Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa

Sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, portālā http://www.epakalpojumi.lv/ personām tiek piedāvāts elektroniskais pakalpojums – Nekustamā īpašuma nodoklis.

Pakalpojuma izmantotājs var:

  • iegūt informāciju par maksājamo nodokli un to apmaksāt;
  • aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumus par piederošajiem īpašumiem;
  • pieteikties saņemt maksāšanas paziņojumu un ar nodokli saistītas korespondences saņemšanai elektroniski uz e-pastu un saņemt atgādinājuma SMS uz mobilo tālruni;
  • veikt nodokļa apmaksu par saviem īpašumiem vari arī veikt apmaksu par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem;
  • iegūt informāciju par veiktajiem nodokļa maksājumiem pašvaldībās;
  • iegūt informāciju par nekustamā īpašuma nodokli, to regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī uzzināt jaunumus nekustamā īpašuma nodokļa jomā;
  • iegūt informāciju par Latvijas pašvaldību nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas banku kontiem.

Iesniegums zemes ierīcības projekta izstrādei

Iesniegums īpašuma sadalei

Iesniegums pašvaldības zemes nomai

Iesniegums nosaukuma maiņai

Iesniegums NIN represētajiem 

Iesniegums NIN paziņojuma saņemšanai uz e-pastu 

Iesniegums NIN parādu neesamība 

Iesniegums lietošanas mērķa maiņai

Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi - juridiskās personas iesnieguma paraugforma

Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi - fiziskās personas iesnieguma paraugforma

Lubānas novada pašvaldībai piederošās, piekrītošas dzīvojamo mājas, tās domājamās daļas vai dzīvokļa īpašuma atsavināšanas ierosinājums

Iesnieguma forma izziņas saņemšanai būvvaldē par apvidū neesošu palīgēku dzēšanu

Pieteikums ielu tirdzniecībai Lubānas novadā

Iesniegums par pirmpirkuma tiesībām juridiskai personai

Iesniegums par pirmpirkuma tiesībām privātpersonai

Iesniegums izziņas saņemšanai par veiktajiem nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem

Iesniegums

Iztikas līdzekļu deklarācija

Lubānas novada pašvaldības apbalvojums "Lubānas novada GADA CILVĒKS" pieteikuma veidlapa

Iesniegums par koku ciršanu ārpus meža zemes

Pieteikums gada cilvēks