Domes sēdes protokols Nr. 11 -  31.10.2019.                                                                                     

Sēdi atklāj plkst. 1400

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Laila Ozoliņa

Sēdē nepiedalās deputāti: Sandra Valaine aizņemta pamatdarbā, Ainārs Spridzēns slimības dēļ                                        

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste, Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte – kancelejas vadītāja

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019.gada septembra domes sēdes lēmumu izpildi.

 1. Par nekustamā īpašuma „Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu
 2. Par nekustamā īpašuma “Aiviekste” zemes vienību robežu pārkārtošanu, lietošanas mērķa un tam piekritīgo platību noteikšanu
 3. Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienības daļai īpašumā  „Dārziņi 1”,  Indrānu pag., Lubānas nov.
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Bērzkalni 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei
 5. Par nekustamā īpašuma „Kodoli”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu
 6. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu  piedziņu bezstrīda kārtībā
 7. Par telpu iznomāšanu īpašumā “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts
 8. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu siltumsūkņa iekārtas nomaiņai pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā
 9. Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā
 10. Par deleģējuma līgumu termiņa pagarināšanu
 11. Par prasības izslēgšanu no pašvaldības bilances
 12. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu
 13. Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nomināciju piešķiršanu

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. Mēneša sākumā priekšsēdētājs pašvaldības vārdā sveica novada skolu skolotājus Skolotāju dienā un veselības un sociālās aprūpes centra iemītniekus Senioru dienā. Svētku kūku un 100 eiro dāvanu karti saņēma arī PII “Rūķīši” darbinieki iestādes 40 gadu jubilejā. Kā zināms, līdz decembra sākumam tiks slēgta VSAC “Latgale” filiāle “Lubāna”. Iemītnieki tiks izvietoti citos pansionātos, bet 29 darbinieki zaudēs darbu. Šajā sakarā priekšsēdētājs apmeklēja Labklājības ministriju, tikās ar ministri Ramonu Petraviču un citiem ministrijas darbiniekiem, tika sagatavotas un nosūtītas vēstules Labklājības ministrijai, Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrībai un Saeimas deputātam Normundam Žunnam par izveidojušos situāciju. 18.oktobrī priekšsēdētājs piedalījās rododendru stādīšanas pasākumā kultūras un atpūtas parkā Mežaparks. Tika iestādīts rododendrs “Lana”. Mēneša beigās bija vairākas tikšanās ar Madonas novada domes priekšsēdētāju A.Lungeviču par biedrības “Rupsala” turpmāku darbību un pastāvēšanu.

Izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2019.gada septembra domes sēdes lēmumu izpildi.

1.PIELIKUMĀ Pārskats par 2019.gada septembra domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par nekustamā īpašuma „Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov.,  sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā 2019.gada 11.oktobrī saņemts iesniegums LUB/2.09/19/45) par nekustamā īpašuma „Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

Saskaņā ar iesniegumu īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu divos atsevišķos īpašumos, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0090, platība 3,05 ha.

 

Ņemot vērā iesniegumu, izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un lietas materiālus, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu un Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 016 0089, divos atsevišķos īpašumos:

1.      Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu: 7058 016 0090, platība - 3,05 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: „Krēsliņi”, noteikt divus zemes lietošanas mērķus:

-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods:0201) - platība 1,25 ha;

-zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods:0101) - platība 1,8 ha.

2.      Paliekošajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 016 0089, platība - 1,37 ha, saglabāt nosaukumu un adresi “Palejas”, Indrānu pagasts, Lubānas novads  un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).

2.PIELIKUMĀ Grafiskā kartes skata izdruka

 

2.§ Par nekustamā īpašuma “Aiviekste” zemes vienību robežu pārkārtošanu, lietošanas mērķa un tam piekritīgo platību noteikšanu

Ziņo Dace Almane

Izvērtējot nekustamā īpašuma “Aiviekste”, kadastra numurs 7058 019 0052 sastāvu, tika konstatēts, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 006 0062 dati kadastrā neatbilst Zemes pārvaldības likumā noteiktajam regulējumam. Lai izpildītu Zemes pārvaldības likuma 16.panta trešajā daļā noteikto, ka valdījuma tiesības uz jūras piekrastes joslu un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem reģistrē Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā atbilstoši šā likuma 15.panta pirmajai un otrajai daļai, kurās savukārt teikts, ka par vides aizsardzību atbildīgā ministrija ir valdītājs iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kas atrodas dabas rezervātos, nacionālajos parkos un dabas liegumos un nav privātpersonu īpašumā vai citas ministrijas valdījumā, un jūras piekrastes sauszemes daļai, kas atrodas dabas liegumos un nacionālo parku dabas lieguma zonā un nav privātpersonu īpašumā vai citas ministrijas valdījumā un vietējā pašvaldība ir valdītājs tās administratīvajai teritorijai piegulošajiem jūras piekrastes ūdeņiem, kā arī tās administratīvajā teritorijā esošajai jūras piekrastes sauszemes daļai un iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā, nepieciešams pārkārtot zemes vienības robežas, jo tikai daļa no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 006 0012, platība 6,4 ha, atrodas Lubāna mitrāja teritorijā, kura, pamatojoties uz iepriekš minēto, ir piekritīga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), bet zemes vienības daļa, kas atrodas ārpus dabas lieguma teritorijas ar platību 28,54 ha, ir piekritīga Lubānas novada pašvaldībai.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 2.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

1.      Pārkārtot zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7058 006 0062 un 7058 007 0012 robežas, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2.      Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 007 0012 platību 41,34 ha, zemes lietošanas mērķi - Publiskie ūdeņi (kods 0301)

3.      Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 006 0062 platību 28,54 ha, zemes lietošanas mērķi - Publiskie ūdeņi (kods 0301).

3.PIELIKUMĀ Grafiskā kartes skata izdruka

 

3.§ Par zemes lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienības daļai īpašumā  „Dārziņi 1”,  Indrānu pag., Lubānas nov.

Ziņo Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā saņemts iesniegums (reģistrēts ar Nr. LUB/2.08/19/983) par nekustamā īpašuma „Dārziņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienības daļas zemes lietošanas mērķa piešķiršanu, uz kuras paredzēts izbūvēt auto stāvlaukumu.

Pamatojoties uz 2006.gada 20.jūnija Ministru Kabineta  noteikumu Nr.49 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 7.punktu, 16.punktu, 18.punktu un 35.punktu, Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 3.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

1.       Mainīt nekustamā īpašuma „Dārziņi 1”, Indrānu pagastā, Lubāns novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0013 (platība 2,5 ha) esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, turpmāk nosakot šādus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus un tiem piekrītošās platības:

1.1. zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), platība - 2,4999 ha;

1.2. atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (kods 1105), platība - 0,0784 ha.

2.      Noteikt nekustamā īpašuma „Dārziņi 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā zemes vienības daļai ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 011 0013 8001, platība 0,0784 ha, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (kods 1105).

4.PIELIKUMĀ Grafiskā kartes skata izdruka

 

4.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Bērzkalni 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei

Ziņo Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā saņemts SIA „Ametrs” 2019.gada 7.oktobra iesniegums Nr.1-1/183 (reģistrēts ar Nr. LUB/2.07/19/27) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Bērzkalni 1“, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra Nr. 7058 004 0109 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 004 0132 sadali. Konstatēts, ka nav nepieciešama nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta pilnveidošana vai noraidīšana.

Pamatojoties uz: Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu, Lubānas novada pašvaldības domes sēdes 2019.gada 30.aprīļa lēmumu “Par zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu izsniegšanu nekustamā īpašuma “Bērzkalni 1”, Indrānu pag., Lubānas nov. zemes vienības sadalei” (protokols Nr.4, 7.§), Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu un Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 4.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

1.        Apstiprināt zemes ierīcības projektu par īpašuma “Bērzkalni 1”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 004 0132 sadalīšanu, izveidojot jaunu īpašumu.

2.      No atdalītās zemes vienības daļas ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 004 0194, platība 6,4 ha, izveidot jaunu īpašumu, piešķirot nosaukumu “Pundurbērzi” un noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - kods: (0101), saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3.   Paliekošajai zemes vienības daļai ar plānoto kadastra apzīmējumu 7058 004 0193, platība 2,1 ha, saglabāt nosaukumu “Bērzkalni 1”, piešķirt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība kods: (0201).

5.PIELIKUMĀ Grafiskais pielikums

  

5.§ Par nekustamā īpašuma „Kodoli”, Indrānu pag., Lubānas nov.,  sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā 2019.gada 28.oktobrī saņemts iesniegums (reģistrēts ar Nr. LUB/2.09/19/46) par nekustamā īpašuma „Kodoli”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. Saskaņā ar iesniegumu īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu divos atsevišķos īpašumos, atdalot vienu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7058 014 0009, platība 7,5 ha.

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

1.        Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Kodoli”, kadastra numurs 7082 001 0011, divos atsevišķos īpašumos.

2.       Noteikt jaunu patstāvīgu nekustamā īpašuma objektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 014 0009 7,5 ha platībā, piešķirt tam nosaukumu “Kodoli” un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201).

6.PIELIKUMĀ Grafiskā kartes skata izdruka

 

6.§ Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu  piedziņu bezstrīda kārtībā

Ziņo Dace Almane

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 7013 005 0034, nostiprināts uz personas XX vārda. Personai par šo nekustamo īpašumu izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds 149,36 EUR (pamatparāds –113,31 EUR, nokavējuma nauda –36,05 EUR).

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otrā daļa paredz, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā. Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmās daļas izpratnē lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas parāda piedziņu uzskatāms par obligāto administratīvo aktu un tā izdošanai nav nepieciešams izvērtēt lietderības apsvērumus.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 4.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 26.pantu, ņemot vērā faktu, ka parāds un nokavējuma nauda nav labprātīgi samaksāta, Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 5.§) pozitīvo atzinumu.  

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

1.    Piedzīt no īpašnieka nekustamā īpašuma nodokļa parādu 149,36 EUR (pamatparāds- 113,31 EUR, nokavējuma nauda- 36,05 EUR) apmērā par nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 7013 005 0034, piedziņu vēršot uz nodokļa parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu. 

2.    Uzdot pašvaldības izpilddirektoram izdot izpildrīkojumu par parāda (pamatparāda un nokavējuma naudas) piedziņu.

3.    Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam un nav pārsūdzams.

 

7.§ Par telpu iznomāšanu īpašumā “Meirānu Stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts

Ziņo Ivars Bodžs

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu "Meirānu Stacija", Meirāni, Indrānu pag., Lubānas nov., ar kadastra Nr. 70580160165, nostiprinātas Lubānas novada pašvaldībai Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000125546. Saskaņā ar ēkas “Meirānu stacija” tehniskās inventarizācijas lietu Nr.70580160165001-02 telpa Nr.604  63,7 m2  platībā  šobrīd ir brīva un nav nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Ņemot vērā, ka šobrīd minētās telpas netiek izmantotas, un lai nodrošinātu ēkas racionālu apsaimniekošanu, tās būtu lietderīgi iznomāt. Atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 81.pantam un pašvaldības grāmatvedības aprēķinātā telpas nomas maksa – 24,87 EUR mēnesī. Iepriekš minēto telpu uzturēšanai piesaistīta zemes vienības 0,3002 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 70580160165 637/4768 domājamā daļa,  saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 17.punktu nomas maksa gadā ir 1,5% no zemesgabala kadastrālās vērtības (bet ne mazāka par šo noteikumu 5. punktā minēto, tas ir 28 EUR).

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 12. un 23.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 17.punktu un Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 6.§) pozitīvo atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj: 

1.    Iznomāt nekustamā īpašuma "Meirānu Stacija", Meirāni, Indrānu pag., Lubānas nov., ar kadastra Nr. 70580160165 telpu Nr.604 63,7 m2  platībā  (turpmāk- Iznomājamais objekts), uz 5 gadiem saimnieciskās darbības veikšanai.

2.    Noteikt Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas sākumcenu, noapaļojot uz augšu līdz veselam skaitlim euro, tas ir 25 EUR mēnesī.

3.    Izsoli organizēt pašvaldības izpilddirektoram. 

4.    Iznomājamā objekta nomas tiesību izsoles rezultātus apstiprināt domes sēdē.

 

8.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu siltumsūkņa iekārtas nomaiņai pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā

Ziņo Ivars Bodžs

Lai nodrošinātu siltumapgādi pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā, kurā izvietota Lubānas Mākslas skola, ģimenes ārsta prakse, tiek nodrošināti naktsmītņu pakalpojumi, atsaucoties uz SIA “Airwave” 2019.gada 17.oktobra iekārtas defektācijas aktu (reģistrēts pašvaldībā 18.10.2019., Nr. LUB/2.08/19/954), veiktās sarunu procedūras/tirgus izpētes jauna agregāta uzstādīšanai rezultātiem.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā  Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 7.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt 7453,60 EUR finansējumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem siltumsūkņa iekārtas nomaiņai pašvaldības ēkā Tilta ielā 5, Lubānā, Lubānas nov., izdarot attiecīgus grozījumus 2019.gada pašvaldības budžetā.

 

9.§ Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā

Ziņo Ivars Bodžs

Pašvaldībā saņemts Lubānas vidusskolas direktores Ivetas Peilānes iesniegums (reģ.Nr.25.10.2019., Nr. LUB/2.08/19/981) par izmaiņu izdarīšanu Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju saraksta sadaļā Lubānas vidusskola. Direktore uzskata, ka Lubānas vidusskolas direktora vietnieka saimnieciskajā darbā amata aprakstā uzskaitītie pienākumi neatbilst  profesiju klasifikatorā nosauktajām amata “direktora vietnieks saimnieciskajā  darbā (kods 1345  09)” prasībām, bet vairāk atbilst amatam “nekustamā īpašuma pārvaldnieks (kods 3334 11)”.

Saskaņā ar Lubānas vidusskolas direktores iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 27.punktu un Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (28.10.2019., protokols Nr.10, 8.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Izdarīt grozījumus Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā (apstiprināts 30.01.2018., prot.Nr.1, 13.§) : 

Sadaļā Lubānas vidusskola 36.punktā amata nosaukumu “direktora vietnieks saimnieciskajā darbā” aizstāt ar “nekustamā  īpašuma pārvaldnieks” un profesijas koda skaitli  “1345 09” ar skaitli “3334 11”. 

 

10.§ Par deleģējuma līgumu termiņa pagarināšanu

Ziņo Ivars Bodžs

2014.gada 30.oktobrī Lubānas novada pašvaldības dome (turpmāk tekstā- Dome) pieņēma lēmumu (prot.Nr.11, 13.§),  ar kuru cita starpā nolēma:

1) Deleģēt biedrībām “Mednieku klubs “Klāni” un “Mednieku klubs  “Lubānas MRS”” pašvaldības autonomu funkciju - veikt civilās aizsardzības pasākumus Āfrikas cūku mēra un klasiskā cūku mēra ierobežošanai;

2) Deleģējuma ietvaros nodot bezatlīdzības lietošanā katrai no biedrībām dzesētavu Cold S-1400, tilpums 1400 litri, bilances vērtība EUR 2072 (divi tūkstoši septiņdesmit divi euro), stāvoklis - jauna;

3) Līgumu noslēgt uz 5 (pieciem) gadiem.

2014.gada 22.novembrī Lubānas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība) noslēdza deleģējuma līgumu ar biedrību “Mednieku klubs ”Klāni””, 2014.gada 24.novembrī ar biedrību  “Mednieku klubs “Lubānas MRS”” (turpmāk tekstā – Līgumi). Līgumu 1. punktā noteikts, ka: 

1.1. Pašvaldība uzdod, bet biedrība apņemas izpildīt likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā- īstenot Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumus,

1.2. Līguma 1.1.punktā minētā uzdevuma ietvaros saskaņā ar 2014.gada 13.augusta publiskas personas finanšu līdzekļu dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr. 5.8-2.1-00ec-101-14-49 un Lauku atbalsta dienesta un Lubānas novada pašvaldības 2014.gada 5.septembra līgumu par atbalsta saņemšanu Nr. 040914/199, pašvaldība patapina, bet biedrība pieņem bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai piederošo dzesētavu S-1400 a/g.

1.3. Dzesētavas tiek nodotas biedrībai bezatlīdzības lietošanā medību produkcijas uzglabāšanai epizootiju ierobežošanas pasākumu īstenošanai, nodrošinot Pārtikas un veterināro dienestu ar nomedīto mežacūku paraugiem, pārtikas drošības, sabiedrības veselības un tautsaimniecības nozares (cūkkopības) aizsardzības nolūkā, veicinot mežacūku medības laikā, kad apkārtējās vides temperatūra ir pozitīva.

Līgumu 5.1.punkts nosaka, ka “Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts uz pieciem gadiem”. Attiecīgi Līgumu darbības termiņš noslēdzas 2019.gada 22.un 24.novembrī.

Saskaņā ar 2019.gada 11.jūlija Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumu Nr.12 “Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra apkarošanā” noteiktas Āfrikas cūku mēra riska zonas Latvijas Republikā. Risku zonu sadalījums noteikts rīkojuma pielikumā, no kura redzams, ka Lubānas novada pašvaldība ir ietverta II riska zonā (II riska zona tiek noteikta pēc cūku mēra gadījumu konstatēšanas savvaļas cūku populācijā).

Ievērojot cūku mēra ierobežošanas pasākumus Latvijas Republikā un to, ka Lubānas novada pašvaldība ir ietverta II riska zonā, ir nepieciešams turpināt īstenot pašvaldības autonomo funkciju piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā- īstenot Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumus.

Līgumu 5.2.punkts nosaka, ka “Puses līgumu var grozīt vai papildināt, rakstiski par to vienojoties, un šie grozījumi un papildinājumi kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu.”

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41,panta otro daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, trešo daļu, ņemot vērā  Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 9.§) pozitīvo atzinumu,     

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Noslēgt vienošanās par 2014.gada 22.novembra deleģējuma līguma Nr.1.03/8-2014 ar biedrību “Mednieku klubs ”Klāni”” un 2014.gada 24.novembra deleģējuma līguma Nr.1.03/8-2014 ar biedrību “Mednieku klubs “Lubānas MRS”” termiņa pagarinājumu uz pieciem gadiem. 

 

11.§ Par prasības izslēgšanu no pašvaldības bilances

Ziņo Ingrīda Logina

Saskaņā ar grāmatvedības uzskaites datiem šaubīgo prasību sastāvā uzskaitītas prasības pret SIA „Altenom” (reģ.Nr.40103423467) 28 euro parāds par naktsmītnes pakalpojumiem 2017.gada 1.-2.jūnijā. Atbilstoši Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem komercsabiedrība likvidēta 06.07.2019. (apliecinājums-Uzņēmumu reģistra 10.10.2019. izziņa).

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā  Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 11.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Sakarā ar komercsabiedrības likvidāciju, izslēgt no pašvaldības bilances prasības pret SIA „Altenom” (reģ.Nr.40103423467) 28 EUR  apmērā.

 

12.§ Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo Ingrīda Logina

Sakarā ar piešķirto valsts finansējumu izglītības, kultūras un deinstitucionalizācijas pasākumiem personām ar garīga rakstura traucējumiem, papildus līdzekļu pieprasījumiem monitoru un datora operētājprogrammas iegādei domes administrācijai un bāriņtiesai, budžetā neplānotiem pašvaldības nekustamā īpašuma uzmērīšanas darbiem, kā arī nepieciešamību veikt izdevumu plāna grozījumus valdības funkciju un ekonomiskās klasifikācijas kodu ietvaros.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (28.10.2019. protokols Nr.10, 12.§.) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2019. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” saskaņā ar pielikumu.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

   2.1. Saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

   2.2. Saistošie noteikumi Nr.12 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

7.PIELIKUMĀ Saistošie noteikumi Nr.12, 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu” 1., 2., 3. pielikums 31.10.2019. Saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā.

 

13.§ Par pašvaldības apbalvojuma "Lubānas novada Gada cilvēks" nomināciju piešķiršanu

Ziņo Ivars Bodžs

Pamatojoties uz 2009.gada 9.decembra nolikumu Nr.12 par pašvaldības apbalvojumu „Lubānas novada GADA cilvēks”, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (25.10.2019. protokols Nr.10, 1.§) pozitīvo atzinumu,

13.1. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks kultūrā” Lubānas vidusskolas bērnu un jauniešu deju kolektīvu “Raksti”, vidējās paaudzes deju kolektīva “Rokraksti”, Lubānas kultūras nama senioru deju kopas “Varavīksne” vadītājai Lienītei Ozolniecei par Lubānas vidusskolas bērnu un jauniešu deju kolektīvu “Raksti” augstiem sasniegumiem,  par vidējās paaudzes deju kolektīva “Rokraksti” un Lubānas kultūras nama senioru deju kopas “Varavīksne” kolektīvu aktīvo darbību, par latviešu tautas deju tradīciju nostiprināšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm novadā, par novada vārda popularizēšanu Latvijā.

13.2. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu “Gada cilvēks”  biedrībai “Lubānas puse” (reģ.Nr.50008247111) par nozīmīgu ieguldījumu novada kultūrvides veidošanā  un tā atpazīstamības veicināšanā, organizējot izglītojošas nometnes sievietēm, iedvesmojošas tikšanās, kā divpadsmit tikšanās cikla ietvaros “Dzimis Lubānā, audzis Latvijai!” ar bijušajiem lubāniešiem, organizējot dažādus pasākumus, vācot ziedojumus kultūrvides veidošanai, radot video īsfilmas "Radi! Dari! Vidi!”.

13.3. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu “Gada cilvēks labdarībā”  biedrībai “Vienā solī” (reģ.Nr.4008273998) par nozīmīgu ieguldījumu novada vides sakopšanā un kultūrvides veidošanā, organizējot teritorijas sakopšanas talkas, radošas darbnīcas, dažādus pasākumus, ar projektu palīdzību nodrošinot sporta un apkārtnes sakopšanas inventāra pieejamību novada iedzīvotājiem.

13.4. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Lauku sētas saimnieks” Ilonai Malahovskai un Valērijam Malahovskim par ieguldījumu lauku vides sakopšanā, latviešu tautas kulinārā mantojuma saglabāšanā un lauku tūrisma popularizēšanā.

13.5. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Guntai Soldānei par ilggadēju godprātīgu darbu medicīnas jomā un ieguldījumu sava novada un tā iedzīvotāju labā.

13.6. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums ” Marutai Losevai par ilggadēju godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un skolu jaunatnes audzināšanā, kā arī Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā.

13.7. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Mūža ieguldījums” Anitai Sluckai par ilggadēju godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un skolu jaunatnes audzināšanā, kā arī Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā.

13.8. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks uzņēmējdarbībā” Inesei Mežulei un Viesturam Mežulim par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā novadā, kā arī Lubānas novada atpazīstamības veicināšanā ar oriģināliem pašu veidotiem metāla vides objektiem.

13.9. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks savā amatā” Lubānas veselības un sociālās aprūpes centra diennakts aprūpētājai  Inetai Bondarei par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību.

13.10. Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Laila Ozoliņa, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET- nav, ATTURAS-  nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada pašvaldības apbalvojumu „Gada cilvēks savā amatā” šuvējai Monikai Tropai par godprātīgu attieksmi pret veicamo darbu, savu novadu, sabiedrību.

 

Sēde slēgta: plkst.1600

Sēdes vadītājs,

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2019.gada 5.novembrī

Protokolēja: Sandra Līcīte

 

Domes sēdes protokols Nr.10 – 26.09.2019.

  

Sēdi atklāj plkst. 1400

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte, Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti: Laila Ozoliņa - aizņemta pamatdarbā, Ainārs Spridzēns – slimības dēļ

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Anda Vaska kandidāte uz bāriņtiesas priekšsēdētaja amatu, Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede

Sēdi protokolē: Lita Žeiere – sekretāre 

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019.gada augusta domes sēdes lēmumu izpildi.

1. Par Daces Mežsargas atbrīvošanu no Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata.

2. Par Andas Vaskas atbrīvošanu no Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata.  

3. Par Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu.

4. Par Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.

5. Par grozījumiem 2018.gada 28.februāra domes sēdes lēmumā “Par Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu”.

6. Par Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam apstiprināšanu.

7. Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā.      

8. Par atļauju savienot valsts amatpersonu amatus.

9. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības autoceļa Jaunie kapi–Birznieki–Dambīši grants seguma atjaunošanas būvdarbiem.          

10. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda.

11. Par darbinieku ēdināšanas maksu Lubānas vidusskolā.

12. Par atbalstu nodibinājuma “Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA” projektam “Broņislavas Martuževas dzejas klēts teritorijas sakārtošana”.

13. Par mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai.

14. Par precizētajām uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2019.gada septembrī – decembrī.

15. Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. 10.09.2019.: - Kocēnos piedalījos Vidzemes novadu pašvaldību vadītāju sanāksmē par gaidāmo novadu reformu. Nākamajā nedēļā uzsāksies darbi “Eglāji 1”.

Izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2019.gada augusta domes sēdes lēmumu izpildi.

1.pielikumā Pārskats par 2019.gada augusta domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par Daces Mežsargas atbrīvošanu no Lubānas  novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata 

Ziņo: Ivars Bodžs

2019.gada 2.septembrī Lubānas novada pašvaldība (turpmāk  - pašvaldība) saņēma Daces Mežsargas iesniegumu, reģistrēts Nr. LUB/2.10/19/261, kurā lūdz atbrīvot viņu no Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, ar 2019.gada 1.oktobri.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, kur teikts, ka „dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus”, Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, kur teikts, ka „Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata pēc viņa vēlēšanās”, noklausoties Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora Ivara Bodža sniegto informāciju un ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (19.09.2019., protokols Nr.9, 4.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Atbrīvot Daci Mežsargu no Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanas ar 2019.gada 1.oktobri,  pēc pašas vēlēšanās.

 

2.§ Par Andas Vaskas atbrīvošanu no Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata

Ziņo: Ivars Bodžs

2019.gada 18.septembrī Lubānas novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) saņēma Andas Vaskas iesniegumu, reģistrēts Nr. LUB/2.10/19/288, kurā lūdz atbrīvot viņu no Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, ar 2019.gada 1.oktobri.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, kur teikts, ka „dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus”, Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, kur teikts, ka „Bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli atbrīvo no amata pēc viņa vēlēšanās”, noklausoties Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora Ivara Bodža sniegto informāciju un ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (19.09.2019., protokols Nr.9, 5.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Atbrīvot Andu Vasku no Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumu pildīšanas ar 2019.gada 1.oktobri,  pēc pašas vēlēšanās.

 

3.§ Par Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Ar 2019.gada 26.septembra Lubānas novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr.10, 1.§) līdzšinējā bāriņtiesas priekšsēdētāja Dace Mežsarga, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, tika atbrīvota no Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata pēc pašas vēlēšanās.

Lubānas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 2019.gada 18.septembrī saņēma Andas Vaskas iesniegumu (reģistrācijas Nr. LUB/2.10/19/288), kurā viņa piekrīt tikt ievēlētai par Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju.

Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmā daļa nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem. Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi” 4.punkts paredz, ka bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu pilnvaru termiņš sākas pēc viņu ievēlēšanas, ja attiecīgās pašvaldības dome nav noteikusi citu termiņu.

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta piekto daļu, ievēlot bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli, pašvaldības domes pienākums ir pieprasīt ziņas no Sodu reģistra, lai pārliecinātos par personas atbilstību šā likuma 11.panta 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām prasībām. Saskaņā ar pieprasītajām un saņemtajām ziņām no Sodu reģistra (Iekšlietu ministrijas Informācijas centra 2019.gada 19.septembra vēstule  (pašvaldībā reģistrēts 2019.gada 23.septembrī Nr. LUB/2.08/19/821), Anda Vaska atbilst Bāriņtiesu likuma 11.panta 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām prasībām. Tāpat Anda Vaska atbilst Bāriņtiesu likuma 10.panta un 11.panta prasībām, ir apguvusi Bāriņtiesu likuma 10.panta ceturtajā daļā minēto mācību programmu un viņai ir darba pieredze Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā.

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus.

Noklausījusies izpilddirektora I.Bodža sniegto informāciju, ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un 10.pantu, kā arī ņemot vērā Lubānas novada pašvaldības domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (19.09.2019., protokols Nr.9, 7.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Ievēlēt Andu Vasku par Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāju no 2019.gada 1.oktobra uz pieciem gadiem.

 

4.§ Par Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Ar 2019.gada 26.septembra Lubānas novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr.10, 2.§) līdzšinējā bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Anda Vaska, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, tika atbrīvota no Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amata pēc pašas vēlēšanās.

Lubānas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 2019.gada 18.septembrī saņēma Daces Mežsargas iesniegumu (reģistrācijas Nr. LUB/Nr. LUB/2.10/19/286), kurā viņa piekrīt tikt ievēlētai par Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku.

Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmā daļa nosaka, ka bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldības dome uz pieciem gadiem. Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi” 4.punkts paredz, ka bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu pilnvaru termiņš sākas pēc viņu ievēlēšanas, ja attiecīgās pašvaldības dome nav noteikusi citu termiņu.

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta piekto daļu, ievēlot bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli, pašvaldības domes pienākums ir pieprasīt ziņas no Sodu reģistra, lai pārliecinātos par personas atbilstību šā likuma 11.panta 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām prasībām. Saskaņā ar pieprasītajām un saņemtajām ziņām no Sodu reģistra (Iekšlietu ministrijas Informācijas centra 2019.gada 19.septembra vēstule  (pašvaldībā reģistrēts 2019.gada 23.septembrī Nr. LUB/2.08/19/821), Dace Mežsarga atbilst Bāriņtiesu likuma 11.panta 2., 3., 4., 5. un 6.punktā minētajām prasībām. Tāpat Dace Mežsarga atbilst Bāriņtiesu likuma 10.panta un 11.panta prasībām, ir apguvusi Bāriņtiesu likuma 10.panta ceturtajā daļā minēto mācību programmu un viņai ir darba pieredze Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatā.

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt un atbrīvot (atcelt) bāriņtiesu priekšsēdētājus un locekļus.

Noklausījusies izpilddirektora I.Bodža sniegto informāciju, ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu un 10.pantu, kā arī ņemot vērā Lubānas novada pašvaldības domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (19.09.2019., protokols Nr.9, 6.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Ievēlēt Daci Mežsargu par Lubānas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku no 2019.gada 1.oktobra uz pieciem gadiem.

 

5.§ Par grozījumiem 2018.gada 28.februāra domes sēdes lēmumā “Par Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Ar Lubānas novada pašvaldības domes lēmumu (28.02.2018. sēdes protokols Nr.2, 1.§) tika uzsākta Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2026. gadam izstrāde un apstiprināts izstrādes darba uzdevums. Izstrādātā attīstības programmas 1. redakcija 2019.gada 5. augustā tika iesniegta Vidzemes plānošanas reģionam atzinumu saņemšanai. Saņemtajā plānošanas reģiona atzinumā ir norādīts uz attīstības programmas neatbilstību Attīstības plānošanas sistēmas likuma 8. pantam, kurā noteikts, ka attīstību vidējā termiņā plāno līdz septiņiem gadiem. Lubānas novada Attīstības programma un Rīcības un Investīciju plāns izstrādāti 8 gadiem – no 2019. – 2026. gadam un lūgts precizēt AP darbības termiņu. Ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (19.09.2019., protokols Nr.9, 1.§) un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.09.2019., protokols Nr.9, 1.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izdarīt grozījumus 2018.gada 28.februāra Lubānas novada pašvaldības domes sēdes lēmumā “Par Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu” un tā pielikumā (sēdes protokols Nr.2, 1.§), visā tekstā skaitli “2026” aizstājot ar skaitli “2025”.

 

6.§ Par Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības domes 2018. gada 28. februāra lēmumu “Par Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu” (sēdes protokols Nr. 2, §1) ir izstrādāta Lubānas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 21. panta pirmās daļas 3. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmo daļu un 22. panta trešo daļu, Ministru Kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 68. punktu, ņemot vērā 2019. gada 13. septembrī sniegto Vidzemes plānošanas reģiona pozitīvo atzinumu par Lubānas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam projektu, Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (19.09.2019., protokols Nr.9, 2.§) un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.09.2019., protokols Nr.9, 2.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada attīstības programmu 2019.-2025. gadam.

2.pielikumā Lubānas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam.

 

7.§ Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 27.punktu,  18.06.2019. Ministru kabineta noteikumiem Nr.270 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi", Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (19.09.2019., protokols Nr.9, 3.§) un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.09.2019., protokols Nr.9, 3.§)

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izdarīt grozījumus Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā (apstiprināts 30.01.2018., protokols Nr.1, 13.§):

Sadaļā Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķīši” 71.punktā aizstāt skaitli “977” ar skaitli “1003”.

 

8.§ Par atļauju savienot valsts amatpersonu amatus

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemts Andra Kļaviņa 2019.gada 18.septembra iesniegums (reģistrēts Pašvaldībā 2019.gada 18.septembrī ar Nr. LUB/2.10/19/285)  (turpmāk – Iesniegums), kurā Persona lūdz sniegt rakstveida atļauju valsts amatpersonu amatu savienošanai, lai realizētu likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) noteikumus, un tieši, sniegt atļauju un saskaņojumu Personai savienot Lubānas novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētāja, Lubānas novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatus ar citu amatu – Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, bāriņtiesas locekļa amatu.

Likuma 8.1panta piektās daļas 1. un 2.punkts nosaka, ka Likumā noteiktajos gadījumos valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā minēto lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir pienākums izvērtēt, vai amatu savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai un mēneša laikā pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikšanos izsniegt atļauju amatu savienošanai, savukārt Likuma 8.1panta septītā daļa nosaka, ka šā panta piektās daļas 2.punktā un sestajā daļā minēto lēmumu pieņem un noformē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, norādot lēmuma pamatojumu saskaņā ar šā panta piektās daļas 1.punktu un citu normatīvo aktu prasībām.

Likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā, vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu “ Par iedzīvotāju ienākuma nodokli ", ja šajā likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi.

Saskaņā ar Likuma 7.panta sesto daļu, Likuma 4.panta otrajā daļā minētās amatpersonas, kurām nav  noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar  amatu arodbiedrībā, citu amatu, uzņēmuma līguma, pilnvarojuma izpildi vai saimniecisko darbību individuālā komersanta statusā vai reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās publiskas personas iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja. Ja profesionālā dienesta karavīrs likumā noteiktajā kārtībā uz noteiktu laiku iecelts amatā civilā valsts iestādē vai valsts drošības iestādē, rakstveida atļauju amatu savienošanai izsniedz tās iestādes vadītājs, kurš viņu iecēlis amatā.

Lai Pašvaldības dome varētu pieņemt pamatotu lēmumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu ir jāizvērtē vai savienošana neradīs interešu konfliktu, amatu savienošana nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, nekaitēs valsts amatpersonas tiešo amata pienākumu pildīšanai.

Saskaņā ar Likumu interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai, pildot valsts amatpersonas amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.

Ar 2013.gada 26.septembra Pašvaldības lēmumu (protokols Nr.14, 8.§), Andris Kļaviņš ir  apstiprināts par Lubānas novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētāju. Administratīvā komisija darbojas saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, spēkā esošajiem Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem, un citiem normatīvajiem aktiem, Administratīvās komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā. Pienākumos ietilpst administratīvo lietu izskatīšana, lēmuma projektu sagatavošana, piedalīšanās koleģiāla lēmuma,  administratīvajā lietā,  pieņemšanā.

Ar 2014.gada 30.decembra Pašvaldības lēmumu (protokols Nr.13, 7.§), Andris Kļaviņš ir  apstiprināts par Lubānas novada pašvaldības Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieku. Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija darbojas saskaņā ar likumu “”Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, Ministru Kabineta noteikumiem Nr.748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi”. Pienākumos ietilpst administratīvo lietu izskatīšana, piedalīšanās koleģiāla lēmuma,  administratīvajā lietā, pieņemšanā.

Ar 2019.gada 4.septembra Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr.374 (protokols Nr.16, 1.§.) Andris Kļaviņš ir ievēlēts par Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku, bāriņtiesas locekli uz pieciem gadiem. Madonas novada  bāriņtiesa ir Pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kas Madonas novada administratīvajā teritorijā veic Civillikumā, Bāriņtiesu likumā, citos normatīvajos aktos un iestādes nolikumā noteiktās funkcijas. Tās galvenais mērķis ir nodrošināt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Amata pienākumos ietilpst Madonas novada bāriņtiesas vadīšana priekšsēdētāja prombūtnes laikā, administratīvo aktu izdošana, apliecinājumu izdarīšana.

Izvērtējot Personas amata pienākumus Pašvaldībā kopsakarā ar Personas amata pienākumiem Madonas novada bāriņtiesā, var secināt, ka amatu savienošana interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Saskaņā ar Likuma 8.1panta sesto daļu, ja pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atļaujas izsniegšanu amatu savienošanai, ir mainījušies tiesiskie vai faktiskie apstākļi, kas minēti šā panta piektās daļas 1.punktā un bija par pamatu attiecīga lēmuma pieņemšanai, un šāda apstākļu maiņa nepieļauj turpmāku amatu savienošanu, attiecīgā amatpersona (institūcija) atceļ lēmumu par atļaujas izsniegšanu amatu savienošanai. Šī tiesību norma lēmuma darbības laikā jāsaskata kopsakarā ar Administratīvā procesa likuma 68.panta pirmo daļu, 85.panta otrās daļas 1.punktu (atcelšanas atruna).

  Ņemot vērā šī lēmuma sagatavošanas laikā konstatētos faktiskos apstākļus un apzināto informāciju, nav konstatēti fakti, kas neļautu Personai savienot amatus.

  Noklausījusies I.Bodža sniegto informāciju, pamatojoties uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 2.pantu, 4.panta otro daļu, 6.panta pirmo, otro un trešo daļu, 7.panta sesto daļu, Administratīvā procesa likuma 67.pantu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.09.2019., protokols Nr.9, 4.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Atļaut Andrim Kļaviņam savienot valsts amatpersonas amatu Pašvaldībā – Administratīvās komisijas priekšsēdētājs ar Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, bāriņtiesas locekļa amatu.

2. Atļaut Andrim Kļaviņam savienot valsts amatpersonas amatu Pašvaldībā – Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieks  ar Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka, bāriņtiesas locekļa amatu.

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

 

 9.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pašvaldības autoceļa Jaunie kapi–Birznieki–Dambīši grants seguma atjaunošanas būvdarbiem

Ziņo: Ivars Bodžs

Lai nodrošinātu pašvaldības autoceļa Jaunie kapi–Birznieki–Dambīši funkcionalitāti un atjaunotu grants seguma virskārtu ceļa posmā no 1,000 km līdz 1,750 km, ņemot vērā to, ka šis ceļa posms nav ietverts pašvaldības realizētā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros finansētā ceļa un tilta pārbūves projekta apjomos, balstoties uz cenu aptaujas rezultātiem un SIA “MTE” sagatavoto finanšu piedāvājumu (reģistrēts pašvaldībā 02.09.2019. ar Nr.LUB/2.08/19/746), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  15.panta pirmās daļas 2.punktu un  21.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (23.09.2019. protokols Nr.9, 6.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 13395 EUR finansējumu no pašvaldības budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem pašvaldības autoceļa Jaunie kapi–Birznieki–Dambīši grants seguma atjaunošanas būvdarbiem posmā no 1,000 km līdz 1,750 km, izdarot attiecīgus grozījumus 2019.gada pašvaldības budžetā.

 

10.§ Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda

Ziņo: Ivars Bodžs

Atbilstoši grozījumiem Zemes pārvaldības likumā, kas stājās spēkā 2018.gada 25.oktobrī, 17.panta sestajā daļā noteikts, ka “šā panta pirmajā daļā minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība”.

Pirms pašvaldības lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā (turpmāk – Lēmums) pieņemšanas, ir jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

1)   ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu visā attiecīgajā pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2)   pagājis valstij un pašvaldībām noteiktais divu gadu termiņš pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību izvērtēšanai;

3)   pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 8.1.apakšpunktu Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldības izvērtētais rezerves zemju saraksts (turpmāk – izvērtētais saraksts).

4)   izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības domes 2019.gada 30.maija lēmumu “Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un ievietošanu atsavināmo zemju sarakstā”, pašvaldības tīmekļa vietnē tika publicēts zemju saraksts, kuras iespējams nodot atsavināšanai, atsauksme no ieinteresētajām personām bija neliela, rakstiski saņemti divi iesniegumi.  Piedāvājums ir ierakstīt zemesgrāmatā kā pirmās piecas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7058 001 0127; 7058 004 0093; 7058 004 0176; 7058 016 0258; 7058 017 0014. Attiecībā uz šīm zemes vienībām visi iepriekš minētie nosacījumi ir iestājušies, tāpēc ir pamats  pieņemt lēmumu par attiecīgo zemes vienību, kurām nav izdarītas atzīmes par piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai (turpmāk – zemes vienības) ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda.

Tas nozīmē, ka minētās zemes vienības pašvaldība būs tiesīga atsavināt, tādējādi nodrošinot to racionālu izmantošanu, kā arī  papildus ieņēmumus pašvaldības budžetā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēto ministriju un pašvaldības izvērtēto rezerves zemju sarakstu, Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.09.2019., protokols Nr.9, 7.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.    Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 7058 001 0127; 7058 004 0093; 7058 004 0176; 7058 016 0258; 7058 017 0014 piekrīt Lubānas novada pašvaldībai un ir ierakstāmas zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda.

2.    Veikt lēmuma 1.punktā nosaukto zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un sagatavot visus nepieciešamos dokumentus īpašumu nostiprināšanai zemesgrāmatā.

 

11.§ Par darbinieku ēdināšanas maksu Lubānas vidusskolā

Ziņo: Ivars Bodžs

Ņemot vērā Lubānas vidusskolas direktores I.Peilānes iesniegumu “Par Lubānas vidusskolas darbinieku ēdināšanas pakalpojumu izmaksām un grozījumiem 2019.gada budžeta tāmē” (reģistrēts pašvaldībā 19.09.2019., Nr. LUB/2.08/19/808), pievienotos aprēķinus,  pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, aprēķinu tāmi, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.09.2019., protokols Nr.9, 8.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.      Apstiprināt darbinieku ēdināšanas maksu Lubānas vidusskolā 1,81 EUR par porciju.

2.      Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.oktobri.

3.      Atzīt par spēku zaudējušu 2017.gada 29.jūnija Lubānas novada pašvaldības domes lēmumu “Par darbinieku ēdināšanas maksu Lubānas vidusskolā”. (protokols Nr.8, 14.§).

 3.pielikumā Lubānas vidusskolas darbinieku ēdināšanas maksas aprēķins.

  

12.§ Par atbalstu nodibinājuma “Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA” projektam “Broņislavas Martuževas dzejas klēts teritorijas sakārtošana”

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldība 2019.gada 19.septembrī ir saņēmusi iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.08/19/806) no nodibinājuma “Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA” (turpmāks fonds) valdes priekšsēdētājas Annas Eglienas.

Savā iesniegumā viņa raksta, ka lai īstenotu vienu no mērķiem – piemiņas vietu veidošana, kopšana, kultūrzīmju radīšana, vides kopšana, kā arī lai uzlabotu Broņislavas Martuževas dzejas klēts pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību, fonds ir nolēmis gatavot projektu “Broņislavas Martuževas dzejas klēts teritorijas sakārtošana” un piedalīties ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” atklātā projektu konkursā.

Projektā tiek plānots veikt autostāvvietas izbūvi, dārzā izvietot slēptuvi/bunkuru un dzejas stropu (sadarbībā ar scenogrāfu Ivaru Noviku). Veicot šos darbus un sakopjot teritoriju, kopējās projekta izmaksas tiek plānotas EUR 14000 (četrpadsmit tūkstoši). Projekta atbalstīšanas gadījumā fonds lūdz Lubānas novada pašvaldībai atbalstu – projekta līdzfinansējumu 10% apmērā - EUR 1400 Izskatot iesniegumu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.09.2019., protokols Nr.9, 9.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Atbalstīt nodibinājuma “Broņislavas Martuževas fonda RAKSTĪTĀJA”, reģistrācijas numurs 40008249144 projektu “Broņislavas Martuževas dzejas klēts teritorijas sakārtošana” un Lauku atbalsta dienesta gala lēmuma par atbalsta piešķiršanu saņemšanas gadījumā garantēt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1400 apmērā, saistības iekļaujot 2020.gada pašvaldības budžetā.

 

13.§ Par mērķdotāciju pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai

Ziņo: Ingrīda Logina

Pamatojoties uz saņemto informāciju un atbilstoši 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumiem Nr.382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”.

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtās mērķdotācijas 2019.gada septembra – decembra mēnesim sadales kārtību.

4.pielikumā Mērķdotācijas Lubānas novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai sadales kārtība.

 

14.§ Par precizētajām uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2019.gada septembrī – decembrī

Ziņo: Ingrīda Logina

Atbilstoši Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un audzēkņu skaitam pašvaldības izglītības iestādēs uz 2019.gada 1.septembri, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.09.2019., protokols Nr.9, 10.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 

Apstiprināt šādas uzturēšanas izmaksas Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2019.gada septembrī-decembrī:

                                                                        euro mēnesī vienam audzēknim

                                                                                                  2019. janv. – aug.

1.Lubānas vidusskolā                                                             122,36             118,37                                                

2.Meirānu Kalpaka pamatskolā:                                                         

-bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai                  198,94             265,25

-pārējās pirmsskolas vecuma grupās                          209,14             250,97

-pamatskolas klasēs                                                    345,58              264,27                       

3.Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķīši”                                 

            -bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanai                    201,08             208,53

            -pārējās pirmsskolas vecuma grupās                            306,59             290,45

5.pielikumā Pamatbudžeta iestādes uzturēšanas ieņēmumu un izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2019.gada septembrī – decembrī.

                       

15.§ Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar piešķirto valsts finansējumu izglītības, kultūras un deinstitucionalizācijas pasākumiem, papildus līdzekļu nepieciešamību pašvaldības autoceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši posma remontam un Jauniešu centra inventāra remontam, kā arī nepieciešamību veikt izdevumu plāna grozījumus valdības funkciju un ekonomiskās klasifikācijas kodu ietvaros un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (23.09.2019., protokols Nr.9, 11.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.      Veikt grozījumus pašvaldības 2019.gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.

2.      Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr.11 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

6.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.11, 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2019.3gada budžetu” 1., 2., 3. pielikums 26.09.2019. saistošo noteikumu Nr.11 redakcijā.

 

Sēde slēgta: plkst.1600

Sēdes vadītājs,

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2019.gada 3.oktobrī.

Protokolēja: Lita Žeiere

Sēdi atklāj plkst. 1400

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Lana Kunce, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte

Sēdē nepiedalās deputāti: Laila Ozoliņa - aizņemta pamatdarbā, Sandra Valaine- aizņemta pamatdarbā, Ainārs Spridzēns - slimības dēļ

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte - kancelejas vadītāja

 

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019.gada jūlija domes sēdes lēmumu izpildi.

1.      Par Lubānas Veselības un sociālās aprūpes centra ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas pakalpojuma maksas noteikšanu

2.      Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā

3.      Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma „Upenes”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienības daļai

4.      Par skolēnu piepildījumu klašu grupās 2019./2020. mācību gadā Meirānu Kalpaka pamatskolā

5.      Par papildus finansējuma piešķiršanu Jauniešu centram

6.      Par grozījumiem Lubānas novada pašvaldības domes 27.06.2019. lēmumā “Par Lubānas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu, platības un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu”. 

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. 19.septembrī iedzīvotāji tika aicināti uz  Lubānas novada attīstības programmas 201.-2026.gadam sabiedriskās apspriešanas sanāksmi. Tajā nekādi konstruktīvi papildinājumi esošajai redakcijai netika izteikti. 21.augustā piedalījos Vidzemnieku dārza svētkos, kurus jau astoto gadu rīko Vidzemes plānošanas reģions, lai godinātu veiksmīgākos Vidzemes reģiona uzņēmējus. No mūsu novada šajā pasākuma piedalīties bija nominēts nodibinājums “Broņislavas Martuževas fonds Rakstītāja”. Pirms dažām dienām bija neliela tikšanās ar Madonas novada vadību par turpmākiem novadu attīstības jautājumiem. Šonedēļ tika nodota ekspluatācijā Barkavas iela, kur tika veikti seguma virsmas vienkārtas apstrādes darbi. Darbs veikts apmierinoši. Uzsākta arī Meirānu stacijas jumta renovācija.

Izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2019.gada jūlija domes sēdes lēmumu izpildi.

Pielikumā Pārskats par 2019.gada jūlija domes sēdes lēmumu izpildi.

1.§

Par Lubānas Veselības un sociālās aprūpes centra ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas pakalpojuma maksas noteikšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Nolūkā aktualizēt maksu par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Lubānas Veselības un sociālās aprūpes centrā un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, izvērtējot iesniegto pakalpojumu tarifu pamatotību un Lubānas novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas  20.08.2019. atzinumu (protokols Nr.8, 4.§) un Finanšu un attīstības komitejas 26.08.2019. atzinumu (protokols Nr.8, 4.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Noteikt Lubānas Veselības un sociālās aprūpes centra ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izmaksas vienai personai, kurai noteikts trešais vai ceturtais aprūpes līmenis, saskaņā ar 02.04.2019. MK noteikumiem Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”:

1.1.  3. līmenim 17,10 euro/diennaktī;

1.2.  4. līmenim 18,08 euro/diennaktī.

 

 1. Noteikt, ka  personām, kuras pašas vai kuru apgādnieki pilnā apmērā veic maksu par sniegto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un kuru dzīvesvieta pirms pakalpojuma saņemšanas bija deklarēta Lubānas novada administratīvajā teritorijā, šī lēmuma 1.1. un 1.2.apakšpunktā noteiktajai maksai piemērojama atlaide 37% apmērā.
 2. Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 1.janvāri. 

2.§

Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 27.punktu, 18.12.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 851 “Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”, 18.06.2019. Ministru kabineta noteikumiem Nr.270 “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi", Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (20.08.2019., prot. Nr.8,  5.§) un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.08.2019., protokols Nr.8, 2.§), 

 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 4 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, Lana Kunce un Rudīte Kolāte balsojumā nepiedalās, nolemj:

Izdarīt grozījumus Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā (apstiprināts 30.01.2018., prot.Nr.1, 13.§)

1. Sadaļā Lubānas vidusskola

1.1. 47.punktā amata nosaukumu apkures/krāšņu kurinātājs aizstāt ar apkures iekārtas operators, profesijas kods 818213, amata algu noteikt 516 euro mēnesī, amata likme-1;

1.2. 43.punktā skaitli “580”aizstāt ar skaitli “629”.

2. Sadaļā Meirānu Kalpaka pamatskola

2.1. 51.punktā skaitli “977” aizstāt ar skaitli “1003” ;

2.2. 56.punktā skaitli “710”aizstāt ar skaitli “750”.

3. Sadaļā Mākslas skola 68.punktā skaitli “950” aizstāt ar skaitli “1003”.

4. Sadaļā Pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķīši”

4.1. 72. punktā aizstāt skaitli “710” ar skaitli “750”;

4.2. 73. punktā aizstāt skaitli “710” ar skaitli “750” ;

4.3. 74. punktā aizstāt skaitli “710” ar skaitli “750”;

4.4. 76.punktā skaitli “495”aizstāt ar skaitli “629”.

4.4. 77.punktā skaitli “5,25” aizstāt ar skaitli “4,25”;

4.5. 78.punktā aizstāt skaitli “710” ar skaitli “750”.

5. Sadaļā Lubānas novada Sociālais  dienests-

5.1. 97.punktā skaitli “580” aizstāt ar skaitli “629”;

5.2. 104.punktā skaitli “899” aizstāt ar skaitli “1079”;

5.3. 105.punktā skaitli “956” aizstāt ar skaitli “1079”;

5.4. 106.punktā skaitli “907” aizstāt ar skaitli “1079”;

5.5. 107.punktā skaitli “617” aizstāt ar skaitli “714”;

5.6. 108.punktā skaitli “514” aizstāt ar skaitli “714” un skaitli “0,2” ar “0,15”;

5.7. 109.punktā skaitli “565” aizstāt ar skaitli “629”;

5.8. 110.punktā papildināt ar ierakstu “vai ergoterapeits, profesijas kods 2212 91”, skaitli “640” aizstāt ar skaitli “950” un skaitli “0,4” ar skaitli “0,3”. 

 

 

3.§

Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma „Upenes”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienības daļai

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskata nekustamā īpašuma “Upenes” Indrānu pag. Lubānas nov. zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0053 zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0053 002 nomnieka SIA “UpeNes” valdes priekšsēdētājas D.Feldmanes 2019.gada 11.jūlija iesniegumu (reģistrēts Lubānas novada pašvaldības lietvedības sistēmā ar Nr. LUB/2.07/19/22) ar lūgumu mainīt zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0053 002 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz komercdarbības objektu apbūves zeme”.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.08.2019., protokols Nr.8, 3.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.      Mainīt zemes vienības daļai „Upenes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā kadastra apzīmējums 7058 011 0053 002, (platība 0,8124 ha) esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).

 

2.      Mainīt zemes vienībai „Upenes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 7058 011 0053, (platība 0,8336 ha) esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz komercdarbības objektu apbūve (kods 0801), platība 0,8124 ha un individuālā dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) platība 0,2120 ha. 

Pielikumā Lēmums-administratīvais akts un grafiskais pielikums kopā uz 4 lapām.

  

4.§

Par skolēnu piepildījumu klašu grupās 2019./2020. mācību gadā Meirānu Kalpaka pamatskolā

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores Lanas Kunces 2019. gada 15. augusta iesniegumu (reģistrētu pašvaldībā 16.08.2019., Nr. LUB/2.08/19/711), pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21. panta 27. punktu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai Dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, saskaņā ar 2016. gada 25. augusta Lubānas novada pašvaldības noteikumu Nr. 2 “Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Lubānas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupas, sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās” (apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības 25.08.2016. lēmumu, protokols Nr.12, 9.§) 3. punktu, kas nosaka, ka izglītojamo skaita noteikšanā var tikt izdarīti izņēmumi ar Lubānas novada domes lēmumu, kā arī, ievērojot Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (20.08.2019., prot. Nr.8 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, Lana Kunce balsojumā nepiedalās, nolemj:

2019./2020. mācību gadā Meirānu Kalpaka pamatskolā atvērt izglītojamo klases ar sekojošu klašu piepildījumu:

2. un 3.klase  – 5 izglītojamie;

4. klase – 4 (1 ar mācīšanās traucējumiem) izglītojamie;

5. un 6. klase – 3 (1 ar mācīšanās traucējumiem) izglītojamie;

7. un 8. klase – 5 izglītojamie;

9. klase – 5 (1 ar mācīšanās traucējumiem) izglītojamie;

Speciālā klase – 5 izglītojamie;

Pirmsskolas izglītības grupa – 7 izglītojamie.

5.§

Par papildus finansējuma piešķiršanu Jauniešu centram

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot jaunatnes lietu speciālistes L.Padomas iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 02.08.2019., Nr. LUB/2.08/19/659) par nepieciešamību nomainīt bojāto indukcijas plīts virsmu Jauniešu centra telpās Oskara Kalpaka iela 4-4, Lubānā, lai nodrošinātu centra pilnvērtīgu darbību, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. punktu un ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (26.08.2019. protokols Nr.8, 1.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 300 EUR finansējumu no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem indukcijas plīts virsmas nomaiņai Jauniešu centra telpās Oskara Kalpaka ielā 4-4, Lubānā, izdarot attiecīgus grozījumus 2019.gada pašvaldības budžetā.

 

6.§

Par grozījumiem Lubānas novada pašvaldības domes 27.06.2019. lēmumā “Par Lubānas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu, platības un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu”

Ziņo: Ivars Bodžs

Izpildot domes 27.06.2019. lēmumu “Par Lubānas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu, platības un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu” un iesniedzot dokumentus Valsts zemes dienestā, tika konstatēts, ka lēmumā nekorekti zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 7013 005 0097 nosaukta par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, jo pašvaldība vēl nav pieņēmusi lēmumu par šī zemesgabala ierakstīšanu zemesgrāmatā, kā to nosaka Zemes pārvaldības likuma 17.panta 6.punkts. Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Lana Kunce, Rudīte Kolāte), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

       Izdarīt grozījumus Lubānas novada pašvaldības domes 27.06.2019. lēmumā “Par Lubānas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu, platības un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu” (protokols Nr.7, 14.§), izsakot lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:

1.      Pārkārtot Lubānas novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 005 0086 un rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 005 0097 robežas, saskaņā ar grafisko pielikumu.

Sēde slēgta: plkst.1600

Sēdes vadītājs,

pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                                   Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2019.gada 3.septembrī

Protokolēja                                                                                                      Sandra Līcīte

 

Sēdi atklāj plkst. 1400

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti: Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede, Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste

Sēdi protokolē: Lita Žeiere – sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019.gada jūnija domes sēdes lēmumu izpildi.

1. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu krūmgrieža iegādei.

2. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu mobilā telefona iegādei. 

3. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas pilsētas Barkavas ielas seguma virsmas vienkārtas apstrādes darbiem.       

4. Par pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plānu.        

5. Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.

6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai starp nekustamo īpašumu zemes vienībām Miera iela 4, Lubāna, Lubānas nov., un Miera iela 4A, Lubāna, Lubānas nov.

7. Par 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

8. Par nekustamā īpašuma „Jaunkalniņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu.

1.pielikumā Pārskats par 2019.gada jūnija domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu krūmgrieža iegādei

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas speciālista G.Stalbova iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā  22.07.2019. ar Nr. LUB/2.10/19/194), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  15.panta pirmās daļas 2.punktu un  21.panta pirmās daļas 2.punktu un saskaņā ar 29.07.2019. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.7, 1.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 800 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem (brīvajiem) līdzekļiem krūmgrieža iegādei, izdarot attiecīgus grozījumus 2019.gada pašvaldības budžetā.

 

2.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu mobilā telefona iegādei

Ziņo: Ivars Bodžs

Uzklausot pašvaldības izpilddirektora sniegto informāciju par Lubānas Mākslas skolas direktores vēlmi paturēt sev mobilā telefona numuru, ņemot vērā, ka Lubānas Mākslas skolas materiāli tehniskajā nodrošinājumā šobrīd nav mobilais tālrunis, ir tikai pieslēgums, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  21. panta pirmās daļas 2.punktu un saskaņā ar 29.07.2019. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.7, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 160 EUR finansējumu no Lubānas novada pašvaldības budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem mobilā tālruņa ar jaunu pieslēguma numuru  iegādei Lubānas Mākslas skolas vajadzībām, izdarot attiecīgus grozījumus 2019.gada pašvaldības budžetā.

 

3.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas pilsētas Barkavas ielas seguma virsmas vienkārtas apstrādes darbiem

Ziņo: Ivars Bodžs

Lai nodrošinātu Lubānas pilsētas Barkavas ielas uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši normatīvajiem aktiem un standartiem ceļu satiksmes drošības jomā,  balstoties uz iepirkuma “Barkavas ielas virsmas vienkārtas apstrāde” (identifikācijas Nr. LNP 2019/6) rezultātiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  15.panta pirmās daļas 2.punktu un  21.panta pirmās daļas 2.punktu un saskaņā ar 29.07.2019. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.7, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 42942 EUR finansējumu Lubānas pilsētas Barkavas ielas virsmas vienkārtas apstrādei, tai skaitā 35000 EUR no pašvaldības autoceļu fonda līdzekļiem, no tiem 10000 EUR speciālā budžeta brīvie (nesadalītie)  līdzekļi un 7942 EUR no pamatbudžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem, izdarot attiecīgus grozījumus 2019.gada pašvaldības budžetā.         

 

4.§ Par pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plānu

Ziņo: Ivars Bodžs

Sakarā ar novada domes veiktajiem grozījumiem 31.01.2019. saistošajos noteikumos Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu” un atbilstoši Ministru kabineta 11.03.2008. Noteikumu Nr.173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtību” 24.punkta prasībām, kas nosaka, ka: “Pašvaldību speciālo budžetu (pašvaldību ceļu fondu) plāno vidējā (triju gadu) termiņā…..” un saskaņā ar 29.07.2019. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.7, 4.§)

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt precizētu pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa plānu 2019.-2021.gadam.

2.pielikumā Lubānas novada pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa plāns 2019.-2021.gadam.

 

5.§ Par 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var apstiprināt gada publisko pārskatu, LR Likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 14.panta 3.daļu, LR Ministru kabineta 05.05.2010. noteikumu Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” 16.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (29.07.2019. protokols Nr.7, 7.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu.

Publiskais pārskats (pielikums)

6.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai starp nekustamo īpašumu zemes vienībām Miera iela 4, Lubāna, Lubānas nov., un Miera iela 4A, Lubāna, Lubānas nov.

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldības dome (turpmāk – dome) izskata SIA „Ametrs” 2019.gada 15.jūlija iesniegumu Nr. 1-2/442 (reģistrēts pašvaldībā 2019.gada 15.jūlijā ar Nr. LUB/2.07/19/21) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai starp nekustamo īpašumu zemes vienībām Miera iela 4, Lubāna, Lubānas nov., un Miera iela 4A, Lubāna, Lubānas nov. un konstatē, ka nav nepieciešama nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta pilnveidošana vai noraidīšana.

Pamatojoties uz:

 1. Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, kas nosaka, ka pēc projekta saņemšanas apstiprināšanai vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, norādot vai pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurai izstrādāts projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus (attiecīgā zemes ierīkotāja vārdu, uzvārdu, datumu un laiku, kad tas minēto dokumentu ir parakstījis) vai projekta grafiskās daļas kopiju;
 2. Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 28.punktu, kas nosaka, ka, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība pieņem uz projektētajām zemes vienībām attiecināmus lēmumus, tostarp lēmumu par: adreses piešķiršanu, ja pēc zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu; nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu;
 3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu īstenošanu;
 4. Lubānas novada pašvaldības domes sēdes 2018.gada 29.novembra lēmumu “Par zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu izsniegšanu zemes robežu pārkārtošanai” (protokols Nr.12. 2.§);
 5. Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (29.07.2019. protokols Nr.7, 6.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu par zemes vienības Miera ielā 4A, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 7013 004 0031, kopējā platība 2508 m2 un zemes vienības Miera ielā 4, Lubānā Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 7013 004 0033, kopējā platība 1200 m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu no īpašuma Miera ielā 4A, 779 m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Miera ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

2. Noteikt, ka zemes vienības Miera ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 1979 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

3. Noteikt, ka zemes vienībai Miera ielā 4, Lubānā, Lubānas novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods: 0601).

5. Noteikt, ka zemes vienības Miera ielā 4A, Lubānā, Lubānas novadā, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 1729 m2, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.

6. Noteikt, ka zemes vienībai Miera ielā 4A, Lubānā, Lubānas novadā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (kods: 0600).

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā.

3.pielikumā Lēmums – administratīvais akts. Grafiskā shēma.

 

7.§ Par nekustamā īpašuma „Jaunkalniņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldībā 2019.gada 25.jūlijā saņemts fiziskās personas iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.09/19/35) par nekustamā īpašuma „Jaunkalniņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.154, 1998.gada 11.februārī nostiprināts nekustamais īpašums „Jaunkalniņi1 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs 7058 005 0039, kas sastāv no divām zemes vienībām 30,2 ha kopplatībā.

Ņemot vērā augstāk minēto, fiziskās personas iesniegumu, izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un lietas materiālus, pamatojoties Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 20.panta 1.punktu, 2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 47.punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas sēdes (29.07.2019. protokols Nr.7, 8.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunkalniņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 005 0039, divos atsevišķos īpašumos:

 1. Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu: 7058 013 0063, platība – 5,6 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: „Jaunkalni”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101);
 2. Paliekošais nekustamais īpašums,  kurš sastāv vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 012 0026, platība – 24,6 ha, saglabāt nosaukumu “Jaunkalniņi 1”, Indrānu pagasts, Lubānas novads  un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).

4.pielikumā Lēmums – administratīvais akts. Grafiskā kartes skata izdruka.

 

8.§ Par saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Sakarā ar finansējumu ELFLA projektam “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ar kadastra Nr.423721:02 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana”, Valsts Kultūrkapitāla piešķirtajiem transfertiem deju kolektīvam “Žuburi” un pašvaldības īstenoto projektu “Barkavas ielas asfalta seguma atjaunošana”, kā arī līdzekļu nepieciešamību neplānotiem pirkumiem teritorijas labiekārtošanas un Lubānas Mākslas skolas vajadzībām un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (29.07.2019. protokols Nr.7, 5.§) pozitīvo atzinumu.

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Veikt grozījumus pašvaldības 2019. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.
 2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

           2.1. Saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr.10 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

5.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.10, 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu” 1., 2., 3., 4. pielikums 31.07.2019. saistošo noteikumu Nr.10 redakcijā kopā uz 13 lapām.

 

Sēde slēgta: plkst.1600

Sēdes vadītājs,

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2019.gada 6.augustā

Protokolēja: Lita Žeiere

 

 

 

Sēdi atklāj plkst. 1400

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti: Lana Kunce, Laila Ozoliņa, Ainārs Spridzēns, Iveta Peilāne

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede, Egils Rēvelis – attīstības daļas vadītājs, Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste

Sēdi protokolē: Lita Žeiere – sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019.gada maija domes sēdes lēmumu izpildi.

1. Par preču pārdošanas cenu apstiprināšanu suvenīriem.

2. Par pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesību izmantotāju nekustamajam īpašumam "Palejas", Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

3. Par projekta iesnieguma “Informatīvās vides video vizītkartes “RADI, DARI, VIDI Lubānas novadā”” apstiprināšanu.

4. Par projekta iesnieguma “Oskara Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa dendroloģiskās ainavas labiekārtošana Visagala kapos ” apstiprināšanu.

5. Par projekta iesnieguma “Drošā taka” apstiprināšanu.

6. Par projekta iesnieguma “BMX velotrase” apstiprināšanu.

7. Par projekta iesnieguma “Estrādes vietas sakopšana pie J.Zābera muzeja “Vecais ceplis”” apstiprināšanu.

8. Par projekta iesnieguma “Lai zaļāk” apstiprināšanu.

9. Par Lubānas novada Attīstības programmas 2019.-2026. gadam 1.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

10. Par atvaļinājuma piešķiršanu Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam.

11. Par Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja aizvietošanu viņa ikgadējā atvaļinājuma laikā.

12. Par finansējuma piešķiršanu ugunsdrošības signalizācijas paneļa nomaiņai Sociālā dienesta ēkā Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā.

13. Par finansējuma piešķiršanu transporta izdevumu segšanai.

14. Par Lubānas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu, platības un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.

15. Par nekustamā īpašuma „Bērzkalni 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu.

16. Par saistošo noteikumu Nr.9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem.

Pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2019.gada maija sēdes lēmumu izpildi.

1.Pielikums. Pārskats par 2019.gada maija domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par preču pārdošanas cenu apstiprināšanu suvenīriem

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot pašvaldības kultūras darba speciālistes I.Kraukles iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 20.06.2019., Nr. LUB/2.08/19/552) par pārdošanas cenu apstiprināšanu precēm un, ņemot vērā preces iegādes izdevumus un pašvaldības izlietotos resursus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un saskaņā ar 25.06.2019. Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.6, 1.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt suvenīru atsavināšanas cenas tirdzniecībai Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā Oskara Kalpaka ielā 4-3, Lubānā:

 

Nr.p.k.

Nosaukums

Indekss

Cena (euro)

 1.  

Krūze

P001

2,90

 1.  

Kauss 0.3 l

B002

3,38

 1.  

Kauss 0.5 l

B003

4.35

 1.  

Vāze mazā

SA005

1,57

 1.  

Vāze amfora

AM006

1,21

 1.  

Vāze augstā

VA 008

2,18

 1.  

Vāze trīsstūrveida

VT009

1,69

 1.  

Vāze ar vilnīti

VR029

1,53

 1.  

Suvenīrs Kauss

SB 010

1,69

 1.  

Suvenīrs Kausiņš

SB 011

1,53

 1.  

Suvenīrs mazais kausiņš

SB012

1,33

 1.  

Blašķe

G0013

2,42

 1.  

Suvenīrs Kurpe

SK0014

2,31

 1.  

Suvenīrs Kurpīte

SK0015

1,53

 1.  

Magnēts kauss

MA0027

1,33

 1.  

Glāze

TAU032

1,53

 

2.§ Par pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšanu ar pirmpirkuma tiesību izmantotāju nekustamajam īpašumam "Palejas", Indrānu pagastā, Lubānas novadā

Ziņo: Ivars Bodžs

2019.gada 30.aprīlī Lubānas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu “Par zemes īpašuma “Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov. atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu” (protokols Nr.4, 4.§), pamatojoties uz kuru īpašuma pirmpirkuma tiesīgajai personai tika nosūtīts atsavināšanas paziņojums. 2019.gada 7.jūnijā pašvaldības bankas norēķinu kontā saņemti finanšu līdzekļi 6700 EUR apmērā ar norādi “Par zemes gabalu “Palejas”, kad.apz.nr.70580160089) (pielikumā grāmatvedības apliecinājums, reģistrēts pašvaldībā 20.06.2019., Nr. LUB/2.08/19/555), personai uz lēmuma pieņemšanas brīdi ir nokārtoti atsavināmā zemesgabala nomas un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi (pielikumā nekustamā īpašuma speciālistes izziņa, reģistrēta 27.06.2019., Nr. LUB/2.08/19/564).

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas 25.06.2019. sēdes (protokols Nr.6., 2.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Noslēgt pirkuma – pārdevuma līgumu ar personu par nekustamā īpašuma “Palejas” Indrānu pag. Lubānas nov. kadastra Nr.70580160089 pārdošanu par 6700 EUR.

2.Pielikums. Grāmatvedības apliecinājums un nekustamā īpašuma speciālistes izziņa.

 

3.§ Par projekta iesnieguma “Informatīvās vides video vizītkartes “RADI, DARI, VIDI Lubānas novadā”” apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības izsludināto projektu konkursu “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” saņemts biedrības “Lubānas Puse”  (turpmāk – projekta iesniedzējs) projekta iesniegums “Informatīvās vides video vizītkartes “RADI, DARI, VIDI Lubānas novadā”” (turpmāk – projekta iesniegums), reģistrēts pašvaldībā 03.06.2019. ar Nr. LUB/2.08/19/505.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja (20.06.2019., protokols Nr.6, 1.§) un Finanšu un attīstības komiteja (25.06.2019., protokols Nr.6, 3.§), izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem, konstatēja:

1)      projekta iesniegums atbilst vērtējumām “Jā” vispārējās prasībās;

2)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” šādos kritērijos: Nr. 7.1.,Nr. 7.2.;

3)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā”  aktivitātē Nr. 8.2.;

4)      ņemot vērā, ka konkursā visu iesniegto projektu koptāme nepārsniedz budžetā atvēlētos līdzekļus, projekta iesnieguma vērtējums punktu izteiksmē nav nepieciešams.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt biedrības “Lubānas Puse”, reģistrācijas Nr. 50008247111, projekta iesniegumu “Informatīvās vides video vizītkartes “RADI, DARI, VIDI Lubānas novadā”” projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”

ietvaros ar pašvaldības finansējumu 1000 EUR.

 

4.§ Par projekta iesnieguma “Oskara Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa dendroloģiskās ainavas labiekārtošana Visagala kapos ” apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības izsludināto projektu konkursu “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” saņemts nodibinājuma “Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA” (turpmāk – projekta iesniedzējs) projekta iesniegums “Oskara Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa dendroloģiskās ainavas labiekārtošana Visagala kapos” (turpmāk – projekta iesniegums), reģistrēts pašvaldībā 03.06.2019. ar Nr. LUB/2.08/19/504.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja (20.06.2019., protokols Nr.6, 2.§) un Finanšu un attīstības komiteja (25.06.2019., protokols Nr.6, 4.§), izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem, konstatēja:

1)      projekta iesniegums atbilst vērtējumām “Jā” vispārējās prasībās;

2)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” šādos kritērijos: Nr. 7.1., Nr. 7.3.;

3)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā”  aktivitātē Nr. 8.1.;

4)      ņemot vērā, ka konkursā visu iesniegto projektu koptāme nepārsniedz budžetā atvēlētos līdzekļus, projekta iesnieguma vērtējums punktu izteiksmē nav nepieciešams.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt nodibinājuma “Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA”, reģistrācijas Nr. 40008249144, projekta iesniegumu “Oskara Kalpaka kapa pieminekļa ansambļa dendroloģiskās ainavas labiekārtošana Visagala kapos” projektu konkursa

“Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” ietvaros ar pašvaldības finansējumu 940 EUR.

 

5.§ Par projekta iesnieguma “Drošā taka” apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības izsludināto projektu konkursu “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” saņemts biedrības “Aborieši”  (turpmāk – projekta iesniedzējs) projekta iesniegums “Drošā taka” (turpmāk – projekta iesniegums), reģistrēts pašvaldībā 03.06.2019. ar Nr. LUB/2.08/19/502.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja (20.06.2019., protokols Nr.6, 3.§) un Finanšu un attīstības komiteja (25.06.2019., protokols Nr.6, 5.§), izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem,

konstatēja:

1)      projekta iesniegums atbilst vērtējumām “Jā” vispārējās prasībās;

2)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” šādos kritērijos: Nr. 7.1.,Nr. 7.2., Nr. 7.3.;

3)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā”  aktivitātē Nr. 8.1.;

4)      ņemot vērā, ka konkursā visu iesniegto projektu koptāme nepārsniedz budžetā atvēlētos līdzekļus, projekta iesnieguma vērtējums punktu izteiksmē nav nepieciešams.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 4 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs,) PRET – nav, ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās Sandra Valaine, nolemj:

Apstiprināt biedrības “Aborieši”, reģistrācijas Nr. 50008189951, projekta iesniegumu “Drošā taka” projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” ietvaros ar pašvaldības finansējumu 1000 EUR.

 

6.§ Par projekta iesnieguma “BMX velotrase” apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības izsludināto projektu konkursu “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” saņemts biedrības “Motoklubs Lubāna”  (turpmāk – projekta iesniedzējs) projekta iesniegums “BMX velotrase” (turpmāk – projekta iesniegums), reģistrēts pašvaldībā 31.05.2019. ar Nr. LUB/2.08/19/492.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja (20.06.2019., protokols Nr.6, 4.§) un Finanšu un attīstības komiteja (25.06.2019., protokols Nr.6, 6.§), izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem,

konstatēja:

1)      projekta iesniegums atbilst vērtējumām “Jā” vispārējās prasībās;

2)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” šādos kritērijos: Nr. 7.2., Nr. 7.3.;

3)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā”  aktivitātē Nr. 8.2.;

4)      ņemot vērā, ka konkursā visu iesniegto projektu koptāme nepārsniedz budžetā atvēlētos līdzekļus, projekta iesnieguma vērtējums punktu izteiksmē nav nepieciešams.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt biedrības “Motoklubs Lubāna”, reģistrācijas Nr. 50008251511, projekta iesniegumu “BMX velotrase” projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” ietvaros ar pašvaldības finansējumu 1000 EUR.

 

7.§ Par projekta iesnieguma “Estrādes vietas sakopšana pie J.Zābera muzeja “Vecais ceplis”” apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības izsludināto projektu konkursu “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” saņemts biedrības “Vecais ceplis”  (turpmāk – projekta iesniedzējs) projekta iesniegums “Estrādes vietas sakopšana pie J.Zābera muzeja “Vecais ceplis”” (turpmāk – projekta iesniegums), reģistrēts pašvaldībā 31.05.2019. ar Nr. LUB/2.08/19/491.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja (20.06.2019., protokols Nr.6, 5.§) un Finanšu un attīstības komiteja (25.06.2019., protokols Nr.6, 7.§), izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem,

konstatēja:

1)      projekta iesniegums atbilst vērtējumām “Jā” vispārējās prasībās;

2)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” šādos kritērijos: Nr. 7.1., Nr. 7.3.;

3)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā”  aktivitātē Nr. 8.1.;

4)      ņemot vērā, ka konkursā visu iesniegto projektu koptāme nepārsniedz budžetā atvēlētos līdzekļus, projekta iesnieguma vērtējums punktu izteiksmē nav nepieciešams.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt biedrības “Vecais ceplis”, reģistrācijas Nr. 40008209921, projekta iesniegumu “Estrādes vietas sakopšana pie J.Zābera muzeja “Vecais ceplis”” projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” ietvaros ar

pašvaldības finansējumu 1000 EUR.

 

8.§ Par projekta iesnieguma “Lai zaļāk” apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības izsludināto projektu konkursu “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” saņemts biedrības “Vienā solī”  (turpmāk – projekta iesniedzējs) projekta iesniegums “Lai zaļāk” (turpmāk – projekta iesniegums), reģistrēts pašvaldībā 30.05.2019. ar Nr. LUB/2.08/19/489.

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja (20.06.2019., protokols Nr.6, 6.§) un Finanšu un attīstības komiteja (25.06.2019., protokols Nr.6, 8.§), izvērtējot projekta iesnieguma atbilstību konkursa nolikuma vērtēšanas kritērijiem,

konstatēja:

1)      projekta iesniegums atbilst vērtējumām “Jā” vispārējās prasībās;

2)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā” šādos kritērijos: Nr. 7.1., Nr. 7.2., Nr. 7.3.;

3)      projekta iesniegums atbilst vērtējumam “Jā”  aktivitātē Nr. 8.1.;

4)      ņemot vērā, ka konkursā visu iesniegto projektu koptāme nepārsniedz budžetā atvēlētos līdzekļus, projekta iesnieguma vērtējums punktu izteiksmē nav nepieciešams.

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt biedrības “Vienā solī”, reģistrācijas Nr. 40008273998, projekta iesniegumu “Lai zaļāk” projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” ietvaros ar pašvaldības finansējumu 916 EUR.

 

9.§ Par Lubānas novada Attīstības programmas 2019. – 2026. gadam 1.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Ziņo: Egils Rēvelis

Lubānas novada pašvaldības dome (turpmāk – Dome), izskatot Lubānas novada Attīstības programmas 2019. – 2026. gadam attīstības daļas vadītāja ziņojumu par izstrādāto Lubānas novada Attīstības programmu un tam pievienoto  SIA "Baltkonsults” iesniegto Lubānas novada Attīstības programmas 2019. – 2026. gadam 1.0 redakciju un ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 67. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Nodot Lubānas novada Attīstības programmas 2019. – 2026. gadam 1.0 redakciju  publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
 2. Noteikt publiskās apspriešanas laiku 4 (četras) nedēļas.
 3. Lēmumu un paziņojumu par Lubānas novada Attīstības programmas 2019. – 2026. gadam 1.0 redakciju  nodošanu publiskajai apspriešanai ievietot pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv, informatīvajā izdevumā „Lubānas Ziņas” un Telpiskās attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 

Lubānas novada attīstības programmas 1.0. redakcija pieejama: https://geolatvija.lv/geo/tapis

 

10.§ Par atvaļinājuma piešķiršanu Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam

Ziņo: Ivars Bodžs

2019. gada 20. jūnijā Lubānas novada pašvaldībā ir saņemts domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka iesniegums (reģistrēts ar Nr. LUB/2.10/19/158) ar lūgumu piešķirt ikgadējo atvaļinājumu četras kalendārās nedēļas ar 2019. gada 8. jūliju.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 4.daļas 8.punktu un 41.panta pirmo daļu un 26.02.2015. Lubānas novada pašvaldības nolikuma Nr. 2 “Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā” 3.4.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.06.2019. protokols Nr.6, 10.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.      Piešķirt Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Tālim Saleniekam ikgadējo atvaļinājumu 4 (četras) kalendārās nedēļas, sākot ar 2019. gada 8. jūliju līdz 4. augustam par nostrādāto laiku no 15.06.2018.-14.06.2019.

2.       Izmaksāt Tālim Saleniekam atvaļinājuma pabalstu 40 % apmērā no mēnešalgas.

3.      Atvaļinājuma laikā Tālim Saleniekam saglabāt pirmā paraksta tiesības kredītiestādēs un Valsts kasē.

 

11.§ Par Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja aizvietošanu viņa ikgadējā atvaļinājuma laikā

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1 daļas 13.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.06.2019. protokols Nr.6, 11.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka ikgadējā atvaļinājuma laikā no 2019. gada 8. jūlija līdz 4. augustam domes priekšsēdētāja vietniecei Ivetai Peilānei noteikt atlīdzību par priekšsēdētāja pienākumu veikšanu 7,90 euro/h.

 

12.§ Par finansējuma piešķiršanu ugunsdrošības signalizācijas paneļa nomaiņai Sociālā dienesta ēkā Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Sociālā dienesta direktores I.Līberes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 17.06.2019., Nr. LUB/2.08/19/540) par nepieciešamību nomainīt bojāto ugunsdrošības signalizācijas paneli, lai izpildītu Ugunsdrošības noteikumu prasības objektā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2. punktu un ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.06.2019. protokols Nr.6, 12.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 320 EUR finansējumu no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem ugunsdrošības signalizācijas paneļa nomaiņai Sociālā dienesta ēkā Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, izdarot attiecīgus grozījumus 2019. gada pašvaldības budžetā.

 

13.§ Par finansējuma piešķiršanu transporta izdevumu segšanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Meirānu Kalpaka pamatskolas direktores L.Kunces iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 13.06.2019., Nr. LUB/2.08/19/531) par nepieciešamību nodrošināt Meirānu Kalpaka pamatskolas 1.-5. klašu audzēkņu nokļūšanu uz Rīgas pasažieru ostu un atpakaļ sakarā ar zviedru labdarības nodibinājuma "Lettiska Hjälpinsamlingen" organizēto bērnu vasaras nometni Zviedrijas salā Ēlandē (Sandbijā), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.06.2019., protokols Nr.6, 13.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt 730 EUR finansējumu no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem transporta izdevumu segšanai nokļūšanai uz Rīgas pasažieru ostu un atpakaļ zviedru labdarības nodibinājuma "Lettiska Hjälpinsamlingen" organizētās bērnu vasaras nometnes apmeklējumam Zviedrijas salā Ēlandē, izdarot attiecīgus grozījumus 2019. gada pašvaldības budžetā.

  

14.§ Par Lubānas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu pārkārtošanu, platības un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot pašvaldības Attīstības daļas  ierosinājumu par zemes vienību robežu pārkārtošanu starp pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7013 005 0086 un 7013 005 0097, zemes vienību kompaktu konfigurāciju izveidošanai un lietderīgākai izmantošanai, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19.panta 2.punktu, kas nosaka, ka, pamatojoties uz kadastra subjekta iesniegumu, atbilstoši normatīvo aktu un šā likuma 34.panta nosacījumiem kadastra informācijas sistēmā drīkst pievienot daļu zemes vienības blakus esošai zemes vienībai, neveidojot jaunu zemes vienību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (26.06.2019., protokols Nr.6, 14.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.      Pārkārtot Lubānas novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību 7013 005 0086 un 7013 005 0097 robežas, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2.      Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 005 0086  platību – 9139 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –  Inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (NĪLM kods – 1201).

3.      Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 005 0097 platību – 27196 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme (NĪLM kods – 0101).

3.Pielikums. Grafiska kartes skata izdruka.

 

15.§ Par nekustamā īpašuma „Bērzkalni 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā 2019.gada 13.jūnijā saņemts SIA “IRI Forest Assets Latvia” (iepriekš SIA FORAN REAL ESTATE - 2018.gada 17.jūlija uzņēmumu reģistra lēmums Nr. 18-10/111885) pilnvarotās personas Mārtiņa Seiļa iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.07/19/16) par nekustamā īpašuma „Bērzklani 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu.

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000179255 2005. gada 1. jūlijā nostiprināts nekustamais īpašums „Bērzkalni 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs 7058 004 0097, kas sastāv no trīs zemes vienībām 15,4 ha kopplatībā.

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta 1.daļu, kur teikts, ka zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izmantošanai nosaka vietējā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā zemes vienība un zemes vienības daļa, izņemot šīs panta daļas 2.punktā minēto gadījumu, kā arī 2006. gada 20. jūnija Ministru kabineta  noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.7.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķa maiņu ierosina, ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu 4.nodaļas 29.punktā (Ja vietējais teritorijas plānojums konkrētajai zemes vienībai pieļauj vairākas izmantošanas iespējas, personai ir tiesības ierosināt un šo noteikumu 21.punktā minētajā pieteikumā norādīt vienu, vairākus vai visus teritorijas izmantošanas veidus. Lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību nosaka proporcionāli to skaitam. Ja persona šo noteikumu 18.punktā minētajā termiņā neierosina lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu, pašvaldībai ir tiesības bez saskaņošanas ar personu noteikt lietošanas mērķi atbilstoši zemes vienībai teritorijas plānojumā atļautajiem galvenajiem teritorijas izmantošanas veidiem) minētajām prasībām, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.06.2019. protokols Nr.6, 15.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.  Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Bērzkalni 2”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 004 0097, divos atsevišķos īpašumos.

2.  Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu: 7058 004 0133, platība – 5,3 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: „Zaļumi”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).

3. Paliekošais nekustamais īpašums,  kurš sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 7058 004 0097, platība – 8,3 ha un 7058 004 0134, platība – 1,8 ha saglabāt nosaukumu “Bērzkalni 2”, Indrānu pagasts, Lubānas novads un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201). 

4.Pielikums. Lēmums – administratīvais akts.

 

16.§ Par saistošo noteikumu Nr. 9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar finansējumu skolēnu nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā,  papildus līdzekļu nepieciešamību teritorijas labiekārtošanai, sociālās aprūpes un izglītības iestādēm, kā arī veicamajiem grozījumiem teritorijas attīstības un uzturēšanas pasākumu izdevumu tāmē atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.06.2019., protokols Nr.6, 16.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.      Veikt grozījumus pašvaldības 2019. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.

2.      Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr. 9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr. 9 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019. gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Tālis Salenieks, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine,), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

5.Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 9., 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr. 1 “Par pašvaldības 2019. gada budžetu” 1., 2., 3.pielikums 27.06.2019. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā kopā uz 12 lapām.

 

Sēde slēgta: plkst. 1530

Sēdes vadītājs,

Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2019.gada 3.jūlijā.

Protokolēja: Lita Žeiere

 

 

Sēdi atklāj plkst. 14.00

Sēdi vada: Tālis Salenieks– domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa

Sēdē nepiedalās deputāti: Lana Kunce

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede 

Sēdi protokolē: Lita Žeiere – sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019.gada aprīļa domes sēdes lēmumu izpildi.

1. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un ievietošanu atsavināmo zemju sarakstā.

2. Par dzīvokļa īpašuma Lubānas ielā 10-1, Lubānā, Lubānas novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu.

3. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas kultūras nama tautas deju kolektīva “Lubāna” braucienam uz 19. starptautisko tautas deju festivālu “Leron” Horvātijā.

4. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas kultūras nama jauniešu deju kolektīva “Žuburi” braucienam uz starptautisko tautas deju festivālu Nīderlandē.

5. Par ārzemju komandējuma izdevumiem.

6. Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai un lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienības daļai īpašumā “Upenes” Indrānu pag., Lubānas nov.

7. Par 2018.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu.

8. Par debitoru parādu izslēgšanu no pašvaldības bilances.

9. Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem.

26.aprīlī piedalījos diskusijā par novadu veidošanu Madonas reģionālās bibliotēkas organizētajos Grāmatu svētkos.

21.jūnijā plkst.10.00 kinoteātrī “Vidzeme”, Tirgus ielā 5, Madonā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs aicina Lubānas novada domes deputātus uz konsultāciju. Darba kārtībā paredzēts VARAM

Jura Pūces ziņojums par administratīvi teritoriālā iedalījuma piedāvājumu, eksperta ziņojums par administratīvi teritoriālās reformas sociālekonomiskajiem aspektiem un diskusija ar pašvaldību domju

deputātiem, lai uzklausītu viedokļus, komentārus un atbildētu uz deputātu jautājumiem.

Pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2019.gada aprīļa sēdes lēmumu izpildi.

1.pielikumā pārskats par 2019.gada aprīļa domes sēdes lēmumu izpildi uz 1 lapas

 

1.§ Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un ievietošanu atsavināmo zemju sarakstā

Ziņo: Ivars Bodžs

Atbilstoši grozījumiem Zemes pārvaldības likumā, kas stājās spēkā 2018.gada 25.oktobrī, 17.panta sestajā daļā noteikts, ka “šā panta pirmajā daļā minētie zemes gabali, par kuriem šā panta piektajā daļā noteiktajā termiņā pašvaldības un ministrijas Valsts zemes dienesta publicētajos rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes izvērtēšanas sarakstos nav izdarījušas atzīmi par zemes gabala piederību vai piekritību pašvaldībai vai valstij, piekrīt vietējai pašvaldībai tās administratīvajā teritorijā. Lēmumu par šo zemes gabalu ierakstīšanu zemesgrāmatās pieņem pašvaldība”. Pirms pašvaldības lēmuma par rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību ierakstīšanu zemesgrāmatā (turpmāk – Lēmums) pieņemšanas,  jākonstatē šādu nosacījumu iestāšanās:

 1. ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par zemes reformas pabeigšanu visā attiecīgajā pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 2. pagājis valstij un pašvaldībām noteiktais divu gadu termiņš pēc zemes reformas pabeigšanas rezerves zemes fondā ieskaitīto un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes vienību izvērtēšanai; 
 3. pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 8.1.apakšpunktu Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēts ministriju un pašvaldības izvērtētais rezerves zemju saraksts (turpmāk – izvērtētais saraksts).
 4. izvērtētajā sarakstā pie attiecīgās zemes vienības nav izdarītas atzīmes par tās piekritību vai piederību valstij vai pašvaldībai.

Attiecībā par izvērtētajām sarakstos iekļautajām zemes vienībām, kas atrodas Lubānas pašvaldības administratīvajā teritorijā  un ir apkopotas divos pielikumos, visi iepriekš minētie nosacījumi ir iestājušies, tāpēc ir pamats  pieņemt lēmumu par attiecīgo zemes vienību nodošanu atsavināšanai tādējādi nodrošinot to racionālu izmantošanu, kā arī  papildus ieņēmumus pašvaldības budžetā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 17.panta sesto daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 1. un 2.punktu, likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumu Nr.190 “Kārtība, kādā pieņem lēmumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantoto zemes gabalu piederību vai piekritību” 3.2.apakšpunktu, 8.1.apakšpunktu, Valsts zemes dienesta tīmekļa vietnē publicēto ministriju un pašvaldības izvērtēto rezerves zemju sarakstu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa), PRET

nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt pievienoto pašvaldībai piekritīgo zemju sarakstu un ievietot to pašvaldības mājaslapā.

2.pielikumā Pašvaldībai piekritīgo zemju saraksts uz 2 lapām.

Zemju saraksts:

Atsavināmās zemes vienības skatīt šeit

Starpgabali skatīt šeit

 

2.§ Par dzīvokļa īpašuma Lubānas ielā 10-1, Lubānā, Lubānas novadā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu

Ziņo: Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldībā saņemts iesniegums (reģistrēts pašvaldībā 10.05.2019., Nr. LUB/2.09/19/26) ar lūgumu atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Lubānas iela 10-1, Lubāna, Lubānas novads.

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, publiskas personas nekustamo īpašumu var ierosināt atsavināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Publiskas personas mantas atsavināšanas 45.panta trešā un ceturtā daļa nosaka:

(3) Atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

(4) Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja:

1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.

Lai izskatītu jautājumu par pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu, ir nepieciešama dzīvokļa īpašuma kā patstāvīga īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā saskaņā ar „Dzīvokļa īpašuma likuma” 8.pantu, kas nosaka – dzīvokļa īpašnieks ir persona, kas ieguvusi dzīvokļa īpašumu un īpašuma tiesības nostiprinājusi zemesgrāmatā.

Ņemot vērā pieejamo  informāciju, saskaņā likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 45.panta trešo un ceturto daļu, “Dzīvokļa īpašuma likuma” 8.pantu, ņemot vērā 2019.gada 27.maija Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (protokols Nr.5, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Lubānas novada pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašuma objektu dzīvokļa īpašumu Lubānas ielā 10-1, Lubāna, Lubānas novads.
 2. Veikt dzīvokļa īpašuma novērtēšanu, pieaicinot sertificētu vērtētāju

 

3.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas kultūras nama tautas deju kolektīva “Lubāna” braucienam uz 19. starptautisko tautas deju festivālu “Leron” Horvātijā 

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Lubānas kultūras nama direktores V.Puzules iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 09.01.2019., Nr. LUB/2.08/19/29) un pievienotos dokumentus par TDA “Lubāna” braucienu uz 19. starptautisko tautas deju festivālu “Leron” Dignano (Vodnjan) pilsētā Horvātijā  no 2019.gada 23. līdz 24. augustam tiek konstatēts:

 1. Braucienā piedalās 29 dalībnieki, no tiem 20 ir TDA “Lubāna” dejotāji un piesaistītās personas (muzikanti, tulks), pārējie dalībnieki no citu novadu kolektīviem.
 2. Aviobiļešu kopējās izmaksas 6750 EUR, attiecīgi vienam braucējam – 232,75 EUR.

Balstoties uz aprēķiniem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar pašvaldības 2015.gada 29.decembra noteikumu Nr.7 “Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus”13.punktu, ņemot vērā 2019.gada 23.maija Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (protokols Nr.5, 1.§) un 2019.gada 27.maija Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.5, 3.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās Laila Ozoliņa, nolemj:

Piešķirt 2000 EUR aviobiļešu iegādei TDA “Lubāna” 20 dalībnieku nokļūšanai uz 19. starptautisko tautas deju festivālu “Leron” Horvātijā.

 

4.§ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas kultūras nama jauniešu deju kolektīva “Žuburi” braucienam uz starptautisko tautas deju festivālu Nīderlandē 

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Lubānas kultūras nama direktores V.Puzules iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 09.01.2019., Nr. LUB/2.08/19/30) un pievienotos dokumentus par jauniešu deju kolektīva (JDK) “Žuburi” braucienu uz starptautisko tautas deju festivālu Šāgenā (Schagen) Nīderlandē no 2019.gada 7. līdz 14. jūlijam, tiek konstatēts:

 1. Braucienā piedalās 22 dalībnieki, no tiem 20 ir JDK “Žuburi” vadītāja, dejotāji un piesaistītās personas (muzikanti, tulks), pārējie dalībnieki no citu novadu kolektīviem.
 2. Brauciena transporta izmaksas ir 5200 EUR, no tām 1500 EUR tiek segti no Valsts Kultūrkapitāla fonda līdzekļiem projekta “JDK Žuburi dalība tautas deju festivālā Ziemeļholandē” mērķprogrammas “Latvijas valsts mežu atbalsts koru un tautas deju tradīcijas attīstībai” ietvaros.
 3. Brauciena transporta izdevumi vienam dalībniekam ir 168 EUR.

Balstoties uz aprēķiniem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar pašvaldības 2015.gada 29.decembra noteikumu Nr.7 “Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība finansē amatiermākslas kolektīvus” 13.punktu, ņemot vērā 2019.gada 23.maija Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (protokols Nr.5, 2.§) un 2019.gada 27.maija Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.5, 4.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās Laila Ozoliņa, nolemj:

Piešķirt 2000 EUR transporta izdevumu segšanai jauniešu deju kolektīva “Žuburi” 20 dalībnieku nokļūšanai uz starptautisko tautas deju festivālu Šāgenā (Schagen) Nīderlandē no 2019.gada 7. līdz 14. jūlijam.

 

5.§ Par ārzemju komandējuma izdevumiem 

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot Lubānas vidusskolas direktores I.Peilānes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 23.05.2019. , Nr. LUB/2.08/19/469), tiek konstatēts, ka

 1.  Lubānas vidusskolas 5.-8. klašu deju kolektīvs “Žuburi” saņēmis ielūgumu uz deju festivālu Pižicē (Pyrzyce) Polijā no 2019.gada 26.jūnija līdz 1.jūlijam;
 2. deju kolektīvu pavada septiņi pedagogi (kolektīva vadītāji, mūziķi, tulks);
 3.  transporta izdevumus sedz brauciena dalībnieki, uzņemošā puse sedz naktsmītņu un ēdināšanas izdevumus;
 4.  nepieciešami finanšu līdzekļi pedagogu komandējuma dienas naudas izdevumu segšanai.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, saskaņā ar Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.jūlija  noteikumiem Nr.3 “Noteikumi par komandējumiem”, 2019.gada 27.maija Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.5, 5.§) atzinumu, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt finanšu līdzekļus Lubānas vidusskolai septiņu pedagogu komandējuma dienas naudas izdevumu segšanai ārzemju komandējumam uz deju festivālu Pižicē (Pyrzyce) Polijā no 2019.gada 26.jūnija līdz 1.jūlijam 508 EUR apmērā no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem, izdarot grozījumus 2019.gada pašvaldības budžetā.

 

6.§ Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai un lietošanas mērķa piešķiršanu zemes vienības daļai īpašumā “Upenes” Indrānu pag., Lubānas nov. 

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot 2019.gada 28.maija iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 28.05.2019., Nr. LUB/2.09/19/30) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma „Upenes”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0053 plānotai zemes vienības daļai, tiek konstatēts:

 1.  Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.252 nostiprināts nekustamais īpašums „Upenes”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs 7058 011 0053, sastāv no vienas zemes vienības platība – 0,8336 ha, ar ēkām uz tās ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0053 005 - pirts,  7058 011 0053 006 – saimniecības ēka un 7058 011 0053 007 – dzīvojamā māja. Zemes lietošanas mērķis - zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).
 2. Tiek izveidota jauna zemes vienības daļa 0,8124 ha platībā ar mērķi iznomāt to komercsabiedrībai, individuālās pirts ēkas uzturēšanai un teritorijas labiekārtošanai.
 3. Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību, 2006.gada 20.jūnija LR MK noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 16.punktu. kurš nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa, 7. punktu, kurš nosaka, ka zemes vienības daļai noteiktajiem lietošanas mērķiem jāsakrīt ar kādu zemes vienības lietošanas mērķi un ja zemes vienības daļai noteiktais lietošanas mērķis atšķiras no zemes vienības lietošanas mērķa, lietošanas mērķi vienlaikus maina arī zemes vienībai, saskaņā ar 2013.gada 25.aprīļa Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” ,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Noteikt zemes lietošanas mērķi īpašuma „Upenes”, Indrānu pagastā Lubānas novadā ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0053 zemes vienības daļai 0,8124 ha platībā – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).
 2. Mainīt īpašuma „Upenes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0053 lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101) uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

3.pielikumā Lēmums – administratīvais akts uz 2 lapām.

 

7.§ Par 2018.gada konsolidētā finanšu pārskata apstiprināšanu 

Ziņo: Ingrīda Logina

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” pirmās daļas 21.panta 2.punktu, kas nosaka, ka tikai dome var „...apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu”, ņemot vērā 2019.3gada 27.maija Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.5, 6.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības 2018.gada konsolidēto finanšu pārskatu.

Lubānas novada pašvaldības 2018.gada konsolidētais finanšu pārskats pieejams Valsts kases mājaslapā, sadaļā Publiskie gada pārskati.

 

8.§ Par debitoru parādu izslēgšanu no pašvaldības bilances 

Ziņo Ingrīda Logina

Saskaņā ar grāmatvedības uzskaites datiem šaubīgo debitoru sastāvā uzskaitītas prasības pret:

SIA „JUSMA” (reģ. Nr.40103165063) 7,11 euro 2014.gada tirdzniecības nodevas maksājuma parāds;

SIA “LIBANONS Ltd” (reģ. Nr.40103422809) 56,91 euro 2013.gada parāds par naktsmītņu pakalpojumiem;

SIA “ELBAS” (reģ.Nr.40103250266) 1 108,81 euro 2011.gada parāds par telpu un inventāra nomu.

Atbilstoši Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datiem komercsabiedrības likvidētas un izslēgtas no komercreģistra:

SIA “LIBANONS Ltd” – 01.09.2017.,

SIA „JUSMA – 23.02.2018.;

SIA “ELBAS” – 10.04.2019.

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Sakarā ar komercsabiedrību likvidāciju, izslēgt no pašvaldības bilances prasības pret SIA „JUSMA” (reģ. Nr.40103165063) 7,11 euro, SIA “LIBANONS Ltd” (reģ. Nr.40103422809) 56,91 euro un SIA “ELBAS” 1 108,81 euro.

4.pielikumā Uzņēmumu reģistra izziņa Nr.7-4-1000596; Nr.7-4-1000620, Nr.7-4-1038479, kopā uz 3 lapām. 

 

9. § Par saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu 

Ziņo Ingrīda Logina

Sakarā ar likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” pieņemšanu, kā rezultātā tika veiktas izmaiņas pašvaldībām piešķirtā finansējuma atsevišķās pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu pozīcijās,  kā arī pašvaldībā saņemtajiem transfertiem no Lauku atbalsta dienesta ELFLA projektu īstenošanai, finansējuma nepieciešamību pašvaldības mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu dalībai starptautiskajos deju festivālos un citiem budžeta plānā neparedzētiem izdevumiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā 2019.gada 27.maija Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.5, 8.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 8 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.   Veikt grozījumus pašvaldības 2019. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.

2.      Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2 Saistošie noteikumi Nr.8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

5.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.8., 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu” 1., 2., 3., 4.pielikums 30.05.2019. saistošo noteikumu Nr.8 redakcijā kopā uz 24 lapām.

 

Sēde slēgta: plkst.16:00

Sēdes vadītāja, Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts: 2019.gada 04.jūnijā.

Protokolēja: Lita Žeiere

 

 

Sēdi atklāj plkst. 14.00

Sēdi vada: Iveta Peilāne – domes priekšsēdētāja vietniece

Sēdē piedalās deputāti: Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce

Sēdē nepiedalās deputāti: Laila Ozoliņa – aizņemta pamatdarbā, Tālis Salenieks – slimības dēļ, Guntis Klikučs – aizņemts pamatdarbā

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Dace Almane – nekustamā īpašuma speciāliste

Sēdi protokolē: Lita Žeiere – sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019.gada marta domes sēdes lēmumu izpildi.

     1. Par Lubānas novada pašvaldības publisko bibliotēku attīstības plāna 2019. – 2023. gadam apstiprināšanu.

     2. Par finansējuma piešķiršanu Lubānas novada izglītības iestāžu metodiskās dienas organizēšanai.

     3. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Barkavas ielas asfalta seguma atjaunošana” īstenošanai.

     4. Par zemes īpašuma “Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov. atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.

     5. Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Lubānas novada pašvaldības budžeta izdevumiem.

     6. Par ceļa servitūta izbeigšanu īpašumam “Straujupi 2”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā.

     7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Bērzkalni 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienības sadalei.

     8. Par projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” nolikuma apstiprināšanu.

     9. Par mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai.

     10. Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.

     11. Par saistošo noteikumu Nr.7 “Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu.

     12. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē.

Pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2019.gada marta sēdes lēmumu izpildi.

1.pielikumā pārskats par 2019.gada marta domes sēdes lēmumu izpildi.

1.§ Par Lubānas novada pašvaldības publisko bibliotēku attīstības plāna 2019.-2023. gadam apstiprināšanu

Ziņo: Inguna Kaņepone

Iepazīstoties ar izstrādāto pašvaldības bibliotēku attīstības plāna 2019. – 2023. gadam redakciju, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 5.punktu, ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (Protokols Nr.4, 3.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās – 1 (Inguna Kaņepone), nolemj:

Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības publisko bibliotēku attīstības plānu 2019. – 2023. gadam.

2.pielikumā Lubānas novada pašvaldības publisko bibliotēku attīstības plāns 2019. – 2023. gadam.

 

2.§ Par finansējuma piešķiršanu Lubānas novada izglītības iestāžu metodiskās dienas organizēšanai

Ziņo: Iveta Peilāne

Ņemot vērā Lubānas novada pašvaldības Izglītības darba speciālistes D.Mežsargas iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 08.04.2019. ar Nr. LUB/2.08/19/334), piešķirt finansējumu Lubānas novada izglītības iestāžu Metodiskās dienas, kurā Lubānas vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” pedagogi piedāvās atklātās nodarbības, mācību stundas un meistarklases Lubānas, Madonas, Varakļānu, Cesvaines un Rugāju novada pedagogiem, organizēšanai 2019.gada 2.maijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 1.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas novada izglītības iestāžu Metodiskās dienas organizēšanai finanšu līdzekļus 390 EUR apmērā no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem, izdarot attiecīgus grozījumus 2019.gada pašvaldības budžetā.

 

3.§ Par aizņēmumu no Valsts kases projekta “Barkavas ielas asfalta seguma atjaunošana” īstenošanai

Ziņo: Ivars Bodžs

2018.gadā SIA “MadAqua” pēc pašvaldības pasūtījuma izstrādāja tehnisko dokumentāciju Barkavas ielas seguma atjaunošanai. 2019.gada 21.februārī pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “8 CBR” (reģistrācijas Nr. 43903002559) par būvdarbu veikšanu, balstoties uz iepirkuma “Barkavas ielas seguma atjaunošana” (LNP 2019/1) rezultātiem. Darbu līgumcena 48117,62 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, līguma izpildes termiņš - 2019. gada 31. jūlijs.

Aktivitāte “Lubānas pilsētas un novadu ciemu ielu rekonstrukcija” ir iekļauts Lubānas novada Integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam investīciju plānā, savukārt likuma “Par valsts budžetu 2019.gadam” 15.panta pirmās daļas 7.punkta b) apakšpunktā noteikts, ka investīciju projektu īstenošanai projektos, kuru finansēšanai nepieciešams vidējā termiņa aizņēmums, pašvaldības budžeta līdzfinansējums 2019. gadā nav mazāks par 25 procentiem no pašvaldības kopējām projekta izmaksām 2019. gadā.

Pamatojoties uz augstākminēto, saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem 22.panta pirmo daļu un ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 2.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

     1. Lai nodrošinātu projekta “Barkavas ielas asfalta seguma atjaunošana” finansēšanu, ņemt aizņēmumu 36 000 EUR apmērā no Latvijas Republikas Valsts kases.

     2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu uzsākt 2020.gada janvārī ar aizdevuma atmaksas termiņu - 5 gadi, maksājot Latvijas Republikas Valsts kases noteikto aizdevuma procentu likmi.

     3. Lēmumā minētā aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.

     4. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 25% apmērā no projekta kopējām izmaksām – 12117,62 EUR.

     5. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi sniegt izvērtējumu par Lubānas novada pašvaldības finanšu situāciju un tās iespējām uzņemties jaunas parādu saistības par lēmuma 1.punktā minēto aizņēmumu no Latvijas Republikas Valsts kases.

 

4.§ Par zemes īpašuma “Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov. atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

2018.gada 28.jūnija domes sēdē tika pieņemts lēmums “Par zemes īpašuma “Palejas”, Indrānu pagastā nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.7, 5.§). Īpašuma tiesības nostiprinātas Lubānas novada pašvaldībai 2019.gada 14.martā Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000587299, īpašuma kadastra numurs 70580160089, sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 70580160089, platība 1,3896 ha un 70580160090, platība 3,0 ha. Zemes īpašums ir iznomāts iedzīvotājam, kuram Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu Nr. 4 LUB/4.02.1/16/7 ar termiņu līdz 31.12.2025. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580160089 atrodas personai īpašumā esošas trīs ēkas.

Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, turpmāk – Atsavināšanas likums, 8.panta sestajā daļā noteikto, pašvaldība saņēmusi nekustamā īpašuma vērtētāja – SIA “Eiroeksperts” 2019. gada 8.aprīļa novērtējumu Nr.2019/L7131/243, saskaņā ar kuru zemes nekustamā īpašuma iespējamā tirgus vērtība ir 6700 EUR. Saskaņā ar pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem, īpašuma atlikusī bilances vērtība uz lēmuma pieņemšanas brīdi sastāda 2828 EUR, īpašuma kadastrālā vērtība 2217 EUR, atsavināšanas izdevumi – 363 EUR.

Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. Pārdošana par brīvu cenu saskaņā ar Atsavināšanas likuma, 1.panta 7.punktu ir mantas pārdošana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu, savukārt, nosacītā cena saskaņā ar tā paša likuma 1.panta 6.punktu ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. Atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 11.punkts nosaka, ka līdz brīdim, kad spēku zaudē Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums, atsavināmā apbūvētā zemes gabala nosacītā cena nedrīkst būt zemāka par zemāko no šādām vērtībām: attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību vai attiecīgā zemesgabala kadastrālo vērtību 2007.gada 31.decembrī. Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.un 7.punktu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas 3.punktu, 5.panta pirmo daļu, 37.panta pirmās daļas 4.punktu un piekto daļu, un Pārejas noteikumu 11.punktu, ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 4.§) atzinumu

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojotPAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

     1. Atsavināt Lubānas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Palejas”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580160089, turpmāk – Īpašums, pārdodot par brīvu cenu.

     2. Apstiprināt īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 6700 EUR.

     3. Nosūtīt īpašuma pirmpirkuma tiesīgai personai, atsavināšanas paziņojumu.

3.pielikumā nekustamā īpašuma – zemes vienību “Palejas”, Indrānu pag., Lubānas nov. novērtējums.

 

5.§ Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Lubānas novada pašvaldības budžeta izdevumiem

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 25.septembra noteikumiem Nr.643 „Kārtība, kādā ministrijas un centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju” 13.punktu, lai nodrošinātu kopsavilkuma ziņojuma par Lubānas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz pašvaldības budžeta izdevumiem sagatavošanu, ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 5.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

     1. Apstiprināt finansējuma apmēru kapitālsabiedrībām pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai, kuru plānots piešķirt ieguldījuma veidā turpmākajiem trijiem pārskata gadiem saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

     2. Katru gadu, izstrādājot gadskārtējo pašvaldības budžetu, precizēt kapitālsabiedrībām plānoto finansējuma apmēru pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai atbilstoši saimnieciskā gada budžeta iespējām un plānotajām normatīvo aktu izmaiņām.

4.pielikumā kopsavilkums par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Lubānas novada pašvaldības budžeta izdevumiem.

 

6.§ Par ceļa servitūta izbeigšanu īpašumam “Straujupi 2”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldībā 2019.gada 18.aprīlī saņemts personas iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr.LUB/2.10/19/82) ar lūgumu dzēst īpašuma “Straujupi 2”, Indrānu pagastā kadastra Nr. 7058 003 0005 apgrūtinājumu - ceļa servitūtu 0,1 ha platībā par labu Indrānu pagasta pašvaldībai, kas tika nostiprināts 2002.gada 3.jūnijā Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.27, pamatojoties uz 2002.gada 27.maija LR Valsts zemes dienesta Vidusdaugavas reģionālās nodaļas lēmumu Nr.100/1-3.2.1. Tiek norādīts, ka servitūts nepilda tam noteikto funkciju un apgrūtina īpašuma apsaimniekošanu.

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, kā arī ar lietu saistītos apstākļus, atsaucoties uz personas iesniegumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, kā arī ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 7.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izbeigt nekustamajam īpašumam “Straujupi 2”, Indrānu pag. Lubānas nov., kadastra Nr. 7058 003 0005, noteikto apgrūtinājumu – ceļa servitūtu – 0,1 ha platībā, par labu Indrānu pagasta pašvaldībai, kas reģistrēts Vidzemes rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.27.

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona – pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona - pēc juridiskās adreses).

 

7.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Bērzkalni 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., zemes vienības sadalei

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Dace Almane ziņo par SIA “IRI Forest Assets Latvia”, reģ. Nr. 44103037525, juridiskā adrese Ādažu iela 24, Bukulti, Garkalnes novads, 2019.gada 13.februāra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 2019.gada 13.februārī Nr. LUB/2.07/19/7) par nekustamā īpašuma „Bērzkalni 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., vienas zemes vienības sadalīšanu.

Pamatojoties uz 02.08.2016. MK noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. punktu, kurā teikts, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus, kā arī ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 8.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma „Bērzkalni 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., īpašuma zemes vienības ar kadastra apzīmējumu: 7058 004 0132, platība – 8,5 ha, sadalei.

 

8.§ Par projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” nolikuma apstiprināšanu

Ziņo Ivars Bodžs

Lai aktualizētu un veicinātu novada iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību, kā arī veicinātu brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savam novadam, aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 9.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Apstiprināt projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” nolikumu.

2. Novirzīt projektu konkursam “Sāc Lubānā 2019” paredzētos līdzekļus lēmuma 1.punktā izsludinātā konkursa finansēšanai, izdarot grozījumus pašvaldības 2019.gada budžetā.

6.pielikumā projektu konkursa “Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” nolikums.

 

9. § Par mērķdotāciju tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai

Ziņo Ingrīda Logina

Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2019.gadam” 3.panta pirmās daļas 4.punktu un atbilstoši 17.11.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr.649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, kā arī ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 10.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

     1. Apstiprināt pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai 2019.gadam piešķirtās mērķdotācijas 5362 EUR (pieci tūkstoši trīs simti sešdesmit divi euro) sadalījumu:

         1.1. kolektīvu vadītāju, kuri gatavo repertuāru Dziesmu un deju svētkiem, atlīdzībai 3830,00 EUR gadā;

         1.2. kolektīvu, kuri saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likumu ir noteikti par svētku dalībniekiem, vadītāju atlīdzībai 1532,00 EUR gadā.

     2. Mērķdotāciju izmaksāt divos vienādos maksājumos: pirmo maksājumu līdz 2019.gada 30.jūnijam, otro maksājumu līdz 2019.gada 30.decembrim.

7.pielikumā Mērķdotācijas sadalījums pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai 2019.gadā.

 

10.§ Par saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo Ingrīda Logina

Sakarā ar piešķirtajiem Valsts kases ilgtermiņa aizdevumiem ELFLA projektu īstenošanai, valsts budžeta transfertu saņemšanu tautas mākslas kolektīvu vadītāju atlīdzībai un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītajam projektam, Centrālās vēlēšanu komisijas finansējumu Eiropas Parlamenta vēlēšanu norises nodrošināšanai, kā arī finansējuma nepieciešamību budžetā neplānotiem mežsaimniecības, ūdenssaimniecības un izglītības pasākumiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 12.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

     1. Veikt grozījumus pašvaldības 2019.gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” saskaņā ar pielikumu.

     2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

         2.1. Saistošo noteikumus Nr.6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

         2.2. Saistošie noteikumi Nr.6 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

8.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.6, 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu”1., 2., 3. pielikums 30.04.2019. saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā.

 

11.§ Par saistošo noteikumu Nr.7 “Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi” apstiprināšanu

Ziņo Ivars Bodžs

Saistošie noteikumi ir izstrādāti, ņemot vērā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtajā un piektajā daļā pašvaldībai noteikto deleģējumu, lai noteiktu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību, uzlabotu vides situāciju un dabas resursu racionālu izmantošanu un tie nosaka:

     - kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;

    - centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;

     - decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību;

     - sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;

     - administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmo daļu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto un piekto daļu, ņemot vērā 2019.gada 25.aprīļa Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.4, 6.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7 “Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi”.

9.pielikumā saistošie noteikumi Nr.7 un paskaidrojuma raksts.

 

12.§ Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē

Ziņo: Ivars Bodžs

Ar Lubānas novada pašvaldības domes 28.03.2019. sēdes lēmumu “Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu” (protokols Nr.3, 12.§) tika organizēta pašvaldībai piederošās 2006. izlaiduma gada vieglās pasažieru automašīnas ŠKODA, reģ. Nr. FZ1463, atklāta izsole ar augšupejošu soli ar izsoles sākuma cenu 1500.00 EUR. Uz izsoles izsludināto laiku 2019.gada 24.aprīli neviens pretendenta pieteikums dalībai izsolē netika saņemts.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta 4.daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Rudīte Kolāte, Lana Kunce), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

     1. Atzīt 2019.gada 24.aprīļa automašīnas ŠKODA, valsts reģ. Nr.FZ-1463 izsoli par nenotikušu.

     2. Pazemināt pašvaldības kustamās mantas – automašīnas ŠKODA, valsts reģ. Nr. FZ-1463, izsoles sākumcenu, nosakot to EUR 1300 (viens tūkstotis trīs simti euro) vērtībā.

   3. Izpilddirektoram Ivaram Bodžam organizēt atkārtotu kustamās mantas atsavināšanu, pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli, iesniedzot domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 

Sēde slēgta: plkst.16:00

Sēdes vadītāja, Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece: Iveta Peilāne

Protokols parakstīts: 2019.gada 7.maijā.

Protokolēja: Lita Žeiere

 

 

Sēdi atklāj plkst.14:00

Sēdi vada: Iveta Peilāne – domes priekšsēdētāja vietniece

Sēdē piedalās deputāti: Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Guntis Klikučs

Sēdē nepiedalās deputāti: Laila Ozoliņa- aizņemta pamatdarbā, Tālis Salenieks-komandējumā, Rudīte Kolāte- aizņemta pamatdarbā, Lana Kunce- aizņemta pamatdarbā 

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Dace Almane - nekustamā īpašuma speciāliste, Dace Mežsarga - bāriņtiesas priekšsēdētāja

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte - kancelejas vadītāja

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019.gada februāra domes sēdes lēmumu izpildi.

 1. Par Lubānas novada bāriņtiesas 2018.gada darba pārskatu.
 2. Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 "Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā" apstiprināšanu.
 3. Par grozījumiem Lubānas novada pašvaldības iestādes "Meirānu bibliotēka" nolikumā.
 4. Par Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības" precizēšanu.
 5. Par grozījumiem 2015.gada 26.februāra nolikumā Nr.2 "Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā".
 6. Par finansējuma piešķiršanu Lubānas Romas katoļu draudzei.
 7. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma "Akmentiņi 1", Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei.
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma "Lielzemnieki", Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei.
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai starp nekustamo īpašumu zemes vienībām Rugāju iela 10A, Lubāna, Lubānas nov., un "Upenes", Indrānu pagasts, Lubānas novads.
 10. Par saistošo noteikumu Nr.5 "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2019.gada budžetu"" apstiprināšanu.
 11. Par dienesta transportlīdzekļa nodošanu domes priekšsēdētājam individuālā lietošanā.
 12. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu.

Pašvaldības izpilddirektors Ivars Bodžs informē par 2019.gada februāra sēdes lēmumu izpildi.

1.§ Par Lubānas novada bāriņtiesas 2018.gada darba pārskatu

Ziņo: Dace Mežsarga

Bāriņtiesu likuma 5. panta ceturtā daļa nosaka, ka bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskatu par savu darbību. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un Bāriņtiesu likuma 5. panta ceturto daļu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 25.03.2018. sēdes atzinumu (protokols Nr.3, 1.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Akceptēt Lubānas novada bāriņtiesas 2018.gada darba pārskatu.

2.pielikumā pārskats par bāriņtiesas darbu uz 3 lapām.

 

2.§ Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.4 "Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā" apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2003.gada 25.maija noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas  pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma  izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu, ņemot vērā 2019.gada 25. marta Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (Protokols Nr.3, 2.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Pieņemt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.4 „Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā”.
 2. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
 3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā "Lubānas ziņas".

3.pielikumā  Saistošie noteikumi Nr.4 "Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā" un paskaidrojuma raksts kopā uz 6 lapām.

 

3.§ Par grozījumiem Lubānas novada pašvaldības iestādes “Meirānu bibliotēka” nolikumā

Ziņo: Ivars Bodžs

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kur noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, saskaņā ar  iestādes “Meirānu bibliotēka” vadītājas Dinas Sestules pieprasījumu, ņemot vērā 2019.gada 25. marta Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (protokols Nr.3, 3.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izdarīt Lubānas novada pašvaldības iestādes “Meirānu bibliotēka” nolikumā šādus grozījumus:

1.      Izteikt sadaļu “Vispārīgie noteikumi” šādā redakcijā:

“Meirānu  bibliotēka (turpmāk- Bibliotēka) ir Lubānas novada pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma- iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Tās juridiskā adrese ir „Meirānu stacija”, Meirāni, Indrānu pagasts, Lubānas novads, Latvija, LV-4826. Bibliotēkai ir sava veidlapa. Bibliotēkas darbību finansē no Lubānas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lēmumu par Bibliotēkas izveidošanu, reorganizāciju un likvidāciju pieņem Lubānas novada pašvaldība, ņemot vērā Latvijas Bibliotēku padomes atzinumu.”

2.      Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Veidot Bibliotēkas katalogus, kartotēkas un datu bāzes, veikt bibliogrāfisko uzziņu un informācijas darbu, sadarboties ar reģiona galveno bibliotēku elektroniskā kopkataloga un datubāzu veidošanā.”

3.      Nolikuma tekstā aizstāt vārdus “Madonas rajona bibliotēka” ar vārdiem “reģiona galvenā bibliotēka” (attiecīgā locījumā).

4.pielikumā Konsolidēts Lubānas novada pašvaldības iestādes “Meirānu bibliotēka” nolikums uz 2 lapām.

 

4.§ Par Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības" precizēšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldībā saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada 27.februāra vēstule Nr. 1-18/1719 „Par saistošajiem noteikumiem”. Vēstulē ministrija vērš pašvaldības uzmanību uz atsevišķiem saistošo noteikumu punktiem, lūdzot tos pārskatīt un precizēt. Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa nosaka, ka, ja saņemts ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus.

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli, pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu un 2019.gada 25. marta Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas (protokols Nr.3, 4.§) atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.      Precizēt Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošos noteikumus Nr. 2 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” (protokols Nr. 1., 8.§):

1.1.saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā svītrot vārdus “pirmo un”;

1.2.izteikt saistošo noteikumu 3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

 „3.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām, šādā apmērā:

3.2.1.      siltumenerģija karstā ūdens nodrošināšanai ne vairāk kā 1 m3 mēnesī;

3.2.2.  siltumenerģija apkures nodrošināšanai 2 EUR par 1 m2, nepārsniedz dzīvokļa kompensējamo platību, mēnesī par laika periodu no 1.oktobra līdz 30.aprīlim;

3.2.3. kurināmā iegādei (ja mājoklim ir individuālā apkure) –  līdz 40 EUR mēnesī vienam mājoklim laika periodā no 1.oktobra līdz 30. aprīlim, ja nesaņem kompensāciju par 3.2.2. apakšpunktā paredzētajiem pakalpojumiem;

3.2.4.  ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem ne vairāk kā 2 m3 mēnesī;

3.2.5.  asenizācijas pakalpojumiem – līdz 0,5 m3 gadā (māja bez ūdensvada), līdz 1 m3 gadā (mājā ar ūdensvadu), aprēķinā iekļaujot kopējo sadalījumu par gada divpadsmit mēnešiem);

3.2.6.  sadzīves atkritumu apsaimniekošanai – ne vairāk kā 2 EUR mēnesī;

3.2.7. elektroenerģijai atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 100 kWh mēnesī vienai mājsaimniecībai;

3.2.8. gāzei, atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 2 EUR mēnesī vienai personai;

3.2.9.  mājoklī ar gāzes balonu – ne vairāk kā 2 EUR mēnesī vienai personai”;

1.3.aizstāt noteikumu 5. punktā vārdus „īpašuma tiesības” ar vārdiem „tiesības uz īpašumu”;

1.4.svītrot 14.punktu;

1.5.svītrot 15.punktu.

2.      Saistošos  noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3.      Precizētos saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas ziņas”.

5.pielikumā  Precizēti Saistošie noteikumi Nr.2 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības" uz 3 lapām.

 

5.§ Par grozījumiem 2015.gada 26.februāra nolikumā Nr.2 "Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā"

Ziņo: Ivars Bodžs

Sakarā ar to, ka pašvaldības 31.01.2019. Saistošajos noteikumos "Par pašvaldības budžetu 2019.gadam" 7.punktā noteikts, ka atvaļinājuma pabalsts darbiniekiem un amatpersonām ir 40 procentu apmērā no darbinieka vai amatpersonas amatalgas likmes, nepieciešams izdarīt precizējumu nolikumā Nr.2 "Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā".

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.03.2019., protokols Nr.3, 1.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izdarīt Lubānas novada pašvaldības nolikuma Nr.2 "Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā", apstiprināts ar 2015.gada 26.februāra Lubānas novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr.2 18.§), sekojošu grozījumu: punktā 3.4. un 4.3. skaitli 30 % aizstājot ar skaitli 40 %.

6.pielikumā Lubānas novada pašvaldības nolikums Nr.2 "Nolikums par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Lubānas novada pašvaldībā" uz 4 lapām.

 

6.§ Par finansējuma piešķiršanu Lubānas Romas katoļu draudzei

Ziņo: Ivars Bodžs

Ņemot vērā Lubānas Romas katoļu draudzes iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 12.03.2019. ar Nr.LUB/2.08/19/243), lai atbalstītu novada reliģiskā kulta ēku un ar to saistītās infrastruktūras sakārtošanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, saskaņā ar 2017.gada 30.marta Lubānas novada  pašvaldības noteikumiem Nr.3 „Par finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām”, balstoties uz Finanšu un attīstības komitejas pozitīvu atzinumu (25.03.2019.,protokols Nr.3, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt Lubānas Romas katoļu draudzei, reģistrācijas Nr.90000458120, finanšu līdzekļus 2500 EUR apmērā no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem, izdarot attiecīgus grozījumus 2019.gada pašvaldības budžetā draudzes realizētā pasākuma - kulta ēkas Brīvības ielā 7, Lubānā, Lubānas novadā grīdas atjaunošana līdzfinansēšanai.

 

7.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Akmentiņi 1”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei

Ziņo: Dace Almane

Nekustamā īpašuma speciāliste Dace Almane ziņo par juridiskas personas iesniegumu par nekustamā īpašuma „Akmentiņi 1”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos. Nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības 60,1 ha platībā. Īpašnieks vēlas nekustamo īpašumu dalīt divos atsevišķos īpašumos, sadalīt īpašumu četrās zemes vienībās no kurām izveidot 2 atsevišķus īpašumus. Īpašuma sadalei nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, jo tiek sadalīta zemes vienība.

Pamatojoties uz 02.08.2016. MK noteikumu Nr.505 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi" 11.2. punktu, kurā teikts, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.03.2019., protokols Nr.3, 3.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma "Akmentiņi 1", Indrānu pagasts, Lubānas novads, īpašuma kadastra numurs: 7058 009 0003, platība – 60,1 ha, sadalei.

 

8.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma "Lielzemnieki", Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei

Ziņo: Dace Almane

Nekustamā īpašuma speciāliste Dace Almane ziņo par juridiskas personas iesniegumu par nekustamā īpašuma „Lielzemnieki”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos. Īpašums sastāv no vienas zemes vienības 56,7 ha platībā un mājīpašuma uz tās un šķūņa. Īpašnieks vēlas nekustamo īpašumu dalīt divos atsevišķos īpašumos, atdalīt zemes vienības daļu ar aptuveno platību 33,4 ha. Īpašuma sadalei nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu, jo tiek sadalīta zemes vienība.

Pamatojoties uz 02.08.2016. MK noteikumu Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11.2. punktu, kurā teikts, ka vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus un Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.03.2019., protokols Nr.3, 4.§), 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma „Lielzemnieki”, Indrānu pagasts, Lubānas novads, īpašuma kadastra numurs: 7058 005 0011, platība – 56,7 ha, sadalei.

 

9.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai starp nekustamo īpašumu zemes vienībām Rugāju iela 10A, Lubāna, Lubānas nov., un "Upenes", Indrānu pagasts, Lubānas novads

Ziņo: Ivars Bodžs

Izpilddirektors Ivars Bodžs ziņo par juridiskas personas iesniegumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai starp nekustamo īpašumu zemes vienībām Rugāju ielā 10A, Lubānā, Lubānas novads un “Upenes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā un konstatē, ka nav nepieciešama nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta pilnveidošana vai noraidīšana.

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu un 28.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu; Lubānas novada pašvaldības domes sēdes 2018.gada 29.novembra lēmumu “Par zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumu izsniegšanu zemes robežu pārkārtošanai” (protokols Nr.12. 2.§); Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kā arī ņemot vērā, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu un attīstības komitejā,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt zeme ierīcības projektu par zemes vienības Rugāju ielā 10A, Lubānā, Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 7013 005 0161, kopējā platība 0,4418 ha un zemes vienības “Upenes”, Indrānu pagastā Lubānas novadā, kadastra apzīmējums 7058 011 0053, kopējā platība 0,8189 ha robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu no īpašuma Rugāju ielā 10A, 0,0377 ha platībā un pievienojot to zemes vienībai “Upenes”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā un atdalot zemes vienības daļu no īpašuma “Upenes”, 0,0230 ha platībā un pievienojot to zemes vienībai Rugāju iela 10A, Indrānu pagastā, Lubānas novadā saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.
 2. Noteikt, ka zemes vienības Rugāju ielā 10A, Lubānā, Lubānas novadā platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 0,4271 ha, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.
 3. Noteikt, ka zemes vienībai Rugāju ielā 10A, Lubānā, Lubānas novadā nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).
 4. Noteikt, ka zemes vienības “Upenes”, Indrānu pagastā Lubānas novadā, platība pēc zemes vienības daļas robežu pārkārtošanas ir 0,8336 ha, saskaņā ar šī lēmuma grafisko pielikumu.
 5. Noteikt, ka zemes vienībai “Upenes”, Indrānu pagastā Lubānas novadā, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).

  

10.§ Par saistošo noteikumu Nr.5 "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2019.gada budžetu"" apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Sakarā ar domes piešķirto atbalstu Lubānas Romas katoļu draudzei ēkas Brīvības ielā 7, Lubānā, remontam, kā arī veicamajiem grozījumiem Jauniešu centra izdevumu tāmē atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma "Par pašvaldību budžetiem" 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.03.2019. protokols Nr.3, 6.§) pozitīvo atzinumu

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Veikt grozījumus pašvaldības 2019.gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5 "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2019.gada budžetu"" saskaņā ar pielikumu.
 2. Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr.5 "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2019.gada budžetu"" triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr.5 "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2019.gada budžetu"" stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

10.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.5, 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr.1 "Par pašvaldības 2019.gada budžetu" 1., 2., 3., pielikums 28.03.2019. saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā kopā uz 20 lapām.

 

11.§ Par dienesta transportlīdzekļa nodošanu domes priekšsēdētājam individuālā lietošanā

Ziņo: Ivars Bodžs

Ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto, ka pašvaldības iestādei, lai nodrošinātu finanšu līdzekļu un mantas lietderīgu un efektīvu izmantošanu, tērējot pašvaldībai noteikto funkciju izpildei un mērķu sasniegšanai iespējami mazāk  finanšu līdzekļus, izstrādājot autotransporta izmantošanas kārtību, jāidentificē tieši kādu pašvaldības funkciju realizācijai ir nepieciešama (pieļaujama) dienesta autotransporta izmantošana ārpus institūcijas noteiktā normālā darba laika un ņemot vērā amatpersonas darba pienākumus, jānosaka konkrētas personas, kuru amata (darba) pienākumos ietilps tādu funkciju veikšana, kuru nodrošināšanai dienesta autotransports būtu lietojams jebkurā laikā (faktiski cauru diennakti), ņemot vērā, ka, domes priekšsēdētāja amata pienākumos ietilpst  tādu funkciju veikšana, kas saistīta ar  nepieciešamību jebkurā brīdī atgriezties pie amata (darba) pienākumu pildīšana, t.sk., arī  īpašas steidzamības kārtībā (piemēram, ārkārtas situācijas – avārijas vai to seku novēršana, glābšanas darbi u.t.t.), domes priekšsēdētāja  amata (darba) pienākumu specifika paredz to pildīšanu  Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuru domes priekšsēdētājs  objektīvu  iemeslu dēļ nevar sasniegt bez  domes autotransporta izmantošanas, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.² piekto daļu, kur teikts, ka publiska persona vai publiskas personas institūcija izdod normatīvo aktu par autotransporta izmantošanas kārtību, saskaņā ar 2019.gada 25.marta Finanšu un attīstības komitejas (protokols Nr.3.,7.§, ) pozitīvu atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Guntis Klikučs, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Nodot pašvaldības īpašumā esošo automašīnu VOLVO XC70, 2012.gada izlaidums, valsts reģistrācijas Nr. LT 6368, domes priekšsēdētāja Tāļa Salenieka individuālā lietošanā.
 2. Apstiprināt transporta līdzekļa degvielas patēriņa normu -  8,16 l/100km
 3. Noteikt transporta līdzekļa stāvvietu ārpus pašvaldības noteiktā darba laika.

 

12.§ Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

Pašvaldības kustamā manta- automašīna ŠKODA, reģ. Nr. FZ1463 nav nepieciešama pašvaldības iestāžu autonomo funkciju nodrošināšanai. Automašīnas bilances atlikusī vērtība 777.18 EUR. Pēc sertificēta sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta vērtējuma automašīnas iespējamā tirgus cena ir 1471,47 EUR.

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. un 6. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 19. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 5 (Iveta Peilāne, Lana Kunce, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Atsavināt Lubānas novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu 2006. izlaiduma gada vieglo pasažieru automašīnu ŠKODA, Reģ. Nr. FZ1463.
 2. Atsavināt lēmuma 1.punktā minēto kustamo mantu,  pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli ar izsoles sākuma cenu 1500.00 EUR.
 3. Izpilddirektoram Ivaram Bodžam organizēt kustamās mantas atsavināšanu, iesniedzot domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

11.pielikumā Sertificēta sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta vērtējums uz 1 lapas.

 

Sēde slēgta: plkst.15:30

Sēdes vadītāja, Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece: Iveta Peilāne

Protokols parakstīts 2019.gada 3.aprīlī.

Protokolēja: Sandra Līcīte

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS

Lubānā

28.02.2019. Nr.2

Sēdi atklāj plkst.14:00

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti: Guntis Klikučs- aizņemts pamatdarbā, Laila Ozoliņa- aizņemta pamatdarbā

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede, Dace Almane - nekustamā īpašuma speciāliste

Sēdi protokolē: Lita Žeiere- sekretāre

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2019.gada janvāra domes sēdes lēmumu izpildi.

 1. Par finansējuma piešķiršanu Lubānas Romas katoļu draudzei (pēc Lubānas novada domes priekšsēdētāja ierosinājuma, pamatojoties uz Lubānas Romas katoļu draudzes iesniegumu, lemjot par darba kārtību, darba kārtības pirmais punkts tiek izslēgts no izskatāmo jautājumu loka);

 2. Par atzinumu Lubānas - Meirānu aizsargājamās alejas izveidošanai;

 3. Par aizņēmumu no Valsts kases ELFLA projekta (Nr.17-05-A00403-00204) „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ar kadastra Nr. 42373:01; 42373:02; 42373:03; 42373:04 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana” īstenošanai;

 4. Par aizņēmumu no Valsts kases ELFLA projekta (Nr.18-05-A00702-000090) “Autoceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši posma pārbūve” īstenošanai;

 5. Par aizņēmumu no Valsts kases ELFLA projekta (Nr. 17-05-A00403-00203) "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ar kadastra Nr. 423721:02 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana" īstenošanai;

 6. Par adreses piešķiršanu jaunbūvei;

 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Barkavas iela 8, Lubāna, Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu;

 8. Par nekustamā īpašuma „Buldurjāņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu;

 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei (kadastra numurs īpašumam: 7058 006 0021);

 10. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. 15.02.2019. Jauniešu centra telpās notika tikšanās ar Lubānas novada domes priekšsēdētāju un pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti Tiju Žvaginu. 20.02.2019. tikšanās Labklājības ministrijā par deinstucionalizācijas projekta realizēšanas jautājumiem. 22.02.2019. domes priekšsēdētājs LLKC sadarbībā ar Madonas, Cesvaines, Ērgļu un Varakļānu pašvaldībā un Lauku atbalsta dienestu organizētajā Lauksaimnieku ballē, lai pasniegtu apbalvojumu Kristapam Libertam. 02.03.2019. Lubānā Ozolu ielā 11 tiks atvērts tehnikas veikals – dārza un meža tehnika, tās apkope, remonts un rezerves daļas, elektroinstrumenti, eļļas smērvielas, auto rezerves daļas, zāles pļāvēji, motorzāģi, krūmgrieži, trimmeri u.c. Līgums ar meliorācijas grāvju atjaunošanas darbu veicējiem noslēgts, drīz uzsāks darbus.

Ivars Bodžs informē par 2019.gada janvāra sēdes lēmumu izpildi. 1.pielikumā Pārskats par 2019.gada janvāra domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Izslēgts

 

2.§ Par atzinumu Lubānas - Meirānu aizsargājamās alejas izveidošanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Izskatot 2019.gada 18.janvāra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk VARAM) atkārtotu iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā 18.01.2019. ar Nr. LUB/2.08/19/57) par potenciālās īpaši aizsargājamās alejas “Lubānas – Meirānu aleja” robežām tiek konstatēts:

 1. Jautājums par Lubānas – Meirānu alejas, kā īpaši aizsargājamas alejas izveidošanu skatīts 2018.gada 28.februāra domes sēdē (protokols Nr.2., 15.§) un sēdē tika pieņemts lēmums par negatīva atzinuma sniegšanu VARAM, motivējot ar to ka zinātniskais pamatojums nesniedz pārliecību, ka bez statusa piešķiršanas aizsargājamās bezmugurkaulnieku sugas tiktu apdraudētas,  palielināsies administratīvo procedūru slogs veicot dažādus, ar ceļa uzturēšanas darbiem saistītus pasākumus (piemēram ielu apgaismojuma izbūve, caurteku nomaiņa, koku novākšana).
 2. Jaunajā piedāvājumā  potenciālās aizsargājamās alejas kopējais garums ir samazināts  par 30 %, būtībā izņemts posms, kur koku ir maz un tas gandrīz sakrīt ar 2018.gadā pašvaldībai piestādīto zinātniskajā pamatojumā iezīmēto karti.
 3. LR likuma Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 12.panta ceturtajā daļā noteikts, ka pieņemot lēmumu par aizsargājamās teritorijas izveidošanu, kā arī teritorijas robežu, zonējuma, kategorijas vai aizsardzības režīma izmaiņām, ņem vērā tās pašvaldības atzinumu, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts izveidot aizsargājamo teritoriju vai atrodas aizsargājamā teritorija.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma par  „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas negatīvo atzinumu (25.02.2019., protokols Nr.2, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – nav, PRET – 6 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone), ATTURAS – 1 (Sandra Valaine), 

Piekrist dabas pieminekļa – aizsargājamās alejas Lubāna – Meirāni iekļaušanai aizsargājamo teritoriju sarakstā.

 

T.Salenieks paziņo, ka lēmums nav pieņemts.

 

3.§ Par aizņēmumu no Valsts kases ELFLA projekta (Nr. 17-05-A00403-00204) „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ar kadastra Nr. 42373:01; 42373:02; 42373:03; 42373:04 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana” īstenošanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Projekts “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ar kadastra Nr. 42373:01; 42373:02; 42373:03; 42373:04 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana” ir iekļauts Lubānas novada Integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam investīciju plānā. Lubānas novada dome ar 07.12.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr. 15, 1.§) pieņēma lēmumu par projekta „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ar kadastra Nr. 42373:01; 42373:02; 42373:03; 42373:04 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana” apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu. Lai īstenotu projektu, tika sagatavots un 07.12.2017. LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestā iesniegts projekta iesniegums „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ar kadastra Nr. 42373:01; 42373:02; 42373:03; 42373:04 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana” Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma 4. "Investīcijas materiālajos aktīvos" ietvaros 4.3.apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā".

Pamatojoties uz augstākminēto, Finanšu un attīstības komitejas 2019.gada 25.februāra atzinumu (sēdes protokols Nr.2, 3.§), saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem 22.panta pirmo daļu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Lai nodrošinātu ELFLA projekta (Nr.17-05-A00403-00204) „Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ar kadastra Nr. 42373:01; 42373:02; 42373:03; 42373:04 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana” finansēšanu, ņemt aizņēmumu 133 217 EUR apmērā no Latvijas Republikas Valsts kases.
 2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu uzsākt 2022. gada janvāri ar aizdevuma atmaksas termiņu 30 gadi, maksājot Latvijas Republikas Valsts kases noteikto aizdevuma procentu likmi.
 3. Lēmumā minētā aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
 4. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi sniegt izvērtējumu par Lubānas novada pašvaldības finanšu situāciju un tās iespējām uzņemties jaunas parādu saistības par lēmuma 1.punktā minēto aizņēmumu no Latvijas Republikas Valsts kases.

 

4.§ Par aizņēmumu no Valsts kases ELFLA projekta (Nr.18-05-A00702-000090) “Autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši posma pārbūve” īstenošanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam Rīcības plānā iekļauts U.2.2.2. uzdevums „Nodrošināt kvalitatīvu ceļu infrastruktūru”, Investīciju plānā (aktualizēts 02.2018.) iekļauts projekts “Pašvaldības ceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši pārbūve”. Pamatojoties uz augstākminēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.02.2019., protokols Nr.2, 4.§), saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Lai nodrošinātu ELFLA projekta (Nr.18-05-A00702-000090) “Autoceļa Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši posma pārbūve” finansēšanu, ņemt aizņēmumu 330 318 EUR apmērā no Latvijas Republikas Valsts kases.
 2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu uzsākt 2022. gada janvāri ar aizdevuma atmaksas termiņu 30 gadi, maksājot Latvijas Republikas Valsts kases noteikto aizdevuma procentu likmi.
 3. Lēmumā minētā aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
 4. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi sniegt izvērtējumu par Lubānas novada pašvaldības finanšu situāciju un tās iespējām uzņemties jaunas parādu saistības par lēmuma 1.punktā minēto aizņēmumu no Latvijas Republikas Valsts kases.

 

5.§ Par aizņēmumu no Valsts kases ELFLA projekta (Nr. 17-05-A00403-00203) "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ar kadastra Nr. 423721:02 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana" īstenošanai

Ziņo: Ivars Bodžs

Projekts “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ar kadastra Nr. 423721:02 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana” ir iekļauts Lubānas novada Integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam investīciju plānā. Lubānas novada pašvaldības dome ar 07.12.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.15, 2.§) pieņēma lēmumu par projekta "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ar kadastra Nr. 423721:02 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana" apstiprināšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.

Pamatojoties uz augstākminēto, Finanšu un attīstības  komitejas 2019.gada 25.februāra atzinumu (sēdes protokols Nr.2, 5.§), saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem 22.panta pirmās daļas, 22.panta pirmo daļu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Lai nodrošinātu ELFLA projekta (Nr. 17-05-A00403-00203) "Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvja ar kadastra Nr. 423721:02 Lubānas novada Indrānu pagastā atjaunošana" finansēšanu, ņemt aizņēmumu 30303 EUR apmērā no Latvijas Republikas Valsts kases.
 2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma atmaksāšanu uzsākt 2022. gada janvāri ar aizdevuma atmaksas termiņu 30 gadi, maksājot Latvijas Republikas Valsts kases noteikto aizdevuma procentu likmi.
 3. Lēmumā minētā aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
 4. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un garantiju kontroles un pārraudzības padomi sniegt izvērtējumu par Lubānas novada pašvaldības finanšu situāciju un tās iespējām uzņemties jaunas parādu saistības par lēmuma 1.punktā minēto aizņēmumu no Latvijas Republikas Valsts kases.

 

6.§ Par adreses piešķiršanu jaunbūvei

Ziņo: Ivars Bodžs

Lubānas novada pašvaldībā (turpmāk tekstā – Pašvaldība) 2019.gada 25. februārī saņemts SIA “UpeNes” iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. LUB/2.10/19/31), ar lūgumu piešķirt jaunbūvei (pirtij), būves kadastra apzīmējums 7058 011 0053 005 adresi: „Upenītes”, Indrānu pagasts, Lubānas novads. Izvērtējot Pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts:

1)      Jaunbūve/pirts ar kadastra apzīmējumu Nr. 7058 011 0053 005 atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Nr. 7058 011 0053, adrese “Upenes”, Indrānu pagasts, Lubānas novads. Uz minētās zemes vienības bez jaunbūves atrodas vēl divas ēkas – dzīvojamā māja, kadastra apzīmējums Nr. 7058 011 0053 007 un saimniecības ēka, kadastra apzīmējums Nr. Nr. 7058 011 0053 006, jaunbūve nav funkcionāli saistīta ar citām ēkām.

2)      Pirts būvniecība veikta pamatojoties uz Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu apvienotās būvvaldes 2018.gada 28.februārī izdoto būvatļauju Nr.34.

3)      Adreses piešķiršana īpašniekam nepieciešama jaunbūves reģistrēšanai un nodošanai ekspluatācijā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, kas noteic, ka tikai dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, saskaņā ar 2015.gada 8.decembra MK noteikumu Nr.698 “Adresācijas noteikumi” 9.punktu, kur teikts, ka  pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, 12.2.punktu, kur teikts, ja apbūvei paredzētai zemes vienībai adrese ir piešķirt, katrai nākamajai ēkai un ar to funkcionāli saistītajām ēkām, kuras būvēs vai ir uzbūvētas uz apbūvei paredzētas zemes vienības, izvērtējot konkrēto situāciju, piešķir jaunu adresi un 13.punktu, kur teikts, ja uz apbūvei paredzētas zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli nesaistītas ēkas, katrai ēkai un ar to funkcionāli saistītajām ēkām piešķir atsevišķu adresi neatkarīgi no tā, vai ēkas ir viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā (valdījumā), ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (25.02.2019., protokols Nr.2, 6.§),:

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Piešķirt adresi jaunbūvei/pirtij ar kadastra apzīmējumu: 7058 011 0053 005 “Upenītes” Indrānu pag., Lubānas nov.

 

7.§ Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Barkavas iela 8, Lubāna, Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu un zemes lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības dome (turpmāk – dome) izskatot SIA „GeoSIJA” 2019.gada 6.janvāra iesniegumu (pašvaldībā reģistrēts ar Nr. LUB/2.08/19/111) par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Barkavas iela 8, Lubāna, Lubānas nov., sadalei, nosaukumu piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un konstatē, ka nav nepieciešama nekustamā īpašuma zemes ierīcības projekta pilnveidošana vai noraidīšana.

Pamatojoties uz:

 1. Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 26.punktu, kas nosaka, ka pēc projekta saņemšanas apstiprināšanai vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, norādot vai pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurai izstrādāts projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus (attiecīgā zemes ierīkotāja vārdu, uzvārdu, datumu un laiku, kad tas minēto dokumentu ir parakstījis) vai projekta grafiskās daļas kopiju;
 2. Ministru Kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 28.punktu, kas nosaka, ka, ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība pieņem uz projektētajām zemes vienībām attiecināmus lēmumus, tostarp lēmumu par: adreses piešķiršanu, ja pēc zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu; nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu;
 3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu, kas nosaka, ka vietējā pašvaldība koordinē un uzrauga vietējās pašvaldības attīstības stratēģijas, attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu un tematisko plānojumu īstenošanu;
 4. Lubānas novada pašvaldības domes sēdes 2018.gada 29.novembra lēmumu “Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma Barkavas iela 8, Lubāna, Lubānas nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 004 0068 sadalei” (protokols Nr.12. 1.§);
 5. Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr.698 „Adresācijas noteikumi” 9.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām;
 6. Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.punktu, kas nosaka, ka lietošanas mērķi nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa,

kā arī ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.02.2019., protokols Nr.2, 7.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt SIA “GeoSIJA” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma sadalei Barkavas ielā 8, Lubāna, Lubānas nov.
 2. Jaunveidotajai zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu: 7013 004 0134, platība – 0,1672 ha, piešķirt adresi: Upes iela 13, Lubāna, Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0600).
 3. Jaunveidotajai zemes vienībai ar plānoto kadastra apzīmējumu: 7013 004 0135,  ar platību – 0,1792 ha, saglabāt esošo adresi: Barkavas iela 8, Lubāna, Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods: 0601).

  

8.§ Par nekustamā īpašuma „Buldurjāņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldībā 2019.gada 14.februārī saņemts SIA “IRI Forest Assets Latvia” pilnvarotās personas iesniegums (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.07/19/8) par nekustamā īpašuma „Buldurjāņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu divos atsevišķos īpašumos, nosaukumu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. Ņemot vērā augstāk minēto iesniegumu, izvērtējot Lubānas novada pašvaldības rīcībā esošo informāciju un lietas materiālus, pamatojoties Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 20.panta 1.punktu, 2012.gada 10.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 47.punktu, Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (25.02.2019., protokols Nr.2, 8.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Buldurjāņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., kadastra numurs īpašumam: 7058 008 0002, divos atsevišķos īpašumos:

 1. Jauna nekustamā īpašuma veidošanai atdalīt zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu: 7058 008 0003, platība – 2,75 ha, piešķirt nekustamā īpašuma nosaukumu: „Burātāji”, Indrānu pag., Lubānas nov., noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods: 0101).
 2. Paliekošais nekustamais īpašums,  kurš sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7058 008 0002, platība – 7,52 ha, saglabāt nosaukumu “Buldurjāņi”, Indrānu pagasts, Lubānas novads  un noteikt zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods: 0201).

 

9.§ Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšanu nekustamā īpašuma „Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalei (kadastra numurs īpašumam: 7058 006 0021)

Ziņo: Dace Almane

Lubānas novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste Dace Almane ziņo par SIA “LATVIJAS MEŽS”, Reģ.Nr.44103058635, juridiskā adrese Tērbatas iela 14 – 1  Valmiera 2019.gada 7.februāra iesniegumu (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. LUB/2.07/19/3) par nekustamā īpašuma „Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., sadalīšanu trīs atsevišķos īpašumos.

Izvērtējot Lubānas novada pašvaldības domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts, ka Madonas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000190115, 2005.gada 17.oktobrī nostiprināts nekustamais īpašums „Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., kas sastāv no vienas zemes vienības 63,7 ha platībā un mājīpašuma uz tās, dzīvojamā māja – kadastra apzīmējums 7058 006 0021 001 un saimniecības ēka - kadastra apzīmējums 7058 006 0021 002. Saskaņā ar īpašnieka iesniegumu nekustamo īpašumu vēlas dalīt trīs atsevišķos īpašumos, atdalīt zemes vienības daļu ar aptuveno platību 1,2  ha un otru zemes vienības daļu ar aptuveno platību 2 ha.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas „Zemes ierīcības likuma” 8.panta pirmās daļas 3.punktu, 5.panta 1.punktu, 22.pantu, saskaņā ar 2016.gada 2.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 14.punktu, vadoties no Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2024.gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, ņemot vērā personas iesniegumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas „Administratīvā procesa likuma” 67.pantu,    

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

Izsniegt zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus nekustamā īpašuma „Bitaiņi”, Indrānu pag., Lubānas nov., īpašuma kadastra numurs: 7058 006 0021, platība – 63,7 ha, sadalei.

 

10.§ Par saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta piešķirto mērķdotāciju Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) pasākumiem Lubānas vidusskolā, finansējuma nepieciešamību siltumtrases pieslēgumu un siltummezglu izbūves Lubānā būvuzraudzībai, neplānotu lielformāta printera remontu tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā, kā arī mērķdotācijas mācību līdzekļu un mācību grāmatu iegādei sadalījumu starp pašvaldības iestādēm un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas (25.02.2019. protokols Nr.2, 9.§) pozitīvo atzinumu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Veikt grozījumus pašvaldības 2019. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu.
 2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1 Saistošos noteikumus Nr.3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

2.2. Saistošie noteikumi Nr.3 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

6.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.3, 31.01.2019. saistošo noteikumu Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” 1., 2., 3., pielikums 28.02.2019. saistošo noteikumu Nr.3 redakcijā.

 

Sēde slēgta: plkst.16:00

Sēdes vadītājs, Pašvaldības domes priekšsēdētājs: Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2019.gada 6.martā.

Protokolēja: Lita Žeiere

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS

Lubānā

31.01.2019. Nr.1

Sēdi atklāj plkst.14:00

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine

Sēdē nepiedalās deputāti: Guntis Klikučs- aizņemts pamatdarbā, Laila Ozoliņa- aizņemta pamatdarbā

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs – izpilddirektors, Ingrīda Logina – galvenā grāmatvede, Andris Kļaviņš - juriskonsults

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte- kancelejas vadītāja

Darba kārtībā:

Informācija par aktualitātēm pašvaldības darbā, par deputātu komiteju darbu, par 2018.gada decembra domes sēdes lēmumu izpildi. 

 1. Par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala nomu.
 2. Par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala nomu.
 3. Par noteikumu Nr.1 “Mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtā finansējuma 2019.gada janvāra - augusta mēnesim sadales kārtība” pieņemšanu.
 4. Par 2018. gada pašvaldības budžeta izpildes apstiprināšanu.
 5. Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2019.gadā.
 6. Par pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plānu.
 7. Par saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu” apstiprināšanu.
 8. Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” apstiprināšanu.

Domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks informē deputātus par domes sēžu starplaikā notikušajām aktivitātēm un komandējumiem. 9.janvārī Rīgā, izdevniecības “Jumava” telpās notika grāmatas “100 stāstu par Lubānu” prezentācijas pasākums. To apmeklēja vairāki bijušie lubānieši, grāmatā ievietoto stāstu autori un citi interesenti. Pašlaik aktuāls jautājums par projekta- Simtgades pulkstenis realizēšanu. Pasākumam nepieciešami lieli finansiāli ieguldījumi. Būtu nepieciešams sagatavot topogrāfiju, tad plānošana būtu precīzāka. Šodien beidzās piedāvājumu iesniegšana Barkavas ielas asfaltēšanai. Saņemti 3 piedāvājumi, lētākais- apm.48.tūkst. eiro. Janvāra sākumā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Madonas filiāli tika noslēgts līgums par aktīvā nodarbinātības pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" īstenošanu. Pašlaik tiks nodarbināti 7 bezdarbnieki. Ar 1.februāri darbu uzsāks klientu apkalpošanas speciāliste Kristīna Tropa.

Ivars Bodžs informē par 2018.gada decembra sēdes lēmumu izpildi. 1.pielikumā Pārskats par 2018.gada decembra domes sēdes lēmumu izpildi.

 

1.§ Par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala nomu

Ziņo: Ivars Bodžs

2019. gada 16. janvārī pašvaldībā tika saņemts personas iesniegums par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70580040089 nomu. 16.01.2019. pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv publicēts informatīvais paziņojums par šīs zemes vienības iznomāšanu, nosakot pieteikšanos līdz 23.01.2019. Paziņojumā noteiktajā citu pretendentu pieteikumi netika saņemti. Zemesgabala platība 3,0419 ha, kadastrālā vērtība 2451 EUR.

Pamatojoties uz 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.8. punktu, kurā teikts, ka izsoli var nerīkot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.15 „Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” (apstiprināti ar Lubānas novada domes 2016.gada 30.novembra sēdes protokola Nr.15, 8.§ lēmumu), ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (28.01.2019., protokols Nr.1, 1.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

iznomāt pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 70580040089 personai, kas iesniegusi pieteikumu, slēdzot nomas līgumu uz pieciem gadiem un gada nomas maksu 5% no īpašuma kadastrālās vērtības.

  

2.§ Par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala nomu

Ziņo: Ivars Bodžs

2019. gada 4.janvārī pašvaldībā tika saņemts persona iesniegums par pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 70580040093 nomu. 07.01.2019. pašvaldības interneta vietnē www.lubana.lv publicēts informatīvais paziņojums par šīs zemes vienības iznomāšanu, nosakot pieteikšanos līdz 15.01.2019. Paziņojums par zemes vienības iznomāšanu publicēts arī 11.janvāra informatīvajā izdevumā “Lubānas Ziņas”. Paziņojumā noteiktajā citu pretendentu pieteikumi netika saņemti. Zemesgabala platība 3,1 ha, kadastrālā vērtība 1979 EUR.

Pamatojoties uz 2018.gada 19.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.8. punktu, kurā teikts, ka izsoli var nerīkot, ja tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, Lubānas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.15 „Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” (apstiprināti ar Lubānas novada domes 2016.gada 30.novembra sēdes protokola Nr.15, 8.§ lēmumu), ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (28.01.2019., protokols Nr.1, 5.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

iznomāt pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 70580040093 personai, kas iesniegusi pieteikumu, slēdzot nomas līgumu uz pieciem gadiem un gada nomas maksu 5% no īpašuma kadastrālās vērtības.

  

3.§ Par noteikumu Nr.1 “Mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtā finansējuma 2019.gada janvāra - augusta mēnesim sadales kārtība” pieņemšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Pamatojoties uz Finanšu ministrijas 18.12.2018. rīkojumu Nr. 488 “Par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam” un atbilstoši 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumiem Nr. 382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (28.01.2019., protokols Nr.1, 3.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

apstiprināt noteikumus Nr.1 „Mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtā finansējuma 2019.gada janvāra - augusta mēnesim sadales kārtība”. 

2.pielikumā noteikumi Nr.1 „Mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības un pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu atlīdzībai piešķirtā finansējuma 2019.gada janvāra - augusta mēnesim sadales kārtība” ar trīs pielikumiem

 

4.§ Par 2018. gada pašvaldības budžeta izpildes apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Galvenā grāmatvede I.Logina īsumā informē deputātus par nozīmīgākajiem izdevumiem un ieņēmumiem 2018.gadā. Kopējais ieņēmumu plāns ir izpildīts (faktiskā izpilde pret precizēto budžetu 101 %). 50% no pašvaldības ieņēmumiem veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis. Otrā lielākā sadaļa ieņēmumos ir dotācija no PFIF un mērķdotācijas no valsts budžeta, t.sk. pedagogu atlīdzībai, ambulatorajiem pakalpojumiem, dažādiem sociālajiem mērķiem. Saņemts pirmais finansējums  52 000 EUR no Lauku atbalsta dienesta ES projektam “Autoceļa Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši” pārbūvei.

Visās izdevumu pozīcijās ir plānoto līdzekļu atlikumi, kas veidojušies algu fonda vai preču iegādes ekonomija, kā arī dažu plānoto izdevumu pabeigšanu atliekot uz 2019.gadu. Atlikumā palika arī līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 11,5 tūkst. eiro. Algu fonda ekonomijas ir kultūras, izglītības iestādēs un sociālās aprūpes iestādēs galvenokārt darbinieku slimības dēļ. Algu fonda ekonomija kopā ar darba devēja obligātajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām vairāk nekā 60 tūkstoši eiro. 2018.gadā lielākās investīcijas tika veiktas: 64,6 tūkst.-eiro Ozolu 5, Ozolu 7 un individuālo siltummezglu uzstādīšanai Parka ielas dzīvojamās mājās, 51 tūkst. eiro Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši ceļa posma atjaunošanai, 30,4 tūkst. eiro- ar apkures katla nomaiņu saistītajiem izdevumiem Lubānas vidusskolā. No ceļu fonda līdzekļiem 10 tūkst. eiro izlietots  ielu apgaismojumam, 21,2 tūkst.- pilsētas ielu un 22,7 lauku ceļu uzturēšanas darbiem, t.sk. 12.1 tūkst. grāvju tīrīšana Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši ceļa vienam posmam.

Atbilstoši likuma Par pašvaldībām 21.pantam, kas nosaka, ka, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas atzinumu (28.01.2019., protokols Nr.1, 7.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

apstiprināt 2018.gada novada pašvaldības budžeta izpildes pārskatu:

                                                                                             EUR

pamatbudžets:

              līdzekļu atlikums uz 01.01.2018.                                 428 042

 ieņēmumi                                                                             2 645 800

             izdevumi                                                                   2 627 468

             finansēšana, t.sk. :                                                       -49 883

                         aizņēmumu atmaksa                                        -49 883

             līdzekļu atlikums uz 31.12.2018.                                  396 491

 speciālais budžets:

              līdzekļu atlikums uz 01.01.2018.                                38 730

             ieņēmumi                                                                 98 043

             izdevumi                                                                  84 297

 finansēšana, t.sk. :                                                              -1 812

                         aizņēmumu atmaksa                                    -1 812

 līdzekļu atlikums uz 31.12.2018.                                            50 664

 ziedojumi un dāvinājumi:

              līdzekļu atlikums uz 01.01.2018.                                628

             ieņēmumi                                                                150

             izdevumi                                                                 150

 līdzekļu atlikums uz 31.12.2018.                                            628

3. pielikumā pamatbudžeta ieņēmumi, pamatbudžeta izdevumi atbilstoši valdības funkciju klasifikācijai, pamatbudžeta izdevumi atbilstoši valdības funkciju un ekonomiskajai klasifikācijai, speciālā budžeta un ziedojumu līdzekļu ieņēmumi un izdevumi, ar budžeta grozījumiem papildus piešķirtie asignējumi no budžeta brīvajiem (nesadalītajiem) līdzekļiem un līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem (pielikums Nr.1, pielikums Nr.2, pielikums Nr.3, pielikums Nr.4, pielikums Nr.5).

  

5.§ Par uzturēšanās izmaksām Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2019.gadā

Ziņo: Ingrīda Logina

Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” (turpmāk -Noteikumi), noteikts, ka pašvaldībām, kuras administratīvajā teritorijā sniegtos pakalpojumus izmanto citas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji, jāslēdz līgums par viena izglītojamā izmaksām mēnesī pašvaldības izglītības iestādē, kā arī par kārtību, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini. Noteikumu 4.punkts nosaka līguma pielikumā norādīt pašvaldības apstiprinātos izglītības iestādes iepriekšējā saimnieciskajā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus saskaņā ar šo noteikumu 9.punktu.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu un 27.punktu, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 “ Kārtība kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 4. un 9.punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (28.01.2019., protokols Nr.1, 6.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

apstiprināt Lubānas novada pašvaldības izglītības iestāžu 2018.gadā uzskaitītos pamatbudžeta izdevumus par vienu izglītojamo mēnesī pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019.gadā saskaņā ar pielikumu.

4.pielikumā Pamatbudžeta iestādes uzturēšanas ieņēmumu un izdevumu tāmes pašvaldību savstarpējiem norēķiniem 2019.gadā (pielikums Nr.1, pielikums Nr.2, pielikums Nr.3).

  

6.§ Par pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa (trīs gadu) plānu

Ziņo Ingrīda Logina

Atbilstoši Ministru kabineta 11.03.2008. Noteikumu Nr. 173 “Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtību” 24.punkta prasībām, kas nosaka, ka pašvaldību speciālo budžetu (pašvaldību ceļu fondu) plāno vidējā (triju gadu) termiņā, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (28.01.2019., protokols Nr.1, 4.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

apstiprināt pašvaldības ceļu fonda vidējā termiņa plānu 2019.-2021.gadam.

5.pielikumā ceļu fonda vidējā termiņa plāns 2019.-2021.gadam uz 1 lapas.

 

7.§ Par saistošo noteikumu Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu” apstiprināšanu

Ziņo: Ingrīda Logina

Galvenā grāmatvede Ingrīda Logina informē deputātus par galvenajām prioritātēm 2019.gada budžetā. 2019.gada pašvaldības budžets šobrīd ir veidots atbilstoši Finanšu ministrijas apstiprinātajiem pamatprincipiem par valsts pagaidu budžetu 2019.gadam. Visas iestāžu un pasākumu tāmes tika izskatītas domes komitejās, pieaicinot attiecīgās iestādes vadītājus. Tika veiktas dažādas izmaiņas: palielinot vai samazinot plānotos ieņēmumus un izdevumus. Pašvaldība budžeta gadu sāk ar 396 tūkst. eiro līdzekļu atlikumu. 2019.gadā ieņēmumi tiek plānoti 2 483 851 eiro apmērā, bet izdevumi- 2 703 316 eiro, t.i. par 219,4 tūkst lielāki nekā plānotie ieņēmumi, budžeta deficīts tiks finansēts ar līdzekļu uzkrājumu no iepriekšējā gada. Pamatbudžetā galvenā ienākumu daļa ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek plānots 1 193 tūkst, kas ir par 7,5 tūkst mazāk nekā 2018.gadā. Tam par iemeslu ir valsts īstenotā algas nodokļu reforma: palielinot neapliekamo minimumu mazajām algām, kā arī nosakot lielāku atvieglojumu par apgādājamām personām. Otrā lielāka ieņēmumu pozīcija ir dotācijas un mērķdotācijas no valsts budžeta.  Par budžeta prioritārajām jomām 2019.gadā ir noteikta atbalstīto ES projektu īstenošana un citas investīcijas sabiedriskās infrastruktūras uzlabošanai. Lielākie izdevumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada budžetā, tāpat kā līdz šim, plānoti izglītībai, kas uz budžeta noteikumu apstiprināšanas brīdi sastāda 1 258 754 euro, jeb 46,56 % no kopējiem plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem. Kā otro lielāko budžeta izdevumu prioritāti pašvaldība ir noteikusi „Sociālā aizsardzība”  Šiem mērķiem tiek plānoti 454 548 euro, jeb 16,81% no pamatbudžeta izdevumiem. 2019.gadā tiks palielināti atsevišķi pabalsti, t.sk. apkures, veselības aprūpes, bērna piedzimšanas pabalsti. Speciālā budžeta izdevumi tiek plānoti 121 920 euro apmērā. Speciālā budžeta līdzekļus plānots izlietot autoceļu un ielu uzturēšanai un dabas aizsardzības pasākumiem. Speciālā budžeta ieņēmumi 95 tūkst eiro, t.sk. 85 tūkst eiro mērķdotācija ceļu fondam; izdevumi 122 tūkst. eiro. Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2019.gadā paredzēts atmaksāt ilgtermiņa aizņēmumu pamatsummas 52 472 euro apmērā, t.i. nepilni 3% no ieņēmumiem, neņemot vērā mērķdotācijas.

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 2. punktu un 46.pantu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta pirmo daļu, ņemot vērā Finanšu un attīstības komitejas pozitīvo atzinumu (28.01.2019., protokols Nr.1, 2.§),

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1.  apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu” saskaņā ar pielikumiem.

2.  atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

      2.1. Saistošos noteikumus Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai;

      2.2. Saistošie noteikumi Nr.1 “Par pašvaldības 2019.gada budžetu” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

6.pielikumā  Saistošie noteikumi Nr.1 Par pašvaldības budžetu 2019.gadampielikums Nr.1pielikums Nr.2pielikums Nr.3pielikums Nr.4pielikums Nr.5pielikums Nr.6.

  

8.§ Par saistošo noteikumu Nr.2 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” apstiprināšanu

Ziņo: Andris Kļaviņš

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu ,15.panta pirmās daļas 7.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2  panta pirmo daļu, piekto daļu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas pozitīvo atzinumu (23.01.2019., protokols Nr.1, 4.§)

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 7 (Tālis Salenieks, Lana Kunce, Iveta Peilāne, Rudīte Kolāte, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt Lubānas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”.
 2. Saistošo noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai.
 3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas atzinuma saņemšanas un, ja tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā “Lubānas ziņas”.

7.pielikumā Saistošie noteikumi Nr.2 "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības"Paskaidrojuma raksts.

  

Sēde slēgta: plkst.16:00

Sēdes vadītājs: pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2019.gada 5.februārī

Protokolēja: Sandra Līcīte

 

Jaunākie notikumi

07
Dec
Lubānas pilsētas klubā
Ikvienam ir nācies nopirkt labu mantu, ko pats beigās nemaz nelieto. Tāpat arī mājās bieži putekļus krāj bērnu

07
Dec
Lubānas evanģēliski luteriskās draudzes baznīcas mazajā baznīciņā
Muzikālie jaunieši - Loreta Māliņa, Māra Imša, Helēna Gerševica, Edijs Gutāns un Keita Putniņa

07
Dec
pie Lubānas pilsētas kluba
Jautras rotaļas un spēles kopā ar DOMINO un RIČURAČA KAULIŅIEM, jūs sasildīs karstais dzēriens un

08
Dec
Lubānas evanģēliski luteriskā baznīcā
Svētdienas skola