Domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 8 - 15.05.2020 

 

Sēdi atklāj plkst. 10.30

Sēde notiek: attālināti videokonferences veidā

Sēdi vada: Tālis Salenieks – domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Rudīte Kolāte, Guntis Klikučs, Sandra Valaine, Lana Kunce 

Sēdē nepiedalās deputāti: Ainārs Spridzēns, Laila Ozoliņa 

Sēdē piedalās administrācijas darbinieki:   Ivars Bodžs- izpilddirektors, Ingrīda Logina- galvenā grāmatvede 

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte-  kancelejas vadītāja

 

Darba kārtībā: 

1. Par saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu.

2. Par investīciju projekta “Latgales ielas atjaunošana Lubānā” apstiprināšanu un iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Par nekustamā īpašuma „Grantiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu. 

 

1.§ Par saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”” apstiprināšanu 

Ziņo: Ingrīda Logina

Sakarā ar pašvaldībā saņemto Lubānas vidusskolas direktores iesniegumu (pašvaldībā reģ. 13.05.2020., Nr. LUB/2.08/20/432), veikt izmaiņas apstiprinātajā iestādes 2020.gada ieņēmumu/izdevumu tāmē pa valdības funkciju kodiem nolūkā nodrošināt iztrūkstošo finansējumu ēdamzāles telpas kapitālajam remontam un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu, likuma  „Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 1.punktu un pašvaldībā noteikto Budžeta sagatavošanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un izpildes kārtību, 

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj:

1. Veikt grozījumus pašvaldības 2020. gada budžetā un apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””  saskaņā ar pielikumu.

2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 46.pantam:

2.1.   Saistošos noteikumus Nr. 4 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

2.2. Saistošie noteikumi Nr. 4 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.

1. Pielikums. Saistošie noteikumi Nr. 4, 29.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam” 3. pielikums 15.05.2020. Saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā.  

 

2.§ Par investīciju projekta “Latgales ielas atjaunošana Lubānā” apstiprināšanu un iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

Ziņo: Ivars Bodžs 

Lubānas novada pašvaldībā ir izstrādāts investīciju projekta pieteikums „Latgales ielas atjaunošana Lubānā” iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, saskaņā ar MK noteikumiem “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – noteikumi). Noteikumos paredzēta kārtība, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai pašvaldībās saistībā ar Covid-19 izplatību, tai skaitā pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceliņi, stāvlaukumi, gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes drošībai un organizēšanai u. c. transporta infrastruktūra) attīstībai, kā arī finansēšanas modelis- pašvaldības budžeta līdzfinansējums, sākot ar 2020. gadu, nav mazāks par 25 %, un aizņēmuma apmērs nav lielāks par 75 % no pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām. Kredīta saņemšana ļautu mazināt ārkārtējās situācijas ietekmi uz pašvaldības budžetu.  Cita starpā noteikumi paredz saskaņojuma saņemšanu par investīciju projekta iesniegšanu VARAM no pašvaldības, kas administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tiks noteikta kā attiecīgā novada administratīvais centrs pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām, tas ir Madonas novada pašvaldības. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu un 27. punktu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

1. Apstiprināt investīciju projektu “Latgales ielas atjaunošana Lubānā” (pielikumā) iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 100 016,69 EUR, projekta atbalsta gadījumā nodrošināt pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 25 % no pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām- 25 016,69 EUR un ņemot aizņēmumu Valsts kasē 75 % no pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām-  75 000 EUR. 

3. Iesniegt sagatavoto investīciju projektu saskaņojuma saņemšanai Madonas novada pašvaldībā. 

2. Pielikums. Investīciju projekts “Latgales ielas atjaunošana Lubānā” 

 

3.§ Par nekustamā īpašuma „Grantiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Ziņo: Ivars Bodžs 

Ar Lubānas novada pašvaldības domes 2020. gada 26. marta lēmumu (protokols Nr. 5, 12.§) tika nolemts atsavināt, pārdodot trešajā izsolē ar augšupejošu soli, Lubānas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Grantiņi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580040127, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 2729 m² (kadastra apzīmējums 70580040127), uz kuras atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 70580040127001) ar trīs palīgceltnēm (kadastra apzīmējums 70580040127002;  70580040127003 un  70580040127004). 

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Grantiņi” izsoli publicēts pašvaldības mājaslapā internetā www.lubana.lv 2020. gada 7. aprīlī, Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis 2020. gada 14. aprīlī,  Lubānas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā "Lubānas Ziņas" 2020. gada 9. aprīlī. 

Rakstiska izsole (izsoles noteikumi un izsoles komisija apstiprināti ar Lubānas novada pašvaldības izpilddirektora 06.04.2020. rīkojumu Nr. LUB/2.01/20/3) notika 2020. gada 11. maijā plkst. 14.00, Lubānas novada pašvaldībā, Tilta ielā 11, Lubānā.  Rakstisku cenas piedāvājumu tika iesniedzis viens pretendents [..], personas kods: [..], dzīv. [..] Lubānas nov., piedāvātā cena 1000,00 EUR. 

Atbilstoši Izsoles noteikumu 4.4. apakšpunktam, ja uz izsoli ir pieteicies tikai viens izsoles dalībnieks, kurš atbilst izvirzītajiem kritērijiem un prasībām, un kurš ir nosolījis izsoles sākumcenu, izsoles komisija apstiprina šo izsoles dalībnieku par Nekustamā īpašuma nosolītāju. 

Atbilstoši Izsoles noteikumu 4.6 apakšpunktam, piedāvātā augstākā summa, atrēķinot naudā iemaksāto nodrošinājumu, vienas nedēļas laikā, skaitot no izsoles dienas, jāiemaksā ar pārskaitījumu uz Lubānas novada pašvaldības kontu. Izsoles uzvarētājs pašvaldības norēķinu kontā 2020. gada 8. maijā iemaksāja izsoles nodrošinājumu 100 EUR apmērā un 2020. gada 15. maijā iemaksāja atlikušo pirkuma maksas daļu 900 EUR, līdz ar to saskaņā ar Izsoles noteikumu 4.7. apakšpunktu, ir pamats apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta otro daļu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR- 7 (Tālis Salenieks, Iveta Peilāne, Inguna Kaņepone, Guntis Klikučs,  Rudīte Kolāte, Lana Kunce, Sandra Valaine), PRET- nav, ATTURAS- nav, nolemj: 

Apstiprināt 2020. gada 11. maijā notikušās nekustamā īpašuma „Grantiņi” Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastra numurs 70580040127, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 2729 m² (kadastra apzīmējums 70580040127), uz kuras atrodas dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 70580040127001) ar trim palīgceltnēm (kadastra apzīmējums 70580040127002; 70580040127003 un 70580040127004), izsoles rezultātus un pārdot nekustamo īpašumu izsoles uzvarētājam [..] par pirkuma maksu 1000 EUR (viens tūkstotis euro).  

 

Sēde slēgta: plkst. 11.30 

Sēdes vadītājs,

Pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2020. gada 15. maijā

Protokolēja: Sandra Līcīte

 

 

 

Nolikums
Lubānas novada atklātais čempionāts futbolā (7:7)1. Mērķis un uzdevumi.

1.1. Popularizēt futbolu Lubānas novadā

1.2. Noskaidrot 2019.gada Lubānas novada atklātā čempionāta futbolā (7:7) čempionu un godalgoto vietu ieguvējus.

1.3. Veicināt aktīvu dzīvesveidu

2. Sacensību vadība.

2.1. Sacensības organizē Lubānas novada pašvaldība. Glavenais tiesnesis Uģis Meiers

3. Sacensību vieta un laiks.

3.1. 2019.gada Lubānas novada atklātais čempionāts futbolā (7:7) notiek Lubānas pilsētas futbola laukumā (Krasta iela 6, Lubāna, Lubānas novads)

3.2. Spēļu diena un laiks 25.04.2019

3.3. Sacensību diena un laiks var tikt pārcelts nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (stiprs vējš, slikta redzamība utt.) vai, ja futbola laukums neatbilst spēlēšanai (piemēram, stipri pielijis laukums).

4. .Sacensību kārtība.

4.1. Spēles notiek saskaņā apstiprinātajiem noteikumiem ar šādām izmaiņām:

· spēles formāts 7x7 – seši laukuma spēlētāji un vārtsargs;

· neierobežotas spēlētāju maiņas;

· mazākais komandas pieļaujamais spēlētāju skaits laukumā ieskaitot vārtsargu ir četri spēlētāji (pie mazāka spēlētāju skaita spēle nevar sākties vai turpināties un komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums);

· „sieniņas” attālums 6 metri; „soda sitiena” attālums – 9 metri.

4.3. Spēles ilgums tiks precizēts spēles dienā

4.4. Ja spēlētājs vienā spēlē saņēmis 2 brīdinājumus (dzeltenā kartiņa), tad viņš tiek noraidīts no laukuma. Ja spēlētājs ir saņēmis noraidījumu (sarkanā kartiņa), tad spēlētājam ir jāizlaiž 1-3 spēles, atkarībā no pārkāpuma smaguma. Ja spēlētājs ir saņēmis 2 dzeltenās kartiņas dažādās spēlēs, tad spēlētājam ir jāizlaiž 1 spēle.

4.5. Ja komandas spēlētājs noraidījuma dēļ neizlaiž spēli un tajā piedalās, tad komandai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:3.

4.6. Visos noraidījuma gadījumos noraidītajam spēlētājam ir jāatstāj futbola laukums un tribīnes.

4.7. Ja noraidītais spēlētājs pēc noraidījuma traucē spēli (piemēram, iejaucas tiesneša darbā vai lieto necenzētus vārdus utt.), tad sacensību organizators kopā ar komandu pārstāvjiem un tiesnešiem lemj par šī spēlētāja diskvalifikāciju.

4.8. Ja komanda neierodas uz spēli, tad tai tiek piešķirts zaudējums ar 0:5.

4.9. Ja komanda atkārtoti neierodas uz kalendārā paredzēto spēli, tad tā tiek izslēgta no čempionāta.

4.11. Komandai, kura izstājas vai tiek izslēgta no čempionāta, tiek

ieskaitīti zaudējumi ar rezultātu 0:5, ja tā ir nospēlējusi 50% no čempionātā paredzēto spēļu skaita. Pārējos gadījumos rezultāti tiek anulēti.

4.12. Čempionātā drīkst piedalīties tikai tie spēlētāji, kuri ir ierakstīti komandas pieteikumā

5. Tiesāšana.

5.1. Katra komanda nodrošina laukuma tiesnesi.(par kārtību vienojoties komandas pārstāvju sapulcē)

5.2. Tiesnešu lēmums ir galīgs un to nevar apstrīdēt ne spēlētāji, ne komandu pārstāvji.

6. Uzvarētāju noteikšana.

6.1. Čempionātā komandu vietas nosaka pēc izcīnīto punktu summas un pusfināla un fināli rezultātiem. Par uzvaru - 3p., par neizšķirtu - 1p., par zaudējumu - 0p.

6.2. Vietu aprēķināšanai vienādu punktu summas gadījumā divām vai vairākām komandām, augstāku vietu ieņem tā komanda, kurai:

6.3. Labāks rādītājs savstarpējās spēlēs (punkti, vārtu starpība),

6.3.1. Vairāk uzvaru visās spēlēs,

6.3.2. Labāka iegūto uz zaudēto vārtu starpība visās spēlēs,

6.3.3. Lielāks vārtu guvums visās spēlēs.

6.3.4. Vienādu punktu skaita gadījumā divām vai vairāk komandām 1.vietu nosaka papildus spēles vienā aplī starp šīm komandām. Spēļu laiku un dienu nosaka organizators.

8. Sodi un disciplīnas pārkāpumi.

8.1. Par rupjiem disciplīnas pārkāpumiem (piemēram, par lamāšanos ar nepieklājīgiem vārdiem, vai žestu un izteicienu lietošana, par spļaušanu, tīšu speršanu spēlētājiem vai tiesnešiem, par draudēšanu tiesnesim vai spēlētājiem utt.) spēlētājam var tikt noteikta diskvalifikācija uz visu čempionāta laiku. Par konkrēto lēmumu pieņemšanu izlemj sacensību organizatoru sastādītā komisija.

9. Spēlētāju formas tērps

9.1. Visiem komandas spēlei pieteiktajiem spēlētājiem, izņemot vārtsargu, ir jābūt vienādas krāsas (toņa) kreklos ar numuriem.

9.2. Uz laukuma esošajam vārtsargam jābūt atšķirīgas krāsas kreklam.

9.3. Visiem turnīra spēlētājiem ieteicams izmantot kājsargus, kuriem pilnībā jābūt nosegtiem ar zeķēm.

9.4. Spēlētājiem jāizmanto sporta apavi, ir atļauts izmantot apavus, kuri paredzēti citiem sporta veidiem, ja vien tie nav traumatiski pret citiem spēlētājiem.

9.5. Nav ieteicams spēļu laikā izmantot atribūtiku, kas var radīt savainojumu, piemēram, karekļus, ķēdītes, gredzenus. Spēles tiesnesim ir tiesības lūgt spēlētājam pirms mača noņemt šāda veida atribūtiku.

10. Medicīna.

10.1. Par dalībnieku veselības stāvokli atbild pats spēlētājs. Katrai komandai ir jānodrošina elementāra pirmā medicīniskā palīdzība dažādos negadījumos vai traumu gadījumos.
10. Apbalvošana.
10.1Komandu spēlētāji, kuri ir izcīnījuši godalgotās vietas, (I-III v.) tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem.

10.2. Tiek apbalvots: rezultatīvākais spēlētājs

11. Pieteikumi

 • Pieteikumi jānosūta pa e-pastu ugis.m@tvnet.lv
 • Dalību var pieteikt arī pa tālruni 29283578.
 • Pieteikumus var sūtīt līdz 2019. gada. 23. augustam.

12. Īpašie nosacījumi

12.1. Katrai komandai vai individuālajam dalībniekam ir nepieciešama ārsta atļauja startēt sacensībās. Startējot bez tās dalībnieks pats uzņemas atbildību par savu veselības stāvokli.Jaunieši līdz 16. g. bez ārsta vai vecāku atļaujas startam netiks pielaisti,

12.2. Nolikums var kalpot kā oficiāls uzaicinājums uz sacensībām.

 

Novēlam sekmīgus startus !

 

Ja čempionāta laikā rodas jautājumi, strīdi, neskaidrības utt., tad sacensību organizatori pieņem attiecīgus lēmumus.

 

Sēdi atklāj plkst. 10:00

Sēdi vada: Tālis Salenieks - domes priekšsēdētājs

Sēdē piedalās deputāti: Inguna Kaņepone, Ainārs Spridzēns, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa

Sēdē nepiedalās deputāti:

Lana Kunce - aizņemta pamatdarbā

Iveta Peilāne - aizņemta pamatdarbā

Rudīte Kolāte - aizņemta pamatdarbā

Uzaicināti administrācijas darbinieki: Ivars Bodžs - izpilddirektors

Sēdi protokolē: Sandra Līcīte- kancelejas vadītāja

Darba kārtībā:

Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas ŠKODA OCTAVIA, valsts reģ. Nr. FZ-1463 izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 

Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas ŠKODA OCTAVIA, valsts reģ. Nr. FZ-1463 izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo: Ivars Bodžs

       Lubānas novada pašvaldības dome 2019. gada 30. aprīļa sēdē (protokols Nr.4, 12.§) pieņēma lēmumu  “Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē”. 2019. gada 31. maijā notika pašvaldības kustamās mantas – automašīnas ŠKODA, valsts reģ. Nr.FZ-1463 atkārtota izsole,  kurā  kustamo mantu nosolīja  par  augstāko piedāvāto  cenu.  Izsoles  rezultātā  tika  iegūti 2000,00  EUR,  kas  ieskaitīti Lubānas novada pašvaldības norēķinu rēķinā. Pamatojoties   uz likuma  „Par  pašvaldībām”  21. panta  pirmās  daļas 27. punktu,  Publiskās  personas  mantas  atsavināšanas  likuma  34. panta otro daļu, 31.05.2019. automašīnas ŠKODA OCTAVIA FZ-1463 izsoles protokolu,

Lubānas novada pašvaldības dome, atklāti balsojot, PAR – 6 (Tālis Salenieks, Ainārs Spridzēns, Inguna Kaņepone, Sandra Valaine, Guntis Klikučs, Laila Ozoliņa), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

 1. Apstiprināt  Lubānas  novada  pašvaldībai  piederošās kustamās mantas – automašīnas ŠKODA OCTAVIA, valsts reģ. Nr. FZ-1463 izsoles rezultātus.
 2. Slēgt  Pirkuma  līgumu  ar fizisku personu  par  pašvaldības kustamās mantas – automašīnas ŠKODA OCTAVIA, valsts reģ. Nr. FZ-1463 pārdošanu par līguma summu 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi).
 3. Pēc pirkuma  līguma  parakstīšanas kustamo   mantu – automašīnu ŠKODA OCTAVIA, valsts reģ. Nr. FZ-1463  izslēgt  no Lubānas novada pašvaldības bilances.

Pielikumā - grāmatvedības apliecinājuma par naudas saņemšanu un automašīnas izsoles protokola kopija kopā uz 2 lapām.

 

Sēde slēgta: plkst.10.30

Sēdes vadītājs, pašvaldības domes priekšsēdētājs Tālis Salenieks

Protokols parakstīts 2019.gada 04.jūnijā

Protokolēja Sandra Līcīte

Ja uz jautājumu būs nepieciešams sniegt atbildi pēc būtības, to veiksim pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc ziņojuma saņemšanas.

 Lai atrastu nepieciešamo Saistošo noteikumu atslēgvārdu:

 • atveriet meklēšanas logu, izvēloties Izvēlnes pogu ▸ Meklēt… vai spiežot Ctrl+F. Kursors automātiski tiks pārvietots, lai varētu sākt meklēšanu;
 • ierakstiet tekstu, kuru vēlaties meklēt, meklēšanas logā;
 • kamēr rakstāt, tiks izceltas teksta daļas, kas sakrīt ar ievadīto.

Saistošo noteikumu numurs (gads), nosaukums

Saistošo noteikumu grozījumi, numurs (gads), nosaukums

Nr. 2 (2020) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8 "Lubānas novada pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksts 

Pieņemti domes sēdē 26.03.2020. Stājās spēkā 16.05.2020.

 

Nr. 1 (29.01.2020) Saistošie noteikumi Nr. 1 "Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam" 

1. Pielikums
2. Pielikums
3. Pielikums
4. Pielikums
5. Pielikums
Ievadziņojums pie Lubānas novada pašvaldības 2020.gada budžeta  
Apstiprināti 29.01.2020. Stājās spēkā 04.02.2020.

Nr. 4 (2020) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””

3.pielikums

Pieņemti ārkārtas domes sēdē 15.05.2020., stājās spēkā 16.05.2020.


 Nr. 3 (2020) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020.gadam””

1.pielikums 
2.pielikums
3.pielikums 
4.pielikums 

Pieņemti domes sēdē 30.04.2020., stājās spēkā 08.05.2020.

Nr. 15  (28.11.2019) Saistošie noteikumi Nr. 15 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību”

Paskaidrojuma raksts
1. Pielikums
2. Pielikums
3. Pielikums

Publicēti pašvaldības izdevumā "Lubānas Ziņas" 17.01.2020. Stājās spēkā 18.01.2020.

 

Nr. 7 (2019) Saistošie noteikumi “Lubānas novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi” 

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 30.04.2019., publicēti lubana.lv 08.05.2019., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.11 (526) 14.06.2019, stājas spēkā 15.06.2019.)

 

Nr. 4 (2019) Saistošie noteikumi "Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā"

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 28.03.2019., publicēti lubana.lv 05.04.2019.)., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.9 (524) 17.05.2019, stājas spēkā 18.05.2019.

 
Nr. 2 (2019) Saistošie noteikumi "Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības"

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 28.03.2019., stājās spēkā 27.04.2019., publicēti lubana.lv 26.04.2019., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.8, 26.04.2019.)

 

Nr. 1 (2019) Par pašvaldības budžetu 2019.gadam, Paskaidrojuma raksts 

pielikums Nr.1, pielikums Nr.2, pielikums Nr.3, pielikums Nr.4

pielikums Nr.5, pielikums Nr.6

(pieņemti 31.01.2019., stājās spēkā 06.02.2019., publicēti lubana.lv 06.02.2018.)

Nr. 3 (2019) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” 

Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

(pieņemti 28.02.2019., spēkā no 07.03.2019., publicēti lubana.lv 07.03.2019.)


Nr. 5 (2019) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”” 

Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3

(pieņemti 28.03.2019., spēkā no 04.04.2019., publicēti lubana.lv 05.04.2019.)


Nr. 6 (2019) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”

Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3

(pieņemti 30.04.2019., spēkā no 08.05.2019.,publicēti lubana.lv 08.05.2019.)


Nr. 8 (2019) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4

(pieņemti 30.05.2019.) Spēkā 05.06.2019.


Nr. 9 (2019) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2Pielikums Nr.3

(pieņemti 27.06.2019.) Spēkā no 04.07.2019.


Nr. 10 (2019„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4

(pieņemti 31.07.2019.) Stājās spēkā 07.08.2019.


Nr. 11 (2019„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4  
Stājās spēkā 04.10.2019.


 Nr. 12 (31.10.2019„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu”

Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2, Pielikums Nr.3   
Stājās spēkā 06.11.2019.


Nr. 14 (28.11.2019) Projekts Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019.gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 "Par pašvaldības 2019. gada budžetu""

Pielikums Nr. 1
Pielikums Nr. 2 
Pielikums Nr. 3   
Stājās spēkā 06.12.2019.


 Nr. 16 (30.12.2019) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par pašvaldības 2019.gada budžetu””

Pielikums Nr. 1
Pielikums Nr. 2
Pielikums Nr. 3
Pielikums Nr. 4
Stājās spēkā 07.01.2020.

Nr. 2 (2018) „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 28.02.2018., stājās spēkā 14.04.2018., publicēti lubana.lv 14.03.2018., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.7, 13.04.2018.)

 

Nr. 1. (2018) Par pašvaldības budžetu 2018.gadam

Pielikums 1Pielikums 2Pielikums 3Pielikums 4Pielikums 5

Pielikums 6Pielikums 7

(pieņemti 30.01.2018., stājās spēkā 05.02.2018., publicēti lubana.lv 09.02.2018.)

Nr. 3 (2018)  Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības 2018.gada budžetu”"

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

(pieņemti 28.02.2018., spēkā no 07.03.2018., publicēti lubana.lv 14.03.2018.)


Nr. 5 (2018) Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu" 

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4Pielikums Nr.6 03.04.2018. saistošo noteikumu Nr.5 redakcijā

(pieņemti 03.04.2018., spēkā no 05.04.2018., publicēti lubana.lv 06.04.2018.)


Nr. 6 (2018) Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4 

(pieņemti 26.04.2018., spēkā no 04.05.2018., publicēti lubana.lv 08.05.2018.)


Nr. 7 (2018)  Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4

(pieņemti 31.05.2018., spēkā no 07.06.2018., publicēti lubana.lv 13.07.2018.)


Nr. 8 (2018) Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4

(pieņemti 28.06.2018., spēkā no 04.07.2018., publicēti lubana.lv 13.07.2018.)


Nr. 9 (2018) Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4

(pieņemti 26.07.2018., spēkā no 02.08.2018., publicēti lubana.lv 01.11.2018.)


Nr. 10 (2018) Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3Pielikumi Nr.4

(pieņemti 30.08.2018., spēkā no 06.09.2018., publicēti lubana.lv 30.10.2018.)


Nr.11 (2018) Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3Pielikums Nr.4

(pieņemti 27.09.2018., spēkā no 04.10.2018., publicēti lubana.lv 01.11.2018.)


Nr.12 (2018) Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3, Pielikums Nr.4

(pieņemti 31.10.2018., spēkā no 07.11.2018., publicēti lubana.lv 04.01.2019.)


Nr.13 (2018) Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3, Pielikums Nr.4

 (pieņemti 29.11.2018., spēkā no 04.12.2018., publicēti lubana.lv 04.01.2019.)


Nr.14 (2018) Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 30.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par pašvaldības 2018.gada budžetu"

Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3, Pielikums Nr.4, Pielikums Nr.6

(pieņemti 27.12.2018., spēkā no 04.01.2019., publicēti lubana.lv 04.01.2018.)

Nr.11. (2017) Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai Lubānas novadā

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 12.10.2017., stājās spēkā 21.10.2017., publicēti lubana.lv 18.10.2017.)

Nr.16 (2017) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 12.oktobra saistošajos noteikumos Nr.11 "Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu valsts nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai Lubānas novadā" "

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 28.12.2017., spēkā no 27.01.2018., publicēti lubana.lv 09.02.2018., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.2 26.01.2018.)

Nr.8. (2017) Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sniedz finansiālu atbalstu kultūras pieminekļu saglabāšanai Lubānas novadā

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 31.08.2017., publicēti lubana.lv 29.08.2017., nav stājušies spēkā)

 

Nr.2. (2017) "Par pašvaldības budžetu 2017. gadam"

Paskaidrojuma raksts

1.pielikums2.pielikums3.ielikums4.pielikums5.pielikums6.pielikums

(pieņemti 26.01.2017., stājās spēkā 01.02.2017., publicēti lubana.lv 03.02.2017.)

Nr.3 (2017) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par pašvaldības 2017. gada budžetu""

Pielikums

(pieņemti 30.03.2017., spēkā no 07.04.2017., publicēti lubana.lv 07.04.2017.)


Nr.4 (2017) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par pašvaldības 2017. gada budžetu""

Pielikums

(pieņemti 27.04.2017., spēkā no 09.05.2017., publicēti lubana.lv 10.05.2017.)


Nr.5 (2017) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par pašvaldības 2017. gada budžetu""

Pielikums

(pieņemti 31.05.2017., spēkā no 06.06.2017., publicēti lubana.lv 07.06.2017.)


Nr.6 (2017) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 "Par pašvaldības 2017. gada budžetu""

Pielikums

(pieņemti 29.06.2017., spēkā no 06.07.2017., publicēti lubana.lv 10.07.2017.)


Nr.7 (2017) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu””

Pielikums

(pieņemti 27.07.2017., spēkā no 03.08.2017., publicēti lubana.lv 29.08.2017.)


Nr.9 (2017) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu””

Pielikums 9.2Pielikums 9.3

(pieņemti 31.08.2017., spēkā no 06.09.2017., publicēti lubana.lv 11.09.2017.)


Nr.10 (2017) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu”

Pielikums 1

(pieņemti 28.09.2017., spēkā no 04.10.2017., publicēti lubana.lv 12.10.2017.)


Nr.12 (2017) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu””

Pielikumi

pieņemti 01.11.2017., spēkā no 02.11.2017., publicēti lubana.lv 06.11.2017.)


Nr.15 (2017) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu””

Pielikumi

(pieņemti 30.11.2017., spēkā no 06.12.2017., publicēti lubana.lv 09.02.2018.)


Nr.17 (2017) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par pašvaldības 2017.gada budžetu””

Pielikumi

(pieņemti 28.12.2017., spēkā no 08.01.2018., publicēti lubana.lv 09.02.2018.)

Nr.15. (2016) "Par Lubānas novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu  zemesgabalu nomas maksu"

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 30.11.2016., stājās spēkā 23.12.2016., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.22, 23.12.2016.)

 

Nr.9. (2016) "Par pašvaldības noteiktajām nodevām Lubānas novadā"

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 26.05.2016., stājās spēkā 26.08.2016., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.15, 26.08.2016.)

 

Nr.5. (2016) "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Lubānas novada teritorijā"

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 25.02.2016., stājās spēkā 25.03.2016., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.6, 24.03.2016.)

 

 

Nr.3. (2016) "Par pašvaldības budžetu 2016. gadam"

Paskaidrojuma raksts

1.pielikums2.pielikums3.pielikums4.pielikums5.pielikums6.pielikums

(pieņemti 28.01.2016., stājās spēkā 04.02.2016., publicēti lubana.lv 04.02.2016.)

Nr.6 (2016) "Par grozījumiem Lubānas pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu”

(pieņemti 31.03.2016., spēkā no 06.04.2016., publicēti lubana.lv 06.04.2016.)


 

Nr.7 (2016) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu""

(pieņemti 02.05.2016., spēkā no 03.05.2016., publicēti lubana.lv 11.05.2016.)


Nr.8 (2016) "Par grozījumiem Lubānas pašvaldības 2016. gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu"". 

(pieņemti 26.05.2016., spēkā no 03.06.2016., publicēti lubana.lv 06.06.2016.)


Nr.10 (2016) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu""

(pieņemti 30.06.2016., spēkā no 05.07.2016., publicēti lubana.lv 07.07.2016.)


Nr.11 (2016) "Par grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu""

(pieņemti 28.07.2016., spēkā no 03.08.2016., publicēti lubana.lv 09.08.2016.)


Nr.12 (2016) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu""

(pieņemti 29.09.2016., spēkā no 07.10.2016., publicēti lubana.lv 10.10.2016.)


Nr.14 (2016) "Grozījumi Lubānas pašvaldības 2016. gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu""

(pieņemti 27.10.2016., spēkā no 02.11.2016., publicēti lubana.lv 02.11.2016.)


Nr.16 (2016) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu""

(pieņemti 30.11.2016., spēkā no 06.12.2016., publicēti lubana.lv 06.12.2016.)


Nr.17 (2016) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par pašvaldības 2016. gada budžetu""

(pieņemti 29.12.2016., spēkā no 05.01.2017., publicēti lubana.lv 05.01.2017.)

Nr.2. (2016) "Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēs"

(pieņemti 28.01.2016., stājās spēkā 27.02.2016., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.5, 26.02.2016.)

 

Nr.19. (2015) "Par Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu"

(pieņemti 29.12.2015., stājās spēkā 23.02.2016., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.2, 22.01.2016.)

 

Nr.13. (2015) „Lubānas pilsētas dienvidu daļas lokālplānojuma Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

1. pielikums

2. pielikums

(pieņemti 24.09.2015., stājās spēkā 17.10.2015., publicēti "Latvijas Vēstnesis" Nr.203, 16.10.2015.)

 

Nr.9. (2015) “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Lubānas novadā”

Pielikums nr.1

(pieņemti 30.06.2015., stājās spēkā 16.07.2015., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.13, 15.07.2015.)

 

Nr.5. (2015) „Par koku ciršanu ārpus meža Lubānas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”

(pieņemti 26.02.2015., stājās spēkā 28.04.2015., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.8, 27.04.2015.)

 

Nr.3. (2015) „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”

Pašvaldības saistības uz 2015. gada 1. janvāri

Pielikumi

(pieņemti 29.01.2015., stājās spēkā 06.02.2015., publicēti lubana.lv 13.02.2015)

Nr.4 (2015) „Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

(pieņemti 26.02.2015., spēkā no 06.03.2015., publicēti lubana.lv 13.03.2015.)


Nr.6 (2015) „Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

(pieņemti 26.03.2015., spēkā no 03.04.2015., publicēti lubana.lv 10.04.2015.)


Nr.7 (2015) „Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

(pieņemti 14.05.2015., spēkā no 18.05.2015., publicēti lubana.lv 25.05.2015.)


Nr.8 (2015) „Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

(pieņemti 28.05.2015., spēkā no 04.06.2015., publicēti lubana.lv 11.06.2015.)


Nr.10 (2015) „Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

(pieņemti 30.06.2015., spēkā no 07.07.2015., publicēti lubana.lv 14.07.2015.)


Nr.11 (2015) „Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

(pieņemti 30.07.2015., spēkā no 07.08.2015., publicēti lubana.lv 14.08.2015.)


Nr.12 (2015) „Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”” 

(pieņemti 28.08.2015., spēkā no 03.09.2015., publicēti lubana.lv 10.09.2015.)


Nr.14 (2015) "Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

(pieņemti 24.09.2015., spēkā no 25.09.2015., publicēti lubana.lv 01.10.2015.)


Nr.15 (2015) "Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu””

(pieņemti 29.10.2015., spēkā no 30.10.2015., publicēti lubana.lv 05.11.2015.)


Nr.17 (2015) "Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”

(pieņemti 26.11.2015., spēkā no 27.11.2015., publicēti lubana.lv 02.12.2015.)


Nr.18 (2015) "Par grozījumiem Lubānas novada domes 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 2015.gada pašvaldības konsolidēto budžetu”

(pieņemti 29.12.2015., spēkā no 30.12.2015., publicēti lubana.lv 30.12.2015.)

Nr.1. (2015) “Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītības iestāžu izglītojamajiem”

Pielikumi 1 2 3 4

(pieņemti 29.01.2015., stājās spēkā 28.04.2015., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.8, 27.04.2015.)

 

Nr.12. (2014) "Par Lubānas novada teritoriālās iedalījuma vienības Lubānas pilsēta un Indrānu pagasts robežas grozīšanu" 

1. Pielikums2. Pielikums

(pieņemti 27.11.2014., stājās spēkā 16.05.2015., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.9, 15.05.2015.)

 

Nr.3. (2014) "Par 2014.gada pašvaldības konsolidēto budžetu" 

(pieņemti 30.01.2014., stājās spēkā 07.02.2014., publicēti lubana.lv 14.02.2014.)

Detalizēta informācija atrodama mājas lapas budžeta sadaļā.

 

Nr.19. (2013) "Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem" Konsolidēts

(pieņemti 31.10.2013., stājās spēkā 21.12.2013., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.22, 20.12.2013.)

 Nr.1 (2014) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 "Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem""

(pieņemti 30.01.2014., spēkā no 29.02.2014., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.4 28.02.2014.)


Nr.4 (2016) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 "Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem""

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 25.02.2016., spēkā no 09.04.2016., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.7 08.04.2016.)


Nr.14 (2017) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem””

(pieņemti 30.11.2017., spēkā no 27.01.2018., publicēti lubana.lv 09.02.2018., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.2 26.01.2018.)


Nr.15 (2018) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem””

Paskaidrojuma raksts 

(pieņemti 27.12.2018., spēkā no 26.01.2019., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.2 25.01.2018.)

_____________________________________________________

Nr. 13 (28.11.2019„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem" 

Paskaidrojuma raksts 
Pieņemti 28.11.2019. domes sēdē. Stājās spēkā 2020.g. 1. janvārī

Nr. 8 (2013) "Lubānas novada pašvaldības nolikums"

(pieņemti 27.06.2013., stājās spēkā 04.07.2013., publicēti lubana.lv 05.07.2013.)

Nr. 4 (2014) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 "LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS""

(pieņemti 27.02.2014., spēkā no 26.04.2014., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.8 25.04.2014.)


Nr. 1 (2016) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 „Lubānas novada pašvaldības nolikums”" 

(pieņemti 28.01.2016., spēkā no 27.02.2016., publicēti lubana.lv Nr.8 27.02.2016..)


 Nr. 2 (2020) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013.gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 "Lubānas novada pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksts

Pieņemti domes sēdē 26.03.2020. Publicēti www.lubana.lv 20.03.2020. Stājās spēkā 16.05.2020.

Nr. 5 (2013) "Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 
Lubānas pilsētas plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana

Indrānu pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana

Lubānas novada ciemu plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Ziņojums par institūciju sniegtajiem nosacījumiem

(pieņemti 25.04.2013., stājās spēkā 02.08.2013., publicēti "Latvijas Vēstnesis" Nr.148, 01.08.2013.)

 

Nr.3. (2013) "Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei" 

(pieņemti 28.02.2013., stājās spēkā 27.04.2013., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.8, 26.04.2013.)

Nr.1 (2017) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2013. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 "Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei""

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 26.11.2015., spēkā no 19.12.2015., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.20 18.12.2015.)


Nr.4 (2018) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 28.02.2013. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei”"

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 28.02.2018., spēkā no 14.04.2018., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.7 13.04.2018.)

Nr.7. (2012) "Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā"

(pieņemti 28.06.2012., stājās spēkā 15.09.2012., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.8, 14.09.2012.)

Nr.16 (2015) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2012.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā””

(pieņemti 26.01.2017., spēkā no 11.02.2017., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.3 10.02.2017.)

Nr.10. (2011) "Par sabiedrisko kārtību Lubānas novadā"

(pieņemti 26.05.2011., stājās spēkā 27.08.2011., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.14, 26.08.2011.)

 

Nr.4. (2011) "Par 2008.gada 31.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 "Par sociālajiem pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās un pilngadības sasniegšanas Lubānas novadā" atzīšanu pār spēku zaudējušiem"

(pieņemti 24.02.2011., stājās spēkā 12.03.2011., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.5, 11.03.2011.)

 

Nr.10. (2010) "Par aprūpi mājās Lubānas novadā"

(pieņemti 26.08.2010., stājās spēkā 09.10.2010., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.18, 08.10.2010.)

Nr.2 (2014) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.10 "Par aprūpi mājās Lubānas novadā""

(pieņemti 30.01.2014., spēkā no 29.02.2014., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.4 28.02.2014.)


Nr.2 (2015) „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par aprūpi mājās Lubānas novadā”

(pieņemti 29.01.2015., spēkā no 28.04.2015., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.8 27.04.2015.)


Nr.13 (2016) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.10 "Par aprūpi mājās Lubānas novadā""

Paskaidrojuma raksts

(pieņemti 29.09.2016., spēkā no 12.11.2015., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.20 11.11.2016.)


Nr.13 (2017) "Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.10 "Par aprūpi mājās"

(pieņemti 30.11.2017., spēkā no 27.01.2018., publicēti lubana.lv 09.02.2018., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.2 26.01.2018.)

Nr.7. (2010) "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtība Lubānas novadā"

(pieņemti 29.07.2010., stājās spēkā 14.08.2010., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.14, 13.08.2010.)

 

Nr.16. (2009) "Kapsētu uzturēšanas un izmantošanas noteikumi Lubānas novadā"

(pieņemti 27.08.2009., stājās spēkā 17.10.2009., publicēti "Lubānas Ziņas" Nr.17, 16.10.2009.)

 

Nr.15. (2009) "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Lubānas novadā"

(pieņemti 27.08.2009., stājās spēkā 27.08.2009., publicēti lubana.lv 28.08.2009.)

 

 

Samsung Skola nākotnei un LR Kultūras ministrijas veiktā aptauja* atklāj, ka vairākums Latvijas jauniešu “sērfo” internetā, sazinās sociālajos tīklos vai kā citādi pavada laiku tiešsaistē, ieturot maltīti vienatnē. Tāpat gandrīz 40% viedierīcēs izklaidējas stundu laikā skolā, bet katrs trešais – esot vannā. "Viedtālrunis un citas mobilās viedierīces ir lieliski rīki, kas ik dienu ļauj mums sazināties, strādāt, mācīties un izklaidēties, neierobežojot mūs ne laikā, ne telpā. Tomēr daudzi ļaujas ieradumam impulsīvi atsaukties uz katru viedtālruņa signālu un vibrāciju, no kā būtu vēlams atturēties vakaros vai brīvdienās," saka Egle Tamelīte, Samsung Skola nākotnei iniciatīvas vadītāja Baltijā.

Jaunieši “sērfo” gandrīz visur

Izmantojot viedtālruni vai planšeti, jaunieši internetā lasa ziņas, sazinās sociālajos tīklos, vai kā citādi pavada laiku tiešsaistē visdažādākajos brīžos un vietās – 84% maltītes laikā vienatnē, 67% skatoties TV, 53% pārvietojoties pa ielu, 40% stundu laikā skolā, bet 20% ārpusklases nodarbībās. Puse aptaujāto viedtālruni izmanto, atrodoties tualetē, bet trešdaļa viedierīci lieto arī vannā.

Kaut gan varētu domāt, ka jaunieši telefonu no rokām neizlaiž nekad, 81% aptaujāto atzinuši, ka, ieturot maltīti kopā ar ģimeni, viedierīču izmantošana izklaidei un laika nosišanai viņiem neesot pieņemama. 36% jauniešu tās nelietotu, ēdot kopā ar draugiem vai klasesbiedriem.

Vēlas vairāk laika pavadīt ar draugiem un ģimeni

Lai arī jaunieši lielu daļu laika pavada izdzīvojot savas virtuālās dzīves, 73% nepatīk, ka, esot kopā ar draugiem, citi sērfo viedtālruņos, bet 68% netīk, ka viedierīcēs “iegrimst” ģimenes locekļi. Daudzi arī atzinuši, ka, gan ar draugiem (79%), gan ģimeni (56%), vēlētos vairāk laika pavadīt klātienē un ne tik daudz sazinoties ar tehnoloģiju palīdzību.

“Ikvienam, gan esot kopā ar tuviniekiem, gan atrodoties publiskās vietās, būtu vēlams ievērot viedtālruņa etiķeti. Kvalitatīvi pavadīts laiks ar tuvākajiem diez vai būs savienojams ar “sēdēšanu” tālrunī un nebeidzamām virtuālajām sarakstēm. Klusajās zonās - teātros, koncertos, bibliotēkās un muzejos, viedtālrunis būtu jāizmanto tā, lai netraucētu citiem. Bet, lai ievērotu satiksmes drošību, sērfošana internetā vai elektroniskā saziņa nav pieļaujama arī esot uz ielas. Viedierīču mērķis ir efektivizēt mūsu dzīves, padarīt tās vienkāršākas, nevis apdraudēt mūsu drošību vai sagādāt neērtības un nepatīkamus brīžus apkārtējiem, tāpēc mums visiem būtu vēlams apgūt pieklājīgu mobilo ierīču lietošanu,” saka E. Tamelīte.

* Aptauju veica „Samsung Skola nākotnei” sadarbībā ar LR Kultūras ministriju 2018. gada novembrī un decembrī, aptaujājot 154 respondentus vecumā no 14 līdz 18 gadiem.

Par Samsung Skolu nākotnei: Samsung Skola nākotnei ir “Samsung Electronic Baltics” sociālā iniciatīva, kuras ietvaros jau otro gadu tiek realizēta programma “Skolēna digitālais IQ”. Tā tapusi sadarbībā ar Latvijas digitālās jomas ekspertiem, un programmas mērķis ir veicināt jēgpilnu digitālo tehnoloģiju lietošanu, izmantojot tās ikdienas dzīvē, mācībās un arī nākotnē, uzsākot darba gaitas. Programma www.skolanakotnei.lv bez maksas pieejama ikvienam. Programmas partneri ir Latvijas Drošāka interneta centrs, kustība “Iespējama misija”, Valsts izglītības satura centrs, LR Kultūras ministrija, LR Izglītības un zinātnes ministrija, CERT.LV, Eiropas Parlamenta Informācijas birojs, Rīgas Skolēnu dome un digitālo risinājumu aģentūra “Cube”.

Plašāk par projektu: www.skolanakotnei.lv

Iespēja uzzināt jaunāko: www.facebook.com/samsungskolanakotnei

 

Plašāka informācija:

Egle Tamelīte

Skola nākotnei iniciatīvas vadītāja Baltijā

 

 

(Apstiprināta ar 28.02.2018. domes lēmumu, protokols Nr.2, 4. §)

1. Dace Mežsarga - komisijas priekšsēdētāja (Lubānas novada pašvaldības Izglītības darba speciāliste)

2. Iveta Peilāne - komisijas priekšsēdētājas vietniece (Lubānas vidusskolas direktore)

3. Lana Kunce - komisijas locekle (Meirānu Kalpaka pamatskolas direktore)

4. Astrīda Soma - komisijas loceklis (Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītāja)

Nolikums

Iesniegums licences izsniegšanai

Saistošie noteikumi „Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”


Lubānas novadā licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas

Licences Nr. Programmas veids Programmas nosaukums Programmas vadītājs Licences derīguma termiņš
1/18 Interešu izglītības programma Robotikas pulciņš pirmsskolā un sākumskolā SIA "Agir Vision STEAM" 08.11.2021.
 1/20  Interešu izglītības programma  Empātijas skolas Latvijā neverbālā daļa - TANZPRO - Biodanza bērniem pirmsskolā  Lidija Mičule  23.02.2022.
         

Informācija aktualizēta 02.03.2020.

Lubānas novada bāriņtiesa Civillikumā un Bāriņtiesu likumā noteiktā kārtībā, izdara apliecinājumus, kas juridiskā ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem:

 1. apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;
 2. apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 3. ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, pieņem glabāšanā šo iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 4. apliecina to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņem šo iedzīvotāju pilnvaru atsaukumus;
 5. apliecina uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 6. apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 7. pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 8. apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 9. sagatavo dokumentu projektus;
 10. bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību.

Lubānas novada bāriņtiesa apliecina to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, par Centrālās vēlēšanu komisijā reģistrētu likumprojektu, Satversmes grozījumu projektu vai Saeimas atsaukšanas ierosināšanu.

Personas, kuras vēršas bāriņtiesā, lai veiktu kādu no augstākminētajiem pakalpojumiem, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un nepieciešamos dokumentus.


Bāriņtiesu likuma 79.pantā noteiktās Valsts nodevas:

(1)  Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā. Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

1.    Par darījuma akta projekta sagatavošanu - 11, 38 eiro;

2.    Par darījuma apliecināšanu - 7,11 eiro;

3.    Par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu - 18,50 eiro;

4.    Par testamenta pieņemšanu glabāšanā - 34,15 eiro;

5.    Par pilnvaras sagatavošanu - 4,27 eiro;

6.    Par pilnvaras apliecināšanu - 2,85 eiro;

7.    Par paraksta apliecināšanu - 2,85 eiro;

8.    Par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu - 1,42 eiro (par katru lappusi);

9.    Par noraksta vai izraksta sastādīšanu - 1,42 eiro (par katru lappusi);

10.  Par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu - 0,43 eiro (par katru lappusi);

11.  Par paziņojuma izsniegšanu - 4,27 eiro;

12.  Par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu - 4,27 eiro;

13.  Par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu - 7,11 eiro;

14.  Par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma - 4,27 eiro;

15.  Par mantojuma saraksta sastādīšanu - 48,38 eiro;

16.  Par cita veida dokumentu sastādīšanu - 4,27 eiro (par katru lappusi).

(2)  Pašvaldības domei ir tiesības piemērot valsts nodevu atvieglojumus.

Maksa par paraksta apliecināšanu bāriņtiesā saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu – 1,00 euro.