Madonas novada pašvaldības iesniegumu veidlapas

 

VEIDLAPA IESNIEGUMAM BRĪVĀ FORMĀ LUBĀNAS APVIENĪBAS PĀRVALDEI

Iesniegums

 

VEIDLAPAS IESNIEGUMIEM PAR IZGLĪTOJAMO BRAUKŠANAS IZDEVUMU KOMPENSĒŠANU 

Iesniegums sabiedriskā transporta braukšanas talonu saņemšanai

Iesniegums personīgā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai 

Iesniegums sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas saņemšanai 

 

 

VEIDLAPA IESNIEGUMAM PAR ATĻAUJAS SAŅEMŠANU PUBLISKO PASĀKUMU RĪKOŠANAI

Iesniegums par atļaujas saņemšanu publisko pasākumu rīkošanai

VEIDLAPAS IESNIEGUMIEM PAR NOMAS MAKSAS SAMAZINĀJUMU VAI ATBRĪVOŠANU NO NOMAS MAKSAS

Iesniegums par nomas maksas samazinājuma piemērošanu 

Iesniegums par atbrīvošanu no nomas maksas

VEIDLAPAS IESNIEGUMIEM DARBĪBĀM AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU

Iesniegums par nekoptu lauksaimniecībā izmantojamo zemi

Iesniegums zemes ierīcības projekta izstrādei

Iesniegums īpašuma sadalei

Iesniegums pašvaldības zemes nomai

Iesniegums nosaukuma maiņai

Iesniegums NIN represētajiem 

Iesniegums NIN paziņojuma saņemšanai uz e-pastu 

Iesniegums īpašuma lietošanas mērķa maiņai

Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi - juridiskās personas iesnieguma paraugforma

Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi - fiziskās personas iesnieguma paraugforma

Lubānas novada pašvaldībai piederošās, piekrītošas dzīvojamās mājas, tās domājamās daļas vai dzīvokļa īpašuma atsavināšanas ierosinājums

Iesnieguma forma izziņas saņemšanai būvvaldē par apvidū neesošu palīgēku dzēšanu

Iesniegums par pirmpirkuma tiesībām juridiskai personai

Iesniegums par pirmpirkuma tiesībām privātpersonai

Iesniegums izziņas saņemšanai par veiktajiem nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem

Iesniegums par koku ciršanu ārpus meža zemes

 

 

VEIDLAPA IESNIEGUMAM TIRDZNIECĪBAI PAŠVALDĪBAS TERITORIJĀ

Iesniegums ielu tirdzniecībai Lubānas novadā

 VEIDLAPA IESNIEGUMAM PAR PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMA SAŅEMŠANU

Lubānas novada pašvaldības apbalvojums "Lubānas novada GADA CILVĒKS" pieteikuma veidlapa

VEIDLAPAS IESNIEGUMIEM DZIMTSARAKSTU PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI

Iesniegums dzimšanas apliecības (izziņas) izsniegšanai

Iesniegums miršanas apliecības (izziņas) izsniegšanai

Iesniegums laulības apliecības (izziņas) izsniegšanai

Laulības noslēgšanas iesniegums

Paternitātes atzīšanas iesniegums

Trīspusējs paternitātes atzīšanas iesniegums

VEIDLAPAS DZĪVESVIETAS DEKLARĒŠANAI UN ZIŅU PAR DEKLARĒTO DZĪVESVIETU ANULĒŠANAI

Dzīvesvietas deklarācija

Iesniegums ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanai

VEIDLAPAS IESNIEGUMIEM SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAI

Iesniegums par apbedīšanas pabalsta saņemšanu

Iztikas līdzekļu deklarācija

Iesniegums par mājas aprūpes pakalpojumu sniegšanu citai personai

Iesniegums par mājas aprūpes pakalpojuma saņemšanu

Iesniegums asistenta pakalpojumu saņemšanai

Iesniegums par asistenta pakalpojumu sniegšanu citai personai

Iesniegums par transporta izdevumu atlīdzināšanu asistentu pakalpojumu sniedzējam

Iesniegums par pakalpojumu saņemšanu sociālās aprūpes centrā

Iesniegums par uzņemšanu valsts sociālās aprūpes centrā

Iesniegums par izrakstīšanu no sociālās aprūpes centra

Iesniegums par uzņemšanu sociālās aprūpes centrā

Iesniegums par trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes statusa piešķiršanu

Iesniegums par mājokļa pabalsta saņemšanu

Iesniegums par pabalsta saņemšanu krīzes situācijā

Iesniegums par pabalsta saņemšanu bērniem audžuģimenē

Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai

Iesniegums garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņemšanai

Iesniegums par izmaiņām garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņemšanas nosacījumos

Iesniegums par veselības aprūpes pabalsta saņemšanu

 

 

Jaunākie notikumi

03
Nov
Lubānas pilsētas klubā
2021. gada 3. novembrī no plkst. 9.00 līdz 12.00 Lubānas pilsētas klubā - Tilta ielā 14. Līdzi jābūt personu apliecinošam