Madonas novada attīstības plānošanas dokumenti 


LĒMUMS PAR NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI

2021. gada 28. oktobrī, tika pieņemts Madonas novada pašvaldības domes lēmums Nr. 390 "Par Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam un Madonas novada attīstības programmas 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai" (protokols Nr.13, 48.p)

Madonas novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldības) domes 2020.gada 22.septembra lēmums “Par Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam izstrādes uzsākšanu” un lēmums “Par Madonas novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” paredz Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam (turpmāk – Ilgtspējīga attīstības stratēģija) un Madonas novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk – Attīstības programma) izstrādi Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, un Madonas novadu faktiskajās robežās.

Lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā pašvaldības dome varētu uzsākt pildīt savas funkcijas un uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir nepieciešams izstrādāt jauno Ilgtspējīga attīstības stratēģiju, kurš dod stratēģisko ietvaru Attīstības programmai un jaunizveidotā novada teritorijas plānojumam.

Ilgtspējīga attīstības stratēģija un Attīstības programmas tiesisko pamatu veido likums “Par pašvaldībām”, Teritorijas attīstības plānošanas likums, Attīstības plānošanas sistēmas likums, Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. Stratēģija izstrādāta atbilstoši Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem Metodiskajiem ieteikumiem ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī (aktualizēta 2019. gadā) un Vadlīnijām pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei (2021. gada projekts). Pašreizējās situācijas raksturojumā izmantoti gan iedzīvotāju anketēšanas rezultāti, gan tematisko darba grupu rezultāti.

Lēmums
SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STARTĒĢIJA
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA
‌RĪCĪBU PLĀNS
INVESTĪCIJU PLĀNS
SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA


Par Madonas novada attīstības plānošanas dokumentiem

Madonas novada pašvaldības dome 2020. gada 22.septembrī ir pieņēmusi lēmumu uzsākt Madonas novada Attīstības programmas 2021. -2027.gadam un Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2035.gadam izstrādi sadarbojoties ar Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novada pašvaldībām.  

Lubānas novada pašvaldības dome 2020. gada 30.septembrī pieņēma lēmumu piedalīties plānošanas dokumentu - jaunveidojamā Madonas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam un Madonas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādē un finansēšanā. Spēkā esošos plānošanas dokumentus “Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2030. gadam” un “Lubānas novada attīstības programma 2019.-2025.gadam” integrēt jaunveidojamā Madonas novada plānošanas dokumentos. 

Domes sēde 30.09.2020. 13.§ Par piedalīšanos jaunveidojamā Madonas novada plānošanas dokumentu izstrādē. Lēmums

Informācija par Madonas novada plānošanas dokumentiem www.madona.lv 
Lēmums
Aptauja


Lubānas novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam

(Apstiprināta ar Lubānas novada domes 26.09.2019. lēmumu (sēdes protokols Nr. 10, 6.§))

•    Pašreizējās situācijas analīze

•    Lubānas novada vidēja termiņa attīstības stratēģija 2019.-2025. gadam

•    Rīcības plāns

•    Aktualizēts investīciju plāns (2021)

•    Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības kārtība


Lubānas novada Lubānas pilsētas dienvidu daļas lokālplānojums

"Lubānas pilsētas dienvidu daļas lokālplānojuma Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"

1. pielikums

2. pielikums


Lubānas novada teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam

Saistošie noteikumi Nr. 5 (Lubānas novada domes 25.04.2013. sēdes protokols Nr. 5, 2.§) "Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"

Lubānas pilsētas pašreizējā teritorijas izmantošana
Lubānas pilsētas plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana

Indrānu pagasta pašreizējā teritorijas izmantošana
Indrānu pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana

Lubānas novada ciemu plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
Paskaidrojuma raksts


Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030. gadam

Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030. gadam 

(Apstiprināta ar Lubānas novada domes 27.06.2013. lēmumu (sēdes protokols Nr. 9, 12.§))


ARHĪVS

Lubānas novada integrētās attīstības programma 2012.–2018. gadam

Lubānas novada integrētās attīstības programma 2012.–2018. gadam (Apstiprināta 28.02.2012.  ar Lubānas novada domes lēmumu (protokols Nr.2,2.§)

Aktualizētais Lubānas novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018. gadam investīciju plāns aktualizēts 28.02.2018. ar pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr.2, 6§)  

Jaunākie notikumi

16
Jūl
Lubānas dzelzceļa stacijā
Par "Pieaugšanu" teātra kritiķis Atis Rozentāls raksta: "Izrāde ir ļoti rafinēti uzbūvēta, miksējot dalībnieku stāstus pirmajā peronā ar tiem stāstiem,

17
Jūl
Lubānas dzelzceļa stacijā
Par "Pieaugšanu" teātra kritiķis Atis Rozentāls raksta: "Izrāde ir ļoti rafinēti uzbūvēta, miksējot dalībnieku stāstus pirmajā peronā ar tiem stāstiem,

19
Jūl
Lubānas dzelzceļa stacijā
Par "Pieaugšanu" teātra kritiķis Atis Rozentāls raksta: "Izrāde ir ļoti rafinēti uzbūvēta, miksējot dalībnieku stāstus pirmajā peronā ar tiem stāstiem,

21
Jūl
Brīvdienu mājā "Zvaigznītes", Meirānos
Ja arī tu cep maizi un gribi piedalīties, zvani 26184802, 26825836.

Lubānas apvienības pārvaldes vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā „cookies”) papildus informāciju skat. šeit.