Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 9. punktā noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir nodrošināt iedzīvotājiem atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus. Savukārt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. panta pirmajā daļā noteikts, ka pašvaldībai, kuras teritorijā ir deklarēta personas dzīvesvieta, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otrā un trešā daļa nosaka kārtību, kādā saņemami sociālie pakalpojumi, un kārtību, kādā saņemami pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi, nosaka pašvaldību saistošajos noteikumos. Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 2021. gada 25. novembra saistošo noteikumu Nr. 19 “Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas novadā” 5. punktā noteikti sociālie pakalpojumi, ko sniedz Madonas novada pašvaldība. Saistošajos noteikumos ir paredzēts, ka pašvaldība sniedz šādus sociālos pakalpojumus: dienas centra pakalpojums pilngadīgām personām, dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, higiēnas pakalpojums, zupas virtuves pakalpojums, krīzes centra pakalpojums (turpmāk – sociālie pakalpojumi). Saistošajos noteikumos pašvaldība paredzējusi, ka sociālos pakalpojumus persona var saņemt pie pakalpojuma sniedzēja, ar kuru pašvaldība noslēgusi līgumu. Minētās pašvaldības autonomās funkcijas no 2023. gada 1. jūnija līdz 2024. gada 31. maijam nodrošina Nodibinājums “Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Diakonijas centrs”.  

Sociālais dienests no 2024.  gada 27. februāra līdz 2024. gada 13. martam veica cenu aptauju (reģistrācijas Nr. SOC/1.8/24/218), lai nodrošinātu efektīvu pašvaldības autonomajā kompetencē ietilpstoša pārvaldes uzdevuma izpildi. Izvērtējot cenu aptaujas ietvaros saņemto iesniegumu no sniedzamo pakalpojumu nodrošināšanas efektivitātes viedokļa un ņemot vērā pretendenta spēju sniegt pakalpojumus deleģējamā pārvaldes uzdevuma izpildei, secināms, ka biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” pieteikums ir atzīstams par atbilstošāko tirgus izpētes prasībām.

13. maija ārkārtas domes sēdē pieņēma lēmumu: Deleģēt biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība” uz trīs gadiem no 2024. gada 1. jūnija pārvaldes uzdevumu – dienas centra pakalpojuma pilngadīgām personām, dienas aprūpes centra pakalpojuma pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, krīzes centra pakalpojuma, zupas virtuves pakalpojuma, higiēnas pakalpojuma sniegšanu.

 

Mazliet no vēstures...

Madonas novada pašvaldības dome 2021. gada 20. aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 141 “Par sociālā atbalsta pakalpojuma deleģēšanas līgumu ar nodibinājumu “Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Diakonijas centrs.

Bijušā Lubānas novada teritorijā, īstenojot projektu “Vidzeme iekļauj”, Dienas aprūpes centra pakalpojumu Lubānā sniedza Lubānas novada Sociālais dienests. Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra lēmumu Nr. 464 (protokols Nr. 15, 31. p.) “Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada Sociālais dienests” izveidošanu”, Madonas novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra lēmumu Nr. 468 (protokols Nr. 15, 35. p.) “Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Lubānas Sociālās aprūpes centrs”  izveidošanu”, Madonas novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra lēmumu Nr. 477 (protokols Nr. 15, 44. p.), no kuriem izriet, ka Lubānas Sociālais dienests tiek reorganizēts, tai skaitā, tā struktūrvienība Lubānas dienas aprūpes centrs “Eglāji” tiek reorganizēta,  samazinot darbinieku skaitu.  

Ņemot vērā to, ka bijušajai Madonas novada pašvaldībai bija noslēgts deleģēšanas līgums ar Diakonijas centru par pārvaldes uzdevuma – nodrošināt sociālās aprūpes, sociālā atbalsta un rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem dienas aprūpes centrā – deleģēšanu, kas ir spēkā līdz 2022. gada 31. maijam, ir lietderīgi iepriekšminēto pārvaldes uzdevuma veikšanu Lubānā deleģēt Diakonijas centram, jo tas nodrošinātu pārvaldes uzdevuma nepārtrauktību uzdevuma veikšanā, kā arī projekta “Vidzeme iekļauj” realizēšanas nepārtrauktību un to, ka novadā pārvaldes uzdevums tiek nodrošināts vienādā veidā un efektīvi. Diakonijas centrs varētu nodrošināt šo pārvaldes uzdevumu no 2022. gada 1. janvāra Lubānas pilsētā.

   

Pateicoties Lubānas novada pašvaldības līdzfinansējumam, tika īstenots deinstitucionalizācijas projekts “Vidzeme iekļauj” (ID Nr. 9.2.2.1/15/I/003) ietvaros “Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem izveide Lubānas novadā”, veicot Indrānu pagasta “Eglāji 1” ēkas renovāciju. Dienas aprūpes centrs “Eglāji" tika izveidots, lai sniegtu  sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus projekta ietvaros izvērtētām 13 personām - I un II grupas invalīdiem. Dienas aprūpes centra izveides mērķis ir rast optimālu risinājumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībai un izvietojumam Vidzemes reģiona pašvaldībās.
Dienas centra adrese: “Eglāji 1”, Indrānu pagasts, Madonas novads,  LV-4830. Dienas centrs atrodas no Lubānas centra 1 km attālumā.   

Dienas aprūpes centra “Eglāji” mērķis ir paaugstināt klientu dzīves prasmju līmeni, sociālo prasmju (iemaņu) saglabāšanu, attīstīšanu vai atjaunošanu, izglītošanu, sniegtu psihosociālu atbalstu, veicinātu personu iekļaušanos sabiedrībā, mazinātu izolētību un sociālo atstumtību, nodrošinātu sociālo funkcionēšanas spēju uzlabošanu, sekmētu saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas. 

Dienas aprūpes centrs “Eglāji” uzsāka savu darbību un vēra durvis vaļā pirmajam klientam 2021.gada 15.aprīlī. Ikdienā klientiem tiek nodrošinātas siltas pusdienas, nodarbības un apmeklējuma laikā pieejams speciālistu atbalsts.

Dienas aprūpes centrs “Eglāji”

Adrese: "Eglāji-1", Indrānu pag., Madonas novads, LV-4830

Tālrunis: 28080582

Sociālā darbiniece: Dace Valaine - dace.valaine@madona.lv; lubana.dac@madona.lv

Sociālā darbiniece: Iveta Pērkone - iveta.perkone@madona.lv

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.