Domes sēde 27.08.2020.

 Registration Closed
 
0
Kategorija
Jaunumi
Datums
2020-08-27 14:00
Vieta
Lubānas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Lubānā, Tilta ielā 11

Darba kārtībā jautājumi:

1. Par izglītojamo skaitu Lubānas vidusskolas 10. klasē 2020./2021. mācību gadā

2. Par skolēnu piepildījumu klašu grupās 2020./2021. mācību gadā Meirānu Kalpaka pamatskolā

3. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu bezkontakta ķermeņa temperatūras mērierīces iegādei un uzstādīšanai Lubānas vidusskolā

4. Par Meirānu Kalpaka pamatskolas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā

5. Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma atsavināšanu

6.  Par dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Oskara Kalpaka ielā 25, Lubānā, Lubānas novadā, atsavināšanu izsolē

7. Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala nomas tiesību izsoli

8. Par nekustamā īpašuma Tauriņi sadalīšanu, nosaukumu piešķiršanu, lietošanas mērķu noteikšanu

9. Par grozījumiem Lubānas novada domes, pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieku amatu un amatalgu likmju sarakstā

10. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līguma darbības termiņa pagarināšanu

11. Par atlaides piešķiršanu ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēs

12. Par pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu, vecāku ēdināšanas maksas un pašvaldības dotācijas daļas apstiprināšanu

13. Par Lubānas vidusskolas ēdināšanas pakalpojumu cenas un pašvaldības dotācijas daļas apstiprināšanu

14. Par Meirānu Kalpaka pamatskolas ēdināšanas pakalpojumu cenas apstiprināšanu, vecāku ēdināšanas maksas un pašvaldības dotācijas daļas apstiprināšanu

15. Par saistošo noteikumu Nr. 8 „Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2020.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par Lubānas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”” apstiprināšanu

16. Par biedrības "Aborieši" iniciatīvas projektu konkursa "Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2020" pieteikuma "Pārvietojamā laipa" apstiprināšanu

17. Par biedrības "Disku golfs Lettes" iniciatīvas projektu konkursa "Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2020" pieteikuma "Disku golfa trases izveide Lubānā" apstiprināšanu

18. Par biedrības "Motoklubs Lubāna" iniciatīvas projektu konkursa "Iedzīvotāju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai 2020" pieteikuma "Lubānas mototrases seguma atjaunošana un reljefa izveide" apstiprināšanu

 
 

Visi datumi

  • 2020-08-27 14:00