Madonas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli nekustamajam īpašumam “Meirānu Kalpaka pamatskola”, Meirāni, Indrānu pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7058 016 0228), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580160247 1,87 ha platībā, skolas ēkas ar kadastra apzīmējumu 70580160228001 - 775,5 m2 platībā, šķūņa ar pagrabu ar kadastra apzīmējumu 70580160228002 - 80,2 m2 platībā un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 70580160228003 - 126,1 m2 platībā.

Nekustamais īpašums ierakstīts Vidzemes rajona tiesas Indrānu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000440279 uz Madonas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000054572, vārda. 

Izsolāmais Nekustamais īpašums tiek pārdots izsolē ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv (meklēt sadaļā – Madonas novads). Izsoles veids - elektroniskā izsole ar augšupejošu soli. Izsoles sākums – 11.06.2024. plkst. 13:00, izsoles noslēgums – 11.07.2024. plkst. 13:00. Pretendentu reģistrācija notiek no 11.06.2024. plkst. 13:00 līdz 01.07.2024. plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Izsoles sākuma cena – 76000,00 EUR. Izsoles solis 100,00 EUR. 

Lai varētu piedalīties izsolē, pretendentiem līdz 01.07.2024. (ieskaitot) jāiemaksā nodrošinājums Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, AS "SEB banka", kods UNLALV2X, 10% apmērā no izsolāmā Nekustamā īpašuma nosacītās cenas 7600,00 EUR un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam par autorizāciju izsolei. 

Samaksas kārtība par izsolāmo objektu noteikta izsoles noteikumu 7. sadaļā. 

Informācija pieejama: www.madona.lv, sadaļā – Īpašumi, Paziņojumi par izsolēm, kā arī klātienē Madonas novada pašvaldības administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00).  Informācija par apskates vietu un laiku: tālr. 29165733.

Izsoles noteikumi

Jaunākie notikumi

16
Jūl
Lubānas dzelzceļa stacijā
Par "Pieaugšanu" teātra kritiķis Atis Rozentāls raksta: "Izrāde ir ļoti rafinēti uzbūvēta, miksējot dalībnieku stāstus pirmajā peronā ar tiem stāstiem,

17
Jūl
Lubānas dzelzceļa stacijā
Par "Pieaugšanu" teātra kritiķis Atis Rozentāls raksta: "Izrāde ir ļoti rafinēti uzbūvēta, miksējot dalībnieku stāstus pirmajā peronā ar tiem stāstiem,

19
Jūl
Lubānas dzelzceļa stacijā
Par "Pieaugšanu" teātra kritiķis Atis Rozentāls raksta: "Izrāde ir ļoti rafinēti uzbūvēta, miksējot dalībnieku stāstus pirmajā peronā ar tiem stāstiem,

21
Jūl
Brīvdienu mājā "Zvaigznītes", Meirānos
Ja arī tu cep maizi un gribi piedalīties, zvani 26184802, 26825836.

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.