Lubānas novada pašvaldības

DOMES  SĒDES  PROTOKOLS

Lubānā 

31.07.2019.                                                                                                               

Nr.8

Sēdi atklāj plkst. 1400

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti: Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede, Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste

Sēdi protokolē: Lita Žeiere – sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019.gada jūnija domes sēdes lēmumu izpildi.

1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu krūmgrieža iegādei.

2. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu mobilā telefona iegādei. 

3. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas pilsētas Barkavas ielas seguma virsmas vienkārtas apstrādes darbiem.       

4. Par pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plānu.        

5. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.

6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai starp nekustamo īpašumu zemes vienībām Miera iela 4, Lubāna, Lubānas nov., un Miera iela 4A, Lubāna, Lubānas nov.

7. Par 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

8. Par nekustamā īpašuma „Jaunkalniņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu.

1.pielikumā pārskats par 2019.gada jūnija domes sēdes lēmumu izpildi uz 1 lapas.

 

1.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu krūmgrieža iegādei

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas speciālista G.Stalbova iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā  22.07.2019. ar Nr. LUB/2.10/19/194), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  15.panta pirmās daļas 2.punktu un  21.panta pirmās daļas 2.punktu un saskaņā ar 29.07.2019. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.7, 1.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 800 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem krūmgrieža iegādei, izdarot attiecīgus grozījumus 2019.gada pašvaldības budžetā.

 

2.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu mobilā telefona iegādei

Ziņo: Ivars Bodžs

Uzklausot pašvaldības izpilddirektora sniegto informāciju par Lubānas Mākslas skolas direktores vēlmi paturēt sev mobilā telefona numuru, ņemot vērā, ka Lubānas Mākslas skolas materiāli tehniskajā nodrošinājumā šobrīd nav mobilais tālrunis, ir tikai pieslēgums, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  21. panta pirmās daļas 2.punktu un saskaņā ar 29.07.2019. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.7, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 160 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem mobilā tālruņa ar jaunu pieslēguma numuru  iegādei Lubānas Mākslas skolas vajadzībām, izdarot attiecīgus grozījumus 2019.gada pašvaldības budžetā.

 

3.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas pilsētas Barkavas ielas seguma virsmas vienkārtas apstrādes darbiem

Ziņo: Ivars Bodžs

Lai nodrošinātu Lubānas pilsētas Barkavas ielas uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši normatīvajiem aktiem un standartiem ceļu satiksmes drošības jomā,  balstoties uz iepirkuma “Barkavas ielas virsmas vienkārtas apstrāde” (identifikācijas Nr. LNP 2019/6) rezultātiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  15.panta pirmās daļas 2.punktu un  21.panta pirmās daļas 2.punktu un saskaņā ar 29.07.2019. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.7, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 42942 EUR finansējumu Lubānas pilsētas Barkavas ielas virsmas vienkārtas apstrādei, tai skaitā 35000 EUR no pašvaldības autoceļu fonda līdzekļiem, no tiem 10000 EUR speciālā budžeta brīvie (nesadalītie)  līdzekļi un 7942 EUR no pamatbudžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem, izdarot attiecīgus grozījumus 2019.gada pašvaldības budžetā.         

 

4.§ Par pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plānu

Ziņo: Ivars Bodžs

Sakarā ar novada domes veiktajiem grozījumiem 31.01.2019. saistošajos noteikumos Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu” un atbilstoši Ministru kabineta 11.03.2008. Noteikumu Nr.173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtību” 24.punkta prasībām, kas nosaka, ka: “Pašvaldību speciālo budžetu (pašvaldību ceļu fondu) plāno vidējā (triju gadu) termiņā…..” un saskaņā ar 29.07.2019. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.7, 4.§)

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt precizētu pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa plānu 2019.-2021.gadam.

2.pielikumā Lubānas novada pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa plāns 2019.-2021.gadam.

 

5.§ Par 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt gada publisko pārskatu, LR Likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta 3.daļu, LR Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (29.07.2019. protokols Nr.7, 7.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu.

 

6.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai starp nekustamo īpašumu zemes vienībām Miera iela 4, Lubāna, Lubānas nov., un Miera iela 4A, Lubāna, Lubānas nov.

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldības dome (turpmāk – dome) izskata SIA „Ametrs” 2019.gada 15.jūlija iesniegumu Nr. 1-2/442 (reģistrēts pašvaldībā 2019.gada 15.jūlijā ar Nr. LUB/2.07/19/21) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai starp nekustamo īpašumu zemes vienībām Miera iela 4, Lubāna, Lubānas nov., un Miera iela 4A, Lubāna, Lubānas nov. un konstatē, ka nav nepieciešama nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta pilnveidošana vai noraidīšana.

Pamatojoties uz:

 1. Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, kas nosaka, ka pēc projekta saņemšanas apstiprināšanai vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, norādot vai pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurai izstrādāts projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus (attiecīgā zemes ierīkotāja vārdu, uzvārdu, datumu un laiku, kad tas minēto dokumentu ir parakstījis) vai projekta grafiskās daļas kopiju;
 2. Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 28.punktu, kas nosaka, ka, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība pieņem uz projektētajām zemes vienībām attiecināmus lēmumus, tostarp lēmumu par: adreses piešķiršanu, ja pēc zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu; nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu;
 3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu īstenošanu;
 4. Lubānas novada pašvaldības domes sēdes 2018.gada 29.novembra lēmumu “Par zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu izsniegšanu zemes robežu pārkārtošanai” (protokols Nr.12. 2.§);
 5. Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (29.07.2019. protokols Nr.7, 6.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu par zemes vienības Miera ielā 4A, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 7013 004 0031, kopējā platība 2508 m2 un zemes vienības Miera ielā 4, Lubānā Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 7013 004 0033, kopējā platība 1200 m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu no īpašuma Miera ielā 4A, 779 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Miera ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Noteikt, ka zemes vienības Miera ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 1979 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienībai Miera ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods: 0601).

5. Noteikt, ka zemes vienības Miera ielā 4A, Lubānā, Lubānas novadā, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 1729 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

6. Noteikt, ka zemes vienībai Miera ielā 4A, Lubānā, Lubānas novadā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods: 0600).

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā.

3.pielikumā Lēmums – administratīvais akts, kopā uz 2 lapām.

 

7.§ Par nekustamā īpašuma „Jaunkalniņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldībā 2019.gada 25.jūlijā saņemts fiziskās personas iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.09/19/35) par nekustamā īpašuma „Jaunkalniņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.154, 1998.gada 11.februārī nostiprināts nekustamais īpašums „Jaunkalniņi1 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs 7058 005 0039, kas sastāv no divām zemes vienībām 30,2 ha kopplatībā.

Ņemot vērā augstāk minēto, fiziskās personas iesniegumu, izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un lietas materiālus, pamatojoties Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 20.panta 1.punktu, 2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 47.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (29.07.2019. protokols Nr.7, 8.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunkalniņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 005 0039, divos atsevišķos īpašumos:

 1. Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu: 7058 013 0063, platība – 5,6 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: „Jaunkalni”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101);
 2. Paliekošais nekustamais īpašums,  kurš sastāv vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 012 0026, platība – 24,6 ha, saglabāt nosaukumu “Jaunkalniņi 1”, Indrānu pagasts, Lubānas novads  un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).

4.pielikumā Lēmums – administratīvais akts, kopā uz 2 lapām.

 

8.§ Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Sakarā ar finansējumu ELFLA projektam “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ar kadastra Nr.423721:02 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana”, Valsts Kultūrkapitāla piešķirtajiem transfertiem deju kolektīvam “Žuburi” un pašvaldības īstenoto projektu “Barkavas ielas asfalta seguma atjaunošana”, kā arī līdzekļu nepieciešamību neplānotiem pirkumiem teritorijas labiekārtošanas un Lubānas Mākslas skolas vajadzībām un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (29.07.2019. protokols Nr.7, 5.§) pozitīvo atzinumu.

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Veikt grozījumus pašvaldības 2019. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.
 2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

           2.1. Saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr.10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

5.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.10, 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu” 1., 2., 3., 4. pielikums 31.07.2019. saistošo noteikumu Nr.10 redakcijā kopā uz 13 lapām.

 

Sēde slēgta: plkst.1600

Sēdes vadītājs,

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2019.gada 6.augustā

Protokolēja: Lita Žeiere

 

 

Lubānas novada pašvaldības

DOMES  SĒDES  PROTOKOLS

Lubānā

27.06.2019.                                                                                                               

Nr.7

Sēdi atklāj plkst. 1400

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti: Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Ainārs Spridzēns, Iveta Peilāne

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede, Egils Rēvelis – attīstības daļas vadītājs, Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste

Sēdi protokolē: Lita Žeiere – sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019.gada maija domes sēdes lēmumu izpildi.

1. Par preču pārdošanas cenu apstiprināšanu suvenīriem.

2. Par pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesību izmantotāju nekustamajam īpašumam "Palejas", Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

3. Par projekta iesnieguma “Informatīvās vides video vizītkartes “RADI, DARI, VIDI Lubānas novadā”” apstiprināšanu.

4. Par projekta iesnieguma “Oskara Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa dendroloģiskās ainavas labiekārtošana Visagala kapos ” apstiprināšanu.

5. Par projekta iesnieguma “Drošā taka” apstiprināšanu.

6. Par projekta iesnieguma “BMX velotrase” apstiprināšanu.

7. Par projekta iesnieguma “Estrādes vietas sakopšana pie J.Zābera muzeja “Vecais ceplis”” apstiprināšanu.

8. Par projekta iesnieguma “Lai zaļāk” apstiprināšanu.

9. Par Lubānas novada Attīstības programmas 2019.-2026. gadam 1.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

10. Par atvaļinājuma piešķiršanu Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam.

11. Par Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja aizvietošanu viņa ikgadējā atvaļinājuma laikā.

12. Par finansējuma piešķiršanu ugunsdrošības signalizācijas paneļa nomaiņai Sociālā dienesta ēkā Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā.

13. Par finansējuma piešķiršanu transporta izdevumu segšanai.

14. Par Lubānas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu, platības un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.

15. Par nekustamā īpašuma „Bērzkalni 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu.

16. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem.

Pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2019.gada maija sēdes lēmumu izpildi.

1.Pielikums. Pārskats par 2019.gada maija domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par preču pārdošanas cenu apstiprināšanu suvenīriem

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot pašvaldības kultūras darba speciālistes I.Kraukles iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 20.06.2019., Nr. LUB/2.08/19/552) par pārdošanas cenu apstiprināšanu precēm un, ņemot vērā preces iegādes izdevumus un pašvaldības izlietotos resursus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un saskaņā ar 25.06.2019. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.6, 1.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt suvenīru atsavināšanas cenas tirdzniecībai Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā Oskara Kalpaka ielā 4-3, Lubānā:

 

Nr.p.k.

Nosaukums

Indekss

Cena (euro)

 1.  

Krūze

P001

2,90

 1.  

Kauss 0.3 l

B002

3,38

 1.  

Kauss 0.5 l

B003

4.35

 1.  

Vāze mazā

SA005

1,57

 1.  

Vāze amfora

AM006

1,21

 1.  

Vāze augstā

VA 008

2,18

 1.  

Vāze trīsstūrveida

VT009

1,69

 1.  

Vāze ar vilnīti

VR029

1,53

 1.  

Suvenīrs Kauss

SB 010

1,69

 1.  

Suvenīrs Kausiņš

SB 011

1,53

 1.  

Suvenīrs mazais kausiņš

SB012

1,33

 1.  

Blašķe

G0013

2,42

 1.  

Suvenīrs Kurpe

SK0014

2,31

 1.  

Suvenīrs Kurpīte

SK0015

1,53

 1.  

Magnēts kauss

MA0027

1,33

 1.  

Glāze

TAU032

1,53

 

2.§ Par pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesību izmantotāju nekustamajam īpašumam "Palejas", Indrānu pagastā, Lubānas novadā

Ziņo: Ivars Bodžs

2019.gada 30.aprīlī Lubānas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par zemes īpašuma “Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov. atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” (protokols Nr.4, 4.§), pamatojoties uz kuru īpašuma pirmpirkuma tiesīgajai personai tika nosūtīts atsavināšanas paziņojums. 2019.gada 7.jūnijā pašvaldības bankas norēķinu kontā saņemti finanšu līdzekļi 6700 EUR apmērā ar norādi “Par zemes gabalu “Palejas”, kad.apz.nr.70580160089) (pielikumā grāmatvedības apliecinājums, reģistrēts pašvaldībā 20.06.2019., Nr. LUB/2.08/19/555), personai uz lēmuma pieņemšanas brīdi ir nokārtoti atsavināmā zemesgabala nomas un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi (pielikumā nekustamā īpašuma speciālistes izziņa, reģistrēta 27.06.2019., Nr. LUB/2.08/19/564).

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 25.06.2019. sēdes (protokols Nr.6., 2.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Noslēgt pirkuma – pārdevuma līgumu ar personu par nekustamā īpašuma “Palejas” Indrānu pag. Lubānas nov. kadastra Nr.70580160089 pārdošanu par 6700 EUR.

2.Pielikums. Grāmatvedības apliecinājums un nekustamā īpašuma speciālistes izziņa.

 

3.§ Par projekta iesnieguma “Informatīvās vides video vizītkartes “RADI, DARI, VIDI Lubānas novadā”” apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības izsludināto projektu konkursu “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” saņemts biedrības “Lubānas Puse”  (turpmāk – projekta iesniedzējs) projekta iesniegums “Informatīvās vides video vizītkartes “RADI, DARI, VIDI Lubānas novadā”” (turpmāk – projekta iesniegums), reģistrēts pašvaldībā 03.06.2019. ar Nr. LUB/2.08/19/505.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja (20.06.2019., protokols Nr.6, 1.§) un Finanšu un attīstības komiteja (25.06.2019., protokols Nr.6, 3.§), izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem, konstatēja:

1)      projekta iesniegums atbilst vērtējumām “Jā” vispārējās prasībās;

2)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” šādos kritērijos: Nr. 7.1.,Nr. 7.2.;

3)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā”  aktivitātē Nr. 8.2.;

4)      ņemot vērā, ka konkursā visu iesniegto projektu koptāme nepārsniedz budžetā atvēlētos līdzekļus, projekta iesnieguma vērtējums punktu izteiksmē nav nepieciešams.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt biedrības “Lubānas Puse”, reģistrācijas Nr. 50008247111, projekta iesniegumu “Informatīvās vides video vizītkartes “RADI, DARI, VIDI Lubānas novadā”” projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”

ietvaros ar pašvaldības finansējumu 1000 EUR.

 

4.§ Par projekta iesnieguma “Oskara Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa dendroloģiskās ainavas labiekārtošana Visagala kapos ” apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības izsludināto projektu konkursu “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” saņemts nodibinājuma “Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA” (turpmāk – projekta iesniedzējs) projekta iesniegums “Oskara Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa dendroloģiskās ainavas labiekārtošana Visagala kapos” (turpmāk – projekta iesniegums), reģistrēts pašvaldībā 03.06.2019. ar Nr. LUB/2.08/19/504.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja (20.06.2019., protokols Nr.6, 2.§) un Finanšu un attīstības komiteja (25.06.2019., protokols Nr.6, 4.§), izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem, konstatēja:

1)      projekta iesniegums atbilst vērtējumām “Jā” vispārējās prasībās;

2)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” šādos kritērijos: Nr. 7.1., Nr. 7.3.;

3)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā”  aktivitātē Nr. 8.1.;

4)      ņemot vērā, ka konkursā visu iesniegto projektu koptāme nepārsniedz budžetā atvēlētos līdzekļus, projekta iesnieguma vērtējums punktu izteiksmē nav nepieciešams.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt nodibinājuma “Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA”, reģistrācijas Nr. 40008249144, projekta iesniegumu “Oskara Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa dendroloģiskās ainavas labiekārtošana Visagala kapos” projektu konkursa

“Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” ietvaros ar pašvaldības finansējumu 940 EUR.

 

5.§ Par projekta iesnieguma “Drošā taka” apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības izsludināto projektu konkursu “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” saņemts biedrības “Aborieši”  (turpmāk – projekta iesniedzējs) projekta iesniegums “Drošā taka” (turpmāk – projekta iesniegums), reģistrēts pašvaldībā 03.06.2019. ar Nr. LUB/2.08/19/502.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja (20.06.2019., protokols Nr.6, 3.§) un Finanšu un attīstības komiteja (25.06.2019., protokols Nr.6, 5.§), izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem,

konstatēja:

1)      projekta iesniegums atbilst vērtējumām “Jā” vispārējās prasībās;

2)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” šādos kritērijos: Nr. 7.1.,Nr. 7.2., Nr. 7.3.;

3)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā”  aktivitātē Nr. 8.1.;

4)      ņemot vērā, ka konkursā visu iesniegto projektu koptāme nepārsniedz budžetā atvēlētos līdzekļus, projekta iesnieguma vērtējums punktu izteiksmē nav nepieciešams.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 4 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs,) PRET – nav, ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās Sandra Valaine, nolemj:

Apstiprināt biedrības “Aborieši”, reģistrācijas Nr. 50008189951, projekta iesniegumu “Drošā taka” projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” ietvaros ar pašvaldības finansējumu 1000 EUR.

 

6.§ Par projekta iesnieguma “BMX velotrase” apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības izsludināto projektu konkursu “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” saņemts biedrības “Motoklubs Lubāna”  (turpmāk – projekta iesniedzējs) projekta iesniegums “BMX velotrase” (turpmāk – projekta iesniegums), reģistrēts pašvaldībā 31.05.2019. ar Nr. LUB/2.08/19/492.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja (20.06.2019., protokols Nr.6, 4.§) un Finanšu un attīstības komiteja (25.06.2019., protokols Nr.6, 6.§), izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem,

konstatēja:

1)      projekta iesniegums atbilst vērtējumām “Jā” vispārējās prasībās;

2)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” šādos kritērijos: Nr. 7.2., Nr. 7.3.;

3)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā”  aktivitātē Nr. 8.2.;

4)      ņemot vērā, ka konkursā visu iesniegto projektu koptāme nepārsniedz budžetā atvēlētos līdzekļus, projekta iesnieguma vērtējums punktu izteiksmē nav nepieciešams.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt biedrības “Motoklubs Lubāna”, reģistrācijas Nr. 50008251511, projekta iesniegumu “BMX velotrase” projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” ietvaros ar pašvaldības finansējumu 1000 EUR.

 

7.§ Par projekta iesnieguma “Estrādes vietas sakopšana pie J.Zābera muzeja “Vecais ceplis”” apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības izsludināto projektu konkursu “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” saņemts biedrības “Vecais ceplis”  (turpmāk – projekta iesniedzējs) projekta iesniegums “Estrādes vietas sakopšana pie J.Zābera muzeja “Vecais ceplis”” (turpmāk – projekta iesniegums), reģistrēts pašvaldībā 31.05.2019. ar Nr. LUB/2.08/19/491.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja (20.06.2019., protokols Nr.6, 5.§) un Finanšu un attīstības komiteja (25.06.2019., protokols Nr.6, 7.§), izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem,

konstatēja:

1)      projekta iesniegums atbilst vērtējumām “Jā” vispārējās prasībās;

2)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” šādos kritērijos: Nr. 7.1., Nr. 7.3.;

3)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā”  aktivitātē Nr. 8.1.;

4)      ņemot vērā, ka konkursā visu iesniegto projektu koptāme nepārsniedz budžetā atvēlētos līdzekļus, projekta iesnieguma vērtējums punktu izteiksmē nav nepieciešams.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt biedrības “Vecais ceplis”, reģistrācijas Nr. 40008209921, projekta iesniegumu “Estrādes vietas sakopšana pie J.Zābera muzeja “Vecais ceplis”” projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” ietvaros ar

pašvaldības finansējumu 1000 EUR.

 

8.§ Par projekta iesnieguma “Lai zaļāk” apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības izsludināto projektu konkursu “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” saņemts biedrības “Vienā solī”  (turpmāk – projekta iesniedzējs) projekta iesniegums “Lai zaļāk” (turpmāk – projekta iesniegums), reģistrēts pašvaldībā 30.05.2019. ar Nr. LUB/2.08/19/489.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja (20.06.2019., protokols Nr.6, 6.§) un Finanšu un attīstības komiteja (25.06.2019., protokols Nr.6, 8.§), izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem,

konstatēja:

1)      projekta iesniegums atbilst vērtējumām “Jā” vispārējās prasībās;

2)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” šādos kritērijos: Nr. 7.1., Nr. 7.2., Nr. 7.3.;

3)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā”  aktivitātē Nr. 8.1.;

4)      ņemot vērā, ka konkursā visu iesniegto projektu koptāme nepārsniedz budžetā atvēlētos līdzekļus, projekta iesnieguma vērtējums punktu izteiksmē nav nepieciešams.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt biedrības “Vienā solī”, reģistrācijas Nr. 40008273998, projekta iesniegumu “Lai zaļāk” projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” ietvaros ar pašvaldības finansējumu 916 EUR.

 

9.§ Par Lubānas novada Attīstības programmas 2019. – 2026. gadam 1.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ziņo: Egils Rēvelis

Lubānas novada pašvaldības dome (turpmāk – Dome), izskatot Lubānas novada Attīstības programmas 2019. – 2026. gadam attīstības daļas vadītāja ziņojumu par izstrādāto Lubānas novada Attīstības programmu un tam pievienoto  SIA "Baltkonsults” iesniegto Lubānas novada Attīstības programmas 2019. – 2026. gadam 1.0 redakciju un ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 67. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Nodot Lubānas novada Attīstības programmas 2019. – 2026. gadam 1.0 redakciju  publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
 2. Noteikt publiskās apspriešanas laiku 4 (četras) nedēļas.
 3. Lēmumu un paziņojumu par Lubānas novada Attīstības programmas 2019. – 2026. gadam 1.0 redakciju  nodošanu publiskajai apspriešanai ievietot pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv, informatīvajā izdevumā „Lubānas Ziņas” un Telpiskās attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 

Lubānas novada attīstības programmas 1.0. redakcija pieejama: https://geolatvija.lv/geo/tapis

 

10.§ Par atvaļinājuma piešķiršanu Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam

Ziņo: Ivars Bodžs

2019. gada 20. jūnijā Lubānas novada pašvaldībā ir saņemts domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka iesniegums (reģistrēts ar Nr. LUB/2.10/19/158) ar lūgumu piešķirt ikgadējo atvaļinājumu četras kalendārās nedēļas ar 2019. gada 8. jūliju.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 4.daļas 8.punktu un 41.panta pirmo daļu un 26.02.2015. Lubānas novada pašvaldības nolikuma Nr. 2 “Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” 3.4.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.06.2019. protokols Nr.6, 10.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.      Piešķirt Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam ikgadējo atvaļinājumu 4 (četras) kalendārās nedēļas, sākot ar 2019. gada 8. jūliju līdz 4. augustam par nostrādāto laiku no 15.06.2018.-14.06.2019.

2.       Izmaksāt Tālim Saleniekam atvaļinājuma pabalstu 40 % apmērā no mēnešalgas.

3.      Atvaļinājuma laikā Tālim Saleniekam saglabāt pirmā paraksta tiesības kredītiestādēs un Valsts kasē.

 

11.§ Par Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja aizvietošanu viņa ikgadējā atvaļinājuma laikā

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1 daļas 13.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.06.2019. protokols Nr.6, 11.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka ikgadējā atvaļinājuma laikā no 2019. gada 8. jūlija līdz 4. augustam domes priekšsēdētāja vietniecei Ivetai Peilānei noteikt atlīdzību par priekšsēdētāja pienākumu veikšanu 7,90 euro/h.

 

12.§ Par finansējuma piešķiršanu ugunsdrošības signalizācijas paneļa nomaiņai Sociālā dienesta ēkā Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Sociālā dienesta direktores I.Līberes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 17.06.2019., Nr. LUB/2.08/19/540) par nepieciešamību nomainīt bojāto ugunsdrošības signalizācijas paneli, lai izpildītu Ugunsdrošības noteikumu prasības objektā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. punktu un ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.06.2019. protokols Nr.6, 12.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 320 EUR finansējumu no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem ugunsdrošības signalizācijas paneļa nomaiņai Sociālā dienesta ēkā Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, izdarot attiecīgus grozījumus 2019. gada pašvaldības budžetā.

 

13.§ Par finansējuma piešķiršanu transporta izdevumu segšanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores L.Kunces iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 13.06.2019., Nr. LUB/2.08/19/531) par nepieciešamību nodrošināt Meirānu Kalpaka pamatskolas 1.-5. klašu audzēkņu nokļūšanu uz Rīgas pasažieru ostu un atpakaļ sakarā ar zviedru labdarības nodibinājuma "Lettiska Hjälpinsamlingen" organizēto bērnu vasaras nometni Zviedrijas salā Ēlandē (Sandbijā), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.06.2019., protokols Nr.6, 13.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 730 EUR finansējumu no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem transporta izdevumu segšanai nokļūšanai uz Rīgas pasažieru ostu un atpakaļ zviedru labdarības nodibinājuma "Lettiska Hjälpinsamlingen" organizētās bērnu vasaras nometnes apmeklējumam Zviedrijas salā Ēlandē, izdarot attiecīgus grozījumus 2019. gada pašvaldības budžetā.

  

14.§ Par Lubānas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu, platības un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot pašvaldības Attīstības daļas  ierosinājumu par zemes vienību robežu pārkārtošanu starp pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7013 005 0086 un 7013 005 0097, zemes vienību kompaktu konfigurāciju izveidošanai un lietderīgākai izmantošanai, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta 2.punktu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34.panta nosacījumiem kadastra informācijas sistēmā drīkst pievienot daļu zemes vienības blakus esošai zemes vienībai, neveidojot jaunu zemes vienību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.06.2019., protokols Nr.6, 14.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.      Pārkārtot Lubānas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 7013 005 0086 un 7013 005 0097 robežas, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2.      Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 005 0086  platību – 9139 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –  Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (NĪLM kods – 1201).

3.      Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 005 0097 platību – 27196 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme (NĪLM kods – 0101).

3.Pielikums. Grafiska kartes skata izdruka.

 

15.§ Par nekustamā īpašuma „Bērzkalni 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā 2019.gada 13.jūnijā saņemts SIA “IRI Forest Assets Latvia” (iepriekš SIA FORAN REAL ESTATE - 2018.gada 17.jūlija uzņēmumu reģistra lēmums Nr. 18-10/111885) pilnvarotās personas Mārtiņa Seiļa iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.07/19/16) par nekustamā īpašuma „Bērzklani 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000179255 2005. gada 1. jūlijā nostiprināts nekustamais īpašums „Bērzkalni 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs 7058 004 0097, kas sastāv no trīs zemes vienībām 15,4 ha kopplatībā.

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta 1.daļu, kur teikts, ka zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu, kā arī 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta  noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu 4.nodaļas 29.punktā (Ja vietējais teritorijas plānojums konkrētajai zemes vienībai pieļauj vairākas izmantošanas iespējas, personai ir tiesības ierosināt un šo noteikumu 21.punktā minētajā pieteikumā norādīt vienu, vairākus vai visus teritorijas izmantošanas veidus. Lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību nosaka proporcionāli to skaitam. Ja persona šo noteikumu 18.punktā minētajā termiņā neierosina lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu, pašvaldībai ir tiesības bez saskaņošanas ar personu noteikt lietošanas mērķi atbilstoši zemes vienībai teritorijas plānojumā atļautajiem galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem) minētajām prasībām, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.06.2019. protokols Nr.6, 15.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.  Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Bērzkalni 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 004 0097, divos atsevišķos īpašumos.

2.  Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 7058 004 0133, platība – 5,3 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: „Zaļumi”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).

3. Paliekošais nekustamais īpašums,  kurš sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7058 004 0097, platība – 8,3 ha un 7058 004 0134, platība – 1,8 ha saglabāt nosaukumu “Bērzkalni 2”, Indrānu pagasts, Lubānas novads un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201). 

4.Pielikums. Lēmums – administratīvais akts.

 

16.§ Par saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar finansējumu skolēnu nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā,  papildus līdzekļu nepieciešamību teritorijas labiekārtošanai, sociālās aprūpes un izglītības iestādēm, kā arī veicamajiem grozījumiem teritorijas attīstības un uzturēšanas pasākumu izdevumu tāmē atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.06.2019., protokols Nr.6, 16.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.      Veikt grozījumus pašvaldības 2019. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.

2.      Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr. 9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

5.Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 9., 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr. 1 “Par pašvaldības 2019. gada budžetu” 1., 2., 3.pielikums 27.06.2019. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā kopā uz 12 lapām.

 

Sēde slēgta: plkst. 1530

Sēdes vadītājs,

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2019.gada 3.jūlijā.

Protokolēja: Lita Žeiere

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS

Lubānā

30.05.2019. Nr.5

Sēdi atklāj plkst.14:00

Sēdi vada: Tālis Salenieks– domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa

Sēdē nepiedalās deputāti: Lana Kunce

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede 

Sēdi protokolē: Lita Žeiere – sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019.gada aprīļa domes sēdes lēmumu izpildi.

1. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un ievietošanu atsavināmo zemju sarakstā.

2. Par dzīvokļa īpašuma Lubānas ielā 10-1, Lubānā, Lubānas novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu.

3. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas kultūras nama tautas deju kolektīva “Lubāna” braucienam uz 19. starptautisko tautas deju festivālu “Leron” Horvātijā.

4. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas kultūras nama jauniešu deju kolektīva “Žuburi” braucienam uz starptautisko tautas deju festivālu Nīderlandē.

5. Par ārzemju komandējuma izdevumiem.

6. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai un lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienības daļai īpašumā “Upenes” Indrānu pag., Lubānas nov.

7. Par 2018.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu.

8. Par debitoru parādu izslēgšanu no pašvaldības bilances.

9. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem.

26.aprīlī piedalījos diskusijā par novadu veidošanu Madonas reģionālās bibliotēkas organizētajos Grāmatu svētkos.

21.jūnijā plkst.10.00 kinoteātrī “Vidzeme”, Tirgus ielā 5, Madonā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs aicina Lubānas novada domes deputātus uz konsultāciju. Darba kārtībā paredzēts VARAM

Jura Pūces ziņojums par administratīvi teritoriālā iedalījuma piedāvājumu, eksperta ziņojums par administratīvi teritoriālās reformas sociālekonomiskajiem aspektiem un diskusija ar pašvaldību domju

deputātiem, lai uzklausītu viedokļus, komentārus un atbildētu uz deputātu jautājumiem.

Pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2019.gada aprīļa sēdes lēmumu izpildi.

1.pielikumā pārskats par 2019.gada aprīļa domes sēdes lēmumu izpildi uz 1 lapas

 

1.§ Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un ievietošanu atsavināmo zemju sarakstā

Ziņo: Ivars Bodžs

Atbilstoši grozījumiem Zemes pārvaldības likumā, kas stājās spēkā 2018.gada 25.oktobrī, 17.panta sestajā daļā noteikts, ka “šā panta pirmajā daļā minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība”. Pirms pašvaldības lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā (turpmāk – Lēmums) pieņemšanas,  jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

 1. ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu visā attiecīgajā pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 2. pagājis valstij un pašvaldībām noteiktais divu gadu termiņš pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību izvērtēšanai; 
 3. pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 8.1.apakšpunktu Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldības izvērtētais rezerves zemju saraksts (turpmāk – izvērtētais saraksts).
 4. izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

Attiecībā par izvērtētajām sarakstos iekļautajām zemes vienībām, kas atrodas Lubānas pašvaldības administratīvajā teritorijā  un ir apkopotas divos pielikumos, visi iepriekš minētie nosacījumi ir iestājušies, tāpēc ir pamats  pieņemt lēmumu par attiecīgo zemes vienību nodošanu atsavināšanai tādējādi nodrošinot to racionālu izmantošanu, kā arī  papildus ieņēmumus pašvaldības budžetā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 1. un 2.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 3.2.apakšpunktu, 8.1.apakšpunktu, Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēto ministriju un pašvaldības izvērtēto rezerves zemju sarakstu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa), PRET

nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt pievienoto pašvaldībai piekritīgo zemju sarakstu un ievietot to pašvaldības mājaslapā.

2.pielikumā Pašvaldībai piekritīgo zemju saraksts uz 2 lapām.

Zemju saraksts:

Atsavināmās zemes vienības skatīt šeit

Starpgabali skatīt šeit

 

2.§ Par dzīvokļa īpašuma Lubānas ielā 10-1, Lubānā, Lubānas novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu

Ziņo: Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldībā saņemts iesniegums (reģistrēts pašvaldībā 10.05.2019., Nr. LUB/2.09/19/26) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Lubānas iela 10-1, Lubāna, Lubānas novads.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, publiskas personas nekustamo īpašumu var ierosināt atsavināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Publiskas personas mantas atsavināšanas 45.panta trešā un ceturtā daļa nosaka:

(3) Atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

(4) Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja:

1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.

Lai izskatītu jautājumu par pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, ir nepieciešama dzīvokļa īpašuma kā patstāvīga īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā saskaņā ar „Dzīvokļa īpašuma likuma” 8.pantu, kas nosaka – dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā.

Ņemot vērā pieejamo  informāciju, saskaņā likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo un ceturto daļu, “Dzīvokļa īpašuma likuma” 8.pantu, ņemot vērā 2019.gada 27.maija Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.5, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašuma objektu dzīvokļa īpašumu Lubānas ielā 10-1, Lubāna, Lubānas novads.
 2. Veikt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju

 

3.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas kultūras nama tautas deju kolektīva “Lubāna” braucienam uz 19. starptautisko tautas deju festivālu “Leron” Horvātijā 

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Lubānas kultūras nama direktores V.Puzules iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 09.01.2019., Nr. LUB/2.08/19/29) un pievienotos dokumentus par TDA “Lubāna” braucienu uz 19. starptautisko tautas deju festivālu “Leron” Dignano (Vodnjan) pilsētā Horvātijā  no 2019.gada 23. līdz 24. augustam tiek konstatēts:

 1. Braucienā piedalās 29 dalībnieki, no tiem 20 ir TDA “Lubāna” dejotāji un piesaistītās personas (muzikanti, tulks), pārējie dalībnieki no citu novadu kolektīviem.
 2. Aviobiļešu kopējās izmaksas 6750 EUR, attiecīgi vienam braucējam – 232,75 EUR.

Balstoties uz aprēķiniem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar pašvaldības 2015.gada 29.decembra noteikumu Nr.7 “Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus”13.punktu, ņemot vērā 2019.gada 23.maija Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (protokols Nr.5, 1.§) un 2019.gada 27.maija Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.5, 3.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās Laila Ozoliņa, nolemj:

Piešķirt 2000 EUR aviobiļešu iegādei TDA “Lubāna” 20 dalībnieku nokļūšanai uz 19. starptautisko tautas deju festivālu “Leron” Horvātijā.

 

4.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas kultūras nama jauniešu deju kolektīva “Žuburi” braucienam uz starptautisko tautas deju festivālu Nīderlandē 

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Lubānas kultūras nama direktores V.Puzules iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 09.01.2019., Nr. LUB/2.08/19/30) un pievienotos dokumentus par jauniešu deju kolektīva (JDK) “Žuburi” braucienu uz starptautisko tautas deju festivālu Šāgenā (Schagen) Nīderlandē no 2019.gada 7. līdz 14. jūlijam, tiek konstatēts:

 1. Braucienā piedalās 22 dalībnieki, no tiem 20 ir JDK “Žuburi” vadītāja, dejotāji un piesaistītās personas (muzikanti, tulks), pārējie dalībnieki no citu novadu kolektīviem.
 2. Brauciena transporta izmaksas ir 5200 EUR, no tām 1500 EUR tiek segti no Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzekļiem projekta “JDK Žuburi dalība tautas deju festivālā Ziemeļholandē” mērķprogrammas “Latvijas valsts mežu atbalsts koru un tautas deju tradīcijas attīstībai” ietvaros.
 3. Brauciena transporta izdevumi vienam dalībniekam ir 168 EUR.

Balstoties uz aprēķiniem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar pašvaldības 2015.gada 29.decembra noteikumu Nr.7 “Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus” 13.punktu, ņemot vērā 2019.gada 23.maija Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (protokols Nr.5, 2.§) un 2019.gada 27.maija Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.5, 4.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās Laila Ozoliņa, nolemj:

Piešķirt 2000 EUR transporta izdevumu segšanai jauniešu deju kolektīva “Žuburi” 20 dalībnieku nokļūšanai uz starptautisko tautas deju festivālu Šāgenā (Schagen) Nīderlandē no 2019.gada 7. līdz 14. jūlijam.

 

5.§ Par ārzemju komandējuma izdevumiem 

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Lubānas vidusskolas direktores I.Peilānes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 23.05.2019. , Nr. LUB/2.08/19/469), tiek konstatēts, ka

 1.  Lubānas vidusskolas 5.-8. klašu deju kolektīvs “Žuburi” saņēmis ielūgumu uz deju festivālu Pižicē (Pyrzyce) Polijā no 2019.gada 26.jūnija līdz 1.jūlijam;
 2. deju kolektīvu pavada septiņi pedagogi (kolektīva vadītāji, mūziķi, tulks);
 3.  transporta izdevumus sedz brauciena dalībnieki, uzņemošā puse sedz naktsmītņu un ēdināšanas izdevumus;
 4.  nepieciešami finanšu līdzekļi pedagogu komandējuma dienas naudas izdevumu segšanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.jūlija  noteikumiem Nr.3 “Noteikumi par komandējumiem”, 2019.gada 27.maija Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.5, 5.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt finanšu līdzekļus Lubānas vidusskolai septiņu pedagogu komandējuma dienas naudas izdevumu segšanai ārzemju komandējumam uz deju festivālu Pižicē (Pyrzyce) Polijā no 2019.gada 26.jūnija līdz 1.jūlijam 508 EUR apmērā no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem, izdarot grozījumus 2019.gada pašvaldības budžetā.

 

6.§ Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai un lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienības daļai īpašumā “Upenes” Indrānu pag., Lubānas nov. 

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot 2019.gada 28.maija iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 28.05.2019., Nr. LUB/2.09/19/30) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma „Upenes”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0053 plānotai zemes vienības daļai, tiek konstatēts:

 1.  Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.252 nostiprināts nekustamais īpašums „Upenes”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs 7058 011 0053, sastāv no vienas zemes vienības platība – 0,8336 ha, ar ēkām uz tās ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0053 005 - pirts,  7058 011 0053 006 – saimniecības ēka un 7058 011 0053 007 – dzīvojamā māja. Zemes lietošanas mērķis - zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).
 2. Tiek izveidota jauna zemes vienības daļa 0,8124 ha platībā ar mērķi iznomāt to komercsabiedrībai, individuālās pirts ēkas uzturēšanai un teritorijas labiekārtošanai.
 3. Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību, 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 16.punktu. kurš nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, 7. punktu, kurš nosaka, ka zemes vienības daļai noteiktajiem lietošanas mērķiem jāsakrīt ar kādu zemes vienības lietošanas mērķi un ja zemes vienības daļai noteiktais lietošanas mērķis atšķiras no zemes vienības lietošanas mērķa, lietošanas mērķi vienlaikus maina arī zemes vienībai, saskaņā ar 2013.gada 25.aprīļa Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” ,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Noteikt zemes lietošanas mērķi īpašuma „Upenes”, Indrānu pagastā Lubānas novadā ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0053 zemes vienības daļai 0,8124 ha platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).
 2. Mainīt īpašuma „Upenes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0053 lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101) uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

3.pielikumā Lēmums – administratīvais akts uz 2 lapām.

 

7.§ Par 2018.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu 

Ziņo: Ingrīda Logina

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” pirmās daļas 21.panta 2.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var „...apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, ņemot vērā 2019.3gada 27.maija Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.5, 6.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 2018.gada konsolidēto finanšu pārskatu.

Lubānas novada pašvaldības 2018.gada konsolidētais finanšu pārskats pieejams Valsts kases mājaslapā, sadaļā Publiskie gada pārskati.

 

8.§ Par debitoru parādu izslēgšanu no pašvaldības bilances 

Ziņo Ingrīda Logina

Saskaņā ar grāmatvedības uzskaites datiem šaubīgo debitoru sastāvā uzskaitītas prasības pret:

SIA „JUSMA” (reģ. Nr.40103165063) 7,11 euro 2014.gada tirdzniecības nodevas maksājuma parāds;

SIA “LIBANONS Ltd” (reģ. Nr.40103422809) 56,91 euro 2013.gada parāds par naktsmītņu pakalpojumiem;

SIA “ELBAS” (reģ.Nr.40103250266) 1 108,81 euro 2011.gada parāds par telpu un inventāra nomu.

Atbilstoši Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem komercsabiedrības likvidētas un izslēgtas no komercreģistra:

SIA “LIBANONS Ltd” – 01.09.2017.,

SIA „JUSMA – 23.02.2018.;

SIA “ELBAS” – 10.04.2019.

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Sakarā ar komercsabiedrību likvidāciju, izslēgt no pašvaldības bilances prasības pret SIA „JUSMA” (reģ. Nr.40103165063) 7,11 euro, SIA “LIBANONS Ltd” (reģ. Nr.40103422809) 56,91 euro un SIA “ELBAS” 1 108,81 euro.

4.pielikumā Uzņēmumu reģistra izziņa Nr.7-4-1000596; Nr.7-4-1000620, Nr.7-4-1038479, kopā uz 3 lapām. 

 

9. § Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu 

Ziņo Ingrīda Logina

Sakarā ar likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” pieņemšanu, kā rezultātā tika veiktas izmaiņas pašvaldībām piešķirtā finansējuma atsevišķās pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu pozīcijās,  kā arī pašvaldībā saņemtajiem transfertiem no Lauku atbalsta dienesta ELFLA projektu īstenošanai, finansējuma nepieciešamību pašvaldības mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu dalībai starptautiskajos deju festivālos un citiem budžeta plānā neparedzētiem izdevumiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā 2019.gada 27.maija Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.5, 8.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.   Veikt grozījumus pašvaldības 2019. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.

2.      Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2 Saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

5.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.8., 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu” 1., 2., 3., 4.pielikums 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr.8 redakcijā kopā uz 24 lapām.

 

Sēde slēgta: plkst.16:00

Sēdes vadītāja, Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts: 2019.gada 04.jūnijā.

Protokolēja: Lita Žeiere

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS

Lubānā

30.04.2019. Nr.4

Sēdi atklāj plkst.14:00

Sēdi vada: Iveta Peilāne – domes priekšsēdētāja vietniece

Sēdē piedalās deputāti: Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce

Sēdē nepiedalās deputāti: Laila Ozoliņa – aizņemta pamatdarbā, Tālis Salenieks – slimības dēļ, Guntis Klikučs – aizņemts pamatdarbā

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste

Sēdi protokolē: Lita Žeiere – sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019.gada marta domes sēdes lēmumu izpildi.

     1. Par Lubānas novada pašvaldības publisko bibliotēku attīstības plāna 2019. – 2023. gadam apstiprināšanu.

     2. Par finansējuma piešķiršanu Lubānas novada izglītības iestāžu metodiskās dienas organizēšanai.

     3. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Barkavas ielas asfalta seguma atjaunošana” īstenošanai.

     4. Par zemes īpašuma “Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov. atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.

     5. Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Lubānas novada pašvaldības budžeta izdevumiem.

     6. Par ceļa servitūta izbeigšanu īpašumam “Straujupi 2”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

     7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Bērzkalni 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienības sadalei.

     8. Par projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” nolikuma apstiprināšanu.

     9. Par mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai.

     10. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.

     11. Par saistošo noteikumu Nr.7 “Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu.

     12. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē.

Pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2019.gada marta sēdes lēmumu izpildi.

1.pielikumā pārskats par 2019.gada marta domes sēdes lēmumu izpildi.

1.§ Par Lubānas novada pašvaldības publisko bibliotēku attīstības plāna 2019.-2023. gadam apstiprināšanu

Ziņo: Inguna Kaņepone

Iepazīstoties ar izstrādāto pašvaldības bibliotēku attīstības plāna 2019. – 2023. gadam redakciju, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 5.punktu, ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (Protokols Nr.4, 3.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 (Inguna Kaņepone), nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības publisko bibliotēku attīstības plānu 2019. – 2023. gadam.

2.pielikumā Lubānas novada pašvaldības publisko bibliotēku attīstības plāns 2019. – 2023. gadam.

 

2.§ Par finansējuma piešķiršanu Lubānas novada izglītības iestāžu metodiskās dienas organizēšanai

Ziņo: Iveta Peilāne

Ņemot vērā Lubānas novada pašvaldības Izglītības darba speciālistes D.Mežsargas iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 08.04.2019. ar Nr. LUB/2.08/19/334), piešķirt finansējumu Lubānas novada izglītības iestāžu Metodiskās dienas, kurā Lubānas vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” pedagogi piedāvās atklātās nodarbības, mācību stundas un meistarklases Lubānas, Madonas, Varakļānu, Cesvaines un Rugāju novada pedagogiem, organizēšanai 2019.gada 2.maijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 1.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada izglītības iestāžu Metodiskās dienas organizēšanai finanšu līdzekļus 390 EUR apmērā no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem, izdarot attiecīgus grozījumus 2019.gada pašvaldības budžetā.

 

3.§ Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Barkavas ielas asfalta seguma atjaunošana” īstenošanai

Ziņo: Ivars Bodžs

2018.gadā SIA “MadAqua” pēc pašvaldības pasūtījuma izstrādāja tehnisko dokumentāciju Barkavas ielas seguma atjaunošanai. 2019.gada 21.februārī pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “8 CBR” (reģistrācijas Nr. 43903002559) par būvdarbu veikšanu, balstoties uz iepirkuma “Barkavas ielas seguma atjaunošana” (LNP 2019/1) rezultātiem. Darbu līgumcena 48117,62 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, līguma izpildes termiņš - 2019. gada 31. jūlijs.

Aktivitāte “Lubānas pilsētas un novadu ciemu ielu rekonstrukcija” ir iekļauts Lubānas novada Integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam investīciju plānā, savukārt likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 15.panta pirmās daļas 7.punkta b) apakšpunktā noteikts, ka investīciju projektu īstenošanai projektos, kuru finansēšanai nepieciešams vidējā termiņa aizņēmums, pašvaldības budžeta līdzfinansējums 2019. gadā nav mazāks par 25 procentiem no pašvaldības kopējām projekta izmaksām 2019. gadā.

Pamatojoties uz augstākminēto, saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem 22.panta pirmo daļu un ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 2.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

     1. Lai nodrošinātu projekta “Barkavas ielas asfalta seguma atjaunošana” finansēšanu, ņemt aizņēmumu 36 000 EUR apmērā no Latvijas Republikas Valsts kases.

     2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu uzsākt 2020.gada janvārī ar aizdevuma atmaksas termiņu - 5 gadi, maksājot Latvijas Republikas Valsts kases noteikto aizdevuma procentu likmi.

     3. Lēmumā minētā aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.

     4. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 25% apmērā no projekta kopējām izmaksām – 12117,62 EUR.

     5. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi sniegt izvērtējumu par Lubānas novada pašvaldības finanšu situāciju un tās iespējām uzņemties jaunas parādu saistības par lēmuma 1.punktā minēto aizņēmumu no Latvijas Republikas Valsts kases.

 

4.§ Par zemes īpašuma “Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov. atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

2018.gada 28.jūnija domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par zemes īpašuma “Palejas”, Indrānu pagastā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.7, 5.§). Īpašuma tiesības nostiprinātas Lubānas novada pašvaldībai 2019.gada 14.martā Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000587299, īpašuma kadastra numurs 70580160089, sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 70580160089, platība 1,3896 ha un 70580160090, platība 3,0 ha. Zemes īpašums ir iznomāts iedzīvotājam, kuram Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr. 4 LUB/4.02.1/16/7 ar termiņu līdz 31.12.2025. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580160089 atrodas personai īpašumā esošas trīs ēkas.

Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, turpmāk – Atsavināšanas likums, 8.panta sestajā daļā noteikto, pašvaldība saņēmusi nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA “Eiroeksperts” 2019. gada 8.aprīļa novērtējumu Nr.2019/L7131/243, saskaņā ar kuru zemes nekustamā īpašuma iespējamā tirgus vērtība ir 6700 EUR. Saskaņā ar pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem, īpašuma atlikusī bilances vērtība uz lēmuma pieņemšanas brīdi sastāda 2828 EUR, īpašuma kadastrālā vērtība 2217 EUR, atsavināšanas izdevumi – 363 EUR.

Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. Pārdošana par brīvu cenu saskaņā ar Atsavināšanas likuma, 1.panta 7.punktu ir mantas pārdošana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu, savukārt, nosacītā cena saskaņā ar tā paša likuma 1.panta 6.punktu ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. Atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 11.punkts nosaka, ka līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā apbūvētā zemes gabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī. Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.un 7.punktu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un piekto daļu, un Pārejas noteikumu 11.punktu, ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 4.§) atzinumu

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojotPAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

     1. Atsavināt Lubānas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Palejas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580160089, turpmāk – Īpašums, pārdodot par brīvu cenu.

     2. Apstiprināt īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 6700 EUR.

     3. Nosūtīt īpašuma pirmpirkuma tiesīgai personai, atsavināšanas paziņojumu.

3.pielikumā nekustamā īpašuma – zemes vienību “Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov. novērtējums.

 

5.§ Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Lubānas novada pašvaldības budžeta izdevumiem

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumiem Nr.643 „Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju” 13.punktu, lai nodrošinātu kopsavilkuma ziņojuma par Lubānas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem sagatavošanu, ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 5.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

     1. Apstiprināt finansējuma apmēru kapitālsabiedrībām pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai, kuru plānots piešķirt ieguldījuma veidā turpmākajiem trijiem pārskata gadiem saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

     2. Katru gadu, izstrādājot gadskārtējo pašvaldības budžetu, precizēt kapitālsabiedrībām plānoto finansējuma apmēru pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai atbilstoši saimnieciskā gada budžeta iespējām un plānotajām normatīvo aktu izmaiņām.

4.pielikumā kopsavilkums par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Lubānas novada pašvaldības budžeta izdevumiem.

 

6.§ Par ceļa servitūta izbeigšanu īpašumam “Straujupi 2”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldībā 2019.gada 18.aprīlī saņemts personas iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.LUB/2.10/19/82) ar lūgumu dzēst īpašuma “Straujupi 2”, Indrānu pagastā kadastra Nr. 7058 003 0005 apgrūtinājumu - ceļa servitūtu 0,1 ha platībā par labu Indrānu pagasta pašvaldībai, kas tika nostiprināts 2002.gada 3.jūnijā Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.27, pamatojoties uz 2002.gada 27.maija LR Valsts zemes dienesta Vidusdaugavas reģionālās nodaļas lēmumu Nr.100/1-3.2.1. Tiek norādīts, ka servitūts nepilda tam noteikto funkciju un apgrūtina īpašuma apsaimniekošanu.

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, atsaucoties uz personas iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kā arī ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 7.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izbeigt nekustamajam īpašumam “Straujupi 2”, Indrānu pag. Lubānas nov., kadastra Nr. 7058 003 0005, noteikto apgrūtinājumu – ceļa servitūtu – 0,1 ha platībā, par labu Indrānu pagasta pašvaldībai, kas reģistrēts Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.27.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).

 

7.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Bērzkalni 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienības sadalei

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Dace Almane ziņo par SIA “IRI Forest Assets Latvia”, reģ. Nr. 44103037525, juridiskā adrese Ādažu iela 24, Bukulti, Garkalnes novads, 2019.gada 13.februāra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 2019.gada 13.februārī Nr. LUB/2.07/19/7) par nekustamā īpašuma „Bērzkalni 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., vienas zemes vienības sadalīšanu.

Pamatojoties uz 02.08.2016. MK noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. punktu, kurā teikts, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus, kā arī ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 8.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma „Bērzkalni 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 7058 004 0132, platība – 8,5 ha, sadalei.

 

8.§ Par projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” nolikuma apstiprināšanu

Ziņo Ivars Bodžs

Lai aktualizētu un veicinātu novada iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī veicinātu brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savam novadam, aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 9.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Apstiprināt projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” nolikumu.

2. Novirzīt projektu konkursam “Sāc Lubānā 2019” paredzētos līdzekļus lēmuma 1.punktā izsludinātā konkursa finansēšanai, izdarot grozījumus pašvaldības 2019.gada budžetā.

6.pielikumā projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” nolikums.

 

9. § Par mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai

Ziņo Ingrīda Logina

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2019.gadam” 3.panta pirmās daļas 4.punktu un atbilstoši 17.11.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, kā arī ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 10.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

     1. Apstiprināt pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai 2019.gadam piešķirtās mērķdotācijas 5362 EUR (pieci tūkstoši trīs simti sešdesmit divi euro) sadalījumu:

         1.1. kolektīvu vadītāju, kuri gatavo repertuāru Dziesmu un deju svētkiem, atlīdzībai 3830,00 EUR gadā;

         1.2. kolektīvu, kuri saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem, vadītāju atlīdzībai 1532,00 EUR gadā.

     2. Mērķdotāciju izmaksāt divos vienādos maksājumos: pirmo maksājumu līdz 2019.gada 30.jūnijam, otro maksājumu līdz 2019.gada 30.decembrim.

7.pielikumā Mērķdotācijas sadalījums pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai 2019.gadā.

 

10.§ Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo Ingrīda Logina

Sakarā ar piešķirtajiem Valsts kases ilgtermiņa aizdevumiem ELFLA projektu īstenošanai, valsts budžeta transfertu saņemšanu tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītajam projektam, Centrālās vēlēšanu komisijas finansējumu Eiropas Parlamenta vēlēšanu norises nodrošināšanai, kā arī finansējuma nepieciešamību budžetā neplānotiem mežsaimniecības, ūdenssaimniecības un izglītības pasākumiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 12.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

     1. Veikt grozījumus pašvaldības 2019.gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” saskaņā ar pielikumu.

     2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

         2.1. Saistošo noteikumus Nr.6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

         2.2. Saistošie noteikumi Nr.6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

8.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.6, 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu”1., 2., 3. pielikums 30.04.2019. saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā.

 

11.§ Par saistošo noteikumu Nr.7 “Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu

Ziņo Ivars Bodžs

Saistošie noteikumi ir izstrādāti, ņemot vērā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtajā un piektajā daļā pašvaldībai noteikto deleģējumu, lai noteiktu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību, uzlabotu vides situāciju un dabas resursu racionālu izmantošanu un tie nosaka:

     - kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;

    - centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;

     - decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību;

     - sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;

     - administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto un piekto daļu, ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 6.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 “Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi”.

9.pielikumā saistošie noteikumi Nr.7 un paskaidrojuma raksts.

 

12.§ Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē

Ziņo: Ivars Bodžs

Ar Lubānas novada pašvaldības domes 28.03.2019. sēdes lēmumu “Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu” (protokols Nr.3, 12.§) tika organizēta pašvaldībai piederošās 2006. izlaiduma gada vieglās pasažieru automašīnas ŠKODA, reģ. Nr. FZ1463, atklāta izsole ar augšupejošu soli ar izsoles sākuma cenu 1500.00 EUR. Uz izsoles izsludināto laiku 2019.gada 24.aprīli neviens pretendenta pieteikums dalībai izsolē netika saņemts.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta 4.daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

     1. Atzīt 2019.gada 24.aprīļa automašīnas ŠKODA, valsts reģ. Nr.FZ-1463 izsoli par nenotikušu.

     2. Pazemināt pašvaldības kustamās mantas – automašīnas ŠKODA, valsts reģ. Nr. FZ-1463, izsoles sākumcenu, nosakot to EUR 1300 (viens tūkstotis trīs simti euro) vērtībā.

   3. Izpilddirektoram Ivaram Bodžam organizēt atkārtotu kustamās mantas atsavināšanu, pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli, iesniedzot domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 

Sēde slēgta: plkst.16:00

Sēdes vadītāja, Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece: Iveta Peilāne

Protokols parakstīts: 2019.gada 7.maijā.

Protokolēja: Lita Žeiere

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS

Lubānā

28.03.2019. Nr.3

Sēdi atklāj plkst.14:00

Sēdi vada: Iveta Peilāne – domes priekšsēdētāja vietniece

Sēdē piedalās deputāti: Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Guntis Klikučs

Sēdē nepiedalās deputāti: Laila Ozoliņa- aizņemta pamatdarbā, Tālis Salenieks-komandējumā, Rudīte Kolāte- aizņemta pamatdarbā, Lana Kunce- aizņemta pamatdarbā 

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Dace Almane - nekustamā īpašuma speciāliste, Dace Mežsarga - bāriņtiesas priekšsēdētāja

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte - kancelejas vadītāja

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019.gada februāra domes sēdes lēmumu izpildi.

 1. Par Lubānas novada bāriņtiesas 2018.gada darba pārskatu.
 2. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 "Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā" apstiprināšanu.
 3. Par grozījumiem Lubānas novada pašvaldības iestādes "Meirānu bibliotēka" nolikumā.
 4. Par Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības" precizēšanu.
 5. Par grozījumiem 2015.gada 26.februāra nolikumā Nr.2 "Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā".
 6. Par finansējuma piešķiršanu Lubānas Romas katoļu draudzei.
 7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma "Akmentiņi 1", Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei.
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma "Lielzemnieki", Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei.
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai starp nekustamo īpašumu zemes vienībām Rugāju iela 10A, Lubāna, Lubānas nov., un "Upenes", Indrānu pagasts, Lubānas novads.
 10. Par saistošo noteikumu Nr.5 "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2019.gada budžetu"" apstiprināšanu.
 11. Par dienesta transportlīdzekļa nodošanu domes priekšsēdētājam individuālā lietošanā.
 12. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu.

Pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2019.gada februāra sēdes lēmumu izpildi.

1.§ Par Lubānas novada bāriņtiesas 2018.gada darba pārskatu

Ziņo: Dace Mežsarga

Bāriņtiesu likuma 5. panta ceturtā daļa nosaka, ka bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskatu par savu darbību. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un Bāriņtiesu likuma 5. panta ceturto daļu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 25.03.2018. sēdes atzinumu (protokols Nr.3, 1.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Akceptēt Lubānas novada bāriņtiesas 2018.gada darba pārskatu.

2.pielikumā pārskats par bāriņtiesas darbu uz 3 lapām.

 

2.§ Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 "Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā" apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2003.gada 25.maija noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma  izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu, ņemot vērā 2019.gada 25. marta Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (Protokols Nr.3, 2.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Pieņemt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4 „Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā”.
 2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
 3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā "Lubānas ziņas".

3.pielikumā  Saistošie noteikumi Nr.4 "Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā" un paskaidrojuma raksts kopā uz 6 lapām.

 

3.§ Par grozījumiem Lubānas novada pašvaldības iestādes “Meirānu bibliotēka” nolikumā

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kur noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, saskaņā ar  iestādes “Meirānu bibliotēka” vadītājas Dinas Sestules pieprasījumu, ņemot vērā 2019.gada 25. marta Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (protokols Nr.3, 3.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izdarīt Lubānas novada pašvaldības iestādes “Meirānu bibliotēka” nolikumā šādus grozījumus:

1.      Izteikt sadaļu “Vispārīgie noteikumi” šādā redakcijā:

“Meirānu  bibliotēka (turpmāk- Bibliotēka) ir Lubānas novada pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma- iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Tās juridiskā adrese ir „Meirānu stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads, Latvija, LV-4826. Bibliotēkai ir sava veidlapa. Bibliotēkas darbību finansē no Lubānas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lēmumu par Bibliotēkas izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem Lubānas novada pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.”

2.      Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Veidot Bibliotēkas katalogus, kartotēkas un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu, sadarboties ar reģiona galveno bibliotēku elektroniskā kopkataloga un datubāzu veidošanā.”

3.      Nolikuma tekstā aizstāt vārdus “Madonas rajona bibliotēka” ar vārdiem “reģiona galvenā bibliotēka” (attiecīgā locījumā).

4.pielikumā Konsolidēts Lubānas novada pašvaldības iestādes “Meirānu bibliotēka” nolikums uz 2 lapām.

 

4.§ Par Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības" precizēšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldībā saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 27.februāra vēstule Nr. 1-18/1719 „Par saistošajiem noteikumiem”. Vēstulē ministrija vērš pašvaldības uzmanību uz atsevišķiem saistošo noteikumu punktiem, lūdzot tos pārskatīt un precizēt. Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa nosaka, ka, ja saņemts ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus.

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu un 2019.gada 25. marta Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (protokols Nr.3, 4.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.      Precizēt Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošos noteikumus Nr. 2 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” (protokols Nr. 1., 8.§):

1.1.saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā svītrot vārdus “pirmo un”;

1.2.izteikt saistošo noteikumu 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

 „3.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, šādā apmērā:

3.2.1.      siltumenerģija karstā ūdens nodrošināšanai ne vairāk kā 1 m3 mēnesī;

3.2.2.  siltumenerģija apkures nodrošināšanai 2 EUR par 1 m2, nepārsniedz dzīvokļa kompensējamo platību, mēnesī par laika periodu no 1.oktobra līdz 30.aprīlim;

3.2.3. kurināmā iegādei (ja mājoklim ir individuālā apkure) –  līdz 40 EUR mēnesī vienam mājoklim laika periodā no 1.oktobra līdz 30. aprīlim, ja nesaņem kompensāciju par 3.2.2. apakšpunktā paredzētajiem pakalpojumiem;

3.2.4.  ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem ne vairāk kā 2 m3 mēnesī;

3.2.5.  asenizācijas pakalpojumiem – līdz 0,5 m3 gadā (māja bez ūdensvada), līdz 1 m3 gadā (mājā ar ūdensvadu), aprēķinā iekļaujot kopējo sadalījumu par gada divpadsmit mēnešiem);

3.2.6.  sadzīves atkritumu apsaimniekošanai – ne vairāk kā 2 EUR mēnesī;

3.2.7. elektroenerģijai atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 100 kWh mēnesī vienai mājsaimniecībai;

3.2.8. gāzei, atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 2 EUR mēnesī vienai personai;

3.2.9.  mājoklī ar gāzes balonu – ne vairāk kā 2 EUR mēnesī vienai personai”;

1.3.aizstāt noteikumu 5. punktā vārdus „īpašuma tiesības” ar vārdiem „tiesības uz īpašumu”;

1.4.svītrot 14.punktu;

1.5.svītrot 15.punktu.

2.      Saistošos  noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3.      Precizētos saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas ziņas”.

5.pielikumā  Precizēti Saistošie noteikumi Nr.2 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības" uz 3 lapām.

 

5.§ Par grozījumiem 2015.gada 26.februāra nolikumā Nr.2 "Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā"

Ziņo: Ivars Bodžs

Sakarā ar to, ka pašvaldības 31.01.2019. Saistošajos noteikumos "Par pašvaldības budžetu 2019.gadam" 7.punktā noteikts, ka atvaļinājuma pabalsts darbiniekiem un amatpersonām ir 40 procentu apmērā no darbinieka vai amatpersonas amatalgas likmes, nepieciešams izdarīt precizējumu nolikumā Nr.2 "Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā".

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.03.2019., protokols Nr.3, 1.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izdarīt Lubānas novada pašvaldības nolikuma Nr.2 "Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā", apstiprināts ar 2015.gada 26.februāra Lubānas novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr.2 18.§), sekojošu grozījumu: punktā 3.4. un 4.3. skaitli 30 % aizstājot ar skaitli 40 %.

6.pielikumā Lubānas novada pašvaldības nolikums Nr.2 "Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā" uz 4 lapām.

 

6.§ Par finansējuma piešķiršanu Lubānas Romas katoļu draudzei

Ziņo: Ivars Bodžs

Ņemot vērā Lubānas Romas katoļu draudzes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 12.03.2019. ar Nr.LUB/2.08/19/243), lai atbalstītu novada reliģiskā kulta ēku un ar to saistītās infrastruktūras sakārtošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, saskaņā ar 2017.gada 30.marta Lubānas novada  pašvaldības noteikumiem Nr.3 „Par finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām”, balstoties uz Finanšu un attīstības komitejas pozitīvu atzinumu (25.03.2019.,protokols Nr.3, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas Romas katoļu draudzei, reģistrācijas Nr.90000458120, finanšu līdzekļus 2500 EUR apmērā no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem, izdarot attiecīgus grozījumus 2019.gada pašvaldības budžetā draudzes realizētā pasākuma - kulta ēkas Brīvības ielā 7, Lubānā, Lubānas novadā grīdas atjaunošana līdzfinansēšanai.

 

7.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Akmentiņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei

Ziņo: Dace Almane

Nekustamā īpašuma speciāliste Dace Almane ziņo par juridiskas personas iesniegumu par nekustamā īpašuma „Akmentiņi 1”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības 60,1 ha platībā. Īpašnieks vēlas nekustamo īpašumu dalīt divos atsevišķos īpašumos, sadalīt īpašumu četrās zemes vienībās no kurām izveidot 2 atsevišķus īpašumus. Īpašuma sadalei nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, jo tiek sadalīta zemes vienība.

Pamatojoties uz 02.08.2016. MK noteikumu Nr.505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 11.2. punktu, kurā teikts, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.03.2019., protokols Nr.3, 3.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma "Akmentiņi 1", Indrānu pagasts, Lubānas novads, īpašuma kadastra numurs: 7058 009 0003, platība – 60,1 ha, sadalei.

 

8.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma "Lielzemnieki", Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei

Ziņo: Dace Almane

Nekustamā īpašuma speciāliste Dace Almane ziņo par juridiskas personas iesniegumu par nekustamā īpašuma „Lielzemnieki”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības 56,7 ha platībā un mājīpašuma uz tās un šķūņa. Īpašnieks vēlas nekustamo īpašumu dalīt divos atsevišķos īpašumos, atdalīt zemes vienības daļu ar aptuveno platību 33,4 ha. Īpašuma sadalei nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, jo tiek sadalīta zemes vienība.

Pamatojoties uz 02.08.2016. MK noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. punktu, kurā teikts, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.03.2019., protokols Nr.3, 4.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma „Lielzemnieki”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, īpašuma kadastra numurs: 7058 005 0011, platība – 56,7 ha, sadalei.

 

9.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai starp nekustamo īpašumu zemes vienībām Rugāju iela 10A, Lubāna, Lubānas nov., un "Upenes", Indrānu pagasts, Lubānas novads

Ziņo: Ivars Bodžs

Izpilddirektors Ivars Bodžs ziņo par juridiskas personas iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai starp nekustamo īpašumu zemes vienībām Rugāju ielā 10A, Lubānā, Lubānas novads un “Upenes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā un konstatē, ka nav nepieciešama nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta pilnveidošana vai noraidīšana.

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu; Lubānas novada pašvaldības domes sēdes 2018.gada 29.novembra lēmumu “Par zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu izsniegšanu zemes robežu pārkārtošanai” (protokols Nr.12. 2.§); Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kā arī ņemot vērā, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu un attīstības komitejā,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt zeme ierīcības projektu par zemes vienības Rugāju ielā 10A, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 7013 005 0161, kopējā platība 0,4418 ha un zemes vienības “Upenes”, Indrānu pagastā Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 7058 011 0053, kopējā platība 0,8189 ha robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu no īpašuma Rugāju ielā 10A, 0,0377 ha platībā un pievienojot to zemes vienībai “Upenes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā un atdalot zemes vienības daļu no īpašuma “Upenes”, 0,0230 ha platībā un pievienojot to zemes vienībai Rugāju iela 10A, Indrānu pagastā, Lubānas novadā saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.
 2. Noteikt, ka zemes vienības Rugāju ielā 10A, Lubānā, Lubānas novadā platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 0,4271 ha, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.
 3. Noteikt, ka zemes vienībai Rugāju ielā 10A, Lubānā, Lubānas novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).
 4. Noteikt, ka zemes vienības “Upenes”, Indrānu pagastā Lubānas novadā, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 0,8336 ha, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.
 5. Noteikt, ka zemes vienībai “Upenes”, Indrānu pagastā Lubānas novadā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).

  

10.§ Par saistošo noteikumu Nr.5 "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2019.gada budžetu"" apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Sakarā ar domes piešķirto atbalstu Lubānas Romas katoļu draudzei ēkas Brīvības ielā 7, Lubānā, remontam, kā arī veicamajiem grozījumiem Jauniešu centra izdevumu tāmē atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.03.2019. protokols Nr.3, 6.§) pozitīvo atzinumu

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Veikt grozījumus pašvaldības 2019.gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2019.gada budžetu"" saskaņā ar pielikumu.
 2. Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr.5 "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2019.gada budžetu"" triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr.5 "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2019.gada budžetu"" stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

10.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.5, 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr.1 "Par pašvaldības 2019.gada budžetu" 1., 2., 3., pielikums 28.03.2019. saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā kopā uz 20 lapām.

 

11.§ Par dienesta transportlīdzekļa nodošanu domes priekšsēdētājam individuālā lietošanā

Ziņo: Ivars Bodžs

Ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto, ka pašvaldības iestādei, lai nodrošinātu finanšu līdzekļu un mantas lietderīgu un efektīvu izmantošanu, tērējot pašvaldībai noteikto funkciju izpildei un mērķu sasniegšanai iespējami mazāk  finanšu līdzekļus, izstrādājot autotransporta izmantošanas kārtību, jāidentificē tieši kādu pašvaldības funkciju realizācijai ir nepieciešama (pieļaujama) dienesta autotransporta izmantošana ārpus institūcijas noteiktā normālā darba laika un ņemot vērā amatpersonas darba pienākumus, jānosaka konkrētas personas, kuru amata (darba) pienākumos ietilps tādu funkciju veikšana, kuru nodrošināšanai dienesta autotransports būtu lietojams jebkurā laikā (faktiski cauru diennakti), ņemot vērā, ka, domes priekšsēdētāja amata pienākumos ietilpst  tādu funkciju veikšana, kas saistīta ar  nepieciešamību jebkurā brīdī atgriezties pie amata (darba) pienākumu pildīšana, t.sk., arī  īpašas steidzamības kārtībā (piemēram, ārkārtas situācijas – avārijas vai to seku novēršana, glābšanas darbi u.t.t.), domes priekšsēdētāja  amata (darba) pienākumu specifika paredz to pildīšanu  Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuru domes priekšsēdētājs  objektīvu  iemeslu dēļ nevar sasniegt bez  domes autotransporta izmantošanas, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.² piekto daļu, kur teikts, ka publiska persona vai publiskas personas institūcija izdod normatīvo aktu par autotransporta izmantošanas kārtību, saskaņā ar 2019.gada 25.marta Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.3.,7.§, ) pozitīvu atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Nodot pašvaldības īpašumā esošo automašīnu VOLVO XC70, 2012.gada izlaidums, valsts reģistrācijas Nr. LT 6368, domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka individuālā lietošanā.
 2. Apstiprināt transporta līdzekļa degvielas patēriņa normu -  8,16 l/100km
 3. Noteikt transporta līdzekļa stāvvietu ārpus pašvaldības noteiktā darba laika.

 

12.§ Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Pašvaldības kustamā manta- automašīna ŠKODA, reģ. Nr. FZ1463 nav nepieciešama pašvaldības iestāžu autonomo funkciju nodrošināšanai. Automašīnas bilances atlikusī vērtība 777.18 EUR. Pēc sertificēta sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta vērtējuma automašīnas iespējamā tirgus cena ir 1471,47 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. un 6. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 19. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Lana Kunce, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Atsavināt Lubānas novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu 2006. izlaiduma gada vieglo pasažieru automašīnu ŠKODA, Reģ. Nr. FZ1463.
 2. Atsavināt lēmuma 1.punktā minēto kustamo mantu,  pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli ar izsoles sākuma cenu 1500.00 EUR.
 3. Izpilddirektoram Ivaram Bodžam organizēt kustamās mantas atsavināšanu, iesniedzot domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

11.pielikumā Sertificēta sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta vērtējums uz 1 lapas.

 

Sēde slēgta: plkst.15:30

Sēdes vadītāja, Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece: Iveta Peilāne

Protokols parakstīts 2019.gada 3.aprīlī.

Protokolēja: Sandra Līcīte

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS

Lubānā

28.02.2019. Nr.2

Sēdi atklāj plkst.14:00

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti: Guntis Klikučs- aizņemts pamatdarbā, Laila Ozoliņa- aizņemta pamatdarbā

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede, Dace Almane - nekustamā īpašuma speciāliste

Sēdi protokolē: Lita Žeiere- sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019.gada janvāra domes sēdes lēmumu izpildi.

 1. Par finansējuma piešķiršanu Lubānas Romas katoļu draudzei (pēc Lubānas novada domes priekšsēdētāja ierosinājuma, pamatojoties uz Lubānas Romas katoļu draudzes iesniegumu, lemjot par darba kārtību, darba kārtības pirmais punkts tiek izslēgts no izskatāmo jautājumu loka);

 2. Par atzinumu Lubānas - Meirānu aizsargājamās alejas izveidošanai;

 3. Par aizņēmumu no Valsts kases ELFLA projekta (Nr.17-05-A00403-00204) „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ar kadastra Nr. 42373:01; 42373:02; 42373:03; 42373:04 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana” īstenošanai;

 4. Par aizņēmumu no Valsts kases ELFLA projekta (Nr.18-05-A00702-000090) “Autoceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši posma pārbūve” īstenošanai;

 5. Par aizņēmumu no Valsts kases ELFLA projekta (Nr. 17-05-A00403-00203) "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ar kadastra Nr. 423721:02 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana" īstenošanai;

 6. Par adreses piešķiršanu jaunbūvei;

 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Barkavas iela 8, Lubāna, Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu;

 8. Par nekustamā īpašuma „Buldurjāņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu;

 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei (kadastra numurs īpašumam: 7058 006 0021);

 10. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. 15.02.2019. Jauniešu centra telpās notika tikšanās ar Lubānas novada domes priekšsēdētāju un pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti Tiju Žvaginu. 20.02.2019. tikšanās Labklājības ministrijā par deinstucionalizācijas projekta realizēšanas jautājumiem. 22.02.2019. domes priekšsēdētājs LLKC sadarbībā ar Madonas, Cesvaines, Ērgļu un Varakļānu pašvaldībā un Lauku atbalsta dienestu organizētajā Lauksaimnieku ballē, lai pasniegtu apbalvojumu Kristapam Libertam. 02.03.2019. Lubānā Ozolu ielā 11 tiks atvērts tehnikas veikals – dārza un meža tehnika, tās apkope, remonts un rezerves daļas, elektroinstrumenti, eļļas smērvielas, auto rezerves daļas, zāles pļāvēji, motorzāģi, krūmgrieži, trimmeri u.c. Līgums ar meliorācijas grāvju atjaunošanas darbu veicējiem noslēgts, drīz uzsāks darbus.

Ivars Bodžs informē par 2019.gada janvāra sēdes lēmumu izpildi. 1.pielikumā Pārskats par 2019.gada janvāra domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Izslēgts

 

2.§ Par atzinumu Lubānas - Meirānu aizsargājamās alejas izveidošanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot 2019.gada 18.janvāra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk VARAM) atkārtotu iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 18.01.2019. ar Nr. LUB/2.08/19/57) par potenciālās īpaši aizsargājamās alejas “Lubānas – Meirānu aleja” robežām tiek konstatēts:

 1. Jautājums par Lubānas – Meirānu alejas, kā īpaši aizsargājamas alejas izveidošanu skatīts 2018.gada 28.februāra domes sēdē (protokols Nr.2., 15.§) un sēdē tika pieņemts lēmums par negatīva atzinuma sniegšanu VARAM, motivējot ar to ka zinātniskais pamatojums nesniedz pārliecību, ka bez statusa piešķiršanas aizsargājamās bezmugurkaulnieku sugas tiktu apdraudētas,  palielināsies administratīvo procedūru slogs veicot dažādus, ar ceļa uzturēšanas darbiem saistītus pasākumus (piemēram ielu apgaismojuma izbūve, caurteku nomaiņa, koku novākšana).
 2. Jaunajā piedāvājumā  potenciālās aizsargājamās alejas kopējais garums ir samazināts  par 30 %, būtībā izņemts posms, kur koku ir maz un tas gandrīz sakrīt ar 2018.gadā pašvaldībai piestādīto zinātniskajā pamatojumā iezīmēto karti.
 3. LR likuma Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 12.panta ceturtajā daļā noteikts, ka pieņemot lēmumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu, kā arī teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas vai aizsardzības režīma izmaiņām, ņem vērā tās pašvaldības atzinumu, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts izveidot aizsargājamo teritoriju vai atrodas aizsargājamā teritorija.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma par  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas negatīvo atzinumu (25.02.2019., protokols Nr.2, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – nav, PRET – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone), ATTURAS – 1 (Sandra Valaine), 

Piekrist dabas pieminekļa – aizsargājamās alejas Lubāna – Meirāni iekļaušanai aizsargājamo teritoriju sarakstā.

 

T.Salenieks paziņo, ka lēmums nav pieņemts.

 

3.§ Par aizņēmumu no Valsts kases ELFLA projekta (Nr. 17-05-A00403-00204) „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ar kadastra Nr. 42373:01; 42373:02; 42373:03; 42373:04 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana” īstenošanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Projekts “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ar kadastra Nr. 42373:01; 42373:02; 42373:03; 42373:04 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana” ir iekļauts Lubānas novada Integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam investīciju plānā. Lubānas novada dome ar 07.12.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr. 15, 1.§) pieņēma lēmumu par projekta „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ar kadastra Nr. 42373:01; 42373:02; 42373:03; 42373:04 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana” apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu. Lai īstenotu projektu, tika sagatavots un 07.12.2017. LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestā iesniegts projekta iesniegums „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ar kadastra Nr. 42373:01; 42373:02; 42373:03; 42373:04 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana” Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma 4. "Investīcijas materiālajos aktīvos" ietvaros 4.3.apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā".

Pamatojoties uz augstākminēto, Finanšu un attīstības komitejas 2019.gada 25.februāra atzinumu (sēdes protokols Nr.2, 3.§), saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem 22.panta pirmo daļu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Lai nodrošinātu ELFLA projekta (Nr.17-05-A00403-00204) „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ar kadastra Nr. 42373:01; 42373:02; 42373:03; 42373:04 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana” finansēšanu, ņemt aizņēmumu 133 217 EUR apmērā no Latvijas Republikas Valsts kases.
 2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu uzsākt 2022. gada janvāri ar aizdevuma atmaksas termiņu 30 gadi, maksājot Latvijas Republikas Valsts kases noteikto aizdevuma procentu likmi.
 3. Lēmumā minētā aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
 4. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi sniegt izvērtējumu par Lubānas novada pašvaldības finanšu situāciju un tās iespējām uzņemties jaunas parādu saistības par lēmuma 1.punktā minēto aizņēmumu no Latvijas Republikas Valsts kases.

 

4.§ Par aizņēmumu no Valsts kases ELFLA projekta (Nr.18-05-A00702-000090) “Autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši posma pārbūve” īstenošanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam Rīcības plānā iekļauts U.2.2.2. uzdevums „Nodrošināt kvalitatīvu ceļu infrastruktūru”, Investīciju plānā (aktualizēts 02.2018.) iekļauts projekts “Pašvaldības ceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši pārbūve”. Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.02.2019., protokols Nr.2, 4.§), saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Lai nodrošinātu ELFLA projekta (Nr.18-05-A00702-000090) “Autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši posma pārbūve” finansēšanu, ņemt aizņēmumu 330 318 EUR apmērā no Latvijas Republikas Valsts kases.
 2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu uzsākt 2022. gada janvāri ar aizdevuma atmaksas termiņu 30 gadi, maksājot Latvijas Republikas Valsts kases noteikto aizdevuma procentu likmi.
 3. Lēmumā minētā aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
 4. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi sniegt izvērtējumu par Lubānas novada pašvaldības finanšu situāciju un tās iespējām uzņemties jaunas parādu saistības par lēmuma 1.punktā minēto aizņēmumu no Latvijas Republikas Valsts kases.

 

5.§ Par aizņēmumu no Valsts kases ELFLA projekta (Nr. 17-05-A00403-00203) "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ar kadastra Nr. 423721:02 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana" īstenošanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Projekts “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ar kadastra Nr. 423721:02 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana” ir iekļauts Lubānas novada Integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam investīciju plānā. Lubānas novada pašvaldības dome ar 07.12.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 2.§) pieņēma lēmumu par projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ar kadastra Nr. 423721:02 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana" apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Pamatojoties uz augstākminēto, Finanšu un attīstības  komitejas 2019.gada 25.februāra atzinumu (sēdes protokols Nr.2, 5.§), saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem 22.panta pirmās daļas, 22.panta pirmo daļu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Lai nodrošinātu ELFLA projekta (Nr. 17-05-A00403-00203) "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ar kadastra Nr. 423721:02 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana" finansēšanu, ņemt aizņēmumu 30303 EUR apmērā no Latvijas Republikas Valsts kases.
 2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu uzsākt 2022. gada janvāri ar aizdevuma atmaksas termiņu 30 gadi, maksājot Latvijas Republikas Valsts kases noteikto aizdevuma procentu likmi.
 3. Lēmumā minētā aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
 4. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi sniegt izvērtējumu par Lubānas novada pašvaldības finanšu situāciju un tās iespējām uzņemties jaunas parādu saistības par lēmuma 1.punktā minēto aizņēmumu no Latvijas Republikas Valsts kases.

 

6.§ Par adreses piešķiršanu jaunbūvei

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība) 2019.gada 25. februārī saņemts SIA “UpeNes” iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. LUB/2.10/19/31), ar lūgumu piešķirt jaunbūvei (pirtij), būves kadastra apzīmējums 7058 011 0053 005 adresi: „Upenītes”, Indrānu pagasts, Lubānas novads. Izvērtējot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts:

1)      Jaunbūve/pirts ar kadastra apzīmējumu Nr. 7058 011 0053 005 atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 7058 011 0053, adrese “Upenes”, Indrānu pagasts, Lubānas novads. Uz minētās zemes vienības bez jaunbūves atrodas vēl divas ēkas – dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums Nr. 7058 011 0053 007 un saimniecības ēka, kadastra apzīmējums Nr. Nr. 7058 011 0053 006, jaunbūve nav funkcionāli saistīta ar citām ēkām.

2)      Pirts būvniecība veikta pamatojoties uz Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes 2018.gada 28.februārī izdoto būvatļauju Nr.34.

3)      Adreses piešķiršana īpašniekam nepieciešama jaunbūves reģistrēšanai un nodošanai ekspluatācijā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas noteic, ka tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, saskaņā ar 2015.gada 8.decembra MK noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 9.punktu, kur teikts, ka  pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, 12.2.punktu, kur teikts, ja apbūvei paredzētai zemes vienībai adrese ir piešķirt, katrai nākamajai ēkai un ar to funkcionāli saistītajām ēkām, kuras būvēs vai ir uzbūvētas uz apbūvei paredzētas zemes vienības, izvērtējot konkrēto situāciju, piešķir jaunu adresi un 13.punktu, kur teikts, ja uz apbūvei paredzētas zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai un ar to funkcionāli saistītajām ēkām piešķir atsevišķu adresi neatkarīgi no tā, vai ēkas ir viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā (valdījumā), ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (25.02.2019., protokols Nr.2, 6.§),:

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt adresi jaunbūvei/pirtij ar kadastra apzīmējumu: 7058 011 0053 005 “Upenītes” Indrānu pag., Lubānas nov.

 

7.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Barkavas iela 8, Lubāna, Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības dome (turpmāk – dome) izskatot SIA „GeoSIJA” 2019.gada 6.janvāra iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. LUB/2.08/19/111) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Barkavas iela 8, Lubāna, Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un konstatē, ka nav nepieciešama nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta pilnveidošana vai noraidīšana.

Pamatojoties uz:

 1. Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, kas nosaka, ka pēc projekta saņemšanas apstiprināšanai vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, norādot vai pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurai izstrādāts projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus (attiecīgā zemes ierīkotāja vārdu, uzvārdu, datumu un laiku, kad tas minēto dokumentu ir parakstījis) vai projekta grafiskās daļas kopiju;
 2. Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 28.punktu, kas nosaka, ka, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība pieņem uz projektētajām zemes vienībām attiecināmus lēmumus, tostarp lēmumu par: adreses piešķiršanu, ja pēc zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu; nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu;
 3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu īstenošanu;
 4. Lubānas novada pašvaldības domes sēdes 2018.gada 29.novembra lēmumu “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Barkavas iela 8, Lubāna, Lubānas nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 004 0068 sadalei” (protokols Nr.12. 1.§);
 5. Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām;
 6. Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa,

kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.02.2019., protokols Nr.2, 7.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt SIA “GeoSIJA” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma sadalei Barkavas ielā 8, Lubāna, Lubānas nov.
 2. Jaunveidotajai zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu: 7013 004 0134, platība – 0,1672 ha, piešķirt adresi: Upes iela 13, Lubāna, Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0600).
 3. Jaunveidotajai zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu: 7013 004 0135,  ar platību – 0,1792 ha, saglabāt esošo adresi: Barkavas iela 8, Lubāna, Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

  

8.§ Par nekustamā īpašuma „Buldurjāņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā 2019.gada 14.februārī saņemts SIA “IRI Forest Assets Latvia” pilnvarotās personas iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.07/19/8) par nekustamā īpašuma „Buldurjāņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. Ņemot vērā augstāk minēto iesniegumu, izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un lietas materiālus, pamatojoties Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 20.panta 1.punktu, 2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 47.punktu, Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.02.2019., protokols Nr.2, 8.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Buldurjāņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 008 0002, divos atsevišķos īpašumos:

 1. Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu: 7058 008 0003, platība – 2,75 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: „Burātāji”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).
 2. Paliekošais nekustamais īpašums,  kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 008 0002, platība – 7,52 ha, saglabāt nosaukumu “Buldurjāņi”, Indrānu pagasts, Lubānas novads  un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201).

 

9.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei (kadastra numurs īpašumam: 7058 006 0021)

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Dace Almane ziņo par SIA “LATVIJAS MEŽS”, Reģ.Nr.44103058635, juridiskā adrese Tērbatas iela 14 – 1  Valmiera 2019.gada 7.februāra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.07/19/3) par nekustamā īpašuma „Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu trīs atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000190115, 2005.gada 17.oktobrī nostiprināts nekustamais īpašums „Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., kas sastāv no vienas zemes vienības 63,7 ha platībā un mājīpašuma uz tās, dzīvojamā māja – kadastra apzīmējums 7058 006 0021 001 un saimniecības ēka - kadastra apzīmējums 7058 006 0021 002. Saskaņā ar īpašnieka iesniegumu nekustamo īpašumu vēlas dalīt trīs atsevišķos īpašumos, atdalīt zemes vienības daļu ar aptuveno platību 1,2  ha un otru zemes vienības daļu ar aptuveno platību 2 ha.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 5.panta 1.punktu, 22.pantu, saskaņā ar 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 14.punktu, vadoties no Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, ņemot vērā personas iesniegumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas „Administratīvā procesa likuma” 67.pantu,    

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma „Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., īpašuma kadastra numurs: 7058 006 0021, platība – 63,7 ha, sadalei.

 

10.§ Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta piešķirto mērķdotāciju Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) pasākumiem Lubānas vidusskolā, finansējuma nepieciešamību siltumtrases pieslēgumu un siltummezglu izbūves Lubānā būvuzraudzībai, neplānotu lielformāta printera remontu tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā, kā arī mērķdotācijas mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei sadalījumu starp pašvaldības iestādēm un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.02.2019. protokols Nr.2, 9.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Veikt grozījumus pašvaldības 2019. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.
 2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr.3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

6.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.3, 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” 1., 2., 3., pielikums 28.02.2019. saistošo noteikumu Nr.3 redakcijā.

 

Sēde slēgta: plkst.16:00

Sēdes vadītājs, Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2019.gada 6.martā.

Protokolēja: Lita Žeiere

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS

Lubānā

31.01.2019. Nr.1

Sēdi atklāj plkst.14:00

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti: Guntis Klikučs- aizņemts pamatdarbā, Laila Ozoliņa- aizņemta pamatdarbā

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede, Andris Kļaviņš - juriskonsults

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte- kancelejas vadītāja

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2018.gada decembra domes sēdes lēmumu izpildi. 

 1. Par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala nomu.
 2. Par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala nomu.
 3. Par noteikumu Nr.1 “Mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtā finansējuma 2019.gada janvāra - augusta mēnesim sadales kārtība” pieņemšanu.
 4. Par 2018. gada pašvaldības budžeta izpildes apstiprināšanu.
 5. Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2019.gadā.
 6. Par pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plānu.
 7. Par saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu” apstiprināšanu.
 8. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. 9.janvārī Rīgā, izdevniecības “Jumava” telpās notika grāmatas “100 stāstu par Lubānu” prezentācijas pasākums. To apmeklēja vairāki bijušie lubānieši, grāmatā ievietoto stāstu autori un citi interesenti. Pašlaik aktuāls jautājums par projekta- Simtgades pulkstenis realizēšanu. Pasākumam nepieciešami lieli finansiāli ieguldījumi. Būtu nepieciešams sagatavot topogrāfiju, tad plānošana būtu precīzāka. Šodien beidzās piedāvājumu iesniegšana Barkavas ielas asfaltēšanai. Saņemti 3 piedāvājumi, lētākais- apm.48.tūkst. eiro. Janvāra sākumā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Madonas filiāli tika noslēgts līgums par aktīvā nodarbinātības pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanu. Pašlaik tiks nodarbināti 7 bezdarbnieki. Ar 1.februāri darbu uzsāks klientu apkalpošanas speciāliste Kristīna Tropa.

Ivars Bodžs informē par 2018.gada decembra sēdes lēmumu izpildi. 1.pielikumā Pārskats par 2018.gada decembra domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala nomu

Ziņo: Ivars Bodžs

2019. gada 16. janvārī pašvaldībā tika saņemts personas iesniegums par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70580040089 nomu. 16.01.2019. pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv publicēts informatīvais paziņojums par šīs zemes vienības iznomāšanu, nosakot pieteikšanos līdz 23.01.2019. Paziņojumā noteiktajā citu pretendentu pieteikumi netika saņemti. Zemesgabala platība 3,0419 ha, kadastrālā vērtība 2451 EUR.

Pamatojoties uz 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.8. punktu, kurā teikts, ka izsoli var nerīkot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.15 „Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” (apstiprināti ar Lubānas novada domes 2016.gada 30.novembra sēdes protokola Nr.15, 8.§ lēmumu), ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (28.01.2019., protokols Nr.1, 1.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

iznomāt pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 70580040089 personai, kas iesniegusi pieteikumu, slēdzot nomas līgumu uz pieciem gadiem un gada nomas maksu 5% no īpašuma kadastrālās vērtības.

  

2.§ Par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala nomu

Ziņo: Ivars Bodžs

2019. gada 4.janvārī pašvaldībā tika saņemts persona iesniegums par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70580040093 nomu. 07.01.2019. pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv publicēts informatīvais paziņojums par šīs zemes vienības iznomāšanu, nosakot pieteikšanos līdz 15.01.2019. Paziņojums par zemes vienības iznomāšanu publicēts arī 11.janvāra informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas”. Paziņojumā noteiktajā citu pretendentu pieteikumi netika saņemti. Zemesgabala platība 3,1 ha, kadastrālā vērtība 1979 EUR.

Pamatojoties uz 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.8. punktu, kurā teikts, ka izsoli var nerīkot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.15 „Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” (apstiprināti ar Lubānas novada domes 2016.gada 30.novembra sēdes protokola Nr.15, 8.§ lēmumu), ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (28.01.2019., protokols Nr.1, 5.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

iznomāt pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 70580040093 personai, kas iesniegusi pieteikumu, slēdzot nomas līgumu uz pieciem gadiem un gada nomas maksu 5% no īpašuma kadastrālās vērtības.

  

3.§ Par noteikumu Nr.1 “Mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtā finansējuma 2019.gada janvāra - augusta mēnesim sadales kārtība” pieņemšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Pamatojoties uz Finanšu ministrijas 18.12.2018. rīkojumu Nr. 488 “Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam” un atbilstoši 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumiem Nr. 382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (28.01.2019., protokols Nr.1, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

apstiprināt noteikumus Nr.1 „Mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtā finansējuma 2019.gada janvāra - augusta mēnesim sadales kārtība”. 

2.pielikumā noteikumi Nr.1 „Mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtā finansējuma 2019.gada janvāra - augusta mēnesim sadales kārtība” ar trīs pielikumiem

 

4.§ Par 2018. gada pašvaldības budžeta izpildes apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Galvenā grāmatvede I.Logina īsumā informē deputātus par nozīmīgākajiem izdevumiem un ieņēmumiem 2018.gadā. Kopējais ieņēmumu plāns ir izpildīts (faktiskā izpilde pret precizēto budžetu 101 %). 50% no pašvaldības ieņēmumiem veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis. Otrā lielākā sadaļa ieņēmumos ir dotācija no PFIF un mērķdotācijas no valsts budžeta, t.sk. pedagogu atlīdzībai, ambulatorajiem pakalpojumiem, dažādiem sociālajiem mērķiem. Saņemts pirmais finansējums  52 000 EUR no Lauku atbalsta dienesta ES projektam “Autoceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši” pārbūvei.

Visās izdevumu pozīcijās ir plānoto līdzekļu atlikumi, kas veidojušies algu fonda vai preču iegādes ekonomija, kā arī dažu plānoto izdevumu pabeigšanu atliekot uz 2019.gadu. Atlikumā palika arī līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 11,5 tūkst. eiro. Algu fonda ekonomijas ir kultūras, izglītības iestādēs un sociālās aprūpes iestādēs galvenokārt darbinieku slimības dēļ. Algu fonda ekonomija kopā ar darba devēja obligātajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām vairāk nekā 60 tūkstoši eiro. 2018.gadā lielākās investīcijas tika veiktas: 64,6 tūkst.-eiro Ozolu 5, Ozolu 7 un individuālo siltummezglu uzstādīšanai Parka ielas dzīvojamās mājās, 51 tūkst. eiro Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši ceļa posma atjaunošanai, 30,4 tūkst. eiro- ar apkures katla nomaiņu saistītajiem izdevumiem Lubānas vidusskolā. No ceļu fonda līdzekļiem 10 tūkst. eiro izlietots  ielu apgaismojumam, 21,2 tūkst.- pilsētas ielu un 22,7 lauku ceļu uzturēšanas darbiem, t.sk. 12.1 tūkst. grāvju tīrīšana Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši ceļa vienam posmam.

Atbilstoši likuma Par pašvaldībām 21.pantam, kas nosaka, ka, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (28.01.2019., protokols Nr.1, 7.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

apstiprināt 2018.gada novada pašvaldības budžeta izpildes pārskatu:

                                                                                             EUR

pamatbudžets:

              līdzekļu atlikums uz 01.01.2018.                                 428 042

 ieņēmumi                                                                             2 645 800

             izdevumi                                                                   2 627 468

             finansēšana, t.sk. :                                                       -49 883

                         aizņēmumu atmaksa                                        -49 883

             līdzekļu atlikums uz 31.12.2018.                                  396 491

 speciālais budžets:

              līdzekļu atlikums uz 01.01.2018.                                38 730

             ieņēmumi                                                                 98 043

             izdevumi                                                                  84 297

 finansēšana, t.sk. :                                                              -1 812

                         aizņēmumu atmaksa                                    -1 812

 līdzekļu atlikums uz 31.12.2018.                                            50 664

 ziedojumi un dāvinājumi:

              līdzekļu atlikums uz 01.01.2018.                                628

             ieņēmumi                                                                150

             izdevumi                                                                 150

 līdzekļu atlikums uz 31.12.2018.                                            628

3. pielikumā pamatbudžeta ieņēmumi, pamatbudžeta izdevumi atbilstoši valdības funkciju klasifikācijai, pamatbudžeta izdevumi atbilstoši valdības funkciju un ekonomiskajai klasifikācijai, speciālā budžeta un ziedojumu līdzekļu ieņēmumi un izdevumi, ar budžeta grozījumiem papildus piešķirtie asignējumi no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem un līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (pielikums Nr.1, pielikums Nr.2, pielikums Nr.3, pielikums Nr.4, pielikums Nr.5).

  

5.§ Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2019.gadā

Ziņo: Ingrīda Logina

Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” (turpmāk -Noteikumi), noteikts, ka pašvaldībām, kuras administratīvajā teritorijā sniegtos pakalpojumus izmanto citas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji, jāslēdz līgums par viena izglītojamā izmaksām mēnesī pašvaldības izglītības iestādē, kā arī par kārtību, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini. Noteikumu 4.punkts nosaka līguma pielikumā norādīt pašvaldības apstiprinātos izglītības iestādes iepriekšējā saimnieciskajā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un 27.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 “ Kārtība kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4. un 9.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (28.01.2019., protokols Nr.1, 6.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

apstiprināt Lubānas novada pašvaldības izglītības iestāžu 2018.gadā uzskaitītos pamatbudžeta izdevumus par vienu izglītojamo mēnesī pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019.gadā saskaņā ar pielikumu.

4.pielikumā Pamatbudžeta iestādes uzturēšanas ieņēmumu un izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2019.gadā (pielikums Nr.1, pielikums Nr.2, pielikums Nr.3).

  

6.§ Par pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plānu

Ziņo Ingrīda Logina

Atbilstoši Ministru kabineta 11.03.2008. Noteikumu Nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtību” 24.punkta prasībām, kas nosaka, ka pašvaldību speciālo budžetu (pašvaldību ceļu fondu) plāno vidējā (triju gadu) termiņā, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (28.01.2019., protokols Nr.1, 4.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

apstiprināt pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa plānu 2019.-2021.gadam.

5.pielikumā ceļu fonda vidējā termiņa plāns 2019.-2021.gadam uz 1 lapas.

 

7.§ Par saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Galvenā grāmatvede Ingrīda Logina informē deputātus par galvenajām prioritātēm 2019.gada budžetā. 2019.gada pašvaldības budžets šobrīd ir veidots atbilstoši Finanšu ministrijas apstiprinātajiem pamatprincipiem par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam. Visas iestāžu un pasākumu tāmes tika izskatītas domes komitejās, pieaicinot attiecīgās iestādes vadītājus. Tika veiktas dažādas izmaiņas: palielinot vai samazinot plānotos ieņēmumus un izdevumus. Pašvaldība budžeta gadu sāk ar 396 tūkst. eiro līdzekļu atlikumu. 2019.gadā ieņēmumi tiek plānoti 2 483 851 eiro apmērā, bet izdevumi- 2 703 316 eiro, t.i. par 219,4 tūkst lielāki nekā plānotie ieņēmumi, budžeta deficīts tiks finansēts ar līdzekļu uzkrājumu no iepriekšējā gada. Pamatbudžetā galvenā ienākumu daļa ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek plānots 1 193 tūkst, kas ir par 7,5 tūkst mazāk nekā 2018.gadā. Tam par iemeslu ir valsts īstenotā algas nodokļu reforma: palielinot neapliekamo minimumu mazajām algām, kā arī nosakot lielāku atvieglojumu par apgādājamām personām. Otrā lielāka ieņēmumu pozīcija ir dotācijas un mērķdotācijas no valsts budžeta.  Par budžeta prioritārajām jomām 2019.gadā ir noteikta atbalstīto ES projektu īstenošana un citas investīcijas sabiedriskās infrastruktūras uzlabošanai. Lielākie izdevumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada budžetā, tāpat kā līdz šim, plānoti izglītībai, kas uz budžeta noteikumu apstiprināšanas brīdi sastāda 1 258 754 euro, jeb 46,56 % no kopējiem plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem. Kā otro lielāko budžeta izdevumu prioritāti pašvaldība ir noteikusi „Sociālā aizsardzība”  Šiem mērķiem tiek plānoti 454 548 euro, jeb 16,81% no pamatbudžeta izdevumiem. 2019.gadā tiks palielināti atsevišķi pabalsti, t.sk. apkures, veselības aprūpes, bērna piedzimšanas pabalsti. Speciālā budžeta izdevumi tiek plānoti 121 920 euro apmērā. Speciālā budžeta līdzekļus plānots izlietot autoceļu un ielu uzturēšanai un dabas aizsardzības pasākumiem. Speciālā budžeta ieņēmumi 95 tūkst eiro, t.sk. 85 tūkst eiro mērķdotācija ceļu fondam; izdevumi 122 tūkst. eiro. Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2019.gadā paredzēts atmaksāt ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummas 52 472 euro apmērā, t.i. nepilni 3% no ieņēmumiem, neņemot vērā mērķdotācijas.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 2. punktu un 46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (28.01.2019., protokols Nr.1, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.  apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu” saskaņā ar pielikumiem.

2.  atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

      2.1. Saistošos noteikumus Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

      2.2. Saistošie noteikumi Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

6.pielikumā  Saistošie noteikumi Nr.1 Par pašvaldības budžetu 2019.gadampielikums Nr.1pielikums Nr.2pielikums Nr.3pielikums Nr.4pielikums Nr.5pielikums Nr.6.

  

8.§ Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” apstiprināšanu

Ziņo: Andris Kļaviņš

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu ,15.panta pirmās daļas 7.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2  panta pirmo daļu, piekto daļu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas pozitīvo atzinumu (23.01.2019., protokols Nr.1, 4.§)

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”.
 2. Saistošo noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai.
 3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma saņemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas ziņas”.

7.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.2 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības"Paskaidrojuma raksts.

  

Sēde slēgta: plkst.16:00

Sēdes vadītājs: pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2019.gada 5.februārī

Protokolēja: Sandra Līcīte

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS

Lubānā

27.12.2018. Nr.13

Sēdi atklāj plkst.14:00

Sēdi vada: Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Lana Ozoliņa

Sēdē nepiedalās deputāti: Guntis Klikučs

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste, Ingrīda Logina - galvenā grāmatvede, Andris Kļaviņš- juriskonsults

Sēdi protokolē: Lita Žeiere – sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2018.gada novembra domes sēdes lēmumu izpildi.

 1. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15 “Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 31.10.2013. saistošajos noteikumos Nr.19 “Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” apstiprināšanu.

 2.  Par grozījumiem 31.10.2018. domes sēdes lēmumā “Par grāmatas “Simts stāstu par Lubānu” atsavināšanas cenu”.

 3.  Par zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu izsniegšanu zemes robežu pārkārtošanai.

 4.  Par nekustamā īpašuma „Bērzaine”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu.

 5.  Par nekustamā īpašuma „Gravas”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu.

 6.  Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

 7.  Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši grāvju tīrīšanas darbiem.

 8.  Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā.

 9.  Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanas funkciju deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Ģeotelpiskie risinājumi”.

 10.  Par projekta “Dienas centra personām ar garīgā rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā” iesnieguma iesniegšanu.

 11.  Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu.

  Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks sniedz pārskatu par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. 14.decembrī SIA “Kaudzītes AP” dalībnieku sapulce. 17.decembrī darbā par vides dizaina speciālistu tiek pieņemta Tamāra Tiltiņa. 18.decembrī Probācijas dienesta Madonas teritoriālās struktūrvienības gada noslēguma sanāksme. 21.decembrī Madonas, Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes gada noslēguma sanāksme.

   Ivars Bodžs informē par novembra sēdes lēmumu izpildi.

1.§ Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.15 “Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 31.10.2013. saistošajos noteikumos Nr.19 “Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”” apstiprināšanu

Ziņo: Andris Kļaviņš

Pamatojoties uz likumu ”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 14.panta trešo daļu, „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 3.panta trešo daļu, ņemot vērā 2018.gada 19.decembra Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (protokols Nr.12, 3.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.    Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem””.

2.    Saistošo noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai.

3.    Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma saņemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas”.

2.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.15 un paskaidrojuma raksts kopā uz 2 lapām.

 

2.§ Par grozījumiem 31.10.2018. domes sēdes lēmumā “Par grāmatas “Simts stāstu par Lubānu” atsavināšanas cenu”

Ziņo: Tālis Salenieks

Ņemot vērā lielo iedzīvotāju interesi par grāmatu “Simts stāstu par Lubānu”, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g) apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (20.12.2018. protokols Nr.12, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

        Izdarīt grozījumus Lubānas novada pašvaldības domes 31.10.2018. sēdes lēmumā “Par grāmatas “Simts stāstu par Lubānu” atsavināšanas cenu” (protokols Nr.11, 10.§) 1.punktā skaitli 700 aizstājot ar skaitli 800.

 

 3.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu izsniegšanu zemes robežu pārkātošanai

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā 2018.gada 21.novembrī saņemts personas iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.LUB/2.09/18/38), par īpašuma robežu pārkārtošanu starp īpašumiem Miera iela 4, Lubāna, Lubānas novads un Miera iela 4A, Lubāna, Lubānas novads.

Izvērtējot personas iesniegumu par zemes vienību robežu pārkārtošanu starp nekustamajiem īpašumiem Miera iela 4, kadastra Nr.: 7013 004 0033 un Miera iela 4A, kadastra Nr.: 7013 004 0031 , Lubānā, Lubānas novadā izstrādājot zemes ierīcības projektu, konstatēts, ka Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Lubānas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.96, 1998.gada 22.jūlijā nostiprināts nekustamais īpašums Miera iela 4, Lubāna, Lubānas nov., kas sastāv no vienas zemes vienības 1200 m2 un Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Lubānas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.37, 1997.gada 12.novembrī nostiprināts nekustamais īpašums Miera iela 4A, Lubāna, Lubānas nov., kas sastāv no vienas zemes vienības 2508 m2 platībā. Atbilstoši Lubānas novada teritorijas plānojumam nekustamais īpašums Miera iela 4, kadastra Nr.: 7013 004 0033, atrodas teritorijā, kurai plānotā (atļautā) izmantošana noteikta kā savrupmāju apbūves teritorija, un nekustamais īpašums Miera iela 4A, kadastra numurs 7013 004 0031, atrodas teritorijā, kurai plānotā (atļautā) izmantošana noteikta kā savrupmāju apbūves teritorija. Paredzēts pārkārtot robežas starp nekustamajiem īpašumiem Miera iela 4 un Miera iela 4A , kā arī noteikt apgrūtinājumus. Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas.

Pamatojoties uz 02.08.2016. MK noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. punktu, kurā teikts, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus un ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (20.12.2018. protokols Nr.12, 2.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma Miera iela 4, Lubāna, Lubānas nov., kadastra numurs: 7013 004 0033, un īpašuma Miera iela 4A, Lubānā, Lubānas nov., kadastra numurs: 7013 004 0031 zemes robežu pārkārtošanai.

 

4.§ Par nekustamā īpašuma „Bērzaine”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā 2018.gada 11.decembrī saņemts personas iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.09/18/45) par nekustamā īpašuma „Bērzaine”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.173, 1998.gada 22.maijā nostiprināts nekustamais īpašums „Bērzaine”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs 7058 015 0003, kas sastāv no divām zemes vienībām 16,6 ha kopplatībā (kadastra apzīmējumi 70580140042, 70580150003). Saskaņā ar personas iesniegumu tiek lūgts no nekustamā īpašuma „Bērzaine”, Indrānu pagasts, Lubānas novads atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7058 015 0003 10,2 ha platībā.

Ņemot vērā augstāk minēto, iesniegumu, izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un lietas materiālus, pamatojoties Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 20.panta 1.punktu, 2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 47.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (20.12.2018. protokols Nr.12, 4.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Bērzaine”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 015 0003, divos atsevišķos īpašumos:

1.      jaunizveidotajai atdalītajai zemes vienībai, kadastra apzīmējums 7058 015 0003, platība – 10,2 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: „Lategles”, zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201);

2.      paliekošajam nekustamajam īpašumam,  kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 014 0042, platība – 6,4 ha, saglabāt nosaukumu “Bērzaine”, zemes lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201).

 

5.§ Par nekustamā īpašuma „Gravas”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā 2018.gada 10.decembrī saņemts personas iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.09/18/42) par nekustamā īpašuma „Gravas”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. 

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, saskaņā ar personas iesniegumu, pamatojoties Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 20.panta 1.punktu, un 1.panta 14.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.punkta 3.daļas 1.punktu un ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (20.12.2018. protokols Nr.12, 5.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Gravas”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 016 0145, divos atsevišķos īpašumos:

1.      jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt divas zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu: 7058 005 0102, platība – 8,4 ha un 7058 013 0059, platība – 7,5 ha piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: „Lānu gravas”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201);

2.      paliekošais nekustamais īpašums,  kurš sastāv no 1 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0145, platība – 5,7 ha, saglabāt nosaukumu “Gravas”, Indrānu pagasts, Lubānas novads  un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101) .

 

6.§ Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

Ziņo:Andris Kļaviņš

Lubānas novada dome 2018.gada 28.decembra domes sēdē, izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta uz personas 2018.gada 6.jūnija iesnieguma pamata, konstatēja, ka 2018. gada 6.jūnijā Lubānas novada pašvaldība saņēma personas iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar  Nr. LUB/2.10/18/137), kurā lūdz anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu iesniedzējam piederošā īpašumā iesniegumā norādītām personām (turpmāk tekstā – Deklarētās personas). Iesniegumā tiek norādīts, ka Deklarētās  personas norādītajā adresē nedzīvo un tām nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā no īpašuma iegādes brīža. Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu tika ierosināta administratīvā lieta.

Pamatojoties uz augstāk minēto, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 1., 3.pantu, 11.pantu, 12.panta 1.daļu, Administratīvā procesa likuma 59.panta 1 un 2.daļu, 63.panta 1.daļas 1.punktu un ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (20.12.2018. protokols Nr.12, 3.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Anulēt Deklarētājām personām deklarēto dzīvesvietu iesniedzējam piederošajā īpašumā.

 

7.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši grāvju tīrīšanas darbiem

Ziņo: Ivars Bodžs

Lai nodrošinātu pašvaldības autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši funkcionalitāti un veiksmīgi atvadītu ūdeni no ceļa posmā no 1,000 km līdz 1,750 km, ņemot vērā to, ka šis ceļa posms nav ietverts pašvaldības realizētā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros finansētā ceļa un tilta pārbūves projekta apjomos, balstoties uz SIA “Ceļi un tilti” sagatavoto finanšu piedāvājumu (pielikumā), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  15. panta pirmās daļas 2. punktu un  21. panta pirmās daļas 2 punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (20.12.2018. protokols Nr.12, 6.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 12 151 EUR finansējumu pašvaldības autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši grāvju posmā no 1,000 km līdz 1,750 km tīrīšanai no speciālā budžeta (ceļu fonda) līdzekļiem, izdarot attiecīgus grozījumus 2018.gada pašvaldības budžetā.

 

8.§ Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā

Ziņo: Ivars Bodžs

Noklausoties Lubānas novada sociālā dienesta direktores I.Līberes informāciju, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13. un 27.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (20.12.2018. protokols Nr.12, 8.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izdarīt grozījumus Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā (apstiprināts 30.01.2018., protokols Nr.1, 13.§) sadaļā Lubānas novada sociālais dienests 99.punktā, skaitli 504 aizstājot ar skaitli 530 un skaitli 1 ar 1,5.

 

9.§ Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanas funkciju deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Ģeotelpiskie risinājumi”

Ziņo: Ivars Bodžs

2018.gada 31.decembrī abpusēji vienojoties tiek izbeigts 2011.gada 2.novembrī noslēgtais līgums ar SIA „GEO Mērniecība”, reģ.Nr.45403028111 “Par Lubānas novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzturēšanu un izmantošanu pašvaldības vajadzībām”.

Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sestā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi (turpmāk – ADTI) atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai ADTI specifikācijai, veic iesniegtās informācijas pārbaudi un nodrošina datubāzes darbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Pašvaldība nosaka ADTI iesniegšanas un pieņemšanas kārtību.

Ņemot vērā konstatētos faktus un iepriekš minēto, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 42.panta pirmo daļu, 45.panta otro un trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu, Ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sesto un septīto daļu, SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” 02.12.2018. iesniegumu (saņemts pašvaldībā 17.12.2016. un reģistrēts ar Nr.LUB/2.08/18/955) un Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo (20.12.2018. protokols Nr.12, 8.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.        Slēgt deleģēšanas līgumu par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes uzturēšanas funkciju nodošanu ar SIA „ Ģeotelpiskie risinājumi”, reģistrācijas Nr.43603041044, uz termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim.

2.      Apstiprināt pašvaldības funkciju deleģēšanasa līguma projektu.

 

10.§ Par projekta “Dienas centra personām ar garīgā rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā” iesnieguma iesniegšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Atsaucoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2018.gada 27.jūnija uzaicinājumu iesniegt 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projekta iesniegumu otrajā atlases kārtā,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.      Iesniegt Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1.”Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā projektu “Dienas centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā” ar projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 91 298.00 EUR, no kurām 72 436.15 EUR ir ERAF finansējums un 3 423.67 EUR Valsts budžeta dotācija.

2.      Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projektam 15 438.18 EUR apmērā.

 

11.§ Par saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar saņemto finansējumu no Lauku atbalsta dienesta ELFLA projektam “Autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši posma pārbūve”, papildus līdzekļu nepieciešamību deinstitucionalizācijas un nodarbinātības pasākumiem, patērētās elektroenerģijas izdevumiem pilsētas estrādē, kā arī veicamajiem grozījumiem iestāžu un pasākumu ieņēmumu/izdevumu tāmēs atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (20.12.2018. protokols Nr.12  7.§.) pozitīvo atzinumu

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.      Veikt grozījumus pašvaldības 2018. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.

2.      Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr.14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr.14 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

9.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.14, 30.01.2018. saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2018.gada budžetu” 1., 2., 3., 4., 6. pielikums 29.11.2018. saistošo noteikumu Nr.14 redakcijā kopā uz 26 lapām.

 

Sēde slēgta: plkst.16:00

Sēdes vadītājs, pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts: 2019.gada 03.janvārī.

Protokolēja: Lita Žeiere

DOMES SĒDES PROTOKOLS

Lubānā

29.11.2018. Nr.12

Sēdi atklāj plkst.14:00

Sēdi vada: Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Lana Ozoliņa

Sēdē nepiedalās deputāti: Guntis Klikučs

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste, Ingrīda Logina - galvenā grāmatvede, Andris Kļaviņš- juriskonsults

Sēdi protokolē: Lita Žeiere – sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2018.gada oktobra domes sēdes lēmumu izpildi.

 1. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Barkavas iela 8, Lubāna, Lubānas nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 004 0068 sadalei.

 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu izsniegšanu zemes robežu pārkārtošanai.

 3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov. otro izsoli.

 4. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu.

 5. Par ceļa servitūta nodibināšanu un līguma noslēgšanu ar AS „Latvijas valsts meži” Lubānas novada pašvaldības valdījumā esošā nekustamajā īpašumā “Veckrieviņi”.

 6. Par zemes gabalu īstermiņa nomu.

 7. Par debitoru parādu izslēgšanu no bilances.

 8. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu dūmeņa nomaiņai pašvaldības ēkai "Tautas nams" Meirānos.

 9. Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu.

Lubānas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja S.Līcīte informē, ka saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 43.pantu un pamatojoties uz Lubānas novada vēlēšanu komisijas 09.11.2018. sēdes protokolu Nr.2, darbam Lubānas novada pašvaldības domē izvirzīts deputāta kandidāts Ainārs Spridzēns (vēlētāju apvienība "Kopā varam vairāk"), sakarā ar deputāta Māra Valera (vēlētāju apvienība "Kopā varam vairāk") pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks sniedz pārskatu par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. 1.novembrī Rīgā, Latvijas Pašvaldību savienības domes sēde. 11.novembrī grāmatas “Simts stāstu par Lubānu” atvēršanas svētki un Lāpu gājiens uz pilsētas Vecajiem kapiem, pārdošanai atsavinātās 700 grāmatas pieprasītas, gandrīz jau visas pārdotas. 13.novembrī brauciens uz Madonas, Cesvaines, Lubānas un Varakļānu apvienoto būvvaldi saņemt autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši pārbūves būvdarbu projekta dokumentāciju. 16.novembrī Rīgā svētku pieņemšana pie Valsts Prezidenta. Šodien tika atvesta un uzstādīta pilsētas lielā egle, iedegšanas pasākums plānots 7.decembrī plkst.18.00.

Ivars Bodžs informē par oktobra sēdes lēmumu izpildi.

1.pielikumā Pārskats par oktobra domes sēdes lēmumu izpildi uz vienas lapas.

1.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Barkavas iela 8, Lubāna, Lubānas nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 004 0068 sadalei

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā 2018.gada 13.novembrī saņemts personas iesniegums (reģistrēts 2018.gada 13.novembrī ar Nr. LUB/2.09/18/35) par nekustamā īpašuma Barkavas iela 8, Lubāna, Lubānas nov., zemes vienības sadalīšanu divās zemes vienībās. Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Lubānas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000119284, 2005.gada 30.decembrī nostiprināts nekustamais īpašums Barkavas iela 8, Lubāna, Lubānas nov., kas sastāv no vienas zemes vienības 3464 m2 platībā. Saskaņā ar īpašnieka iesniegumu nekustamā īpašuma zemes vienību vēlas dalīt divās zemes vienībās, atdalīt zemes vienības daļu ar aptuveno platību 1630 m2. Pamatojoties uz 02.08.2016. MK noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. punktu, kurā teikts, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.11.2018. protokols Nr.11, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma Barkavas iela 8, Lubāna, Lubānas nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 004 0068, sadalei.

2.pielikumā Projekta izstrādes nosacījumi nekustamā īpašuma Barkavas iela 8, Lubāna,  Lubānas nov., zemes vienības kadastra apzīmējums: 7013 004 0068 sadalei.

  

2.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu izsniegšanu zemes robežu pārkārtošanai

Ziņo: Dace Almane

Izskatot nekustamā īpašuma „Upenes”, Lubānas novads īpašnieka un nekustamā īpašuma Rugāju iela 10A, Lubānas novads īpašnieka kopēju iesniegumu (reģistrēts 2018.gada 15.novembrī Nr.LUB/2.09/18/36) ar lūgumu atļaut pārkārtot robežas starp nekustamajiem īpašumiem „Upenes” un Rugāju iela 10A, Lubānas novadā izstrādājot zemes ierīcības projektu, konstatēts: ka

Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.252, 1999.gada 25.augustā nostiprināts nekustamais īpašums “Upenes”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, kas sastāv no vienas zemes vienības 8189 m2 platībā un Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Lubānas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000534770, 2014.gada 4.jūlijā nostiprināts nekustamais īpašums Rugāju iela 10A, Lubāna, Lubānas nov., kas sastāv no vienas zemes vienības 4418 m2 platībā. Atbilstoši Lubānas novada teritorijas plānojumam nekustamais īpašums „Upenes”, kadastra numurs: 7058 011 0053, atrodas teritorijā, kurai plānotā (atļautā) izmantošana noteikta - zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, bet nekustamais īpašums Rugāju iela 10A, kadastra numurs 7013 005 0161, atrodas teritorijā, kurai plānotā (atļautā) izmantošana noteikta kā individuālo dzīvojamo māju apbūve. Paredzēts pārkārtot robežas starp nekustamajiem īpašumiem „Upenes” un Rugāju iela 10A, kā arī noteikt apgrūtinājumus. Zemes ierīcības likuma 8.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka zemes ierīcības projekts izstrādājams starpgabalu likvidēšanai vai daļu no zemes vienību apmaiņai, pārkārtojot zemes vienību robežas. Pamatojoties uz iepriekš minēto un ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.11.2018. protokols Nr.11, 7.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma “Upenes”, Indrānu pag., Lubānas nov. un īpašuma Rugāju iela 10A, Lubānā, Lubānas nov., zemes robežu pārkārtošanai.

3.pielikumā Projekta izstrādes nosacījumi nekustamo īpašumu Upenes, Indrānu pagasts, Lubānas novads un Rugāju ielas 10A, Lubāna, Lubānas nov., robežu pārkārtošanai, kopā uz 2 lapām.

 

3.§ Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov. otro izsoli 

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldības dome 27.09.2018. (protokols Nr.10, 4.§) lēma par pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi” Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 7058 004 0127 pārdošanu mutiskā izsolē. Tika apstiprināta nekustamā īpašuma “Grantiņi” nosacītā cena 2200 EUR un Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 15.10.2018. publicēts oficiālais paziņojums par izsoli (oficiālās publikācijas Nr.2018/203.IZ11). Izsoles datums tika noteikts 20.11.2018., pieteikumu iesniegšanas pēdējais datums 19.11.2018. Paziņojumā noteiktajā laikā neviens pieteikums netika saņemts.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 31.panta 1.daļu, kurā teikts, ka, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, izsole ar augšupejošu soli atzīstama par nenotikušu, 32.panta 1.daļas 1.punktu, kurā teikts, ka, ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu, var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.11.2018. protokols Nr.11, 1.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Atzīt pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi” Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 7058 004 0127 izsoli par nenotikušu.
 2. Rīkot pašvaldības nekustamā īpašuma „Grantiņi” Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 7058 004 0127 otro izsoli ar augšupejošu soli.
 3. Apstiprināt īpašuma nosacīto cenu 1760 EUR.
 4. Izpilddirektoram organizēt nekustamā īpašuma otro izsoli.

 

4.§ Par dzīvojamās telpas izīrēšanu

Ziņo: Andris Kļaviņš

2018.gada 22.novembrī Lubānas novada pašvaldība saņēma personas iesniegumu (reģistrācijas Nr.LUB/2.10/18/345), kurā lūdz piešķirt dzīvojamo platību Oskara Kalpaka ielā 25-1, Lubānā, Lubānas novadā, ņemot vērā, ka ir pašvaldības jaunais speciālists, strādā Lubānas novada pašvaldības administrācijā no 2017.gada 21.novembra. 2012.gada 28.jūnija Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr.7) 23.3.1.apakšpunkts nosaka, ka “vispārējā kārtībā ar labiekārtotu dzīvojamo telpu nodrošina pašvaldības, valsts iestāžu un pašvaldības administratīvajā teritorijā esošu uzņēmumu jaunos speciālistus, kas atrodas darba attiecības ne ilgāk kā divus gadus no palīdzības pieprasīšanas brīža pašvaldībai un to darba vieta atrodas pašvaldības teritorijā”. Noteikumu Nr.7) 15.1.10.apakšpunkts nosaka, ka “šo noteikumu 23.3.1.minētajā gadījumā personas iesniedz iestādes vai uzņēmuma vadītāja apliecinājumu par nodibinātajām darba attiecībām un to ilgumu”. Pašvaldības rīcībā ir 2017.gada 21.novembrī noslēgts darba līgums starp pašvaldību un personu. Līguma 1.3.punkts nosaka, ka līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Ņemot vērā personas iesniegumu un tajā norādīto informāciju un to, ka pašvaldība ir personas darba devējs, un to, ka par apliecinājumu ir uzskatāms uz nenoteiktu laiku noslēgtais darba līgums, persona ir uzskatāma par pašvaldības teritorijā esoša uzņēmuma jauno speciālistu Noteikumu Nr.7 23.3.1.apakšpunkta izpratnē, tādējādi persona ir tiesīga saņemt Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā - pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšana. Noteikumu Nr.7) 18.punkts nosaka, ka „Lubānas novada pašvaldības dome iesniegtos dokumentus reģistrācijas secībā 30 kalendāro dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža izskata un pieņem lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu palīdzības reģistrā vai lēmumu par personas izslēgšanu no palīdzības reģistra”.

Noklausījusies un izvērtējusi Ivara Bodža sniegto informāciju, pamatojoties uz Lubānas novada saistošo noteikumu Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 18.punktu un 15.1.10., 23.3.1., apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.11.2018. protokols Nr.11, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Atzīt personu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā: pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās platības izīrēšana;

2. Iekļaut personu palīdzības reģistrā Nr.1. „Lubānas novada pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai” 2.grupa citas personas, kuras ar šo palīdzību nodrošināmas vispārējā kārtībā.

3. Izīrēt personai dzīvojamo platību Oskara Kalpaka ielā 25-1, Lubānā, Lubānas novadā.

 

5.§ Par ceļa servitūta nodibināšanu un līguma noslēgšanu ar AS „Latvijas valsts meži” Lubānas novada pašvaldības valdījumā esošā nekustamajā īpašumā “Veckrieviņi”

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā- Pašvaldība) 2018.gada 23. novembrī  saņēma AS „Latvijas valsts meži”, turpmāk tekstā “Uzņēmums”, iesniegumu ar lūgumu noslēgt ceļa servitūta tiesību līgumu par apgrūtinājuma  - ceļa servitūts nodibināšanu pašvaldības valdījumā esošā nekustamā īpašuma „Veckrieviņi”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, kadastra numurs 7058 008 0011, zemes vienībā (kadastra apzīmējums 7058 008 0011) 0,084 ha platībā (turpmāk tekstā – Kalpojošais nekustamai īpašums) par labu AS “Latvijas valsts meži” valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam “Lubānas masīvs”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, kadastra Nr.7058 008 0015 sastāvā ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7058 004 0111, ar tiesībām būvēt, pārbūvēt, lietot un uzturēt ceļa posmu, kur tiek nodibināts servitūts. Ceļa servitūta raksturojušie lielumi: ceļa posma garums – 120,0 metri; ceļa posma platums ar sāngrāvjiem – 7,0 metri. Uzņēmums iesniegumam pievienojis ceļa servitūta līguma projektu ar zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu, kur iezīmēts servitūta ceļš.

Uzņēmuma ceļa servitūts nepieciešams, lai Uzņēmums un/vai tā pilnvarotas personas varētu nokļūt uz Uzņēmuma valdījumā esošā nekustamā īpašuma “Lubejas mežs”, kadastra numurs 7068 012 0054,  sastāvā ietilpstošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7068 016 0040 (turpmāk tekstā – Valdošais nekustamais īpašums) un īstenotu savu saimniecisko darbību – meža apsaimniekošanu, ieguldot uzņēmuma līdzekļus servitūta ceļa posma būvniecībai,  uzturēšanai un uzlabošanai. Šobrīd šim ceļa posmam jau ir ceļa servitūta statuss, taču nav norādīts konkrēts īpašums vai lietotājs,  kuram par labu servitūts ir nodibināts, līdz ar to AS “Latvijas valsts meži” nav tiesību veikt ceļa būvniecību un vēlāk ieguldīt savus līdzekļus šī ceļa uzturēšanā vai uzlabošanā. 2011.gada 26.maijā Kalpojošais nekustamais īpašums iznomāts fiziskai personai noslēdzot zemes nomas līgumu Nr.14. Līguma 1.5.punkts nosaka, ka “zemes vienības lietošanas tiesību aprobežojumi un servitūti noteikti saskaņā ar zemes robežu plānu”.  Ņemot vērā, ka iznomātajam Kalpojošajam nekustamajam īpašumam zemes nomas līguma noslēgšanas brīdī jau bija reģistrēts apgrūtinājums  - servitūta ceļš, kuru šobrīd iesniegumā lūdz nodibināt par labu Uzņēmumam, uzskatāms, ka nomnieks noslēdzot līgumu ir piekritis minētā apgrūtinājuma pastāvēšanai. Konstatēts, ka Uzņēmumam nav citi tuvumā esoši ceļi kā piekļūt Valdošajam nekustamajam īpašumam, lai efektīvi īstenotu saimniecisko darbību.

No Latvijas Republikas Civillikuma 1156.panta izriet, ka ar ceļa servitūtu var piešķirt tiesību uz braucamo ceļu. Civillikuma 1231.pants nosaka, ka servitūtus nodibina ar likumu, ar tiesas spriedumu, ar līgumu vai testamentu. Likuma par pašvaldībām 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka “pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”. Noklausoties I.Bodža sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Civillikuma 1130.pantu, 1131.pantu, 1156.pantu un 1231.panta 3.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.11.2018. protokols Nr.11, 4.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Nodibināt ceļa servitūtu pašvaldības valdījumā esošā nekustamā īpašuma „Veckrieviņi”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, kadastra Nr.7058 008 0011, zemes vienībā (kadastra apzīmējums 7058 008 0011) 0,084 ha platībā (platība var tikt precizēta, izdarot instrumentālo uzmērīšanu) par labu AS “Latvijas valsts meži” valdījumā esošajam nekustamajam īpašumam “Lubānas masīvs” Indrānu pagasts, Lubānas novads, kadastra Nr. 7058 008 0015, sastāvā ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7058 004 0111, ar tiesībām būvēt, pārbūvēt, lietot un uzturēt ceļa posmu, kur tiek nodibināts servitūts, noslēdzot ceļa servitūta līgumu ar AS „Latvijas Valsts meži” iesniegtajā redakcijā.

4.pielikumā Līguma projekts un zemes robežu plāns, kopā uz 3 lapām.

 

6.§ Par zemes gabalu īstermiņa nomu

Ziņo: Ivars Bodžs

2018.gada 19.oktobrī tika saņemts personas iesniegums (reģistrēts ar Nr.LUB/2.10/18/327) par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes vienību ar kadastra Nr. 7058 004 0024 un 7058 004 0157 īstermiņa nomu. Paziņojums par nomas tiesību izsoli tika publicēts 23.oktobrī pašvaldības tīmekļvietnē. Paziņojumā noteiktajā laikā citi pieteikumi netika saņemti.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. punktu, kurā teikts, ka zemesgabala minimālā nomas maksa vai neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības minimālā maksa gadā ir 28 euro,  29.8.punktu, kurā teikts, ka rakstisku vai mutisku izsoli var nepiemērot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents un Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 15 „Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” (apstiprināti ar Lubānas novada domes 2016.gada 30.novembra sēdes protokola Nr.15, 8.§ lēmumu), ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.11.2018. protokols Nr.11, 6.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības, kadastra apzīmējums: 7058 004 0024, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 1,1 ha platībā zemes nomas maksu 51,70 EUR gadā un noslēgt zemes nomas līgumu ar personu uz laiku līdz 2024.gada 1.decembrim.
 2. Apstiprināt rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības, kadastra apzīmējums: 7058 004 0157, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, 2,1 ha platībā zemes nomas maksu 98,70 EUR gadā un noslēgt zemes nomas līgumu ar personu uz laiku līdz 2024.gada 1.decembrim.

  

7. § Par debitoru parādu izslēgšanu no bilances

Ziņo: Ingrīda Logina

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem šaubīgo debitoru sastāvā uzskaitīti parādi par dzīvojamo telpu īri Indrānu pagastā kopsummā par 466,95 euro, t.sk.: 

Vārds, uzvārds Adrese

Parāda rašanās gads (janv.-marts) 2006.     

2007.  2008. Kopā
Persona Nr.1 Adrese Nr.1 82,81 82,25 20,70 185,76
Persona Nr.2 Adrese Nr.2 51,90 51,91 12, 98 116,79
Persona Nr.3 Adrese Nr.3 38,13 16,65 16,65 71,43
Persona Nr.4 Adrese Nr.4 41,32 41,32 10,33 92,97
  Kopā 214,16 192,13 60,66 466,95

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra informāciju, Persona Nr.2 mirusi. Pārējo debitoru prasību iestāšanās laiks pārsniedz desmit gadus un parādu piedziņa tiesiskā ceļā nav iespējama, jo Civillikuma 1895. pantā noteikts, ka: “Visas saistību tiesības, kuras nav noteikti izņemtas no noilguma ietekmes un kuru izlietošanai nav likumā noteikti īsāki termiņi, izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.11.2018. protokols Nr.11, 8.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Sakarā ar fiziskās personas nāvi un pārējo parādu piedziņas noilgumu, izslēgt no bilances šādus debitoru parādus: Persona Nr.1 – 185,76 euro, Persona Nr.2 –  116,79 euro, Persona Nr.3 – 71,43 euro, Persona Nr.4–  92,97 euro.

 

8.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu dūmeņa nomaiņai pašvaldības ēkai "Tautas nams" Meirānos

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Meirānu Tautas nama vadītājas I.Aizsilnieces 28.11.2018. iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 28.11.2018. Nr. LUB/2.08/18/907), ņemot vērā skursteņslaucītāju amata meistara Raita Zariņa  20.10.2018. apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes aktā Nr.18215 (pielikums Nr.1) noteikto aizliegumu ekspluatēt dūmvadu, balstoties uz tāmi Nr.2018/11-5 (pielikums Nr.2), lai nodrošinātu pašvaldības iestādes Meirānu Tautas nams darbību, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  15. panta 5. punktu un  21. panta pirmās daļas 2 punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 2209,67 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem pašvaldības īpašuma “Tautas nams” Meirānos Indrānu pagastā apkures sistēmas dūmeņa nomaiņai, izdarot attiecīgus grozījumus 2018.gada pašvaldības budžetā.

5.pielikumā apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts Nr.18215 un lokālā tāme Nr.2018/11-5, kopā uz 2 lapām.

 

9.§ Par saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar saņemto finansējumu no Labklājības ministrijas un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dažādiem sociālajiem mērķiem, darba devēja pabalsta sakarā ar bērna piedzimšanu izmaksu, ārkārtas neatliekama Meirānu Tautas nama ēkas dūmeņa remonta nepieciešamību, papildus finansējuma nepieciešamību iegādāto metāla konteineru piegādes izmaksām, Lubānas bibliotēkai SIA “Līgatnes papīrs” piešķirtā dāvinājuma līdzekļu izlietojumu, kā arī veicamajiem grozījumiem iestāžu un pasākumu ieņēmumu/izdevumu tāmēs atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (26.11.2018. protokols Nr.11, 9.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Veikt grozījumus pašvaldības 2018. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.
 2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1.   Saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2.   Saistošie noteikumi Nr.13 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

6.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.13, 30.01.2018. saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2018.gada budžetu” 1., 2., 3., 4. pielikums 29.11.2018. saistošo noteikumu Nr.13 redakcijā kopā uz 24 lapām.

 

Sēde slēgta: plkst.15:30

Sēdes vadītājs, pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts: 2018.gada 03.decembrī.

Protokolēja: Lita Žeiere

DOMES SĒDES PROTOKOLS

Lubānā

31.10.2018. Nr.11

Sēdi atklāj plkst.14:00

Sēdi vada: Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Laila Ozoliņa, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte

Sēdē nepiedalās deputāti: Sandra Valaine, Māris Valers, Guntis Klikučs

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste, Ingrīda Logina - galvenā grāmatvede

Sēdi protokolē: Lita Žeiere – sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2018.gada septembra domes sēdes lēmumu izpildi.

 1. Par deputāta Māra Valera pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa.

 2.  Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nomināciju piešķiršanu.

 3.  Par vidējās paaudzes tautas deju kolektīva izveidi Meirānu Tautas namā.

 4.  Par Lubānas vidusskolas attīstības plāna 2018./2019. – 2020./2021. mācību gadam saskaņošanu.

 5.  Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma, “Klintis” Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu.

 6.  Par adreses “Bites Lejas”, Indrānu pag., Lubānas nov. un “Vēverāji” Indrānu pag., Lubānas nov. likvidēšanu.

 7.  Par nosaukuma maiņu īpašumam no „Tūjas – Nagliņas” uz „Vecumi – Lielpurvu ceļš”, Indrānu pag., Lubānas nov.

 8.  Par finanšu līdzekļu piešķiršanu būvprojekta “Dienas centra izbūve “Eglājos”” izstrādei.

 9.  Par Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva izmaiņu apstiprināšanu.

 10.  Par grāmatas “Simts stāstu par Lubānu” atsavināšanas cenu.

 11. Par finansējuma piešķiršanu metāla konteineru iegādei un uzstādīšanai Jaunajos kapos.

 12.  Par mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai.

 13.  Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2018.gada septembra – decembra mēnesī.

 14.  Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu.

Tālis Salenieks ierosina no darba kārtības izņemt 7.punktu Par nosaukuma maiņu īpašumam no „Tūjas – Nagliņas” uz „Vecumi – Lielpurvu ceļš”, Indrānu pag., Lubānas nov., jo šis jautājums zaudējis aktualitāti. Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks sniedz pārskatu par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. 4.oktobrī tikšanās izdevniecībā “Jumava”, lai vienotos par grāmatas “Simts stāstu par Lubānu” izdošanas jautājumiem. Grāmata būs gatava 6. vai 7.novembrī, atvēršanas svētki notiks 11.novembrī. 12.oktobrī tikšanās Madonā ar Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes vadību un SIA “4 stils” par Lubānas pilsētas kluba piebūves projektēšanas jautājumiem. 18.oktobrī notika Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēde.

Ivars Bodžs informē par septembra sēdes lēmumu izpildi.

1.pielikumā Pārskats par septembra domes sēdes lēmumu izpildi uz vienas lapas.

1.§ Par deputāta Māra Valera pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa 

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldība 2018.gada 17.oktobrī saņēma Lubānas novada pašvaldības domes deputāta Māra Valera iesniegumu (reģ. LUB/2.10/18/326), kurā lūdz atbrīvot viņu no Lubānas novada pašvaldības domes deputāta pienākumiem uz paša vēlēšanos ar 2018.gada 19.oktobri. Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma (turpmāk tekstā – Likums) 3.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka “Deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa ar brīdi, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanu sakarā ar deputāta rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu”. Likuma 3.panta trešā daļa nosaka, ka “Deputāts var iesniegt personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu jebkura iemesla dēļ”. Likuma 3.panta ceturtā daļa nosaka, ka “Lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis deputāta personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu. Ja šādu lēmumu dome nepieņem, attiecīgā deputāta pilnvaras izbeidzas ar dienu, kas seko attiecīgajai domes sēdes dienai.” Ņemot vērā Māra Valera iesniegumu, pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 3.panta trešo un ceturto daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (29.10.2018. protokols Nr.10, 9.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Izbeigt Lubānas novada pašvaldības domes deputāta Māra Valera deputāta pilnvaras no 2018.gada 31.oktobra.
 2. Informēt Lubānas novada vēlēšanu komisiju.

  

2.§ Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nomināciju piešķiršanu

Ziņo: Iveta Peilāne

Iveta Peilāne iepazīstina ar Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvajiem atzinumiem par pašvaldības apbalvojuma “Lubānas novada gada cilvēks” nomināciju piešķiršanu. Pamatojoties uz 2009.gada 9.decembra nolikumu Nr.12 par pašvaldības apbalvojumu „Lubānas novada GADA cilvēks” ir saņemti 15 iesniegumi, bet 2 iesniegumi no tiem par vienu un to pašu personu. Visi pieteikumi atbilst nolikuma noteiktajiem kritērijiem. 

2.1. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks” nodibinājuma “Broņislavas Martuževas fonds “RAKSTĪTĀJA”” valdes priekšsēdētājai Annai Eglienai par nozīmīgu ieguldījumu dzejnieces Broņislavas Martuževas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā, kā arī Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā.

2.2. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks kultūrā” Lubānas novada pašvaldības kultūras darba speciālistei Ilzei Krauklei par aktīvu darbu Lubānas novada kultūras mantojuma un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanā, jaunu kultūras objektu izveidē un Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā.

2.3. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu “Gada cilvēks labdarībā” tautisko deju skolotājai Inesei Straumei par ieguldījumu brīvprātīgā darba veidā, palīdzot nodrošināt sekmīgu Lubānas novada amatiermākslas kolektīvu dalību XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.

2.4. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada jaunietis” Lubānas novada iedzīvotājam Uģim Mihelsonam par ieguldījumu pozitīva jaunieša tēla veidošanā un aktīvu darbu Lubānas novada Jauniešu centrā un tā atpazīstamības veicināšanā.

2.5. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Lauku sētas saimnieks” zemnieku saimniecības “Ceriņi” īpašniekiem Ritmai un Aināram Spridzēniem par ieguldījumu lauku vides sakopšanā, bioloģiskās lauksaimniecības kopšanā un lauku tūrisma popularizēšanā.

2.6. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks savā amatā” Meirānu Tautas nama vadītājai Ingai Aizsilniecei par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību.

2.7. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks savā amatā” Lubānas Mākslas skolas skolotājai un filcētājai Dacei Rudzītei par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību un Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā.

2.8. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks savā amatā” Lubānas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” skolotāja palīgam Sandrai Puķītei par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību.

2.9. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Laila Ozoliņa), nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks sportā” Lubānas vidusskolas sporta skolotājam un orientēšanās sporta trenerim Jānim Lejiņam par nozīmīgu ieguldījumu orientēšanās sporta attīstīšanā un novada vārda popularizēšanā.

2.10. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Lubānas novada iedzīvotājai Maijai Galejai par ilggadēju godprātīgu darbu un ieguldījumu sava novada un tā iedzīvotāju labā.

2.11. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Iveta Peilāne), nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Lubānas novada iedzīvotājai Mirdzai Ozoliņai par ilggadēju godprātīgu darbu un ieguldījumu sava novada un tā iedzīvotāju labā.

2.12. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Lubānas novada iedzīvotājam Jānim Kalniņam par ilggadēju godprātīgu darbu un ieguldījumu sava novada un tā iedzīvotāju labā.

2.13. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Lubānas novada iedzīvotājai Mārītei Kotānei par ilggadēju godprātīgu darbu un ieguldījumu sava novada un tā iedzīvotāju labā. 

 

3.§ Par vidējās paaudzes tautas deju kolektīva izveidi Meirānu tautas namā

Ziņo: Iveta Peilāne

Lubānas novada pašvaldība 19.10.2018. ir saņēmusi iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.08/18/789)  no  Meirānu Tautas nama vadītājas Ingas Aizsilnieces. Savā iesniegumā viņa pamatojoties uz 01.10.2018. tautas deju kolektīva dalībnieku iesniegumus, lūdz izskatīt vidējās paaudzes tautisko deju kolektīva veidošanas iespēju Meirānu Tautas namā. Iesniegtie dokumenti atbilst Lubānas novada pašvaldības apstiprinātajiem noteikumiem Nr.7 “Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība  finansē amatiermākslas kolektīvus.“ (29.12.2015., protokols Nr.17, 1.§.) Meirānu tautas namā uz šo brīdi darbojas četri amatiermākslas kolektīvi: Senioru tautas deju kolektīvs “Meirāni”, sieviešu deju grupa “Magones”, tradīciju kopa “Sietiņš” un amatierteātris “Zeltrači”. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (22.10.2018. protokols Nr.10, 2.§) neviennozīmīgo balsojumu, jautājums tiek virzīts izskatīšanai domes sēdē.

Laila Ozoliņa: Pamatojoties uz noteikumu Nr.7 “Kārtība kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus” 7.1. punktu, nav lietderīgi un nepieciešami izvedot šādu deju kolektīvu tik mazā pašvaldībā. It sevišķi, ja šādu pakalpojumu pašvaldība saviem iedzīvotājiem jau piedāvā – ir gan senioru deju kolektīvs, vidējās paaudzes deju kolektīvs un jauniešu deju kolektīvs. Attālums no Meirāniem nav tik liels, lai dejot gribētāji nevarētu atbraukt dejot uz Lubānu, līdz ar to uzskatu, ka nav lietderīgi tērēt līdzekļus šāda kolektīva finansēšanai. Iedzīvotāju skaits pašvaldībā samazinās un budžets mums nepalielinās.

Rudīte Kolāte: Lai kolektīvs strādā un darbojas, bet finansējumu varētu piešķirt pēc gada, kad kolektīvs būs pierādījis savu darbību un nepieciešamību .

Tālis Salenieks: Tas ir līdzīgi kā ar ansambļa “Naktsputni” uzsākšanu darboties, no sākuma finansējums netika sniegts.

Rudīte Kolāte: Precīzi nepateikšu kad, bet gadu garumā kolektīvs darbojās, es kā vadītāja atalgojumu par to nesaņēmu, pirmos tērpus šuvām un braucienus apmaksājām ar pašfinansēšanos. Laika gaitā pierādījām kolektīva spēju pastāvēt un noderīgumu sabiedrībai, tad tika piešķirts finansējums gan man kā vadītājai, gan tērpu šūšanai un ceļa izdevumiem.

Tālis Salenieks: Pašlaik vairākums deputātu sliecas uz to, ka ar 2019.gada janvāri finansējumu nepiešķirt, ņemot vērā, ka kolektīva izveide nebeidzas vien ar vadītāja darba samaksu, bet arī ar citām finansiālām saistībām. Pēc Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes Meirānu tautas nama vadītājai tika uzdots sagatavot finansiālo saistību sarakstu (2.pielikumā), kas un cik būtu nepieciešams šim jaunizveidotajam deju kolektīvam 2019.gadā. No Meirānu tautas nama vadītāja tika saņemts iesniegums ar paredzamajiem izdevumiem tērpu iegādei -  tie ir gandrīz 5000 EUR, kas nav maza summa.

Tālis Salenieks: Izsaku priekšlikumu, lai izietu no esošas situācijas un ņemot vērā, ka noteikumi nepasaka, ka nedrīkstam ļaut kolektīvam darboties, būtu jāpastrādā šajā virzienā un jāveic iespējamie grozījumi Lubānas novada pašvaldības noteikumos Nr.7 “Kārtība kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus”. Pašdarbībai un kultūrai no pašvaldības budžeta tiek tērēti lieli līdzekļi, kā jau Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā minēts, esam vieni no pirmajiem Latvijā ar pašdarbnieku kolektīvu skaitu uz vienu iedzīvotāju, bet tas viss prasa līdzekļus. Kā arī ņemot vērā, ka pašreizējie kolektīvi nav pilnos sastāvos un ir aicinājuši pievienoties jaunus dalībniekus. Gribas gūt pārliecību, ka kolektīvs spēs pastāvēt, kā jau vairākums deputātu minēja varētu izvērtēt darbību 2019.gadā. Kultūras nama vadītājai varētu prasīt pasekot līdzi mēģinājumiem, lai tiešām būtu apliecinājums, ka kolektīvs darbojās. Pie šī jautājuma varētu atgriezties 2019.gada nogalē, kad lemsim par 2020.gada budžetu. Tad būs argumentēti pamatojumi – kolektīvs darbojās un varam lemt par finansējuma piešķiršanu. Būtu jāpārskata noteikumu Nr.7 “Kārtība kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus”, lai būtu nepārprotami saprotams kad, un par cik ilgu laiku var piešķirt finansējumu. Vai vispār pasaka, ka līdzekļu un iedzīvotāju skaita samazināšanās dēļ jaunu kolektīvu izveide nav iespējama.

Laila Ozoliņa: Gribu vēlreiz papildināt, ka Lubānas novada pašvaldības noteikumos Nr.7 “Kārtība kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus” 7.1.punktā ir teikts, ja iestādes budžetā šim mērķim ir atbilstoši finanšu līdzekļi.

Iveta Peilāne: Ja Meirānu Tautas nama budžetā ir finanšu līdzekļi šiem 3 pašvaldības apmaksātajiem braucieniem, varbūt viņi varētu tos izmantot – braukt uz skati un vēl 2 pasākumiem.

Tālis Salenieks: Diez vai tas būtu korekti, ja viņš nav kā kolektīvs, vai varam piešķirt apmaksātos braucienus. Varbūt lai sāka ar sevis pierādīšanu tepat uz vietas, lai gan tautas deju kolektīvam bez tērpiem sevi pierādīt nebūs viegli, bet kaut kādu pierādījumi, ka kolektīvs pēc mēneša, diviem neizjuks gribētos.

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – nav, PRET – 5 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone), ATTURAS – 1 (Iveta Peilāne), nolemj:

Akceptēt vidējās paaudzes tautas deju kolektīva izveidi Meirānu Tautas namā, paredzot finansējumu kolektīva darbības nodrošināšanai sākot ar 2019.gadu.

Lēmums nav pieņemts.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks ierosina darba kārtību papildināt ar jaunu lēmumprojektu, jo deputātu vairākums ir par kolektīva izveidi, bet lai piešķirtu finansējumu tomēr grib gūt pārliecību, par kolektīva pastāvēšanu. 

 

3.1. Par darba kārtības papildināšanu ar jaunu lēmumprojektu

Ziņo: Tālis Salenieks

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Lana Kunce, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone), PRET – nav, ATTURAS – 1 (Laila Ozoliņa), nolemj:

Atbalstīt priekšlikumu par darba kārtības papildināšanu ar jaunu lēmumprojektu Par vidējās paaudzes tautas deju kolektīva izveidi un finansēšanu Meirānu tautas namā.

3.2. Par vidējās paaudzes tautas deju kolektīva izveidi un finansēšanu Meirānu Tautas namā

Ziņo: Tālis Salenieks

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 4 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone), PRET – 2 (Lana Kunce, Laila Ozoliņa), ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Akceptēt vidējās paaudzes tautas deju kolektīva izveidi Meirānu Tautas namā.
 2. Lēmumu par finansējumu kolektīva darbības nodrošināšanai pieņemt 2019.gada decembrī, ņemot vērā jaunveidotā kolektīva darbības  novērtējumu.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks ierosina Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājai Ivetai Peilānei pārskatīt kādā no tuvākajām komitejas sēdēm Lubānas novada pašvaldības apstiprinātos noteikumus Nr.7 “Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus.“

 

4.§ Par Lubānas vidusskolas attīstības plāna 2018./2019. – 2020./2021. mācību gadam saskaņošanu

Ziņo: Iveta Peilāne

Ņemot vērā Lubānas vidusskolas direktores I.Peilānes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 25.10.2018. Nr. LUB/2.08/18/821), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 1.daļas 4.punktu, saskaņā ar Lubānas novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam 1.11. punktu “Vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un uzdevumi” un 2.punkta “Rīcības plāns” sadaļu “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidošana” un sadaļu “Izglītības iespēju paplašināšana”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (29.10.2018. protokols Nr.10, 13.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Saskaņot Lubānas vidusskolas attīstības plānu 2018./2019. – 2020./2021. mācību gadam.

 

5.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Klintis”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane

2018.gada 27.septembrī Lubānas novada pašvaldībā saņemts SIA “Metrum” iesniegums (reģistrēts 2018.gada 27.septembrī ar Nr. LUB/2.08/18/742) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Klintis”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu. Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 19.pantu, MK noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 28.punktu, saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3.2.8.3.punktu, iepazīstoties ar SIA „Metrum” izstrādāto zemes ierīcības projektu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (29.10.2018. protokols Nr.10, 4.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj

 1. Apstiprināt SIA „Metrum” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Klintis”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra apzīmējums: 7058 012 0010, sadalei;
 2. Saskaņā ar izstrādāto zemes ierīcības projektu, sadalīt nekustamā īpašuma “Klintis”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 012 0010, vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7058 012 0011 četrās zemes vienībās:

2.1. no divām jaunveidotajām zemes vienībām ar plānoto kadastra apzīmējumu: 7058 012 0066 aptuvenā platība - 5,4 ha un plānoto kadastra apzīmējumu: 7058 012 0067, aptuveno platību 3,8 ha,  izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu: “Meža klintis”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201);

2.2. paliekošajam nekustamajam īpašumam – zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7058 0120 010 un divām jaunveidotajām zemes vienībām ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 012 0060, aptuvenā platība – 14, 9 un plānoto kadastra apzīmējumu: 7058 012 0055, aptuvenā platība –7,7 ha, saglabāt esošo nosaukumu: “Klintis”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: zemes uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).

       3. Veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas.

 

6.§ Par adreses “Bites Lejas”, Indrānu pag., Lubānas nov. un “Vēverājs 1”, Indrānu pag., Lubānas nov. likvidēšanu

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā 2018.gada 26.septembrī tika saņemta elektroniska vēstule, kurā Valsts zemes dienests informē par to, ka Lubānas novadā vairākām inženierbūvēm, pamatojoties uz pašvaldības lēmumiem, kadastra informācijas sistēmā ir reģistrētas adreses. Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, konstatēja, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums. 

 1. “Bites Lejas”, Indrānu pag., Lubānas nov., īpašuma kadastra numurs: 7058 011 0012, uz kura atrodas būve - elektrisko sakaru masts, kadastra apzīmējums 7058 011 0012 009, kurai piešķirta adrese, (klasifikatora kods: 106040424);
 2. “Vēverāji”, Indrānu pag., Lubānas nov., īpašuma kadastra numurs: 7058 017 0007, uz kura atrodas būve – sakaru tornis  H- 92m, kadastra apzīmējums 7058 017 0007 001, kurai piešķirta adrese, (klasifikatora kods: 105952314)

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 2.punktu, kurā uzskaitīti adresācijas objekti, inženierbūves nav nosauktas starp tiem. Administratīvā procesa likuma 55.panta 2.punktā teikts, ka administratīvo lietu iestādē ierosina uz iestādes iniciatīvas pamata, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (29.10.2018. protokols Nr.10, 5.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Likvidēt adresi “Bites Lejas”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, klasifikatora kods: 106040424.
 2. Likvidēt adresi “Vēverājs 1”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, klasifikatora kods: 105952314.

 

8.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu būvprojekta “Dienas centra izbūve “Eglājos”” izstrādei

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot sociālā dienesta direktores I.Līberes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 26.10.2018. Nr.LUB/2.08/18/824) par finanšu līdzekļu piešķiršanu  būvprojekta “Dienas centra izbūve  “Eglājos”” izstrādei, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu  atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 22.punktu un 25.1.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā 26.1.apakšpunktā noteikto un likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2 punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (29.10.2018. protokols Nr.10, 2.§)

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 3180 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem būvprojekta “Dienas centra izbūve “Eglājos””, izdarot attiecīgus grozījumus 2018.gada pašvaldības budžetā.

 

9.§ Par Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva izmaiņu apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Madonas novada pašvaldības 08.10.2018. iesniegumu Nr.MNP/2.1.3.1./18/2681 “Par nolikuma apstiprināšanu” (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.08/18/777), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, izpildot Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto uzdevumu pašvaldības domei apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (29.10.2018. protokols Nr.10, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj

 1. Izdarīt izmaiņas Lubānas novada pašvaldības domes sēdes 2017.gada 28.decembra lēmumā “Par Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšanu” (protokols Nr.16. 2§), aizstājot vārdus “Uģis Jakubovskis - Zemessardzes 25.kājinieku bataljona virsleitnants” ar vārdiem “Edgars Līcītis – NBS Zemessardzes 25. kājnieku bataljons”.
 2. Apstiprināt Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu.

3.pielikumā Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums kopā uz 3 lapām.

 

10.§ Par grāmatas “Simts stāstu par Lubānu” atsavināšanas cenu

Ziņo: Ivars Bodžs

Ņemot vērā Lubānas novada iedzīvotāju vairākkārtīgus ierosinājumus, Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā centra 2018.gada darba plānā par godu Latvijas simtgadei tika iekļauta grāmatas par Lubānas novadu izdošana, kā arī šim mērķim tika paredzēts finansējums pašvaldības budžetā. Grāmatas mērķis ir celt Lubānas novada iedzīvotāju pašapziņu, lepnumu par dzimtas vietas skaistumu, par Lubānas novada ievērojamiem, stipriem cilvēkiem un  saglabāt vēsturiskās liecības nākamajām paaudzēm. Grāmata kalpos novada reprezentācijai, kā arī interesentiem tiks dota iespēja iegādāties. Izvērtējot pieejamo informāciju, ņemot vērā to, ka grāmata izgatavota kā informatīvs un Lubānas novadu reprezentējošs poligrāfisks izdevums, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g) apakšpunktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (29.10.2018. protokols Nr.10, 7.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Noteikt prezentācijas materiāla – grāmatas 700 eksemplāru “Simts stāstu par Lubānu” atsavināšanas cenu atbilstoši faktiskajai pašizmaksai - 6,80 euro par eksemplāru.
 2. Noteikt šādas grāmatas realizācijas vietas:

2.1.  Lubānas pilsētas bibliotēka, Oskara Kalpaka iela 2, Lubāna, Lubānas novads.

2.2.  Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs, Oskara Kalpaka iela 4-3, Lubāna, Lubānas novads.

2.3.  Meirānu bibliotēka, “Stacija” Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads.

4.pielikumā grāmatas “Simts stāstu par Lubānu” pašizmaksas aprēķins.

 

11.§ Par finansējuma piešķiršanu metāla konteineru iegādei un uzstādīšanai Jaunajos kapos

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar  Lubānas novada integrētās attīstības programmas 2012.- 2018. gadam investīciju plāna 10. un 15.punktu, ņemot vērā nepieciešamību uzlabot atkritumu apsaimniekošanas procesu Lubānas Jaunajos kapos, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2 punktu un ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (29.10.2018. protokols Nr.10, 8.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 1452 EUR finansējumu no speciālā budžeta dabas resursu nodokļu ieņēmumu sadaļas līdzekļiem divu metāla konteineru iegādei atkritumu savākšanai, izdarot attiecīgus grozījumus 2018.gada pašvaldības budžetā.

 

12.§ Par mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai

Ziņo: Ingrīda Logina

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.10.2018. rīkojumu Nr. 466 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm” un pašvaldības rīcībā esošo informāciju par skolēnu (bērnu) skaitu novada izglītības iestādēs, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (29.10.2018. protokols Nr.10, 10.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtās mērķdotācijas 2018.gada septembra-decembra mēnesim sadales kārtību.

5.pielikumā Mērķdotācijas Lubānas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai sadales kārtība, kopā uz 4 lapām.

 

13.§ Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2018.gada septembra – decembra mēnesī

Ziņo: Ingrīda Logina

Atbilstoši Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (29.10.2018. protokols Nr.10, 11.§).

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt šādas uzturēšanas izmaksas Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2018.gada septembra – decembra mēnesī:

euro mēnesī vienam audzēknim         

 1. Lubānas vidusskolā: 110,61                                                             
 2. Meirānu Kalpaka pamatskolā:                                                         

-bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai: 334,22            

-pārējās pirmsskolas vecuma grupās: 98,37              

-pamatskolas klasēs: 239,23                

       3.Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”                               

- bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai: 179,83            

- pārējās pirmsskolas vecuma grupās: 283,20            

6.pielikumā Pamatbudžeta iestādes uzturēšanas ieņēmumu un izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2018.gada septembra – decembra mēnesim uz 12 lapām.

 

 14.§ Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar valsts budžeta transfertu piešķiršanu vispārizglītojošo skolu, pirmsskolas un mākslas skolas pedagogu atlīdzībai septembra-decembra mēnesim, Kultūras ministrijas finansējumu valsts simtgades programmai “Latvijas skolas soma”, Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu Lubānas dejotāju dalībai starptautiskā dejas un mūzikas festivālā, līdzekļu saņemšanu no Centrālās vēlēšanu komisija 13.Saeimas vēlēšanām, papildus finansējuma nepieciešamību Lubānas Mākslas skolas un Meirānu Kalpaka pamatskolas pedagogu atlīdzībai, metāla konteineru iegādei teritorijas sakopšanai, būvprojekta izstrādei dienas centra “Eglāji” izbūvei, kā arī veicamajiem grozījumiem iestādes izdevumu tāmē atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (29.10.2018. protokols Nr.10, 12.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj

 1. Veikt grozījumus pašvaldības 2018. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.
 2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2018.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

7.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.12, 30.01.2018. saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2018.gada budžetu” 1., 2., 3., 4. pielikums 31.10.2018. saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā kopā uz 24 lapām.

 

Sēde slēgta: plkst.18:00

Sēdes vadītājs, pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts: 2018.gada 06.novembrī.

Protokolēja: Lita Žeiere

Jaunākie notikumi

21
Aug
Lubānas jauniešu centrā
Ņem līdzi jebkuru lietu, kuru vēlies padarīt , košāku, savādāku vai skaistāku (T kreklu, puķu podu, gumijas zābaku...)

22
Aug
Lubānas jauniešu centrā
Ņem līdzi jebkuru lietu, kuru vēlies padarīt , košāku, savādāku vai skaistāku (T kreklu, puķu podu, gumijas zābaku...)

25
Aug
Lubānas stadionā
Komandai jābūt vismaz septiņu spēlētāju sastāvā un jāsūta pieteikums uz ugis.m@tvnet.lv vai jāpiesakās telefoniski 29283578 līdz 24. augustam. 

25
Aug
Broņislavas Martuževas Dzejas klēts
“PIE AVOTA IR JĀATGRIEŽAS” VELTĪJUMS BROŅISLAVAS MARTUŽEVAS 95. DZIMŠANAS DIENAI 15:00 Karoga pacelšana pie