Par Madonas novada attīstības plānošanas dokumentiem

Madonas novada pašvaldības dome 2020. gada 22.septembrī ir pieņēmusi lēmumu uzsākt Madonas novada Attīstības programmas 2021. -2027.gadam un Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2035.gadam izstrādi sadarbojoties ar Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novada pašvaldībām.  

Lubānas novada pašvaldības dome 2020. gada 30.septembrī pieņēma lēmumu piedalīties plānošanas dokumentu - jaunveidojamā Madonas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam un Madonas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādē un finansēšanā. Spēkā esošos plānošanas dokumentus “Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.–2030. gadam” un “Lubānas novada attīstības programma 2019.-2025.gadam” integrēt jaunveidojamā Madonas novada plānošanas dokumentos. 

Domes sēde 30.09.2020. 13.§ Par piedalīšanos jaunveidojamā Madonas novada plānošanas dokumentu izstrādē. Lēmums

Informācija par Madonas novada plānošanas dokumentiem www.madona.lv
Lēmums
Aptauja


Lubānas novada attīstības programma 2019. – 2025. gadam

(Apstiprināta ar Lubānas novada domes 26.09.2019. lēmumu (sēdes protokols Nr. 10, 6.§))

•    Pašreizējās situācijas analīze

•    Lubānas novada vidēja termiņa attīstības stratēģija 2019.-2025. gadam

•    Rīcības plāns

•    Aktualizēts investīciju plāns (2021)

•    Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības kārtība


Lubānas novada Lubānas pilsētas dienvidu daļas lokālplānojums

"Lubānas pilsētas dienvidu daļas lokālplānojuma Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"

1. pielikums

2. pielikums


Lubānas novada teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam

Saistošie noteikumi Nr. 5 (Lubānas novada domes 25.04.2013. sēdes protokols Nr. 5, 2.§) "Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"

Lubānas pilsētas pašreizējā teritorijas izmantošana
Lubānas pilsētas plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana

Indrānu pagasta pašreizējā teritorijas izmantošana
Indrānu pagasta plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana

Lubānas novada ciemu plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
Paskaidrojuma raksts


Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030. gadam

Lubānas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030. gadam 

(Apstiprināta ar Lubānas novada domes 27.06.2013. lēmumu (sēdes protokols Nr. 9, 12.§))


ARHĪVS

Lubānas novada integrētās attīstības programma 2012.–2018. gadam

Lubānas novada integrētās attīstības programma 2012.–2018. gadam (Apstiprināta 28.02.2012.  ar Lubānas novada domes lēmumu (protokols Nr.2,2.§)

Aktualizētais Lubānas novada integrētās attīstības programmas 2012.-2018. gadam investīciju plāns aktualizēts 28.02.2018. ar pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr.2, 6§)  

Jaunākie notikumi

03
Nov
Lubānas pilsētas klubā
2021. gada 3. novembrī no plkst. 9.00 līdz 12.00 Lubānas pilsētas klubā - Tilta ielā 14. Līdzi jābūt personu apliecinošam