SOCIĀLĀ DIENESTA DARBINIEKI

Direktore Inese Lībere, t.64894581, m.t.28374760, e-pasts: lubanasvsac@lubana.lv

Direktores vietniece Vija Bandere, t.64894381, e-pasts: soc.dienests@lubana.lv

Vecākā sociālā darbiniece (darbs ar pabalstiem, sociālā rehabilitācija) Andra Pliča, t.64894881, e-pasts: andra.plica@lubana.lv

Sociālā darbiniece (darbs ar ģimenēm ar bērniem, aprūpe mājās) Vēsma Masa, m.t.20275661, e-pasts: vesma.masa@lubana.lv

 

Sociālā dienesta izveide - lēmums par Lubānas novada izveidošanu, apvienojoties Lubānas pilsētai un Indrānu pagastam, pieņemts 2007.gada 30.oktobrī. Apvienošanās un institūciju izveide notiek pakāpeniski. Lubānas pilsētai un Indrānu pagastam kopīgs Sociālais dienests tiek izveidots sākot ar 2008.gada 1.februāri, kur divi sociālie darbinieki klientus pieņem Lubānas novada pašvaldības telpās Tilta ielā 11, Lubānā.

Lubānas novadā ar 2010.gada 1.septembri visa sociālā palīdzība tiek koncentrēta vienuviet un Sociālais dienests tiek pārcelts uz ēku Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā, kur jau darbojās pašvaldības iestāde ”Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs”. Tiek izveidota pašvaldības iestāde “Lubānas novada sociālais dienests” ar struktūrvienību “Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs”, kurā iekļauta arī ambulatorā daļa.

Sociālā dienesta darbības mērķis - palīdzēt personām, ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.

Lubānas novada Sociālā dienesta uzdevumi ir šādi: 

1) veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām; 

2) sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām personu grupām, kurām tas nepieciešams; 

3) novērtēt klientu vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus; 

4) noteikt klienta līdzdarbības pienākumus, vienojoties ar viņu par veicamajiem pasākumiem; 

5) sniegt sociālo palīdzību; 

6) administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanai; 

7) novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti; 

8) veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai un piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādē; 

9) informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību.

Lubānas novada sociālā dienesta nolikums

Saistošie noteikumi "Par sociālajiem pakalpojumiem Lubānas novadā"

Saistošie noteikumi "Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem"

Saistošie noteikumi "Par Lubānas novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei"

Sociālā dienesta sniegtie maksas pakalpojumi

Adrese: Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Madonas novads, LV-4830

Nod. maksātāja reģistra kods: 90001823596

Direktore: Inese Lībere

Tālrunis/fakss: 64894581; mob.t.: +371 28374760

E-pasts: soc.dienests@lubana.lv 

Sociālo darbinieku pieņemšanas laiki:

Pirmdiena 8:30-12:30/13:00-17:00

Otrdiena 8:30-12:30/13:00-16:00

Trešdiena 8:30-12:30

Piektdiena 8:30-12:30