VEIDLAPAS IESNIEGUMIEM DARBĪBĀM AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU

Iesniegums zemes ierīcības projekta izstrādei

Iesniegums īpašuma sadalei

Iesniegums pašvaldības zemes nomai

Iesniegums nosaukuma maiņai

Iesniegums NIN represētajiem 

Iesniegums NIN paziņojuma saņemšanai uz e-pastu 

Iesniegums NIN parādu neesamība 

Iesniegums lietošanas mērķa maiņai

Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi - juridiskās personas iesnieguma paraugforma

Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi - fiziskās personas iesnieguma paraugforma

Lubānas novada pašvaldībai piederošās, piekrītošas dzīvojamo mājas, tās domājamās daļas vai dzīvokļa īpašuma atsavināšanas ierosinājums

Iesnieguma forma izziņas saņemšanai būvvaldē par apvidū neesošu palīgēku dzēšanu

Iesniegums par pirmpirkuma tiesībām juridiskai personai

Iesniegums par pirmpirkuma tiesībām privātpersonai

Iesniegums izziņas saņemšanai par veiktajiem nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem

Iesniegums par koku ciršanu ārpus meža zemes

VEIDLAPA IESNIEGUMAM BRĪVĀ FORMĀ

Iesniegums

VEIDLAPA IESNIEGUMAM TIRDZNIECĪBAI PAŠVALDĪBAS TERITORIJĀ

Pieteikums ielu tirdzniecībai Lubānas novadā

 VEIDLAPA IESNIEGUMAM PAR PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMA SAŅEMŠANU

Lubānas novada pašvaldības apbalvojums "Lubānas novada GADA CILVĒKS" pieteikuma veidlapa

VEIDLAPAS IESNIEGUMIEM SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI

Iztikas līdzekļu deklarācija

Iesniegums par mājas aprūpes pakalpojumu sniegšanu citai personai

Iesniegums par mājas aprūpes pakalpojuma saņemšanu

Iesniegums asistenta pakalpojumu saņemšanai

Iesniegums par asistenta pakalpojumu sniegšanu citai personai

Iesniegums par transporta izdevumu atlīdzināšanu asistentu pakalpojumu sniedzējam

Iesniegums par pakalpojumu saņemšanu sociālās aprūpes centrā

Iesniegums par uzņemšanu valsts sociālās aprūpes centrā

Iesniegums par izrakstīšanu no sociālās aprūpes centra

Iesniegums par uzņemšanu sociālās aprūpes centrā

Iesniegums par trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes statusa piešķiršanu

Iesniegums par mājokļa pabalsta saņemšanu

Iesniegums par pabalsta saņemšanu krīzes situācijā

Iesniegums par pabalsta saņemšanu bērniem audžuģimenē

Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai

Iesniegums garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņemšanai

Iesniegums par izmaiņām garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņemšanas nosacījumos

Iesniegums par veselības aprūpes pabalsta saņemšanu

 

Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa

Sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, portālā http://www.epakalpojumi.lv/ personām tiek piedāvāts elektroniskais pakalpojums – Nekustamā īpašuma nodoklis.

Pakalpojuma izmantotājs var:

  • iegūt informāciju par maksājamo nodokli un to apmaksāt;
  • aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumus par piederošajiem īpašumiem;
  • pieteikties saņemt maksāšanas paziņojumu un ar nodokli saistītas korespondences saņemšanai elektroniski uz e-pastu un saņemt atgādinājuma SMS uz mobilo tālruni;
  • veikt nodokļa apmaksu par saviem īpašumiem vari arī veikt apmaksu par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem;
  • iegūt informāciju par veiktajiem nodokļa maksājumiem pašvaldībās;
  • iegūt informāciju par nekustamā īpašuma nodokli, to regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī uzzināt jaunumus nekustamā īpašuma nodokļa jomā;
  • iegūt informāciju par Latvijas pašvaldību nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas banku kontiem.

 

Jaunākie notikumi

22
Feb
Lubānas novada Jauniešu centrā
Pie mums ciemosies Kr.Barona muzeja darbinieki, kuri stāstīs par Barona dzimtas cilvēkiem, kuri ir atstājuši savas pēdas Latvijas

22
Feb
Lubānas pilsētas klubā
Nodarbības vadīs sertificēts treneris Kaspars Kuļikovs. Iepriekšēja pieteikšanās pie Lubānas novada sporta pasākumu organizatora Māra Valaiņa elektroniski: maris.valainis@lubana.lv vai

23
Feb
Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā
Lubānas novada Jauniešu centrs un Katrīna Valaine aicina uz tikšanos.

23
Feb
Meirānu tautas namā
Tā nav dzīve, tas ir kino! Senioru tautas deju kolektīvs ''Meirāni'' ielūdz uz sadanci ''...Lai ilgāk jauki!''. Pasākumu kuplinās dejotāji no Sarkaņiem, Viļāniem, Degumniekiem, Beļavas,