 

7.§ Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “KRASC - LUBĀNA” ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursa projektam “Mobilo gultu iegāde”

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldība ir saņēmusi biedrības “KRASC - LUBĀNA” iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 17.01.2020., Nr. LUB/2.08/20/61) ar lūgumu nodrošināt projektam “Mobilo gultu iegāde” līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Projekta mērķis ir iegādāties 15 mobilās divstāvu gultas ar pilnu gultas piederumu komplektu un 30 kempinga gultas ar aprīkojumu, kas nodrošinās iespēju uzņemt viesu grupas, veicinās starptautisku tautas mākslas kolektīvu festivālu organizēšanu.

   Projekta kopējās izmaksas - EUR 11 667,64.

   Projekta attiecināmās izmaksas - EUR 11 667,64.

   Līdzfinansējums (10%) - EUR 1167.

Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāte Laila Ozoliņa informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot vērā pašvaldības 2017. gada 30. marta noteikumu Nr. 3 „Par finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām” regulējumu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (24.01.2020., protokols Nr.2, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Atbalstīt biedrības „KRASC- LUBĀNA” (reģ. Nr. 40008198971) ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursa projektu “Mobilo gultu iegāde”, piešķirot līdzfinansējumu 10% apmērā – EUR  1167, paredzot līdzekļus pašvaldības 2020.gada budžetā.

 

8.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas kultūras nama jauniešu deju kolektīva “Žuburi” C grupas dalībnieku braucienam uz starptautisko folkloras festivālu Tamperē Somijā

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Lubānas kultūras nama direktores Velgas Puzules iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 17.01.2020., Nr. LUB/2.08/20/69) un pievienotos dokumentus par jauniešu deju kolektīva (JDK) “Žuburi” C grupas dalībnieku braucienu uz starptautisko folkloras festivālu Tamperē Somijā no 2020. gada 10. līdz 14. jūnijam, tiek konstatēts, ka braucienā piedalās 28 dalībnieki, tajā skaitā kolektīva vadītāja, tulks, četri mūziķi, 22 JDK “Žuburi” dejotāji. Brauciena transporta izmaksas ir 3188 EUR, no tām 2400 EUR autobusa izmaksas un 788 EUR prāmja izmaksas. Brauciena transporta izdevumi vienam dalībniekam ir 113.85 EUR. Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputātes Laila Ozoliņa un Sandra Valaine informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Balstoties uz aprēķiniem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu un 21. panta pirmās daļas 2. punktu, saskaņā ar pašvaldības 2015. gada 29. decembra noteikumu Nr. 7 “Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus” 13. punktu, ņemot vērā 2020. gada 24. janvāra Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr. 2, 7.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt 2500 EUR transporta izdevumu segšanai jauniešu deju kolektīva “Žuburi” C grupas 28 dalībnieku nokļūšanai uz starptautisko folkloras festivālu Tamperē, Somijā no 2020. gada 10. līdz 14. jūnijam.

 

9.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Meirānu Tautas nama senioru deju kolektīva “Meirāni” dalībnieku braucienam uz deju festivālu Ņūportā (Velsa)

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Meirānu Tautas nama vadītājas Ingas Aizsilnieces iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 28.01.2020., Nr. LUB/2.08/20/97) un pievienotos dokumentus par senioru deju kolektīva (SDK) “Meirāni” dalībnieku braucienu uz starptautisko deju festivālu Ņūportā, Velsā no 2020. gada 7. līdz 10. maijam, tiek konstatēts, ka braucienā piedalās 20 dalībnieki, tajā skaitā grupas vadītāja un divi solisti. Dalībnieku pārvadājumu kopējās izmaksas ir 4000 EUR, no tām 3600 EUR aviobiļešu izmaksas lidojumam no Rīgas uz Londonu un atpakaļ. Brauciena transporta izdevumi vienam dalībniekam ir 200 EUR. Pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, deputāte Laila Ozoliņa informē par interešu konfliktu un lēmuma pieņemšanā nepiedalās.

Balstoties uz aprēķiniem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu un 21. panta pirmās daļas 2. punktu, saskaņā ar pašvaldības 2015. gada 29. decembra noteikumu Nr. 7 “Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus” 13. punktu, ņemot vērā, ka jautājums nav skatīts nevienā komitejā, bet nepieciešams risinājums steidzamības kārtā, sakarā ar aviobiļešu iegādi,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Piešķirt 2000 EUR aviobiļešu iegādei senioru deju kolektīva “Meirāni” 20 dalībnieku nokļūšanai uz deju festivālu Ņūportā, Velsā no 2020. gada 7. līdz 10. maijam.

 

10.§ Par vidējās paaudzes deju kolektīva “Rokraksti” dibināšanu Meirānu Tautas namā

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldībā saņemts Meirānu tautas nama vadītājas Ingas Aizsilnieces iesniegums (reģ. 15.01.2020., Nr. LUB/2.08/20/48), kurā lūgts dibināt vidējās paaudzes deju kolektīvu “Rokraksti”.

Izvērtējot jaundibināmā kolektīva iesniegto līdzšinējās darbības pārskatu, atzīstot, ka deju kolektīva izveide sekmētu tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, rūpējoties par dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu, attīstīšanu un nodošanu tālāk nākamajām paaudzēm, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu, ņemot vērā 2015. gada 29. decembra pašvaldības noteikumu Nr. 7 “Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus” regulējumu un ņemot vērā 2020. gada 21. janvāra Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu  (protokols Nr. 1, 1.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Dibināt Meirānu Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvu “Rokraksti”.

 

11.§ Par zemes domājamās daļas nodošanu dzīvokļa īpašnieka īpašumā bez atlīdzības

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldībā 2020. gada 7. janvārī saņemts [..] pilnvarotās personas [..] 2020. gada 7. janvāra iesniegums (pašvaldībā reģistrēts 07.01.2020. ar Nr. LUB/2.09/20/2) ar lūgumu noslēgt vienošanos par privatizējamās mājas dzīvoklim [..] Lubānā piekritīgās zemes domājamās daļas nodošanu bez atlīdzības.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2020. gada 24. janvāra atzinumu (protokols Nr. 2, 11.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

Nodot [..], personas kods: [..],  īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas [..] Lubānā, dzīvoklim Nr. [..] piekrītošās 586/11895, zemes vienības 0,2377 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 70130050032, domājamās daļas, noslēdzot vienošanos par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

7. Pielikums Lēmums- administratīvais akts.

 

12.§ Par nekustamā īpašuma Lazdupji zemes vienības platības precizēšanu

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā saņemts [..] pilnvarotās personas [..], 2020. gada 14. janvāra iesniegums (Pašvaldībā reģistrēts 15.01.2020. ar Nr. LUB/2.09/20/7) ar lūgumu precizēt platību pēc kadastrālās uzmērīšanas īpašuma Lazdupji, Indrānu pagastā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7058 010 0156, pamatojoties uz SIA „GeoSIJA” zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētās personas Edgara Zasa sagatavotajiem zemes robežu plānu projektiem.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 2020.gada 24. janvāra atzinumu (protokols Nr.2, 12.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Precizēt nekustamā īpašuma Lazdupji, Indrānu pagastā, Lubānas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 010 0156 kadastrālajā uzmērīšanā precizēto zemes platību  no 5,5 ha uz 6,75 ha, pēc klāt pievienotās skices.

8. Pielikums Lēmums- administratīvais akts un nekustamā īpašuma skice .

 

13.§ Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda

Ziņo: Ivars Bodžs

Atbilstoši grozījumiem Zemes pārvaldības likumā, kas stājās spēkā 2018. gada 25. oktobrī, 17. panta sestajā daļā noteikts, ka “šā panta pirmajā daļā minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība”.

Pirms pašvaldības lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā (turpmāk – Lēmums) pieņemšanas, ir jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

     1) ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu visā attiecīgajā pašvaldības administratīvajā teritorijā;

     2) pagājis valstij un pašvaldībām noteiktais divu gadu termiņš pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību izvērtēšanai;

     3) pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumu Nr. 190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 8.1. apakšpunktu Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldības izvērtētais rezerves zemju saraksts (turpmāk – izvērtētais saraksts).

     4) izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17. panta sesto daļu, Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēto ministriju un pašvaldības izvērtēto rezerves zemju sarakstu, 2020. gada 24. janvāra Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr. 2, 13.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7058 016 0235 un 7058 001 0120 piekrīt Lubānas novada pašvaldībai un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda.

2. Veikt lēmuma 1. punktā nosaukto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un sagatavot visus nepieciešamos dokumentus īpašumu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

 

14.§ Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1 "Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam" pieņemšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 2. punktu un 46. pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16. pantu, 2020. gada 24. janvāra Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr. 2, 1.§),  2020. gada 21. janvāra Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr. 1), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1 “Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”.

9. Pielikums Saistošie noteikumi Nr. 1 "Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam" ar  pielikumiem Nr.1.;  Nr.2.;  Nr.3.;  Nr.4.; Nr.5. un Ievadziņojums pie Lubānas novada pašvaldības 2020.gada budžeta.

 

15.§ Par Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 13. un 27. punktu un 2020. gada 24. janvāra Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr. 2, 10.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstu.

10. Pielikums Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju saraksts.

 

16.§ Par grozījumu 2015. gada 26. februāra nolikumā Nr. 2 “Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā”

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Izdarīt Lubānas novada pašvaldības nolikumā Nr. 2 “Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā”, apstiprināts ar 2015. gada 26. februāra Lubānas novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr. 2, 18.§), sekojošu grozījumu:

punktā 3.4. un 4.3. skaitli “40 %” aizstāt ar skaitli “50 %”.

 

Sēde slēgta: plkst. 17.30

Sēdes vadītājs

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2020. gada 3. februārī

Protokolēja: Sandra Līcīte

Ārkārtas domes sēdes protokols Nr. 1 – 08.01.2020.

Sēdi atklāj plkst. 10.00

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce

Sēdē nepiedalās deputāti: Laila Ozoliņa, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte – kancelejas vadītāja

 

Darba kārtībā:

1.Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu Lubānas novadā.

 

1. § Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu Lubānas novadā

Ziņo Ivars Bodžs

Lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu, pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu, likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 7.panta pirmajai daļai, ņemot vērā Centrālās vēlēšanu komisijas 27.12.2019. rīkojumu Nr.173 „Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu”,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

Noteikt parakstu vākšanas vietu Lubānas novada administratīvajā teritorijā – Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads (Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēka).

 

Sēde slēgta: plkst. 10.30

Sēdes vadītājs,

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2020.gada 8.janvārī

Protokolēja: Sandra Līcīte